Заглавие Теми Общ преглед Свързани права

3 неща

• Миграция
• Война и тероризъм
• Околна среда

Тази дейност използва дискусия и диамантено класиране за да помогне на хората да разберат какво е внезапно да избягаш от дома си.

Правото да търсиш център за бежанци в други страни поради преследване. Свобода на религията или вярванията. Свобода на мнение и информация.

Джамия в Града на сънищата

• Религия и вярвания
• Дискриминация и нетолерантност
• Гражданство и участие

Тази дейност изучава спор за построяването на нова джамия в традиционен християнски район чрез симулация на събрание на градския съвет.

Свобода от дискриминация. Свобода на религията и вярванията. Свобода на мнението и информацията.

Достъп до медикаменти • Здраве
• Глобализация
• Дискриминация и нетолерантност
Тази дейност е симулация, базирана на казусът за лекарство за СПИН в Южна Африка през 2001. Тя е насочена към проблемите на ХИВ и СПИН, достъп до медикаменти и претенции за права. Право на живот и достойнство. Право на защита на морални и материални интереси, произтичащи от научно производство. Право на здраве.
Изиграй го • Основни човешки права
• Деца
• Гражданство и участие
Чрез тази дейност-драма участниците представят своите възприятия за концепцията на човешките права. Всички човешки права
Всички различни - всички равни
 
• Дискриминация и нетолерантност
• Глобализация
• Медии
Това е кратка викторина, достатъчно провокативна, за да е интересна сама по себе си, но и база за ефективна групова дискусия за възприятия и стереотипи. Равенство при достойнството. Правото на права и свободи без разлика. Правото на националност.
Историята на Ашик • Деца
• Работа
• Глобализация
Това е дейност за дискусия. Изходна точка е казус на работещо дете. Участниците проучват аспектите на детския труд, причините за него и как това да се спре. Защита от икономическа експлоатация. Право на образование. Право на почивка и свободно време.
Вярващи • Религия и вяра 
• Култура и спорт
• Дискриминация и нетолерантност
Участниците сравняват и противопоставят различните си вярвания. Свобода на вяра и религия.
Свобода на мнението и информацията.
Свобода от дискриминация.
Внимавайте, ние наблюдаваме • Глобализация
• Околна среда
•  Гражданство и участие
 
При тази дейност участниците научават социалните, икономическите и екологични разходи за една памучна фанелка. След това продължават с планиране и прилагане на дейности за свързаните с това нарушения на човешките права. Правото на желан труд и присъединяване към профсъюзите. Право на подходящ жизнен стандарт. Право на здравословна и безопасна околна среда.
Може ли да вляза? • Миграция
• Дискриминация и нетолерантност
• Свобода и насилие
 
Това е ролева игра за група от бежанци, които се опитват да избягат в друга страна. Насочена е към тежкото положение на бежанците и социалните и икономически доводи за предоставяне или отказване на център за бежанци. Правото на търсене на център за бежанци в друга страна. Правото на невъзвращенство. Свобода от дискриминация.
Чахал срещу Великобритания • Война и тероризъм
• Свобода и насилие
• Демокрация
 
Симулация ( мини- дело) на разглеждане на реално дело, отнесено пред Европейския Съд за правата на човека. Свобода от изтезания. Право за търсене на център за бежанци. Право на справедливо публично изслушване.
Смени си очилата • Бедност
• Увреждания и инвалидност
• Миграция
 
Това е много просто упражнения на открито, което може да се използва при неформалното образование. Участниците излизат и изследват околността през очите на някой друг. Всички
Права на децата • Деца
• Основни човешки права
• Образование
Дейността използва диамантена класация за провокиране на съзнание и дискусия за Конвенцията за правата на детето. Правата на детето.Правото на изразяване на свободно мнение по всички въпроси, които го касаят. Право на защита от икономическа експлоатация. Право на почивка и свободно време и собствена култура.
Различни надници • Работа
• Джендър
• Дискриминация и нетолерантност
Това е симулация, която конфронтира хората с реалностите на пазара на труда. Тя повдига въпроси за различни надници за еднаква работа, дискриминация на работното място и политиките за ниско заплащане на млади работници. Право на желан труд и членство в профсъюзите. Право на честно заплащане и еднакво заплащане за еднакъв труд. Право на недискриминация на основа на възраст и джендър.
Имаме ли алтернативи? • Свобода и насилие
• Деца
• Здраве
Това е ролева игра, която се занимава с въпросите на междуличностното насилие и хулиганството. Право на достойнство. Право на защита от всякакви форми на физическо и психическо насилие.
Домашни дела • Джендър
• Свобода и насилие
• Здраве
Участниците дискутират казус за анализ на причините и начините за превенция на различните видове домашно насилие. Право на живот, свобода и лична сигурност.Свобода от тормоз и унизително отношение. Право на равенство пред закона.
Доста! • Историческа памет
• Война и тероризъм
• Дискриминация и нетолерантност
При тази дейност участниците планират и изпълняват проект за действие за повишаване информираността относно ромските жертви при Холокоста. Право на недискриминация. Право на живот. Културни права.
Игра „Нарисувай думата” • Основни човешки права Това е групова игра, при която хората трябва да рисуват творчески за изобразяване на дума, свързана с човешките права. Свобода на мнението и изразяването. Свобода на мисълта. Равенство на достойнство и права.
Образование за всички? • Образование
• Деца
• Гражданство и участие
В тази дейност участниците трябва да намерят и съпоставят двойки карти, като се съобразят с неравноправното предоставяне на образование по света и как да се постигне „образование за всички”. Право на образование. Право на цялостно физическо, духовно, морално и социално развитие. Право на равноправие.
Предизборна кампания • Демокрация
• Гражданство и участие
• Основни човешки права
Това е дейност, базирана на дискусия, която се отнася до права и отговорности, свързани с демокрацията и обсъждане на демокрацията. Право на участие в управлението и свободни избори. Свобода на мнението и изразяването. Свобода на мисълта.
Борци за права • Основни човешки права
• Медии
• Гражданство и участие
Тази дейност използа информационни карти за стимулиране на интереса към героите на човешките права. Свобода на мнението и изразяването. Право на равенство пред закона и право на справедлив съдебен процес. Свобода от тормоз и унизително отношение.
Пръсти и палци • Околна среда
• Свобода и насилие
• Миграция
Това е симулация на съревнование за определяне на най-зелената младежка група. Ще бъдат ли те честни или ще излъжат? Право на равенство пред закона. Право на живот и оцеляване. Право на международен ред, при който правата и свободите могат да се приложат.
Силата на цветята • Основни човешки права
• Религия и вярвания
• Деца
Това е творческа дейност, която води към дискусия за правата на човека като цяло: какво са те, защо съществуват и как да ги защитаваме. Всички.
Заглавна страница • Медии
• Глобализация
• Околна среда
Това е симулация на група журналисти, работещи по подготовката на заглавната страница на техния вестник за отпечатване. Право на свобода на мисълта, мнението и изказа. Свобода от намеса в личния живот, семейството, дома и кореспонденцията. Право на участие в културния живот на общността.
Героини и герои • Джендър
• Дискриминация и нетолерантност
• Гражданство и участие
Дейността включва индивидуална, групова работа и работа в малки групи, мозъчна атака и дискусия за героини и герои като символи на социализация и култура и как стереотипите на пола пускат корени в нашата история, култура и ежедневие. Право на равнопоставеност. Свобода от дискриминация. Свобода на мнението и изразяването.
От колко се нуждаем? • Война и тероризъм
• Здраве
• Образование
Дейността включва дискусия и взимане на решение. Работейки в малки групи, участниците решават как ще преразпределят глобалния военен бюджет за финансиране на осем задачи за развитието на новото хилядолетие. Право на живот, свобода и лична неприкосновеност. Право на развитие. Право на адекватен стандарт на живот. Права на здраве и образование.
Искам да работя! • Увреждания и инвалидност
• Работа
• Дискриминация и нетолерантност
Дейността използва ролева игра за изучаване на правото за труд за хора с увреждания. Право на труд. Право не недискриминация. Право на адекватен стандарт на живот.
Само една минута • Култура и спорт
• Глобализация
• Основни човешки права
Това е дейност, при която участниците трябва бързо и креативно да говорят в рамките на една минута за отношението между спортовете и човешките права. Всички.
Езикова бариера • Миграция
• Война и тероризъм
• Дискриминация и нетолерантност
Това е симулация на трудностите, с които бежанците се сблъскват при кандидатстване за център за бежанци. Повдигнатите въпроси включват объркаността и емоционалните фактори при бежанците, когато трябва да преодолеят езиковата бариера и дискриминацията при процедурата по кандидатстване. Правото на търсене и получаване на център за бежанци. Право на недискриминация на база на етнически или национален произход. Право на невинност до доказване на вина.
Да чуем гласа на всеки • Образование
• Гражданство и участие
• Деца
Това е дискусия – упражнение в малки групи, които работят по въпроса какво е образованието и как то отговаря или не отговаря на нуждите на хората и относно обучение с участие в процеси за взимане на решения. Право на образование, включително право на образование по човешките права. Свобода на мнението и изказа. Право на участие в управлението на собствената си страна.
Да си поговорим за секс! • Джендър
• Дискриминация и нетолерантност
• Здраве
Дейността използва техниката на „ рибената купа” за изследване на отношението към сексуалността, включително хомофобията. Право на равенство. Свобода от дискриминация. Свобода на изразяване и сдружаване.
Мака – ловци на китове • Култура и спорт
• Околна среда
• Глобализация
Дейността включва работа в малки групи, дискусия и постигане на съгласие по въпросите за устойчивото използване на морските ресурси и правото на коренното население свободно да определя своето икономическо, социално и културно развитие. Право на участие в културния живот на общността. Право на храна и достъп до природни ресурси. Право на живот, свобода и лична неприкосновеност.
Създаване на връзки • Гражданство и участие
• Демокрация
• Основни човешки права
Дейността включва преговори за правата на човека и отговорности на гражданите, правителството, НПО и медиите при демокрацията. Право за участие в управлението и свободни избори. Свобода на информацията и изказванията. Всеки има задължения към общността.
Маркери на паметта • Историческа памет
• Война и тероризъм
• Култура и спорт
Участниците заедно създават „тагов облак” за представяне на мислите и чувствата, провокирани от паметниците на обществената война. Право на живот, свобода и сигурност на личността. Право за участие в културния живот. Свобода на мисълта и съзнанието
Животът ми не е представление! • Медии
• Свобода и насилие
• Образование
Дейността задачи развитието на съзнанието на хората за злоупотребата с информационни и комуникационни технологии като цяло и киберхулиганството в частност. Право на свобода на мисълта, мнението и изказванията. Свобода от намеса в личния живот, семейството, дома и кореспонденцията. Свобода от нехуманно и унизително отношение.
На стълбата • Гражданство и участие
• Демокрация
• Култура и спорт
Дейността включва ролева игра и дискусия. Участниците разсъждават за значението на младежкото участие и обсъждат начини за повишаване на тяхното собствено участние в местната общност. Право на участие в управлението и свободни избори. Право на участие в културния живот. Свобода на мнението и информацията.
Нашето бъдеще • Деца
• Околна среда
• Здраве
При тази дейност участниците рисуват, разсъждават и дискутират надеждите и притесненията си за бъдещето на тяхното поколение. Въпросите включват проблеми на околната среда, които засягат бъдещите поколения, регионалното развитие и потребностите на хората. Право на мнение и достъп до информация. Право на изслушване по всички въпроси, свързани с най-добрия интерес на детето. Право на достоен стандарт на живот.
Път към Страната на равенството • Джендър
• Дискриминация и нетолерантност
• Образование
Дейността включва работа в малки групи, въображение и рисуване по въпроси на равнопоставеност на равенството и дискриминация срещу жените. Свобода от дискриминация на полов признак. Право на брак и семейство. Право на равнопоставеност пред закона.
Игра с картинки • Основни човешки права При тази дейност хората идентифицират изображения, които илюстрират членовета на Всеобщата декларация за правата на човека. Всички.
Електроцентрала • Свобода и насилие
• Гражданство и участие
• Основни човешки права
Участниците правят мозъчна атака за актове на насилие, които са обичайни в ежедневието им и търсят творчески начини за справяне с тях и намиране на решения на проблемите. Право на живот, свобода и лична сигурност. Свобода от дискриминация. Свобода от намеса в личния живот, семейството, дома и кореспонденцията.
В отговор на расизма • Дискриминация и нетолерантност
• Култура и спорт
• Свобода и насилие
В тази дейност участниците играят ролева игра с критичен инцидент за проучване на въпроси на расизма и предразсъдъците, най-вече срещу ромите, и как да се справят с расизма в училищата или други образователни институции. Равенство в достойнството и правата. Недискриминация. Свобода на мисълта, съзнанието и религията.
Бинго за правата! • Основни човешки права Това е проста викторина и вариант на играта Бинго, при която хората споделят знанията си и опита си с човешките права. Всички човешки права.
Борба за богатство и власт • Бедност
• Глобализация
• Здраве
Дейността симулира борба за богатство и власт, неравноправието и неспрведливостта на бедността. Равенство на достойнството и правата. Право на адекватен стандарт на живот. Право на здраве, храна и подслон.
Вижте способността! • Увреждания и инвалидност
• Дискриминация и нетолерантност
• Деца
Практическа дейност за насърчаване на състраданието към хората с увреждания. Занимава се с въпросите за препятствията пред хората с увреждания при интегрирането им в обществото и възприятията за правата на хората с увреждания като основни човешки права. Право на недискриминация . Равнопоставеност на достойнство и права. Право на социална сигурност.
Скоро ще бъде отживелица • Религия и вярвания
• Глобализация
• Образование
При тази дейност хората обсъждат как се развиват вярванията, как те се засилват и как и защо се променят във времето. Свобода на мисълта, съзнанието и религията. Свобода на мнението и изразяването. Право на свободно участие в културния живот на общността.
Спорт за всички • Увреждания и инвалидност
• Култура и спорт
• Здраве
Това е високоенергийна дейност. Участниците използват въображението си и творчество за създаване на нови игри. Правото на физическо и психическо здраве. Равнопоставеност на достойнство и права. Право на почивка и свободно време.
Направи крачка напред • Дискриминация и нетолерантност
• Бедност
• Основни човешки права
Ние сме еднакви, но някои са по-еднакви от другите.Участниците играя роли и стъпват напред в зависимост от своите шансове и възможности в живота. Правото на равнопоставеност на достойнството и правата. Право на стандарт на живота, адекватен за добро здраве и благосъстояние.
 
Приказка за два града • Гражданство и участие
• Околна среда
• Работа
Това е игра, при която участниците гласуват за типа град, в който искат да живеят и на средата в него. Повдигат се въпроси за социалната солидарност, въздействието от плащане на данъци и ценностите на местната демокрация. Право на социална сигурност. Право на притежаване на собственост. Право на адекватен стандарт на живот.
Тероризъм • Война и тероризъм
• Свобода и насилие
• Глобализация
Чрез използване на казуси участниците обсъждат какво прави нещо да е терористичен акт и формулират дефиниция на тероризма. Право на живот, свобода и сигурност на личността. Право на свобода от излагане на мъчения и унижение. Право на свобода.
Хвърляне на камъни • Война и тероризъм
• Свобода и насилие
• Деца
Дейността използва ролева игра за търсене на причините защо хората участват в актове на насилие. Право на живот, свобода и лична сигурност. Право на признание на личността пред закона. Право на равна защита пред закона.
Времеви линии • Основни човешки права
• Историческа памет
• Религия и вярвания
Участниците правят общавремева линия на събития, които отбелязват развитието на концепцията за човешки права от 2000 преди н.е. до наши дни и правят прогнози за бъдещето. Право на образование, включително и право на образование. Право на живот, свобода и лична сигурност. Свобода на религията и вярата.
Да гласуваш или да не гласуваш? • Демокрация
• Гражданство и участие
• Основни човешки права
Дейността включва проучване на хора в общността за изследване на въпроси за гласуване в избори и гражданско участие. Правото на участие в управлението и свободни избори. Свобода на мнението и изразяването. Право на мирно сдружаване и съюзяване.
Събрание на профсъюзите • Работа
• Демокрация
• Гражданство и участие
Това е симулация на събрание на работодатели и работници заедно с представители на профсъюза за преговори по заплатите и работните условия. Право на труд. Право на добри условия на труд. Право на създаване и членуване в профсъюзи. Право на стачкуване.
 
Насилието в моя живот • Свобода и насилие
• Война и тероризъм
• Здраве
Това е дейност, при която хората изследват техния опит с междуличностното насилие. Право на живот, свобода и лична сигурност. Свобода на мисълта, съзнанието и религията. Право на неподлагане на мъчения и унизително отношение.
Мрежа на живота • Околна среда
• Глобализация
• Здраве
В тази дейност участниците правят мозъчна атака за връзки за храната в глобалната мрежа. Те проучват взаимозависимостта между живата и нежива природа и въздействието на цялата човешка дейност върху околната среда. Право на живот, свобода и лична сигурност. Право на свободно разполагане със собственото природно богатство и ресурси. Свобода на вяра и религия.
Когато дойде утрешният ден • Свобода и насилие
• Глобализация
• Медии
Упражнението използва информационни листове и дискусии за проучване на въпроси за защита на обществото от криминални престъпления, човешките права на престъпниците и смъртното наказание. Право на живот. Неподлагане на мъчения и унизително отношение. Право на равнопоставено достойнство.
Къде ще застанеш? • Основни човешки права
• Гражданство и участие
• Бедност
При дискусията в тази дейност хората отстояват техните мнения за гражданските, политическите, социалните и икономически права. Всички.
Кои сме аз? • Джендър
• Дискриминация и нетолерантност
• Религия и вярвания
Дейността включва викторини по групи, мозъчни атаки, рисуване и групова дискусия по въпросите за идентичността. Равенството на достойнството и правата. Недискриминация. Право на живот, свобода и лична сигурност.
Работа и бебета • Работа
• Джендър
• Дискриминация и нетолерантност
Това е ролева игра, която се занимава с въпросите на репродуктивните права и дискриминацията срещу жените на работното място. Правото на желан труд и участие в профсъюзите. Право на брак и семейство. Недискриминация.
Календар на правата на човека • Всички. Списък с дни, в които хората от цял свят празнуват човешките права, отдават почест на борците за човешки права и се отбелязват надеждата и радостта. Тези ключови дати включват официални международни празници на ООН, световни дни, признати от НПО-та и юбилеи на исторически събития. Всички.
Упражнения за начало • В подкрепа на всички други упражненията от Компас
 
Стартерите (дейностите за начало), описани тук не само помагат за създаването на позитивна групова атмосфера, но и служат за въвеждане на идеите за човешки права по забавен начин.
 
Всички.
Упражнения за преговор • В подкрепа на всички други упражненията от Компас Прегледите са основна част от експерименталния учебен цикъл, която дава база за подхода, използван в настоящия наръчник за образование по човешки права. Последващите упражненията са лесен и забавен начин за подпомагане на хората да учат от своя опит. Те могат да се приложат след провеждане на една дейност от Компас, но не трябва да заменят подробното обсъждане обсъждане и оценка. Право на образование по човешките права. Право на образование. Право на участие