Ако не отстоявате нещо, ще паднете за каквото и да е.

Maлкълм X

Общ преглед

Тази дейност изследва спор за изграждането на нова джамия в традиционно християнска област чрез симулация на заседание на общинския съвет.

Свързани права
 • Свобода от дискриминация 
 • Свобода на религията и вероизповеданията 
 • Свобода на мнение и информация
Задачи
 • Да се изпитат реалните конфликти, които могат да възникнат при задоволяване на нуждите на различни общности  
 • Да се изследва правото на свобода на религията и вероизповеданията  
 • Да се развият умения за дебат и анализ
Материали
 • Листове хартия за указателни етикети
 • Флипчарт листове  
 • Часовник – ръчен или будилник  
 • Малък звънец за кмета
Подготовка
 • Ксерокс копия на ролеви карти, описание на проблема и правилата на дебата (по желание).
 • Подгответе етикети с имената за различните страни/групи, които ще бъдат представени на събранието.  
 • Списък на различните роли на флипчарт, така че всеки може   да ги види.  
 • Уверете се, че имате място за „заседание на съвета“ и   отделни помещения за различните групи, така че те да могат   да дискутират тяхната позиция предварително   или да се срещнат с други хора.
КЛЮЧОВА ДАТА
 • 21 септемвриМеждународен ден на мира

Инструкции

1. Прочетете описанието на проблема в материалите за раздаване. Обяснете, че всички активни страни са граждани на Слийпивил и всички са обезпокоени от въпроса дали една нова джамия трябва да бъде построена върху парцел изоставена общинска земя.
2. Покажете на участниците списъка с различни роли и помолете всеки да избере по една роля за себе си. Раздайте ролеви карти и описанието на проблема и да посочете къде хората и групите могат да се срещнат преди това, както и къде ще бъде „събранието на съвета“ по-късно.
3. Обяснете правилата на дебата, които ще се прилагат по време на срещата.
4. Обяснете, че ще има 30 минути преди самата среща, така че хората да могат да се срещнат с други граждани, да подготвят това, което искат да кажат и да решат как искат да гласуват! Кажете им, че срещата на градския съвет ще продължи 40 минути и че може да има много малко време за действителните изказвания, защото ще присъстват доста хора. Поради тази причина да си подготвят само една или две точки, по които да изложат позицията си.
5. Използвайте етапа на подготовка, за да се създаде пространство за „заседанието на съвета“. В идеалния случай хората трябва да седят в полукръг или форма на подкова, с кмета на челна леко по-висока позиция. Страните или групите трябва да имат възможност да седнат заедно, а вие поставете етикетите с имената върху масите в предната част.
6. След 30 минути извикайте гражданите за срещата (или помолете кмета да го направи). Той / тя трябва да припомни на хората основните правила на дебата и да произнесе кратка реч, за да открие срещата.
7. В края на срещата, след 40 минути игра, кметът приканва към гласуване. Когато гласовете са преброени и резултатът е обявен, оповестете края на упражнението и поканете хората да преместят столовете си в кръг за обсъждането.

Обсъждане и оценкаGoto top

Започнете обратната връзка с поздрав къв всички с истинските им имена или с помощта на друга техника, позволяваща на участниците да се освободят от ролите, поети по време на симулацията. Важно е това да се направи преди започване на обсъждането.
 Попитайте участниците какво чувстват по отношение на процеса, през който току-що са преминали:
• Бяхте ли изненадани от резултата от гласуването и отразява ли този резултат позицията по една на всеки участникто, което вие играхте?
• Колко влияние мислите, че оказахте вие (в ролята си) върху резултата?
• Взаимодействието ви с други хора или групи накара ли ви да промените своя подход или отношението си към проблема?
• Лесно ли се идентифицирахте с вашата роля? Защо или защо не?
• Смятате ли, че тази ситуация може да възникне и в реалния живот? Сещате ли се за други подобни случаи?
• Как бихте реагирали, ако този случай възникне във вашия град / място на пребиваване? Промени ли дейността вашето отношение изобщо?
• Какво разбирате под право на свобода на мисълта, съвестта и религията? Сещате ли се за случаи в историята (или днес), когато това право е отказано?
• Защо мислите, че религиозната свобода е основно човешко право?
• До каква степен смятате, че това право се наблюдава във вашата общност?

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Ако е възможно, проведете това упражнение заедно с друг фасилитатор, за да бъдете в състояние да отговаряте на въпроси и същевременно да координирате всяка стъпка на упражнението. Упражнението би спечелило, ако имате на разположение повече време, особено за самата среща, така че хората да имат възможност да отговорят на коментарите, направени от другите. Вие можете също така да разпределите ролите предварително или да разпределите ролите на случаен принцип, за да се спести време по време на сесията. По време на етапа на подготовката може да е полезно да проверите дали хората използват времето, за да се срещат с други или да планират какво ще кажат по време на заседанието.
При възлагане на ролите имайте предвид, че ролята на кмета е много трудна и че лицето, което го играе, ще трябва да се чувства уверено при провеждане на заседанието и - ако е необходимо – ще прекъсва хората, за да позволи на всеки да говори. Ще се наложи да изясните и уточните задачата на участника, който играе кмета, преди действителната симулация.
Желателно е след това да се опитате фасилитирането да се поеме изцяло от човека в ролята на кмета, като така той/тя ще чувства вашето доверие, а и другите активни страни ще уважават неговите/нейните решения, а няма да поглеждат към вас. Разбира се, ако възникнат трудности, може да е необходимо да се намесите в хода на симулацията. Трябва обаче да се опитате да направите това без да се подкопава авторитета на участника в ролята на кмета.
Ако симулацията излеза от контрол – например, защото хората се отклоняват от темата, появи се новоизмислена информация или ако съветът попадне в безизходица и не може да постигне споразумение, споменете, че това може да отразява резултат от реалния живот и не означава, че упражнението не е успяло. Накрая можете да използвате обсъждането, за да обсъдите трудностите при достигане на съгласие по въпроси като тези.
По време на обсъждането е много важно да се опитате да се избегне повтарянето на симулацията. Хората трябва да се отърсят от ролята, която са играли в упражнението, за да бъдат в състояние добре да разсъждават върху това, което са преживели. Трябва да им се помогне да погледнат отново на симулацията от обичайната си перспектива, а не от тази на изиграните от тях роли.
За да се подготвите за разбора и оценката, можете да прочетете допълнителната информация за Религията и вярата.

ВариацииGoto top

В зависимост от контекста, в който работите, може да е по-подходящо да изградите дейността на база на „Църква в Града на сънищата “, или „Храм в Града на сънищата „ и да я ситуирате например в преобладаващо мюсюлманска област. Или може да предпочетете някои друга комбинация. Възможно е да добавите репортери в дейността, за да получите поглед върху процеса, който е леко дистанциран; това обаче вероятно ще изизсква допълнително време, ако искате да обсъдите неговия материал с групата (вижте по-долу за предложения).

Предложения за последващи упражненияGoto top

Обсъдете аспекти на свободата на религията и вярата и напрежения, които са се появили във вашата държава. Критичните инциденти (казуси и истории) в новините могат да осигурят добро начало, особено за дискусия в малки групи. Може би ще искате да продължите тази дискусия с по-задълбочено проучване на възприятията на участниците за религията и нейното влияние върху живота на младите хора чрез дейността "Вярващите".

Ако сте включили и репортери, можете да използвате техния анализ на процеса в отделна сесия. По-специално би било полезно да разгледате разликите между анализите с цел повдигане на въпроси за ролята и влиянието на медиите. Упражнението "Заглавна страница"  изследва как се формират или променят мнения, особено чрез медиите.

Можете да се съсредоточите върху развитието на умения за дебат, анализ или убеждаване, като използвате някои спорни или крайни изявления, появили се по време на обсъждането. Вземете ги за база и проведете упражнението "Предизборна кампания"

Идеи за действиеGoto top

Насърчавайте участниците да погледнат в собственото си обкръжение и да проучат до каква степен са спазени правата на различни религиозни общности . Опитайте се да организирате срещи с представители на някои от тези общности и да ги поканете да споделят дали те чувстват, че правата им се спазват.
В зависимост от контекста, където вие и участниците живеете или работите и актуалните въпроси, обсъждани в рамките на съвета, може да бъде интересно да се посети заседание на Общинския съвет с цел да се включите в местните политически дискусии, които засягат човешките права на всички в общността.

Допълнителна информацияGoto top

Правото на религия в международния закон за правата на човека: може да копирате информацията по-долу за хората в Мюсюлманската асоциация на Града на сънищата и за Групата за човешки права на младите сънчовци!

Европейска конвенция за правата на човека, член 9:
1. Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията; това право включва свободата да променя своята религия или вяра и свобода, както самостоятелно, така и съвместно с други лица, публично или частно, да изповядва своята религия или убеждения, чрез богослужение, преподаване, обреди и ритуали.
2. Свободата да се изповядва религия или убеждения подлежи само на такива ограничения, които са предвидени от закона и са необходими в едно демократично общество в интерес на обществената безопасност, за опазване на обществения ред, здравето или морала или за защита на правата и свободите на другите.

Всеобща декларация за правата на човека, член 18:
Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията; това право включва свободата да променя своята религия или убеждения и свободата, самостоятелно или съвместно с други лица, публично или частно, да изповядва своята религия или убеждения чрез преподаване, обреди, богослужение и спазване ...

Конвенция за правата на детето, член 30:
В тези държави, в които има етнически, религиозни или езикови малцинства или коренно население, едно дете, принадлежащо към такова малцинство, или произхождащо от коренното население, не може да бъде лишено от правото, в общност с другите членове на неговата или нейната група, да се радва на неговата или нейната собствена култура, да изповядва или практикува неговата собствена религия или да използва собствения си език.

Тази дейност е разработена на база на дейността „Джамия в града на сънищата“  в рамките на кампания, която създаде Наръчник за образование и обучение в различност, човешки права и участие, публикуван от Съвета на Европа. Дейността беше вдъхновена от Сузане Улрих. 2000. Зачитане и толерантност – пътища за демократично решаване на конфликти. Издателство Фондация Бертелсман

Въпреки, че тази симулация е по измислен случай, има много подобни спорове относно изграждането на места за поклонение за религиозните малцинства в Европа и извън нея. През ноември 2009 г. национален референдум одобри конституционна поправка за забрана на бъдещо строителство на минарета в Швейцария. Резултатът от този референдум може да наруши правото на мюсюлманите да упражняват религията си в обществото, чрез богослужение, преподаване, обреди и спазване, което е неразделна част от правото на свобода на мисълта, съвестта и религия. Освен това, налице е нарастваща тенденция и в редица европейски и други държави, които наскоро са приели закони или обмислят законодателни предложения за забрана на носенето на ислямски воали ( бурка, никаб или хиджаб) на обществени места, която също представлява база за дискриминация, основана на религия. Член 19 - Глобална кампания за свобода на изразяването е правозащитната организация, която е публикувала правен коментар на забраните за воал върху цялото лице и правата на човека (www.article19.org). Можете също да направите изследвания и по други въпроси, пред които са изправени други религиозни малцинства в момента в Европа.

Списък на участниците в срещата
Опитайте се да запазите балансиран броя на участниците, като имате еднакъв брой представители от всяка политическа партия и същия брой във всяка от групите на гражданите. Можете да имате колкото искате „обикновени граждани“.
• Кметът на Града на сънищата
• Членове на Общинския съвет: трябва да участват 3 партии. Можете да имате 1 или 2-ма души във всяка партия
• „Младите сънчовци с за правата на човека!“: 1 или 2 представители
• „Асоциация минало и настояще „: 1 или 2 представители
• „Мюсюлманска асоциация на Града на сънищата „: 1 или 2-ма представители
• обикновени граждани: толкова, колкото е необходимо
• По желание: 1 или 2 журналисти, които ще отразяват срещата

Правила на дебата
Може да променяте тези правила в зависимост от големината на групата си и времето, с което разполагате.
• Срещата ще бъде председателствана от кмета и неговото/нейното решение по всички въпроси е окончателно.
• Ако желаете да се изкажете, трябва да вдигнете ръка и да получите разрешение от кмета.
• Коментарите трябва да бъдат кратки и да не надвишават 2 минути.
• Срещата ще приключи след 40 минути игра, с гласуване дали трябва или не трябва да се построи джамия.
• Всеки, който присъства на срещата има право да участва в дебата и да гласува накрая .

Ролеви картиGoto top

PDFМатериали за раздаване

Джамия в Града на сънищата (за всички участници)

Вие живеете в живописния град Слийпивил, град с население от около 80 000 души. През последните 60 години населението коренно се е променило, отчасти защото младите хора най-често се опитват да се преместят в поголемите градове, тъй като възможностите за работа там са по-добри, но също така и защото регионът е видял пристигането на голям брой семейства на имигранти, много от които от мюсюлманските страни. Някои от тези семейства са тук вече в продължение на 3 поколения, но те все още са третирани с подозрение от много хора в града като „новодошли“. Сега те съставляват почти 15% от общия брой на населението.
Въпросът, който сега разделя града, е желанието на мюсюлманите в Града на сънищата да има джамия, построена върху парцел от изоставени земи, принадлежащи на съвета. Тази земя е незастроена и е източник на жалби до Общинския съвет в продължение на години: тя е в близост до главната търговска улица и е станала зона, където вандализма и приема на дрога са редовни проблеми.
Така че когато един богат бизнесмен предлага да освободи съвета от проблема, кметът си помисля, че късметът му се усмихва! Общинският съвет се съгласява да се откаже от земята и да финансира 20% от разходите за строителство на нова джамия на този парцел. Останалите 10% от разходите за строителство, които бизнесменът не може да покрие, ще се намерят от мюсюлманската общност. Сградата е трябвало да започне тази седмица ... но Общинския съвет е бил залят с оплаквания от ядосани жители, които се противопоставят на проекта. Те призовават за специална среща, на която са поканени всички, за да решат този проблем. Среща ще се проведе след 30 минути.

Ролева карта: Кметът на Града на сънищата
Вие сте председател на събранието и вашата роля е, след като срещата започне, да приветствате участниците и са им напомняте правилата на дебата. По време на срещата трябва да се опитате да дадете възможност на всички да се изкажат, но не трябва да позволявате на никого да говори твърде дълго! Вие сте много притеснен от лошата публичност, която създава този случай, и имате намерение да се опитате преди срещата да говорите с някои от групите, за да ги убедите да смекчат позицията си.

Ролева карта: член на Общинския съвет: Партия на традиционалистите (1 или 2-ма души)
Вие представлявате традиционалистичната партия на Общинския съвет и силно се противопоставяте на джамията. Не мислите, че е правилно общинска земя и общински ресурси да бъдат използвани за място за поклонение, което не уважава традициите на тази държава и този град. Вие смятате, че имигрантските семейства са привилегировани, като им е позволено да живеят тук и че те трябва да не се опитват да налагат различни начини на живот в една страна, в която са гости. Притеснявате се също така, че джамията може да стане място за срещи за наемане на терористи.

Ролева карта: член на Общинския съвет: популистка партия (1 или 2-ма души)
Вие представлявате популистката партия в Общинския съвет. Поддържате първоначалното решение да има джамия, построена върху земята, отчасти защото разбирате, че мюсюлманската общност е много добра за икономиката на града и вие не искат да ги отблъснете. Но сте много притеснени от оплакванията на жителите и не искате да се създаде ненужен конфликт в обществото. Загрижени сте за мястото си на следващите избори на съвета, така че вероятно ще подкрепите тази опция, която изглежда най- малко спорна.

Ролева карта: член на Общинския съвет: Партия на разнообразието (1 или 2-ма души)
Представлявате партията на разнообразието в Общинския съвет. Вярвате, че относително големият дял на хора от различни части на света е добавил принос към културата и интереса на Слийпивил и считате за несправедливо, че градът е лишил много от тези хора от възможността да практикуват религията си за толкова дълго време. Разбирате също така, че изоставената земя предизвиква социални проблеми в града и че общината в момента няма пари самата тя да застрои този терен.

Ролева карта: Членове на Асоциация „Минало и настояще“ на Града на сънищата (2-4 души)
Вие сте една от основните групи, които се противопоставят на тази джамия. Вашите членове са от традиционните (не-мюсюлмани) общности в Града на сънищата, и смятате, че е много важно да се запази древния характер на града, където повечето от вас са живели през целия си живот. Парцелът, който е предложен за джамия, е много централен и тя ще бъде видима от повечето места в центъра на града.
По-специално, джамията може да блокира гледката на главната църква от градския площад. Вие смятате, че характерът на вашия роден град е напълно променен от една общност, пристигнала тук съвсем отскоро. Не виждате защо хора, пристигнали в тази страна от някъде другаде, не трябва да живеят по същите правила, които има тук.

Ролева карта: Членове на Младежката инициативна група „Младите сънчовци за правата на човека“ ( 2-4 души)
Вашата група е създадена, за да се справи с някои от най-тежките проблеми на младите хора днес в Града на сънищата. Вие виждате строежа на джамията като решение както за нуждите на мюсюлманската общност за място за поклонение, така и като решение на многобройните социални проблеми, свързани с парцела, изоставен от толкова дълго време. Можете да подкрепите изграждането на тази джамия, но се притеснявате, че други социални проблеми могат да бъдат пренебрегнати от съвета, ако общината трябва да участва в строежа. Поспециално, бюджета за младежта през последните 5 години е орязан до ниво, на което не може да отговори на нуждите на града.

Ролева карта: Членове на „Мюсюлманска Асоциация на Града на сънищата“ (2-4 души)
От години искате от съвета да осигури място за поклонение за мюсюлманската общност, но тя винаги е отказвала по финансови причини. Вие смятате, че е несправедливо от мюсюлманската общност да се иска да финансира 10% от разходите за сградата, когато икономическите условия са толкова тежки за повечето хора и при положение, че християнската общност има 11 различни места за поклонение, а те се използват от много по-малко хора, отколкото ще използват джамията. Вие смятате, че приносът, който вашата общност е направила за града, не е оценен, че хората във вашата общност са несправедливо дискриминирани в различни аспекти от живота им, и че чрез отказа да позволи тази джамия съветът отказва на  членове на своята общност основното им право на религиозно поклонение.

Ролева карта: Граждани на Града на сънищата
Вие сте притеснени от конфликта, който изглежда е превзел Града на сънищата, и искате да отидете на срещата в Общинския съвет, за да гласувате. В момента не знаете за какво ще гласувате: трябва да говорите с много различни групи и след това планирате да вземете решение.