Правата на човека са универсален стандарт. Те са компонент на всяка религия и всяка цивилизация.

Ширин Ебади

Общ преглед

Участниците сравняват и съпоставят различните си вероизповедания

Свързани права
 • Cвобода на вярата и религията
 • Cвобода на мнението и информацията
 • Свобода от дискриминация
Разглеждани въпроси
 • Rелигиозно многообразие
 • Възприемане на религията и нейното влияние върху живота на младите хора
 • Познания за различните религии и техните правила   във връзка с духовни и светски въпроси
Задачи
 • Запознавате с различните системи от вярвания и религии
 • Развитие на критично мислене
 • Култивиране на приемане на разнообразието от вярвания и религии
Материали
 • Копия на карти с изявления (един комплект за малка група)
 • Удобни места за малките групи да седнат и да обсъждат
 • Фасилитатор за всяка малка група
Подготовка
КЛЮЧОВА ДАТА
 • 16 ноемвриМеждународен ден на толерантността

Инструкции

 1. Обяснете, че в тази дейност те ще обсъждат своите вярвания; някои хора могат да бъдат дълбоко религиозни, други по-малко, а някои от тях могат да нямат нито една религия. Целта е да се стигне до по-дълбоко разбиране на член 18 от ВДПЧ чрез споделяне на лични мнения и критично мислене за различните начини, по които осмисляме живота.
 2. Уверете се, че участниците са наясно с това, което казват и как изразяват себе си. Защитата на религиозните убеждения, както и на религиозни символи от обида и очерняне попада в обхвата на свободата на религията. Въпреки това, защитата трябва да се балансира спрямо свободата на мисълта и словото и не означава просто имунитет срещу критики от вярвания. В този смисъл е приемливо честно и открито задаване на въпроси, но не се допускат изказвания, мотивирани от предразсъдъци и дискриминация.
 3. Участниците се разделят на малки групи от между 4-6 души. Помолете ги да помислят самостоятелно за 3 или 4 минути за личните си убеждения. Например, ако са религиозни, колко стриктно прилагат вероизповеданията и ритуалите?
 4. След това, с помощта на упражнения за упражнения за разчупване на леда, помолете участниците да разкажат кога за първи път са участвали в религиозна церемония.
 5. После поставете картите с лице надолу в средата на групата. Кажете на участниците, че те имат един час на разположение и трябва да проведат кратки дискусии, така че да могат да разгледат максимален брой карти. По този начин те ще получат по-широк поглед върху проблемите; по-късно могат да проследят въпроси, които са от особен интерес.
 6. Обяснете, че във всеки кръг участник взема една карта, прочита я на глас и след това коментира твърдението . После другите имат възможност да споделят пример от собствената си религия или опит.
 7. След това преминете към друг кръг, с друг играч, който е взел нова карта.
 8. След като всички карти са обсъдени или времето изтече, преминете към обсъждане обсъждане (в същите групи).

Обсъждане и оценка Goto top

 • Дали участниците считат, че трудно са се справили с някое от твърденията? Защо?
 • Имало ли е някакви факти, убеждения или нагласи към собствената ви житейска позиция, които ви изненадаха?
 • Какво общо имат хората, въпреки различните си житейски позиции?
 • Какви фундаментални различия открихте между позициите на хората? Дали те са непримирими?
 • Защо е важно да познаваме житейските позиции на други хора? До каква степен сте невежи? Трябва ли да знаете повече за тях?
 • Като се има предвид, че свободата на религията и вярата е човешко право, лесно ли е да уважаваме хората, ако принципно не сме съгласни с житейската им позиция?
 • До каква степен невежеството и предразсъдъците за различни житейски позиции играят роля в човешките възприятия един към друг?
 • Има ли всеки свобода на вярата и религията във вашата страна? Защо, защо не?
 • Каква форма приемат нарушенията на свободата на вярата и религията във вашата страна?
 • До каква степен свободата на мисълта, съвестта и религията следва да позволяват определени различни практики в рамките на общността на вярващите, които се различават от обществото като цяло? Примери за това са отношението към жените в религиозни лидерски позиции, традиционни церемонии с обучение с участие на деца, ритуали около кръщение, развод или погребение, забрани за изобразяването на създателя и така нататък.
 • Какво трябва да се има предвид при планирането на събитие за цялата група, например пикник, спортно събитие или празничен уикенд, така че всеки да може да се включи, независимо от неговата религия или убеждения?
 • Понякога при организиране на събитие може да бъде трудно да се задоволят нуждите на всички според тяхната религия или вяра. Как ще се опитате да намерите решения? Ако трябва да се правят компромиси, как ще подредите по важност нуждите на различни хора?
 • Какво е най-интересното нещо, което научихте от тази дейност?

Съвети за фасилитатораGoto top

Това упражнение се занимава с чувствителна тема, така че е важно всеки да се чувства удобно. Проведете упражнението без напрежение, едно релаксиращо обкръжение ще ви е от помощ. Създайте у всеки увереност, че не е под натиск да каже или обясни повече, отколкото иска или чувства, че може.
Покажете уважение към приноса и ограниченията на участниците; не всеки е в състояние да обясни защо нещо се практикува в тяхната религия, особено ако те са израстнали и образовани в рамките на определена религия от ранна възраст. В тази връзка, религията много наподобява на културата: вие сте склонни да се приемате вашите ценности и културни модели като „естествени“. Пазете се от напрежение от страна на връстниците. Не позволявайте на участниците да влязат в отбранителна позиция за тяхната религия или вяра, например ако някой каже „как може да изповядваш тази религия и да приемаш...?“)
Избягвайте затъването в твърде много подробности. Дръжте под око купчина от карти и се старайте да имате достатъчно време за повечето от тях. Нека дискусията тече естествено и се намесвайте само когато чувствате, че въпросът е изчерпан или че съществува риск от прекалено разпростиране по темата, както и когато се появи „доминиращо“ отношение.
Бъдете готови да вкарате допълнителна информация, особено за религии, които не са представени в групата или като играете „адвокат на дявола“.

Ако можете, проведете дейността заедно с друг фасилитатор за всяка група, за водене на дискусията и разбора в малките групи; ако нямате втори фасилитатор, вижте дали можете да подготвите някои доброволци между участниците, за да ви помогнат в това. В зависимост от групата, това може да се окаже важно, за да уважите изказванията и опита на всички и да сте сигурни, че разборът е конструктивен. Ако не можете да разчитате на допълнителен фасилитатор, тогава проведете оценката в цялата група заедно с всички активни страни.

По дефиниция вярата не може да се обясни с рационални аргументи и вие трябва да ограничите опититеза оспорване на религиозни вярвания чрез рационални аргументи. Може да се наложи да се подчертае, че е важно да се уважава уважава правото на всеки на свобода на мисълта, съвестта и вероизповеданието. Това не означава, че трябва да уважаваме това, в което другите вярват, но трябва да се зачита правото им да вярват в това, което те искат . Не завяйте, че развиването на критично мислене е важна цел на ОПЧ и сравняването на различни житейски позиции ще помогне на хората да са наясно,че изборът им на мислене не обезсилва избора на другите. Чрез тази дискусия участниците вероятно ще разберат, че изборът им не е абсолютен, а относителен. Тя също така ще да ги информира за силните и слабите страни на всяко учение или традиция. Религиозният фанатизъм и тесногръдие често произтичат от строгата избирателност на мисълта и от отхвърлянето на плурализма. Никоя религия не е монолитна, и следователно нито една притча в религията не е авторитарна, представителна и в никакъв случай не превъзхожда всички други останали притчи или тълкувания на други религиозни традиции.

ВариацииGoto top

Ако провеждате упражнението в няколко по-малки групи, добра идея е да го завършите с всички заедно. По този начин, преди участниците да приключат и да влязат в общата група, помолете групите да разгледат следния въпрос и да са готови да докладват:

 • Дайте примери за невежество и предразсъдъци за религиозни и нерелигиозни традиции в страната ви.
 • Какво можем да направим, за да се намалят невежеството и предразсъдъците?

Предложения за последващи дейности Goto top

Ако сте провели тази дейност с моно-религиозна група, има изобилие от възможности за по-нататъшно обсъждане. Посетете http://www.religioustolerance.org и копирайте техния списък на религии и не-теистични религии и етични системи. Попитайте групата за колко от тях те са чували и какво знаят за тях.

Можете да изследвате историята на развитието на различни вярвания, като направите хронологична таблица. Вижте раздела „Вариации “ в упражнението "Времеви линии"

Паоло Фреир казва: „ Да обучаваш, значи да вярваш в промяната.” Ако групата би искала да обсъди какво е образованието и как то отговаря или не отговаря на нуждите на хората, за нея може да е интересно упражнението "Да чуем гласа на всеки" .

Идеи за действиеGoto top

В зависимост от контекста, в който живеете или работите вие и участниците, може да е интересно да се направи посещение на религиозен или общински център за различна религия и да се установи контакт с техни младежки групи, за да се обсъдят възможните общи дейности. Те могат да включват:

 • Събитие за Деня на правата на човека (10 декември)
 • Взаимни покани по повод на важни религиозни празници/тържества
 • Съвместни дейности за подкрепа на бедните и нуждаещите се

Допълнителна информацияGoto top

Член 18 от Всеобщата декларация за правата на човека гласи: „Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията; това право включва свободата да променя своята религия или вяра и свободата, самостоятелно или съвместно с други лица, публично или частно, да изповядва своята религия или убеждения чрез учение, обреди, богослужение и ритуали"

За целите на тази дейност и за да включим най-голям брой системи от вярвания, използваме определението на религията от www.religioustolerance.org: „Религия е всяка конкретна система на убеждение за божество, често включваща ритуали, етичен кодекс, както и философия на живот. „Терминът „религия“ се отнася както за лични практики, свързани с вярата на общността, така и за групови ритуали и комуникации, произтичащи от споделеното убеждение. Алтернативите на религията са атеизмът, скептицизмът, свободомислието и хуманизмът.
В тази дейност ще се съсредоточим върху „свободата на мисълта, съвестта и религията“, тоест правото за изповядване или не на дадена религия в зависимост от личния избор. Поради това сме използвали термина „житейска позиция „като споделен етикет, обхващащ както религиите, така и алтернативите на религията, без да има дискриминация в полза на една от тях . Под „житейска позиция“ имаме предвид рамката на идеи, които ни помагат да разберем света и да намерим смисъл и стойност в живота. Много житейски позиции са ясно религиозни, например християнството, индуизма и исляма. Някои житейски позиции са нерелигиозни, като например диалектическия материализъм на Карл Маркс и неговите последователи, обективизмът на Айн Ранд и хуманизмът. Други житейски позиции, като будизма и конфуцианството, традиционно са били класифицирани като религии, но много последователи не са съгласни с тази категоризация и твърдят, че тъй като техните вярвания не включват божество, будизмът и конфуцианството са философии. Концепцията за "житейска позиция" обхваща всички тях.

Основна и лесна за използване информация за основните религии, практикувани по целия свят, може да бъде намерена на интернет сайтовете на Инициатива за Обединени религии (www.uri.org) и Консултанти за религиозна толерантност - Онтарио (www.religioustolerance.org).

This activity is developed from the activity "Believers "Mosaic, the T-kit on Euro-Mediterranean youth work in , published within the framework of the partnership between the European Commission and the Council of Europe in the field of youth.

Материали за раздаванеGoto top

PDFИзтегли като PDF

Карти

Имаме специална церемония за посвещаване на децата в нашата житейска позиция.

Имаме специални церемонии и норми за погребения.

Мъжете и жените имат различни функции и роли в житейската ни позиция, например във водещи церемонии.

Ние имаме определено време в календара за постене.

Престъпленията и дискриминацията са били, или са, извършвани в името на житейскта ми позиция.

Ние сме научени да помагаме на нуждаещите се и бедните.

Ние имаме специално отношение към хомосексуалността.

Ние носим символи или специално облекло.

Житейската ни позиция има специфични морални норми и команди по отношение на брака и сексуалността.

Ние имаме специална гледна точка за аборта.

Житейската ни позиция се основава на свещените книги или писания.

Ние вярваме в стойността на живота като най-важното нещо, което трябва да се пази.

Житейската ни позиция проповядва толерантност към други религии и вероизповедания

Житейската ни позиция е дълбоко формирана чрез пророците, които са признати като носители на божествени послания.

Ние вярваме в живота след смъртта и в страшния съд.

Имаме важни фестивали, които се отбелязват като празници в нашите страни.

Ние отдаваме почит на мъртвите най-малко веднъж годишно и посещаваме гробищата.

Ние разполагаме със собствена календар, често различаващ се от гражданския. Нашата Нова година не е на 1-ви януари.

Ние организираме училища и паралелки, където децата се обучават в нашата житейска позиция.

Ние вярваме, че животът не е свързан само с материални неща, но има и съществено духовно измерение.

Ние имаме нашите собствени истории за това как е създаден светът.

Ние имаме определени виждания за това с кого можем и с кого не можем да сключваме брак.

Житейската ни позиция ни учи не само за духовните въпроси, но и за това как би трябвало да функционира обществото.

Ние често сме неразбрани, а понякога и дискриминирани.

От нас се очаква да се молим по няколко пъти на ден.

Ние имаме един ден в седмицата, когато не трябва да се работи, а да се присъства на специална церемония за отпразнуване на нашите вярвания.

Ние вярваме, че имаме специални отношения с твореца.

Ние контролираме собствения си живот.

Ние вярваме, че смисълът и целта на живота са непрекъсната творческа задача.

Любовта е основно учение в нашата житейска позиция.

Нашата житейска позиция предвижда етична рамка, в която моралните ценности са ясно определени.

Духовността и чувството на удивление да сме част от нещо по-висше от нас е залегнало в ритуалите на нашата житейска позиция.