Image: Theme 'Gender' by Pancho

Някои ключови концепции

Милиони хора в Европа са дискриминирани, жертви на предразсъдъци и дори жертви на насилие поради своята истинска или възприемана сексуална ориентация или полова идентичност.
Томас Хамарберг, комисар на Съвета на Европа по човешките права1

Джендърът влияе на всички по комплексен, рафиниран и открит начин. Нашата сексуалност и джендър идентичност са интегрални аспекти на човешката природа. Термините пол, джендър, джендър идентичност и сексуалност имат различни значения, но често се бъркат.

Пол означава биологични и физиологични характеристики, които различават мъжете и жените. Ние сме определени като мъже и жени при раждането, което става социален и законов факт от този момент нататък. Някои хора се раждат с атипични комбинации на физически характеристики (телесни характеристики), които обикновено различават момчетата от момичетата по времето на раждане. Тези лица може да се нарекат “хермафродити”. Често лекарите автоматично извършват незабавна операция (или скоро след раждането), за да “коригират” тялото, често без съгласието на засегнатото дете или родителите. Това все повече се критикува от активистите за интерсексуалност. Те често се позовават на принцип 18 от Принципите на Йогякарта (документ, разработен от група международни експерти по човешките права), който постановява: “Да се вземат всички необходими законодателни, административни и други мерки, за да се гарантира, че нито едно детско тяло няма да бъде изменено необратимо чрез медицински процедури в опит да се наложи полова идентичност, без пълно, свободно и информирано съгласие на детето, според възрастта и зрелостта му и съгласно принципа, че във всички дейности по отношение на децата интересите на детето трябва да стоят на първо място.”

Джендър (социо-пол) се отнася до социално-конструиран набор от очаквания, поведения и упражненията на жените и мъжете, които им се приписват на основата на техния пол. Социалните очаквания по отношение на даден набор полови роли зависи от определения социално-икономически, политически и културен контекст и се влияят от други фактори, включително раса, етнически произход, класа, сексуална ориентация и възраст. Джендър  ролите се научават и варират в широки граници в и между различните човешки общества и се променят с времето.
Ние се социализираме от момента, в който се раждаме. Ние се развиваме, растем и учим как да се държим според очакваните норми на обществото, в което живеем, повлияни в голяма степен от нашето семейство, училище, работно място, средствата за масова информация, новите информационни технологии и популярната култура. Социализацията е важна стъпка в процеса на превръщането ни във функционални членове на дадена група от хора, но не всяка информация, която получаваме като част от нашата социализация, може да се счита за полезна за нас или за обществото. Половата социализация може да ограничи момчетата и момичетата при опознаване на талантите и интересите им до техния пълен потенциал. Освен това, често нереалистичните и противоречащи си очаквания могат да предизвикат вътрешни конфликти, психологически проблеми и нежеланието или невъзможността за изпълнение на тези очаквания може да доведе до определени форми на наказание от другите.

Джендър идентичност означава социо-пола, към който лицата чувстват, че принадлежат, който може да е или да не е еднакъв с биологичния пол, към който спадат по рождение. Това се отнася до вътрешно-дълбокото усещане на всеки човек за своя джендър (социо-пол) и включва личното чувство за тяло и други начини за изразяване, като дрехи, реч и маниери.

Трансджендър е широк термин, който често се използва за описване на широка област от идентичности и изживявания. Той обикновено се отнася за лица, които имат джендър идентичност, която е различна от тази, дадена им при раждането и за онези хора, които желаят да опишат своята джендър идентичност по различен начин от тази на джендъра приписан им при раждането. Трансджендър хората са индивиди, чието джендър  изражение и/или джендър идентичност се различават от конвенционалните очаквания, базирани на физическия пол, с който са родени и с който официално са регистрирани при раждането.

Сексуалната ориентация описва схема на емоционално и сексуално привличане към мъжете, жените, двата пола или нито един от тях. Сексуалната ориентация не е свързана с джендър  идентичност; например, един трансджендър  мъж може да е хетеросексуален или хомосексуален по същия начин, по който друг мъж  може да е хетеросексуален или хомосексуален. Тези два аспекта на идентичност обаче, често се свързват от хората и влияят на начина, по който лесбийките, хомосексуалистите, бисексуалните и трансджендър (ЛГБТ) са третирани и възприемани.

Двойка отглежда “без-джендър” дете

В Швеция двойка взе решение да отгледа своето двегодишно дете “без джендър”. Те не казват на никого дали Поп е момче или момиче, с изключение на няколко човека, които сменяха пелените му. Те искат детето да е в състояние да израсне свободно, без да бъде принудено да влиза в специфичния джендър-калъп2

Въпрос: Какво мислите за решението на двойката да запази в тайна пола на Поп?

Въпроси на човешките права, свързани със социо-пола (джендъра) и сексуалността

Джендър-равенството е фундаментално човешко право, но правата на хората често се нарушават на основата на тяхната джендър  идентичност или сексуална ориентация. Някои от ключовите въпроси се отнасят до участието, сексуалното насилие, въоръжените конфликти и бедността, както и сексуалните и репродуктивни права.

Участие

Дискриминацията, базирана на пол, джендър  идентичност и сексуална ориентация, е широко разпространена по света. В частност, тя ограничава степента, до която жените и ЛГБТ хората са в състояние да бъдат приобщени към обществото. Съществуват значителни бариери за пълното и равно участие в образованието, пазара на труда и вземането на политически и обществени решения.

По целия свят момичетата имат по-ограничен достъп до образование в сравнение с момчетата. В 60 % от страните, в основното и в средното образование има по-малко момичета, отколкото момчета.3 Въпреки, че в повечето европейски страни има равен брой момчета и момичета в образованието – и всъщност често повече жени в средното и висшето образование – половото равенство е само една стъпка към пълното равенство между социо-половете. Често има други бариери пред пълното участие на момичетата. Момичетата може да бъдат стимулирани да изучават определени предмети (например изкуствата и хуманитарните науки, вместо наука и инженерни науки), считани за по-подходящи от доминантните джендър стереотипи. Има много голяма вероятност това да доведе до разлики в постиженията. Например, в Европа момичетата постигат по-ниски оценки в науката и технологиите, а момчетата – в четенето.4 Тормозът и подигравките основани на пол и джендър са широко разпространени в училищата.

Въпреки че е постигнат голям напредък през последните десетилетия в законодателството, стимулиращо джендър - равенството на пазара на труда, особено в Европа, на практика все още предстои да се извърви дълъг път до изкореняване на дискриминацията на работното място. Жените често са дискриминирани по отношение на длъжностите, до които могат да имат достъп, заплащането и лидерските позиции. Например, мъжете в Европейския съюз, печелят средно 17,5 % повече от жените за същата работа.5 Жените също така могат да бъдат подложени на сексуален тормоз в офиса или да бъдат предмет на сексистки шеги и отношение от страна на колеги. Някои жени се разминават с повишение или не са наемани на работа поради бременност или майчинство. Семейните отговорности не се споделят еднакво между мъжете и жените и като резултат жените имат повече прекъсвания в кариерата и работят повече на непълно работно време в сравнение с мъжете. Това може да окаже влияние върху техните права при пенсиониране.

Въпрос: По какви начини момичетата / момчетата и жените / мъжете се третират различно във вашата общност?

Жените са значително по-слабо представени в политическия живот. Въпреки, че съставляват приблизително половината от световното население, само 18,4 % от националните парламенти и 17 държавни глави или глави на правителства по света са жени6 През месец февруари 2011 г. има само две жени държавни глави и две жени ръководителки на правителства в Европейския съюз, балансът на равенството в националните парламенти е 24 % жени и 76 % мъже7. Жените съставляват само 3 % от президентите на най-големите компании по света.8

Само когато жените вземат пълно участие в процеса на изготвяне на стратегии и изграждане на институциите, тяхната перспектива ще бъде истински интегрирана. Концепцията за демокрацията ще се реализира напълно, когато вземането на политически решения се споделя от жените и мъжете, а пълното участие на жените в изграждането на институциите, се гарантира.
Нави Пилей, върховен комисар на ООН по човешките права9

ЛГБТ хората изпитват дискриминация и са заклеймени поради тяхната реална или възприемана сексуална ориентация или джендър идентичност. Хомофобското и трансфобското отношение сачесто срещани и ЛГБТ хората често са тормозени и подигравани в училищата, дискриминирани на работното място и невидими в обществото и в процеса на вземане на политически решения. ЛГБТ хората могат да бъдат сочени като вредни за националната идентичност, семейството и религията от националните средства за масова информация или местни и национални лидери на общности. Понякога на ЛГБТ-групите и ЛГБТ-организациите бива забранявано или попречвано  да се организират, изразяват своята гледна точка или да демонстрират. Трансджендър  хората срещат значителни препятствия при официалното признаване на техния предпочитан джендър.10

В австралийските паспорти вече се поставя “Х”като вариант за пол

Австралийските паспорти вече ще имат три опции за пол – мъжки, женски и неопределен– съгласно новите указания за изкореняване на дискриминацията срещу трансджендър и интерсексуалните хора... Интерсексуалните хора, които имат неопределени биологични характеристики, ще могат да посочват своя пол в паспортите като “Х”. Трансджендър  хора, чието усещане за своя собствен пол е в конфликт с техните биологически характеристики, ще могат да избират дали са мъже или жени, ако техният избор се доказва от лекарска декларация. Трансджендър  хората не могат да поставят “Х”. 11

Въпрос: Какво е вашето мнение за австралийските паспорти, които позволяват да се постави “Х” като пол?

Европейските страни осигуряват различни степени на равенство в сключването на брак. Някои страни спряха преференциалното третиране на хетеросексуалните двойки, докато други осигуриха само ограничена или никаква възможност за официализиране на съвместното съжителство на еднополови двойки или двойки, в които едното или и двете лица са трансджендър , така че те да се считат за хора от един и същ пол. Осиновяването на биологичното дете на партньора като втори родител или осиновяването  като хомосексуален родител продължава да среща препятствия, въпреки че Европейският съд по правата на човека осъди през 2008 г. Франция в казусът E. Б. срещу Франция, в което съдът намери, че Франция е нарушила Европейската конвенция по човешките права, като е отказала да признае осиновяване от лесбийка по същия начин, както това би станало от неженен хетеросексуален индивид12. Обща практика е приемен родител, който не е хетеросексуален, да се счита автоматично за неподходящ.

Въпрос: Ако половата дискриминация на места, като училища и работното място, е незаконна, защо все още съществува?

“Насилие срещу жените” означава всяко действие на сексуално насилие, което води или има вероятност да доведе до физическа, полова или психологическа травма или страдание за жените, включително заплаха за такова действие, принуда или произволно нарушаване на свободата, независимо дали се е случило в обществения или личния живот.
Декларация на ООН за изкореняване на насилието срещу жените

Джендър – базирано  насилие

Джендър-базираното насилие включва, но не се ограничава до насилие срещу жените и момичетата. Насилието срещу жените е една от най-сериозните форми на джендър-базирано  насилие в Европа. Жените и момичетата са подложени на много различни форми на насилие, включително домашно насилие, изнасилвания и сексуално насилие, генитално осакатяване при жените (FGM), “убийства заради честта”, трафик, детеубийство и селективни аборти по полов признак. Насилието срещу жените и момичетата съществува във всички общества по света и оказва влияние върху всички социални групи. Трансджендър  лицата са в изключителна степен изложени на джендър-базирано насилие поради своя външен вид, дрехи и други характеристики, които често не отговарят на обществените очакванията на мъжете и жените.

Домашното насилие, което взема формата на емоционално, физическо или сексуално насилие, се среща особено често и влияе не само на замесените жени и мъже, а също и на децата в семейството, които са свидетели на него или сами стават основните жертви: по погрешка, заради отмъщение на насилника или защото правят опит да защитят своите майки.

 

Отрезвяваща статистика

Най-малко една от всеки три жени по света е била бита, принуждавана да прави секс или по друг начин обиждана през живота си, като насилникът е неин познат.14
В различните европейски страни между 20 % и 50 % от жените са жертви на домашно насилие.
Между 100 до 150 милиона момичета и жени по света понастоящем живеят с последиците от FGM, практика включваща частично или пълно отстраняване на женските гениталии поради немедицински причини. Това има много вредни последици за здравето и в международен мащаб е признато като нарушаване на човешките права на жените и момичетата.15

Въпрос: Голяма част от джендър-базираното  насилие все още се счита за “личен въпрос”. Как това схващане влияе върху мишените, извършителите и свидетелите на насилието?

Насилието в отношенията между подрастващите е сериозен повод за загриженост в Европа. Например, скорошно изследване във Великобритания показва, че 25 % от момичетата и 18 % от момчетата на възраст между 13 и 17 години са изпитали някаква форма на физическо насилие в някаква връзка.13

Проституцията продължава да бъде противоречив въпрос, дори в движенията за правата на жените. Тя се счита за форма на насилие от много хора, докато други лобират за нея да бъде напълно призната за професия с всички юридически последици. Подобно разделение съществува на ниво политика. Някои страни като Швеция, поставиха извън закона проституцията като престъпление, като проститутката се счита за жертва, а клиентът, както и другите, които имат финансова изгода, за извършители. В някои страни проституцията се смята за услуга и може да се практикува при определени законови ограничения.

Поради скритата им същност, изследванията върху проституцията все още са сравнително редки. Проучванията са установили, че над 90 % от проститутките са отговорили, че веднага биха приключили с проституцията, ако могат – ясно показвайки силния външен натиск да останат в тази “професия”. Също така, в по-голямата част от случаите, навлизането в проституцията не представлява информирано решение на възрастен човек: над 90 % от проституиращите жени са били сексуално и/или физически насилвани като деца, а средната възраст за навлизане в проституцията е 14 години.

Светлина върху трафика на хора

Всяка година милиони хора стават жертва на трафик по целия свят, модерна форма на търговия с роби. По-голямата част от жертвите са млади жени и деца, които са прехвърляни с цел сексуална експлоатация. Това е голям проблем в Европа. Има увеличаване на броя на пренасяните жени и деца в Европейския съюз от страните от Централна и Източна Европа. Във всеки един момент повече от 140 000 са въвлечени в трафика на хора в Европа без признаци за намаляване на това число.16 
Конвенцията на Съвета на Европа по действията срещу трафика на хора влезе в сила през месец февруари 2008 г. До месец септември 2011 г. конвенцията е подписана от 43 страни членки. Конвенцията създава група от експерти за дейности срещу трафика на хора (GRETA), която следи за изпълнението на конвенцията чрез общи и специални доклади за страните.

Цяло поколение млади мъже няма идея как ще се чувства без пистолет в ръцете си. Няколко поколения жени са овдовели, били са изнасилени, гледали са своите дъщери и майки изнасилени, а техните деца са убивали и са били убити.
Лейма Гбови19

Насилието срещу ЛГБТ хората също преобладава. Жените може да бъдат изнасилени, за да се “излекува” тяхното лесбийство. Хората са бити от полицията или стават жертви на насилствени нападения на улицата, което властите не успяват да предотвратят или накажат. Насилието също така е насочено към хората, които се чувстват различни от хетеросексуалните.

Въпрос: Какви са въздействията на джендър-базирано насилие върху хората-жертви?

Въоръжени конфликти

В съвременните въоръжени конфликти около 90 % от жертвите са цивилни хора, повечето от които жени и деца. Освен това, жените са изправени пред особени форми на нарушаване на човешките права по време на конфликти, включително специфични и опустошителни форми на сексуално насилие (включително проституция по време на война и принудително забременяване), често развивани като част от политическата или военната стратегия.

Нобелова награда за ненасилие и безопасност на жените

Лийма Гбови, активистка за свобода от Либерия, беше наградена през 2011 г. с Нобелова награда за свобода за нейната роля при мобилизиране на жените между етническите и религиозните разделителни линии за прекратяване на гражданската война в Либерия. Тя извежда жените на протести срещу войната и насилието и организира сексуална стачка, продължила няколко месеца в усилие да накара воюващите мъже да се вслушат в чувствата си и да сложат край на въоръжения конфликт.
Нобеловата награда за свобода беше споделена с Тавакул Рарман, журналистка и активистка от Йемен, за нейната водеща роля в борбата за правата на жените и за демокрация и свобода в Йемен, а също така беше споделена с либерийския президент Елън Джонсън Сърлийф, за приноса ú в изграждането на мира и насърчаване на правата на жените.
Нобеловият комитет цитира Резолюцията на Съвета за сигурност на ООН 1325, приета през 2000 г., която постановява, че жените и децата страдат много от войните и политическата нестабилност и, че жените трябва да имат най-голямо влияние и роля в миротворческите упражненията.

Сексуалното насилие по време на война е едно от най-премълчаваните неща в историята.
Елизабет Рен и Елън Джонсън Сърлийф, авторки на доклада на ООН “Жени, война, свобода”

Сексуалното насилие при въоръжените конфликти често се цéли в цяла общност, тъй като целта му е да унижи, доминира и внушава страх във всички членове на определена група. Въпреки, че жените и момичетата са по-голямата част от жертвите на такова сексуално насилие, мъжете също са специфична цел. Например над 8 000 босненски мюсюлмански мъже и момчета бяха убити в геноцида в Сребреница през 1995 г18  Въоръжените конфликти увеличават половите стереотипи в обществата, редуцирайки мъжествеността като „победител”, „защитник” или „агресор”, а женствеността като „жертва” и „уязвима”.

Въпрос: Защо мислите, че сексуалното насилие е толкова често срещано при въоръжените конфликти?

Бедност

Жените изпълняват 66 % от работата по света, произвеждат 50 % от храната, но получават 10 % от дохода и притежават 1 % от собствеността.
УНИЦЕФ20

Икономическото равенство е от особена важност за постигане на реалното равенство между равенството, но съгласно някои оценки, жените съставляват над 70 % от световните бедни. Жените са склонни да приемат по-нископлатена работа и често работят несигурна работа в сивата икономика, с малко права и нисък доход. Липсата на равен достъп и качеството на обучение означава, че те обикновено имат недостатъчни квалификации и умения, което влияе върху типа на работата, която могат да вършат. Икономическата зависимост също играе ключова роля при отношенията и може да бъде свързана с домашното насилие. В домакинствата от двойки или семейства, повече или всички неплатени домакински задължения, са отговорност на възрастните жени и по-големите деца-момичета. Всъщност, женените мъже се считат за най-надеждната работна сила, което се дължи до голяма степен на факта, че работодателите приемат, че женените мъже практически нямат домакински или семейни задължения, защото техните съпруги носят отговорност за тях. Чрез по-високи заплати и по-добри възможности за кариера, точно мъжете са финансово възнаградени за неплатената домакинска работа на своите жени-партньори.

Въпрос: Какви биха били причините за непропорционалния ефект на бедността върху жените?

Сексуални и репродуктивни права

Размножаването се използва, съзнателно или не, като средство за контрол над жените, за ограничаване на техните възможности и да ги направи подчинени на мъжете.
Д-р Нафиз Садък, Фонд на ООН за населението

Осигуряването на сексуални и репродуктивни права е важно за реализиране на равенството между равенството. Прекалено често жените имат много малък или никакъв контрол върху своето сексуално и репродуктивно здраве. Мъжкият контрол върху тялото на жената се оправдава във всички общества и е ключов фактор, чрез който се постига и поддържа мъжкото социално, политическо и културно доминиране.

Липсата на контрол над тези права води до сериозни нарушения на човешките права, например принудителна женитба, принуда за запазване на бременността и принудителни аборти и стерилизация. Трансджендър  лица също са принудени да се стерилизират, за да се признае техния нов джендър от държавите, където се сменя полът им. Жените често отказват достъп до услуги по репродуктивно здраве, включително услуги по аборт, особено когато са забременели в резултат на изнасилване или кръвосмешение, или в случаите, когато бременността представлява сериозен риск за здравето или живота им. Достъпът до безопасно, достъпно здравеопазване за майките и информацията за сексуалното и репродуктивното здраве са важни за подготвяне на почвата за реално джендър равенство.

Джендърът и работата с младежите

Джендърът е от значение
„Джендърът е от значение” е ръководство, обръщащо внимание върху сексуалното насилие на младите хора, публикувано от Съвета на Европа. Опитът от издаването на ръководството показва, че образованието по отношение на човешките права е ефективен инструмент за решаване на проблемите за джендър равенството и по-специално за сексуалното насилие.

Средата, в която се провежда младежката работа,  често осигурява уникално и безопасно място  за младите мъже и жени да обсъждат и споделят своите мисли и опит в сферата на джендър въпросите и сексуалността. Младите хора често не са в състояние честно да задават въпроси и да обсъждат такива чувствителни въпроси със своите семейства и вероятно не се стимулират за това във формалната  образователна среда. Откритата и съзнателна среда за младежка работа  може да създаде среда на обучение за прилагане на джендър-правата и справяне с предизвикателствата.
От изключителна важност е да съществува информираност по джендър въпросите, които почти със сигурност съществуват във всяка младежка група. Например, някой може да има пряк или непряк опит в домашното насилие, а друг може да е объркан по отношение на своята сексуалност или да е тормозен, защото неговата реална или възприемана полова идентичност не отговаря на приетите социални норми. Разполагането със списък на организациите и източниците за съвет по тези въпроси, е важно. По този начин хората ще бъдат подготвени да се изправят срещу дискриминационното отношение към жените или ЛГБТ хората, изразявани от младите хора периодично. Също така е важно да се използва включването на джендър въпросите при вземането на решения по даден въпрос, решения за това кой да участва и какви методи да се използват.21

Много важна стъпка е преминаването от признаване на правата към прилагането им. Обучителите в сферата на човешките права трябва да уважават разликите между нуждите и реакциите на отделните жени. Без такава чувствителност, образованието по човешки права може да стане само още една форма за манипулация или потискане на жените. Образованието е ключова цел за постигане на джендър-равенството, тъй като то включва начините, по които обществата предават нормите,знанията и уменията.

Много международни младежки организации в Европа организираха сесии на обучение в сътрудничество с Европейските младежки центрове, които се фокусираха върху различни аспекти на джендъра и джендър-равенството. Обучителните сесии позволяват на младите хора да разглеждат въпросите в дълбочина и да получат полезни компетентни познания, за да работят ефективно по въпросите в и извън организацията, която представят.22

16 дни на активизъм срещу джендър насилието

Ако желаете да направите нещо срещу джендър насилието, можете да започнете с присъединяване към международната кампания „16 дни срещу джендър насилието“, стартирала през 1991 г. Участниците избират датите 25 ноември – Международен ден срещу насилието върху жените – и 10 декември – Международен ден на човешките права – за да свържат символично насилието върху жените и човешките права и да поставят ударение върху факта, че това насилие е нарушение на човешките права. Над 3 700 организации в приблизително 164 страни са взели участие в 16-дневната кампания от 1991 г. насам.23

Въпрос: Как бихте разглеждали дискриминационното отношение на база джендър или сексуалност във вашата група?

Защита на човешките права, свързани с джендъра

Хомофобските престъпления на омразата и инцидентите често показват висока степен на жестокост и бруталност. … За тях също така има голяма вероятност да доведат до смърт. Транссексуалните хора изглежда са по-уязвими в тази категория.
Доклад на ОССЕ17

Всички международни споразумения за човешки права се прилагат еднакво за мъжете и жените.  Вземайки предвид обаче, че жените и момичетата са особено уязвими при нарушенията на човешките им права, Генералната асамблея на ООН прие Конвенцията по изкореняване на дискриминацията срещу жените (CEDAW) през 1979 г. CEDAW определя дискриминацията срещу жените и очертава какво следва да се направи от националните правителства за борба срещу нея. Този договор е подписан от 187 страни по света, включително всички европейски страни.

„ООН жени” е организация на ООН за джендър равенство и разширяване на правата на жените. Тя поддържа международните организации и правителства при разработване на джендър-ориентирани стратегии и стандарти и изпълняването им на практика. “ООН жени” дава приоритет на пет проблема на основата, че те са фундаментални по отношение на джендър-равенството и напредъкът в тези области може да отключи напредък по всички въпроси. Тези области са насилието срещу жените, мира и сигурността, лидерството и приобщаването, разширяването на икономическите възможности и националното планиране и съставяне на бюджет.

Думата на ООН все по-често се чува в подкрепа на човешките права на ЛГБТ. Няма законово обвързващ договор по правата на ЛГБТ, но през 2006 г. група от международни експерти по човешките права създаде набор от принципи в областта на сексуалната ориентация и половата идентичност. Принципите на Йогякарта разглеждат широк кръг международни стандарти по човешките права и очертават как те се прилагат към въпросите на сексуалната ориентация и джендър  идентичност.

Джендър-равенството и борбата с дискриминацията на основите на половата идентичност и сексуалността са основен въпрос за Съвета на Европа и ЕС. Съветът на Европа направи значителна стъпка в тази насока при отварянето за подписване на Конвенцията за предотвратяване и борба с насилието срещу жените и домашното насилие24 през май 2011. Тази конвенция е първият законово-обвързващ документ в света, създаващ всеобхватна законова рамка за предотвратяване на насилието, защита на жертвите и слагане на край на безнаказаността на извършителите. Тя определя и криминализира различните форми на насилие срещу жените, включително принудителната женитба, гениталното осакатяване на жените, тормоза, психическото и психологическото насилие и сексуалното насилие. Тя също така предвижда създаване на международна група от независими експерти за контрол на изпълнението ѝ на национално ниво.

Неправителствените организации също играят активна роля в защитата на правата на жените и правата на ЛГБТ на международно и национално ниво. Организацията „Жени срещу насилието в Европа“ (WAVE) е европейска организация на високо ниво с членове от повечето страни в географската област Европа. Тя поддържа европейска онлайн база данни на НПО, в която има възможност за търсене по географско местоположение, област на експертни познания и сфера на дейност. Европейското женско лоби (EWL), друга организация на високо ниво, е също добра стартова точка за намиране на съответната информация, резултати от изследвания или контакти с регионални, национални или местни НПО, работещи в различни области на правата на жените или джендър проблеми, свързани с жените.

Сътрудничество на гражданските, държавните и частните партньори за ограничаване на домашното насилие

В рамката на своята програма за отговорност на общностите, Водафон Унгария, в сътрудничество с асоциацията за правата на жените NANE, местната полиция и две други частни компании, осигуряващи техническа помощ, стартира програма за предотвратяване на действията на домашно насилие. Пилотната програма, започваща през 2011 г, ще използва 30 устройства, които ще изпращат сигнал за помощ и точната позиция на жената в опасност при натискане на бутон през мрежата на Водафон. Като резултат, жените, засегнати от някаква форма на насилие в интимна връзка, могат да очакват по-бърза помощ от полицията.

ЛГБТ-организациите, включват социални групи и групи за подкрепа, както и професионални организации и адвокатски групи в основните религиозни организации или политически партии. Международната организация на младежите с лесбийска, хомосексуална, бисексуална, трансджендър  и необичайна сексуална ориентация и студентите (IGLYO) представлява партньорска мрежа, базирана на членство, с повече от 50 организации - членки. Тя работи за насърчаване на ценностите за участие и липса на дискриминация и за увеличаване на степента на участие на младите ЛГБТ и хората с необичайна ориентация в демократичното вземане на решения.  IGLYO сътрудничи с други младежки организации като националните младежки съвети, европейските студентски организации и европейските политически младежки организации. IGLYO организира обучителни сесии и конференции, но също така работи за създаване на лоби на политическо ниво.

Бележки

1 Дискриминация на основите на сексуалната ориентация и половата идентичност в Европа, СоЕ, м. юни 2011; http://www.coe.int/t/Commissioner/Source/LGBT/LGBTStudy2011_en.pdf
2  Прочети повече на: http://www.thelocal.se/20232/20090623/
3 Global Education Digest 2010 http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/GED_2010_EN.pdf
4 Половите различия в резултатите в образованието, Проучване на настоящата ситуация и мерки, които са взети в Европа, 2009 г. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/120EN.pdf
5 Европейска Комисия http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=681&langId=en
6 ООН Жени http://www.unifem.org/gender_issues/democratic_governance/facts_figures.php (statistics as of 2008). 
7 Европейска Комисия http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=681&newsId=1031&furtherNews=yes 
8 Европейско Женско Лоби http://www.womenlobby.org/spip.php?rubrique36&lang=en 
9 Реч за отбелязване на международния ден на жените, 2011 г.;
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10810&LangID=E
10 също.
11  „Х“ вече ще е вариант за джендър в австралийските паспорти
http://www.msnbc.msn.com/id/44532536/ns/travel-news/t/x-now-gender-option-australian-passports/
12 Повече информация на: http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1706514,00.html
13 http://www.empowering-youth.de/downloads/speech_barter.pdf
14 ООН Жени http://www.unifem.org/gender_issues/violence_against_women/facts_figures.php
15 Световна Здравна Организация http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/index.html
16 Справочни данни по трафика на хора, Бюро на ООН по наркотиците и престъпленията на базата на данни за 2010 г.;
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/UNVTF_fs_HT_EN.pdf
17 Престъпления на омразата в региона на ОССЕ – инциденти и реакции, годишен доклад за 2006 г., Организация за сигурност и сътрудничество в Европа, 2007: http://www.osce.org/odihr/26759
18 http://www.gendercide.org/case_srebrenica.html
19 Лийма Гбови, Нашата сила е голяма (Ню Йорк: Бийст Букс, 2011) написано в сътрудничество с Карл Митърс, стр. 168,
20 Джендър равенството – общата картина, УНИЦЕФ, 2007.
21 Ресурси за джендър мейнстрийминг: Джендър равенство и образование, Улрика Еклунд в Койот, бр. 2, м. май 2000 г.
22 Доклади по тези обучителни сесии са дадени тук: http://www.coe.int/t/dg4/youth/Training/Study_sessions/Study_sessions_reports_en.asp
23 Повече информация на адрес: http://16dayscwgl.rutgers.edu/
24 За пълния текст на конвенцията вж. http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/HTML/DomesticViolence.htm

КОМПАС

Наръчник за обучение по правата на човека за младежи

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 8 мартМеждународен ден на жената
  • 17 майМеждународен ден срещу хомофобията и трансфобията
  • 19 ноемвриМеждународен ден на мъжете
  • 25 ноемвриМеждународен ден за изкореняване на насилието срещу жените