Искате ли работа? Тогава не планирайте деца!

Общ преглед

Това е ролева игра, засягаща проблемите на:
• Репродуктивните права на жените на работното място
• Дискриминацията на жените на работното място

Свързани права

• Правото да работиш желана професия и да се присъединяваш към профсъюзи
• Правото да създаваш семейство
• Свобода от дискриминация

Задачи

• Да се развие познание относно репродуктивните права на жените
• Да се развият умения за критично мислене и дискусия
• Да се насърчи отворено мислене и усет за справедливост и социална отговорност

Материали

• Голям лист хартия, хартия за флипчарт или дъска, маркер
• Пространство за работа на малки групи и ролева игра
• Реквизит за ролевата игра, маса и столове, химикал и хартия

Подготовка

• Копирайте сценария върху дъската или върху голям лист хартия/флипчарт хартия

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 15 майМеждународен ден на семейството

Инструкции

1. Обяснете, че упражнението включва ролева игра относно репродуктивните права на жените на работното място. Отделете малко време, за да съберете идеи какви биха могли да са тези права, за да се уверите, че всички участници разбират понятието.
2. Разделете участниците на малки групи (максимум пет човека в група).
3. Прочетете на глас ситуационната карта.
4. По групи, дайте на участниците двайсет минути да решат какъв край да има историята и да разработят ролева игра по нея. Тя трябва да започва със срещата между Мария и г-н Владсток и не бива да е по-дълга от пет минути.
5. Поканете всяка малка група да представи ролевата си игра. Запазете коментарите за обсъждането.

 

Обсъждане и оценкаGoto top

Започнете като получите коментари от всяка от групите относно това как са разработили ролевата си игра, както и коментари от останалите. После продължете с разговор за последиците и как трябва да се действа при дискриминация от този вид.
• Изненадала ли е ситуацията някого? Случват ли се подобни неща във вашата страна?
• Как групите са достигнали до решение за изхода от ситуацията?
• Реалистични ли са предложените развръзки? Какви са добрите и лошите страни на начина, по който Мария се справя със ситуацията? Колко трудно е да отстояваш себе си в подобни обстоятелства, без да бъдеш агресивен или прекалено отстъпчив?
• Какви права имат жените във вашата страна, когато забременеят?
• Защо компанията би искала да наложи подобно условие на Мария? Справедливо ли е? Защо не?
• Нарушени ли са някои човешки права? Ако да – кои? • Би ли се случило същото, ако Мария беше мъж? Защо? Защо не?
• Как се различават възприятията на мъжете за ситуацията от тези на жените?
• Какво трябва да се направи, за да се подпомогнат и защитят репродуктивните права на жените?

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Обмислете дали бихте искали да имате по равен брой жени и мъже в малките групи. Опитът показва, че еднополовите групи стигат до по-провокативни идеи за края на историята, както и до по-обстойни дискусии.

Участниците може да не са наясно с понятието „репродуктивни права“ и да се наложи да им помогнете с някои oбяснения, за да се изясни цялостната идея. Репродуктивните права включват следните неща:
• Правото на приятна и удовлетворяваща сексуална връзка без заплаха от инфекции или заболявания.
• Избор на жената дали да има деца.
• Медицинско обслужване, в това число получаване на информация, консултации и обслужване по въпросите за планиране размера на семейството, което проявява грижи, внимание и съпричастност, осигурява възможност за извършване на безопасни аборти, отнася се към жените с уважение, зачита достойнството им и гарантира дискретност.
• Сексуално образование.

Имайте предвид, че въпросът от анализа относно нарушаването на човешките права на Мария може да повдигне противоречивата проблематика на аборта и правото на жената да избира в противовес на правото на ембриона на живот. Това е много важен въпрос. Той е с особено значение за образованието за правата на човека, защото изисква от участниците да имат широта на възгледа, да оставят настрана стереотипите и наличните си убеждения, и да ползват умения за критично мислене. Той е и много добра илюстрация на сложността, присъща на човешките права. Ако този въпрос възникне, може да предпочетете да го оставите за друга самостоятелна дискусия.

ВариацииGoto top

Използвайте техниката Форум театър. Вместо да разделяте участниците на малки групи, можете да започнете с двама доброволци, които да изиграят Мария и г-н Владсток, а останалата част от групата да наблюдава. На определени интервали спирайте презентацията, за да получите коментари от наблюдателите и да чуете предположенията им какво ще се случи по-нататък. Друг вариант е наблюдателите да разменят местата си с тези на актьорите, за да разработят ситуацията от различен ъгъл и да променят развоя й.

Защо да не добавите и други персонажи? Бихте могли да включите съпруга на Мария, който да е представител на профсъюзите, така ролевата игра ще премине отвъд среща с отдела по човешки ресурси.

 Можете да промените имената на героите с такива, които са често срещани във вашата страна.

Някои хора намират ролевата игра трудна, тъй че вместо нея можете да разкажете история. Разделете участниците на малки групи, раздайте им по един екземпляр от историята и ги помолете да я обсъдят и да напишат свой собствен завършек. След това групите коментират в обща дискусия и сравняват различните варианти.

Предложения за последващи упражненияGoto top

Ако сексуалното образование е част от учебната програма във вашите училища, попитайте учителя дали е възможно да включи упражнението "Работа и бебета" в урок. Друг вариант е то да бъде направено по време на урок по социални науки или история, както и във връзка със събитие, отбелязващо Деня на Жената (8 март) или Международния ден на семейството (15 май).

Групата би могла да направи проучване относно репродуктивните права във вашата страна. В продължение, участниците могат да проведат интервюта с жени и работодатели, за да проверят как работи законодателството на практика.
Групата би могла също така да разгледа сексуалното образование във вашата страна. Покрива ли то всички аспекти на репродуктивните права?

Ако желаете да проучите и други видове дискриминация на работното място, направете упражнението "Различни надници".

Идеи за действиеGoto top

Повдигнете въпроса за репродуктивните права в ученическия съвет или съвета на вашето дружество.
Проучете кои местни неправителствени организации работят в полза на репродуктивните права на жените и участвайте в техните дебати и кампании.

Допълнителна информацияGoto top

Ролята на Конвенцията за ликвидиране на всички форми на дискриминация по отношение на жените

Освен на гражданските права, Конвенцията отделя особено внимание и на най-значимия за жените въпрос - техните репродуктивни права. В Преамбюла се посочва, че ,,ролята на жените във възпроизводството не трябва да бъде причина за дискриминация.”
Връзката между дискриминацията и ролята на жените във възпроизводството е постоянна тема в Конвенцията. В Чл. 5 например се пропагандира „правилно разбиране на майчинството като социална функция”, изискваща съвместната отговорност на мъжете и жените за възпитанието на децата. Съгласно това защитата на майчинството и създаването на условия за отглеждане на деца са обявени за важни права на жените и мерките за тяхното осъществяване са включени във всички области, които Конвенцията засяга - заетостта, брака и семейните отношения, здравеопазването и образованието. Задълженията на обществото включват и предоставяне на необходимите допълнителни социални услуги, конкретно чрез създаване и разширяване мрежата от учреждения за отглеждане на деца, за да се даде възможност на родителите да съчетават изпълнението на семейните задължения с трудовата дейност и участието в обществения живот. Препоръчват се специални мерки, насочени към защита на майчинството, които ,,не се считат за дискриминационни”
(Чл. 4). Наред с това Конвенцията утвърждава правото на жените на избор за раждане на деца. Това е единственият правозащитен документ, в който се споменава семейното планиране. Той гласи, че страните са задължени да включат съвети за планиране размера на семейството в образователния процес (Чл. 10.з), както и да разработят семейни кодекси, които гарантират правото на жените „свободно и отговорно да решават въпроса за броя на децата и периодите между тяхното раждане, и да имат достъп до информация, образование, а също така и средства, които ще им позволят да осъществят това право” (Чл. 16.д).

За раздаванеGoto top

PDFИзтегли като PDF

Сценарият

Мария е безработна от близо година и си търси усилено работа. Преди десет дена тя е била на интервю за мечтаната работа, която е точно това, което търси. Всичко минава добре и Мария получава предложение. Компанията я кани на среща с г-н Владсток, отговарящ за човешките ресурси, за да подпише договор. Мария вече е обсъдила задълженията си и други въпроси, свързани с позицията. Точно преди да подпише договора, г-н Владсток ѝ съобщава, че необходимо условие е да разпише декларация, че няма да има бебе през следващите две години.