Image: Theme 'Work' by Pancho

Вредата за един е вреда за всички
Мото, използвано от профсъюзите

Работата е важна, за да може хората да живеят достойно. Тя не само им осигурява прехрана, но допринася за личностното им развитие и укрепва общностите и обществото като цяло. Но не всяка работа допринася за положителното личностно и професионално развитие; само достойната работа може да бъде в подкрепа на достоен живот.
Правото да работиш е право на човека, което често се нарича социално или икономическо право. Правото да работиш означава повече от това да можеш да работиш, както ще видим в текста по-долу.

Международната организация по труда

Международната организация по труда (МОТ) е създадена през 1919 г. като част от Договора от Версай, с който се слага края на Първата световна война. Достойното отношение към работещите става основен елемент за поддържане на универсален и дълготраен свобода.
МОТ става първата специализирана агенция на ООН през 1946 г. и досега все още е единствената неправителствена организация, в който неправителствени партньори работят заедно на равна основа с правителствата1. МОТ е международен орган, отговарящ за разработването и подпомагането на международните стандарти на труда.

Не може да има дълготраен свобода без социална справедливост.
Конституция на МОТ

МОТ е изработила много конвенции в защита на правата на труда, включително:2

 • Конвенция относно задължителния или принудителния труд, 1930 г.
 • Kонвенция относно профсъюзната свобода и защита правото на организиране, 1948 г.
 • Конвенция относно правото на организиране и на колективно договаряне., 1949 г.
 • Конвенция относно равенството във възнаграждението, 1951 г. • Конвенция относно премахването на принудителния труд, 1957 г.
 • Конвенция относно дискриминацията в областта на труда и професиите, 1958 г.
 • Конвенция относно минималната възраст, 1973 г.
 • Конвенция относно най-тежките форми на детския труд, 1999 г.

Въпрос: Вашата страна ратифицирала ли е тези конвенции на МОТ?


Правото на работа

Правото на достойна работа е залегнало в много международни и регионални споразумения, включително Всеобща декларация за правата на човека, Международния пакт за икономически, социални и културни права, Конвенция за елиминиране на всички форми на дискриминация срещу жените, Конвенцията за правата на детето, Конвенциите на МОТ, Европейската социална харта и Хартата на основните права на Европейския съюз.
Правото на работа обхваща всички форми на работа, включително платена работа, самостоятелна трудова дейност,  надомна работа и други упражненията, генериращи приход. Правото на работа не трябва да се разбира като абсолютно и безусловно право за получаване на заетост.3  Вместо това, на правото на достойна работа трябва да се гледа като на правото на всеки да има възможност да печели за прехраната и живота си, имайки работа с приемливо качество, при която са защитени правата и която генерира адекватен доход с адекватна социална закрила. Затова правото на достойна работа има три измерения: правото на работа, правата при работа и правото на адекватна социална закрила4

Въпрос: Ако нямате работа, то това нарушаване ли е на правото ви да работите?

Правото на работа

Без работа целият живот се разваля. Но когато работата е скучна животът се задушава и умира.
Албер Камю

Правото на работа означава, че нашите държави трябва да създават социална, икономическа и  физическа среда, в която всички хора имат възможност да печелят средства за препитание като извършват работа, която е съвместима с тяхното достойнство.
Например, за да се гарантира правото на работа, държавите имат задължение да приемат и изпълняват национална стратегия за заетост; за изпълняват програми за техническо и професионално обучение; да защитават работниците срещу противозаконно уволнение; и да създават закони, които защитават хората от каквато и да е форма на дискриминация при достъпа до заетост.

Права при работа

Всеки има право да се радва на справедливи и благоприятни условия на работа, включително безопасност на работното място, справедлива заплата, еднакво възнаграждение за работа с еднаква стойност, еднакви възможности, разумно работно време и почивка, както и правата на организиране и колективно договаряне. Следователно правото на достойна работа включва забрана за принудителен труд, детски труд и робски условия на труд.

Адекватна социална закрила

Правото на достойна работа предполага също така, че държавите имат задължение да създават добри и адекватни механизми за  социална закрила за отделните лица, които са повлияни от политически или икономически кризи и поради тази причина да не могат да си намерят редовна работа.5

Правото на работа в Европейската социална харта на Съвета на Европа

Лишени от значима работа мъжете и жените губят причина си да съществуват.
Фьодор Достоевски

Европейската социална харта е приета през 1961 г. и е ревизирана през 1996 г. Правата, които се гарантират в нея, засягат всички хора в тяхното ежедневие, включително работните права: забрана за принудителен и детски труд, закрила на работещите на възраст между 15-18 години, правото да изкарваш прехраната си с работа, която доброволно вършиш, икономическа и социална политика, планирани с цел да гарантират пълна заетост, справедливи условия на работа, закрила срещу сексуален и психологически тормоз, свобода да се образуват профсъюзи и свобода за колективно договаряне, закрила в случай на уволнение, право на стачка и достъп до работа за хора с увреждания.
Хартата има механизъм за контрол, базиран върху представяне на национални до клади от държавите-страни (Протокол от 1991 г.) както и система на колективни жалби (Протокол от 1995 г.),  който позволява, наред с другото, профсъюзите и неправителствените организации да представят колективни искове пред Европейския комитет за социални права.

Европейската социална харта в практиката

Международна комисия на юристите (ICJ) срещу Португалия (1/1998)

ICJ претендира, че Португалия е нарушила чл.7(1) (изискването, че минимално допустимата възраст за заетост е 15 години) на Европейската социална харта, като не е оказвала правилен контрол върху детския труд. Те твърдят, че много деца на възраст под 15 години са работили незаконно в много икономически сектори и са били поставени в нездравословни условия на труд. Португалското правителство оспори тези цифри и заяви, че неплатената дейност в семействата не попада в чл.7. През 1999 г. Европейският комитет за социални права обвини Португалия, че е нарушила чл. 7 и потвърди, че забраната за наемане на деца преди 15 години се прилага и за деца, които работят в семейни фирми.

Конфедерация на независимите синдикати в България, Конфедерация на труда „Подкрепа“ и Европейска конфедерация на профсъюзите срещу България (32/2005)
В жалбата се твърди, че българското законодателство ограничавало правото на стачки на служителите в секторите здравеопазване, енергетика и комуникации, както и на държавни служители и работниците в ЖП транспорта, по начини, които не са съответствали на Ревизираната Европейска социална харта. Европейският комитет за социални права е констатирал, че ограниченията в българското законодателство относно правото на стачка на ЖП сектора и позволяването на държавните служители да се включват само в символични дейности, които законът квалифицира като стачка, както и забраната колективно да спират да работят, представлява нарушаване на Хартата.6

Харта на основните права на Европейския съюз

Когато през декември 2009 г. Хартата на основните права на Европейския съюз стана правно обвързваща, Европейският съюз (ЕС) придоби юрисдикция върху множество аспекти на заетостта и социалния живот, които преди това се считаха за отговорност на националните правителства.7 Правото на работа е гарантирано в Хартата, чл.15, който определя следното: „1. Всеки има право да работи и да упражнява свободно избрана или приета професия. 2. Всеки гражданин на Съюза има свободата да търси работа, да работи, да се установява или да предоставя услуги във всички държавичленки.“
Освен това правото на солидарност, залегнало в Хартата, включва правото на работниците да получават информация и консултация, правото на колективно договаряне и дейност, право на достъп до центрове за кариерно развитие и забрана за детски труд и закрила на младите хора на работното място.

Заетост и младеж

Човек трябва да работи и да се осмелява, ако наистина иска да живее.
Винсент ван Гог

Да имаш работа предполага много повече от това да имаш средства да се издържаш. Това е също и инструмент за жизнен опит. Чрез заетостта хората (особено младите) развиват много умения – от основни технически умения до личностни умения. Безработицата и лошите условия на работа са част от комплексните взаимосвързани въпроси, създаващи пречки за пълноценно развитие на хората и до поддържане на присъщото им достойнство. Примери за тези последици включват невъзможност на безработните да си позволят адекватни условия на живот за себе си и тези, които зависят от тях, потенциалното създаване на много работни места на „черния пазар“, което намалява сигурността на работниците и възможността да защитават правата си, и нуждата от създаване на схема за социална сигурност, за да се осигури помощ за безработните.

„ Поколението на стажантите“

Информацията е предоставена от Европейския младежки форум. Резултатите от проучването могат да се видят на http://bit.ly/internsrevealedresults

През 2011 г. Европейският младежки форум направи паневропейски общ преглед на живота на стажантите в Европа, за да разбере защо най-новото поколение от млади хора изглежда, че е станало „поколението на стажанти“. Проучването показва, че стажовете са станали норма за Европейската младеж, която иска да премине бариерата на заетостта. Специфичните данни разкриват продължаващото използване на стажовете като заместители на платените работници на пълно работно време. Продължаващата практика от кандидатите за платена работа да се изисква да са преминали няколко стажа преди да навлязат на пазара на труда изглежда води до едно „изгубено поколение“ от работници, които никога няма да могат изцяло да стъпят на широкия пазар на труда.
Един стажант, който е завършил общо четири стажа е събрал опита: „Работодателите знаят, че могат да се разминат като не платят нищо на стажантите, защото завършващите „имат нужда“ от опит и в резултат на това работодателите очакват някой, който сега започва от началното ниво на работата да знае всичко още в първия ден“. Такъв цитат показва, че стажовете са необходимост, за да се навлезе на пазара на труда, но някои се страхуват, че стажовете може да се превърнат в пазар на под-труд, където евтиния (дори безплатен) труд не само е приемлив, но и желан от онези, които кандидатстват за него.

Преходът от училище към заетост е основен етап за младите хора в тяхното личностно и професионално развитие и има ефект върху целия им живот като възрастни. Последствията от това да си безработен на млади години могат да бъдат сериозни. Младежката безработица често се свързва със социални и здравни проблеми като насилие, престъпност, самоубийство, злоупотреба с алкохол и наркотици.

Въпрос: Имали ли сте вече вашата първа платена работа?

Нивата на безработица сред младите хора често са по-високи отколкото при възрастните. Тази разлика може да е широка или тясна, в зависимост от специфичния контекст в дадената държава.
Има различни причини за високата безработица сред младите хора. Например, в Европа обикновено младите хора са тези, които работят на временни споразумения или са хванати в цикъла на неплатените или дългосрочните стажове.8 Друга причина за високата младежка безработица могат да бъдат технически или организационни промени, които са наложили търсенето на по-висока квалификация, предпочитанието на работодателите да наемат опитни служители, криза на пазара на труда, която означава по-малък брой работни места и по този начин повече безработни. Глобализацията и делокализацията на производството в определени сектори са допринесли за липсата на работни места в индустрии, в които трудът представлява голям дял от общите разходи. Сектори като текстилна промишленост, производство на дрехи, кожи, обувки, корабостроене и металургия са сред онези, които са изгубили най-голям брой работни места в Европа през последните две десетилетия9.

Изгубено поколение?

Младите хора са свръх представени сред онези на временни споразумения и по-често работят при опасни условия. Според МОТ „проблемът е особено сериозен при страните с високи доходи, където е задължително да се предотврати появата на „изгубено поколение“ от младежи, чиито перспективи за заетост значително са се влошили в резултат на глобалната криза“.10
През 2011 г. цифрите за безработицата в Европа достигнаха рекордно високи нива и предизвикаха масови демонстрации и протести от страна на младите хора. През м. юни същата година, един от всеки пет души на възраст между 16 и 24 години в Обединеното кралство е бил безработен, а за Испания смайващите 44,3% от младите хора са били безработни – най-много в цяла Европа. В Гърция младежката безработица застана на 36%, в Португалия на 27,8% и на 31,5% в Ирландия.11

През 2011 г. само в Европейския съюз 7,5 милиона млади хора са били т.нар NEET (нито са работили, нито са учили, нито са се обучавали).

Младежката работа може да играе важна роля в борбата срещу младежката безработица. Неформалното образование и програми, а именно онези, които се изпълняват в младежки организации и младежките центрове, могат да помогнат на младите хора да развият необходимите умения, за да получат значима работа, и те са се доказали като ефективни за младите хора, които се занимават с тях. Други организации подкрепят младежкото предприемачество и някои дори финансират малки проекти, за да помогнат на младите хора да изградят своето бъдеще чрез самостоятелна трудова дейност.

Европейската конфедерация на младите предприемачи има за цел да подобри икономическото и социалното представяне на младите предприемачи в Европа. (www.yes.be

Европейският младежки форум продължава да работи за заетостта като една от основните приоритетни сфери чрез анализ на ситуациите в сферата на безработицата, установявайки стратегически партньорства и формулирането на политика, която подкрепя ситуацията на младите хора на пазара на труда. Според Форума, подобряването на интегрирането на младите хора на пазара на труда ще се приема като колективна отговорност, която изисква еднаквото участие на заинтересовани лица, като обществените органи, социалните партньори и младежките организации12

Детски труд

МТО определя детския труд като „работа, която лишава децата от тяхното детство, техния потенциал и тяхното достойнство, и която е вредна за физическото и умственото развитие.Това се отнася за работа, която е умствено, физически, социално или морално опасна и вредна за децата; и се намесва в тяхното учене, като:

 • ги лишава от възможността да посещават училище
 • ги задължава преждевременно да напускат училище, или
 • ги кара да се опитват да комбинират посещаването на училище с изключително продължителна и тежка работа.“13

През 2010 г. МОТ изчисли, че по света има 215 млн деца, които работят. Детският труд е неприемлив по много причини. Първо, той включва деца, които са твърде малки и трябва да са в училище. Второ, дори когато децата от правна гледна точка могат да работят, защото са преминали критерия за минимална възраст, работата, която извършват е неподходяща за човек под 18 години. На трето място децата често са обект на най-лошите форми на детски труд, като робство, проституция, включване във въоръжени конфликти, както и друга работа, която има вероятност са увреди тяхното здраве, безопасност и морал.14

Въпрос: Какви видове работа извършват децата във вашата общност?

Международната организация по труда от много години е посветила дейността си на изкореняването на детския труд, и за тази цел тя има много препоръки и конвенции. Има две основни конвенции, които се занимават в частност с детския труд:
Конвенцията на МТО относно най-тежките форми на детския труд (1999 г.), влязла в сила през 2000 г. Към м.юни 2010 г. е ратифицирана от 172 държави. Конвенцията определя най-лошите условия на труд като:

 • всички видове робство, включително продаването и трафика на деца; принудителен труд за изплащане на дълг; всякакъв друг вид принудителен труд, включително използването на деца във война и въоръжен конфликт
 • всички дейности, с които сексуално се експлоатират деца, като проституция, порнография или порнографски изпълнения
 • всяко включване в незаконни дейности, особено производството или трафика на наркотици
 • всяка работа, която може да навреди на здравето, безопасността или социално подпомагане на децата (т.нар. „опасна работа“).15

В Конвенцията на МОТ за минималната възраст се подчертава задължението „да се провежда национална политика, направена така, че да гарантира ефективното премахване на детския труд и прогресивно да увеличава минималната възраст, на която се допуска децата да бъдат взимани на работа, или да работят до степен, която в най-голяма степен съответства на физическото и психическото развитие на младите хора.“

Профсъюзи, работещи за работниците

Бог дава талант. Работата превръща таланта в гениалност.
Анна Павлова

Профсъюзите са асоциации на работниците (има и асоциации на работодателите) и тяхната цел е да представляват интересите на работниците пред работодателите. Правото за създаване и присъединяване  към профсъюзи, както и правото на колективно договаряне са широко признати права на човека.

Историята на профсъюзите може да се проследи назад до 18 век, когато Индустриалната революция привлича жени, деца, земеделски работници и имигранти към работна сила в множество и нови роли. Правата на работниците несъмнено са се подобрили, макар и постепенно, и профсъюзите са изиграли важна роля в този процес.

Международен ден на работниците: 1 май

1 май ознаменува историческата борба на работещите по света. Денят е роден от борбата за осем часов работен ден във време, когато работниците за били принуждавани да работят по 10, 12 и 14 часа на ден. Първите дни на м.май през 1886 г. са белязани от стачки и демонстрации в Съединените щати.
1 май бързо става ежегодно събитие. По света работниците във все повече държави отбелязват деня на труда на първи май. Първи май беше отпразнуван за първи път в Русия, Бразилия и Ирландия през 1891 г.

Ролята на профсъюзите беше и е много различна сред страните в Европа. В някои от тях, където имаше тоталитарни режими, профсъюзите бяха превишени или създадени от държавните власти и политическия елит и превърнати в средство за собствените им репресивни режими. В резултат на тази историческа реалност много хора днес все още са скептично настроени към ролята, която могат да играят профсъюзите, и чак в последно време работниците от тези страни започнаха да признават положителната роля на профсъюзите в борбата за защита на техните права. Други разлики има сред страните в Европа, особено по отношение на ролята и организацията на профсъюзите. В повечето държави профсъюзите са организирани в конфедерации.

Солидарност

Solidarność (Солидарност) беше национално синдикално движение, което се развива в Полша през 1980-те години. Движението е инициирано на 14 декември 1970 г., когато работници в корабостроителната индустрия решиха да протестират и манифестацията им от корабостроителницата към центъра на Гданск беше брутално репресиран от полицията. През лятото на 1980 г. множество стачки показаха, че Движението Солидарност е пуснало корени като сила за социална и демократична промяна. Членството в Солидарност нараства до над девет милиона членове. Репресивната политика на правителството става очевидна, като забранява Солидарност, която е принудена да работи тайно за няколко години.

Международна солидарност на работниците за права на човека

Искам да знаете, че ние стоим до вас, както вие стоите до нас. Искам да знаете, че никаква сила не може да предизвика волята на хората, когато те вярват в правата си. Когато надигнат своя глас високо и ясно и се борят срещу експлоатацията.
Камал Абас, генерален координатор на независимия Египетски център на профсъюзите и услуги за работниците, в свое съобщение от солидарност към работниците от САЩ; 20 февруари 2011 г.

Освен че играят роля в борбата за по-добри условия на труд, профсъюзите са имали (и продължават да имат) основна роля за изграждане на социални движения и за оказване на влияние върху социалните промени.
През 1963 г., когато режимът на апартейда  все още е в сила, датските докери отказват да разтоварят кораб от Южна Африка. Това директно действие беше последвано от членове на синдикати в Швеция, Сан Франциско и Ливърпул, всички те – солидарно с потиснатите – отказаха да разтоварват стоки от Южна Африка.
През 2009 г. южноафрикански докери обявиха решението си да не разтоварват кораб от Израел.16 Тази постъпка беше последвана от Шведския синдикат на докерите17 който взе решение да блокира всички израелски кораби към и от Израел за период от девет дни, в знак на протест срещу атаките на Израел срещу „свободна флотилия“ и блокадата на окупираната ивица Газа.

Сплашване и анти профсъюзни преследвания

В свое годишно изследване Международната конфедерация на профсъюзите (ITUC) е документирала, че през 2009 г. са били убити 101 синдикалисти, като повечето от убийствата са били извършени в Латинска Америка. Освен убийствата, хиляди работници, които са се събирали, за да осъждат нездравословни условия на труд, да искат заплати или да протестират срещу недостатъчни мерки за справяне с глобалната финансова и икономическа криза, са били атакувани физически, арестувани и задържани.18

Работата ще те научи как да я вършиш.
Естонска поговорка

Според ITUC в Европа, въпреки съществуването на закони, които защитават правата на синдикатите, синдикалистите все още се изправят пред потиснически тактики от страна на работодателите, като преместване, понижаване на заплатата, уволнение, тормоз и манипулиране.19

Въпрос: Във вашата страна безопасно ли е да станете член на профсъюз?

Дискриминация от страна на корпорациите срещу профсъюзните работници

ITUC отчита, че през 2009 г. работниците в Nestlé Water Coolers Service в Домодедово, Москва, са създали профсъюз, който да се справи с въпроса с намаляването на заплатите и влошаване на условията на работа. Ръководството на корпорацията реагира, като започва анти профсъюзна кампания: започва да разпределя работата по дискриминиращ начин, така че членовете на профсъюзите да не могат да си изпълнят задълженията в рамките на работните часове или да си изпълнят квотите.20

Младежта и членството в профсъюзи

Можете да се присъедините към Международната конфедерация на профсъюзите (ITUC)  и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC)   във Фейсбук, или да ги последвате в twitter @ituc и @etuc

Профсъюзите полагат големи усилия, за да увеличат броя на младите си членове. Много от тях разработват работен дневен ред, при който се отчитат нуждите и реалностите на младите работници, както и подходящи структури, които гарантират активно участие на млади работници в профсъюзи. Включването на младежта в движението на профсъюзите е от основно значение за справяне с въпроси, свързани с младежката безработица.
Младежкият комитет към Европейската конфедерация на профсъюзите  представлява младите работници в конфедерацията. Младежкият комитет гарантира, че гледната точка на младежта е включена в различните политики, и заема позиция по въпроси, касаещи младите хора на работното им място. Чрез упражненията по неформално обучение, като учебни сесии, конференции, семинари и кампании, Младежкият комитет към ETUC  извършва упражненията в подкрепа на правата на човека на младежките работници  в Европа.

Операция Вилле

През 2009 г. млади профсъюзни активисти във Финландия решиха да подчертаят проблема с младежката безработица, като използват страници в социалните мрежи на Интернет. Те избраха случая с 26-годишната Вилле Карху, която е била безработна от четири месеца.
Няколко дни преди започване на операцията, страницата наречена „Операция Вилле“ имаше няколко стотин членове, които даваха своя принос чрез идеи и предложения за начина, по който да се намери работа за Вилле. В деня на операцията, активистите сформираха „патрули“ и тръгнаха по улиците, за да помогнат да се намери работа за Вилле. Дори финландският министър на труда излезе, за да пожелае късмет на операцията. В допълнение към това една водеща младежка радиостанция взе историята и ежечасно разпространяваше информация за напредъка на операцията. В края на деня Операцията завърши: Вилле си беше намерила работа.21

Бележки

1 Чл. 3 от Конституцията на МОТ
2  Всички стандарти на МОТ можета да намерите на: http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm
3 GC 18, para 6.
4 OHCHR (Върховен комисариат за правата на човека), намаляване на бедността, стр.31.
5 OHCHR, намаляване на бедността, стр. 31.
6 https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1653863&Site=CM
7 http://www.civitas.org.uk/eufacts/FSSOC/CIT4.htm
8  ЕМФ 0076-09 Становище относно стажовете
9 http://www.ifri.org/files/Economie/Elargissement_Veugelers.pdf
10 Европейски младежки форум, 2011, Interns Revealed, стр. 35 - http://issuu.com/yomag/docs/yfj_internsrevealed_web 
11 The Telegraph, June 9, 2011, http://www.telegraph.co.uk/finance/jobs/8564500/Interactive-graphic-Youth-unemployment-in-Europe.html 
12 Европейски младежки форум, 2008,  Политически документ за младежката заетост, стр. 17
13 http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
14 уебсайт на МОТ, http://www.ilo.org/global/What_we_do/Publications/lang--en/docName--WCMS_126685/index.htm
15 Конвенция на МОТ относно най-тежките условия на детския труд.
16 http://www.labournet.net/world/0902/cosatu1.html
17 http://ibnkafkasobiterdicta.wordpress.com/2010/06/03/the-swedish-dockers...
18 http://www.ituc-csi.org/ituc-annual-survey.html
19 http://survey.ituc-csi.org/+-Europe-Global-+.html
20 http://survey.ituc-csi.org/+-Russian-Federation-+.html
21 ITUC, На работа за по-добро бъдеще: наръчник с най-добри практики за организиране на младите хора, стр. 5