Детският труд носи доходи, от които семействата и местните общности се нуждаят. Ако това се спре, именно децата страдат най-много. Съгласни ли сте с това твърдение?

Общ преглед

В тази дейност се използват дискусии. Изходна точка е казус за детския труд. Участниците изследват аспектите на детския труд, причините за него и как той да се спре.

Свързани права
 • Защита от икономическа експлоатация
 • Право на образование
 • Право на почивка и свободно време
Задачи
 • Разширяване на познанията за съществуването на детския труд, по конкретно във връзка с Целите за устойчиво развитие
 • Развиване на критическо мислене и умения за анализ на сложни проблеми
 • Стимулиране на чувството за справедливост и отговорност за намиране на решения за справяне с нарушенията на човешките права
Материали
 • Копия на листа с факти от живота на Ашик – по едно копие на участник
 • Химикали и маркери, по един за всяка малка група
 • Хартия за флипчарт или големи листове хартия (A3)
Подготовка
 • Направете копия на таблицата „Идеи за намиране на решения“ върху големи листове хартия (А3) или хартия за флипчарт: едно копие за всяка малка група плюс едно копие за общата група.
 • Съберете допълнителна информация за детския труд, дефиниция на детския труд и колко е разпространен той.
 • Информирайте се относно Целите за устойчиво развитие.
КЛЮЧОВА ДАТА
 • 12 юниСветовен ден срещу експлоатацията на детския труд

Инструкции

 1. Попитайте участниците какво знаят за детския труд.
 2. Кажете на участниците, че тази дейност е подготвена въз основа на реалната история на Ашик, едно дете работник от Пакистан. Целта е участниците да се опитат да намерят начини за промяна на положението на Ашик.
 3. За „загряване“ направете кръг от „съвместно разказване на истории“. Измислете една въображаема и завладяваща история, описваща един ден от живота на Ашик. Помолете всеки участник поред да добави по едно изречение към историята.
 4. Разделете участниците на малки групи от по максимум 5 души. Раздайте на всички копия от листа с фактите за живота на Ашик. Определете 10 минути за четене и коментари.
 5. Дайте на всяка група по едно копие от листа с,,Идеи за намиране на решения“. Обяснете, че задачата на участниците е да направят,,мозъчна атака“ и да набележат решения на проблемите, пред които са изправени Ашик и други деца труженици. В съответната колона трябва да се напишат възможните стъпки за решаване на проблема „ до утре”, „до следващия месец” и „ до 2025”. Те имат 30 минути за изпълнение на тази задача и определете говорител за доклад на решенията.
 6. Съберете групите заедно в пленарната зала и прегледайте таблицата колона по колона. Обобщете идеите на флипчарта. Дайте възможност за обсъждане на идеите, но в рамките на времето, с което разполагате.
 7. Когато таблицата е готова, преминете към по-пълна дискусия и обсъждане.

Обсъждане и оценка Goto top

 • Задълбочеността на дискусията зависи от общата култура на участниците, но се опитайте да им зададете въпроси както за възгледите им за детския труд, така и за възможните решения на този проблем.
 • До каква степен са били осведомени участниците за съществуването на детския труд, преди да направят тази дейност? Как и откъде са получили тази информация?
 • Съществува ли детски труд в тяхната страна/град? Какво работят децата и защо го правят?
 • Трябва ли да се позволи на децата да работят, ако те искат?
 • „Детският труд носи доходи, от които семействата и местните общности се нуждаят. Като се остави това настрана, именно децата страдат най-много.“ Как ще отговорите на това?
 • По какъв начин ние, в качеството си на консуматори, се възползваме от детския труд?
 • Трудно ли е било да се измислят възможни мерки за решаване на проблема с детския труд? Коя от трите колони – „до утре“, „до следващия месец“ и „в бъдеще“ – е била най-трудна за попълване? Защо?
 • Съществуват много национални и международни декларации и са проведени много конференции, свързани с проблемите на детския труд. Защо въпреки това детският труд е все още толкова мащабен проблем по света?
 • Как ВДПЧ и Конвенцията за правата на детето защитават децата от експлоатация?
 • Кой трябва да отговаря за решаването на този проблем? (Вземете маркери с различен цвят и напишете предложенията на флипчарта).
 • Какво могат обикновените хора като мен и вас да спомогнат за постигането на Целите за развитие на хилядолетието, по-конкретно тези за изкореняване на крайната бедност и глада и постигане на универсално основно образование? Как и кога?

Съвети за фасилитатораGoto top

Ако участниците знаят много малко по темата за детския труд, добре е да започнете дейността, като им предоставите няколко факта за детския труд и последиците от него. Може би ще бъде забавно, ако превърнете статистическите данни от диаграмата или таблицата с факти от допълнителната информация по-долу в кратка викторина.

Може да ви се наложи да посочите, че 2030 е крайната дата за постигане на Целите за устойчиво развитие (ЦУР). Ако е необходимо разяснете, че Целите за устойчиво развитие са продължението на Целите за развитието на хилядолетието, които трябваше да бъдат постигнати до 2015 г. 17-те ЦУР отразяват, че въпросите за развитието на човечеството са сложни и взаимосвързани.

Трите цели,които са свързани с историята на Ашик са:

 • Цел 1. Изкореняване на бедността повсеместно и във всички нейни форми.
 • Цел 4. Осигуряване на приобщаващо и равностойно качествено образование и стимулиране на възможностите за учене на всички през целия живот.
 • Цел 8. Насърчаване на постоянен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достоен труд за всички.

За повече информация относно ЦУР може да разгледате дейността "От колко се нуждаем?" и www.undp.org.

Намирането на идеи за първите две колони (утре и следващия месец) може да се окаже трудно и да предизвика чувство за безсилие и безизходност. Можете да мотивирате участниците, като им прочетете следния текст:                                                                                                                                                                                „Задачата е трудна, но не чак толкова трудна, че да се окаже непосилна или невъзможна за решаване. Нужно е само развиващите се страни да се занимаят с детския труд. Това показва, че причината за проблема с детския труд всъщност не е в недостига на ресурси, а в липсата на истинско старание. Нека това да не продължава.“ (Върховният съд по казусът на М.С. Мехта срещу държавата Тамил Наду и други, Индия, 1986 г.)

Обикновено участниците осъзнават, че за да се намерят ефикасни и трайни решения на даден проблем, е необходимо най-напред да се определят причините за този проблем. След като са анализирани причините, решенията често са очевидни. Може да се наложи да посочите това на някои групи, особено на такива, които са стигнали до задънена улица при намиране на решения. Може да провокирате идеи за намиране на решения, като предложите една или повече от следните мерки:

 • Намаляване на бедността, така че необходимостта децата да работят също да намалее;
 • Увеличаване на заплатите на възрастните, така че необходимостта децата да работят да намалее;
 • Развитие на образованието, така че то да стане по-атрактивно и да отговаря попълно на нуждите на децата;
 • Разработване на международни стандарти за трудовата заетост на децата;
 • Забрана на продукти, изработени с детски труд;
 • Установяване на минимални пределни възрасти за наемане на работа като изискване за членство в Световната търговска организация (СТО);

Използвайте текущи новини за детски труд - било то местни или световни - за да направите тази дейност по-актуална и по-интересна.

ВариацииGoto top

Ако искате да разширите знанията на участниците за понятието „детски труд“ преди да направите самата дейност, можете да използвате викторина, например от сайтовете www.unicef.org или www.thinkquest.org
Вместо да подгрявате със „съставен разказ“ (етап 2 от инструкциите), разделете участниците на малки групи с максимум 5 души в група. Дайте на всяка група пет листа хартия A3 и да ги помолите да нарисуват пет събития от един типичен ден в живота Aшик и да ги представят като комикс. Когато групите са готови, помолете да ги да представят своите истории.

Фасилитатори, които са добри в рисуването на карикатури, може да нарисуват история на Aшик като комикс, като представят всяка сцена от живота му в отделен квадрат. Нека това да е направено просто, като е включена само основната информация. Направете фотокопия на историята (по едно копие на група) и изрежете квадратите. Дайте един набор от пресниманите квадрати на всяка група и да ги накарайте да съставят по една история за Ашик чрез добавяне на кратки текстове или реплики с балони. Когато групите са готови, поканете ги да представят историите си.

Предложения за последващи дейностиGoto top

Вдъхновете членовете на групата да се включат активно в кампании за правата на човека, като им разкажете историята на едно 12-годишно канадско момче, което заедно с приятелите си основава организацията „Децата могат да освободят децата „. Това се случва след като то прочита във вестник статия за убийството на 12-годишно момиче от Пакистан - работничка във фабрика, която е говорила срещу детския труд: http://en.wikipedia.org/wiki/Free_the_Children
Научете как работещи деца в Перу са се организирали в „Национално движение на перуанските млади работници" (на испански език): http://mnnatsop-natsperu.blogspot.com/

Ако искате да научите повече за ЦУР и да сравните колко би струвало да подобрим живота на Ашик с това колко се изразходва за военни задачи в световен мащаб, погледнете дейността "Колко ни е нужно?" .

Вземете примери, които са по-близко до вас. Нека групата да помисли къде минава разделителната линия между работодатели, които експлоатират деца като Aшик, и работодателите, които плащат смешно ниска заплата на младите хора, работещи вечер или в събота, за да спечелят джобни пари или да продължат с училището или колежа? Какво ще кажете за родители, които използват децата си да изпълняват задължения в дома или семейния бизнес? Какъв е собственият опит на участниците? Ако участниците желаят да разгледат тези идеи, можете да погледнете упражнението "Моето детство" в образователния наръчник "Всички различни – всички равни".

Идеи за действиеGoto top

Можете да участвате в някои кампании, например: http://www.cleanclothes.org  и да започнете за си купувате дрехи и други неща съобразно страните, в които те се произвеждат.
Според оценките на Международната Организация по Труда, през 2013 г. глобалното число на децата, които упражняват труд, е намаляло с 1/3 от 2000 г. насам, от 246 милиона до 168 милиона деца. Повече от половината от тях, 85 милиона, работят в опасни за живота условия (намаляват от 171 милиона през 2000-та година).

Допълнителна информацияGoto top

Докладът на Фондацията за справедлива околна среда „Деца зад  памучните изделия, които носим“ описва подробно шокиращите условия, на които са подложени повече от около един милион деца – някои от които на 5 годинки. Те работят по 12 часа на ден при изключителна горещина или крайно студено време, много от тях търпят физически, вербален, а понякога и сексуален тормоз.
http://www.ejfoundation.org/page481.html

Детският труд се отнася до наемането на работа на деца за редовен и продължителен труд. Тази практика се счита за експлоатация от много международни организации и е незаконна в много страни. Детският труд е нещо различно от случайната работа или работата на непълно работно време, която много деца и млади хора вършат, за да спечелят джобни пари или да допълнят студентските си стипендии. Все пак, не може да каже, че хората, които печелят джобни пари, понякога не са експлоатирани.

В глава 5, в информационните раздели за Децата и Работата, има повече информация за детския труд, за продукти, произведени с детски труд, международното право за детския труд, както и последиците от детския труд за детето.

Таблицата по-долу показва броят на децата на възраст 5-17 години, въвлечени в детски труд.

Брой на децата на възраст 5-17 години, занимаваши се с детски труд, по региони, 2012 г.

Регион(и) Деца в трудова заетост Детски труд Работа с риск за живота
  (‘000)      %             (‘000)      % (‘000)      %

Азия и Тих Океан

129,358   15.5 77,723     9.3 33,860     4.1
Латинска Америка и
Карибите
17,843     12.5 12,505     8.8 9,638       6.8
Субсахарска (тропическа)
Африка
83,570     30.3         59,031     21.4 28,767     10.4
Близък Изток и
Северна Африка
13,307     12.1 9,244       8.4 5,224       4.7
Общо за света
2012 г.   
264,427   16.7 167,956   10.6

85,344     5.4

Препратка. Таблици 1 и 2 от Отбелязване на прогрес срещу детския труд. Глобални сравнения и насоки, 2000-2012 МОТ

Забележка: (а) Сборът на регионалните суми е по-малък от общата за света сума, тъй като последната включва и страните извън основните 4 региона посочени тук.

Мащабът на проблема сдетския труд е такъв, че има изобилие от информация по въпроса. Полезни интернет страници са тези на Международната организация на труда (http://www.ilo.org), Уницеф (http://www.unicef.org) и Спасете децата (http://www.oneworld.org).

За принтиране и раздаванеGoto top

PDFИзтегли като PDF

Материали за раздаване 1: Факти за живота на Ашик

Лични данни
Име: Ашик Хашмир
Възраст: 11 години
Националност: пакистанец
Семейство: родители, баба и дядо,
една сестра и трима братя
Семеен доход: около 70€/месец

"Професионални" данни
„Професия“: работник във фабрика за тухли
Работно време: 12 до 16 часа на ден (1/2 час почивка) – 6 дни седмично
Производителност: около 600 тухли/ден
Надница: 1,3 € за 1000 тухли (но 50% отиват за изплащането на заем, направен от семейството му)
Работи от петгодишна възраст

Допълнителна информация
Семейството му има ипотека вече 2 години, защото е взело заем от около 6000 (P)Rs. (110 евро). С лихвата върху заема дължимата сума сега е около 280 евро.
Бащата на Ашик го е пращал на училище 3 месеца, но собственикът на фабриката го е спрял и го е върнал на работа.
Баща му е бил наказан заради постъпката си.
Доходите на семейството са много ниски и не стигат за изпращането на децата на училище и за осигуряване на достатъчно храна и здравно обслужване.

Източник: http://www.freethechildren.org

Материали за раздаване 2: Факти за живота на Ашик

Какво може да се направи за положението на Ашик и за другите деца труженици?

До утре? До следващия месец? До 2025