Правата на човека според историята

Група ученици в Плюса, Русия искаха да научат повече за ерата на Сталин и какъв е бил животът по време на неговия режим. Те решиха да попитат хората, които са живели през тези години, и затова се събраха няколко пъти, за да решат какво да правят, за да се свържат с такива хора, как да проведат интервютата, а след това да съберат, систематизират и представят информацията на обществеността.
Те проведоха над 70 интервюта с роднини, съседи, обучители от училища и други, които искаха да споделят впечатленията си от общата история. След това децата организираха изложба в редица села в район Псков със снимки и фрагменти от различни интервюта. Интервюираните с удоволствие приеха да станат обект на такъв интерес и да могат да говорят за времена, които са били трудни, но са били годините, през които те са се оформяли. Понякога разказите бяха болезнени и разстройващи, както за по-старото, така и за по-младото поколение. Въпреки това, всички страни получиха по-добро разбиране и почувстваха съпричастност помежду си, разбраха повече информация за събитията, мотивациите и въздействието върху личния живот и човешките преживявания в тези трудни времена.
Можете да видите интервютата в интернет на адрес:http://wiki.antarchia.org/tiki-index.php.

Ако викате „Напред“, трябва да направите успешен план за посоката, в която ще се движите. Не виждате ли, че ако извикате тази дума на монах и на революционер, без да сте направили това, те ще тръгнат точно в противоположни посоки?
Антон Чехов

Най-общо, всяко действие, а със сигурност и добрият активизъм, се нуждаят от планиране. Една сесия по планиране с групата ще ви помогне да акцентирате точно върху това, което искате и можете да направите, и върху най-добрия начин за постигане на вашите задачи. По отношение на по-амбициозните задачи, това вероятно е препоръчителният първи ход, тъй като действието, което не постига своите желани резултати или което се натъква на неочаквани проблеми, може да бъде обезкуражаващо. Трябва да направите първото нещо, което ще изпълните, ефективно.

В този раздел ще преминем по пътя за структуриране на вашия план и ще ви помогнем да насочите вниманието на групата върху най-ефективния начин за постигане на целта, която тя сама е определила. Методите са полезни за еднократни дейности като тези, които обсъдихме в предишния раздел, но могат да бъдат използвани, за да помислите и за по-дългосрочна кампания, която може да включва поредица от различни дейности, насочени към една единствена цел.

Преди да започнете…

Опознайте себе си – SWOT анализ

Въпрос: Знаете ли какви умения притежават участниците в групата? Знаете ли какви са конкретните им интереси?

Може този, който мисли, че може.
Буда

Във всяка група има скрити таланти, а всеки отделен член на групата харесва или не харесва нещо, има конкретни умения и други неща, които той или тя могат да направят, но много трудно. За да сте сигурни, че групата се възползва максимално от способностите и възможностите на отделните членове е добре да организирате специална сесия, за да прецените това.
SWOT анализът е ефективен начин, за да направите това. Този анализ отчита и обстоятелствата извън групата, които биха могли да повлияят върху това, което сте способни да направите.

Съкращението SWOT означава:

 • Strengths (силни страни): нещата, които групата може да направи добре
 • Weaknesses (слаби страни): нещата, които групата не може да направи толкова добре
 • Opportunities (възможности): възможностите извън групата, които могат да бъдат използвани в полза на действието
 • Threats (заплахи): нещата извън групата, които могат да попречат на изпълнението на целта, към която е насочено действието.

Извършването на този анализ изисква доста време; нужен е най-малко един час. Разделете групата на по-малки работни групи и разпределете им задачите за съставяне на списък със Силните страни, Слабите страни, Възможностите и Заплахите. След това съберете групата отново и вижте дали хората са съгласни с анализите на своите колеги. Преценете добре и допълнете някои неща към различните раздели, ако е подходящо.

Схемата по-долу представя пример за извършен анализ и може да ви бъде полезна, за дадете на групата някои идеи. Въпреки това, не оставяйте групата да се придържа към нея прекалено много! Имайте предвид, че всяка група е уникална и ще има други силни страни (и слаби страни), които тя сама трябва да установи.

Пример за извършен SWOT анализ
Кои са силните страни на нашата група? Кои са слабите страни на нашата група?
• Тя е голяма!
• Разполагаме с време и силно искаме да направим нещо
• Бащата на Миша е политик
• В центъра на града имаме място за провеждане на срещи
• Габриела говори добре пред публика
• Бойка има компютър
• Прекалено много лидери!
• Нямаме пари
• Много малко момчета
• Не сме правили нищо подобно преди – и сме нервни
• Някои от нас живеят далече от центъра на града
• Не винаги работим добре като група
Какви възможности съществуват извън групата? Какви външни заплахи стоят пред нашите занимания?
• Предстоят избори
• Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за проекти с бежанци
• Европейският съд току що издаде присъда срещу тази държава за отношението ѝ към затворниците
• Имаме нова градска зала, която би била подходяща за театрално представление
 
•Икономическата ситуация е несигурна
• На някои от нас им предстоят изпити
• Съветът заплашва да забрани публичните срещи
• Толкова е трудно бежанците да започнат работа на местно ниво
• Прекалено е студено да правим нещо навън
• Нашите родители не искат да правим нещо, което е толкова рисковано


Да направим избор

Започнете по-скоро с това, което е правилно, а не с това, което е приемливо.
Франц Кафка

Как групата избира по кой проблем да работи? В повечето случаи хората в групата ще имат проблеми, които считат за важни и за които биха искали да работят. Те могат да бъдат предизвикани от реални събития, например земетресението в Хаити, или гладът в Судан, или фактът, че местно семейство е прогонено от своя дом. Основната трудност може да бъде постигането на общо съгласие за това кой проблем да бъде избран и за най-добрия начин, по който да се подходи към него.

Трябва да накарате всички членове на групата да застанат зад решението, затова не бързайте с обсъждането на проблемите: дайте им достатъчно време да изразят предпочитанията си и да говорят за предимствата на избора им за едно или друго нещо. Напомнете им, че могат да имат възможност да разрешат другите си притеснения в друго време. Напомнете им също така, че най-важното нещо е групата да работи заедно по време на цялото действие, така че ако един човек е силно против конкретен избор, може би няма да си струва да се занимавате с това. Опитайте се да постигнете консенсус в групата, а не да търсите мажоритарно решение.

Въпрос: Как може да сте сигурни, че несъгласията в групата са по-скоро полезни, отколкото деструктивни?

Познаване на проблема

Дърво на проблема

Дърветата и камъните ще ви научат нещо, което никога не можете да научите от учителите.
Св. Бернар от Клерво (с. 1100)

Полезен инструмент за опознаване на проблема, върху който ще работите, е дървото на проблема. Това е метод за извършване на разбивка на проблема, като се разгледат причините и последствията и като го поставите в контекста на други проблеми в обществото. Инструментът може да бъде полезен както за предоставяне на по-добри познания на групата, така и за подхождането към решението по по-стратегически начин.

Примерно дърво на проблема е представено на следващата страница, като за отправна точка е взет проблемът с децата на улицата. Това е процедура, която групата би могла да използва за съставяне на дърво на своя собствен проблем:

 • Започнете, като запишете проблема, който искате да разгледате, в средата на голям лист хартия.
 • Под него, запишете всички фактори, които допринасят за проблема, и ги свържете, за да образувате корените на вашия първоначален проблем.
 • Разгледайте всеки корен по отделно и помислете за неговите причини, като отчетете и факторите, които допринасят за проблема.
 • Продължавайте да разглеждате всеки един корен, докато вече не можете да продължите упражнението: дървото може да има по-дълбоки корени, отколкото очаквате.
 • Може да разгърнете „клоните“ на дървото по същия начин: това ще бъдат последствията от вашия първоначален проблем. Можете да установите, че това, с което сте започнали като ваше основно притеснение, всъщност е корен или клон на различно дърво.
 • Когато приключите, разгледайте дървото. Първо ще се занимаете със задачата, която сами сте поставили първоначално, или с някой от допринасящите за нея фактори? Помогна ли ви дървото да измислите начини за справяне с проблема?

Image: A sample problem tree

Знайте решението

Важно е да знаете какъв бихте искали да бъде резултата от вашето действие! Какво ще се брои за успех? Накарайте групата да помисли за това, което се опитва да постигне и как ще прецени дали е постигнала успех или не. Може би ще е полезно да се върнете към дървото на проблема и да го използвате за определяне на конкретни решения. Най-общо, ако започнете от корените, ще стигнете до решения нагоре по дървото, например, ако има повече социални домове, или ако наемите бяха по-ниски, много повече млади хора биха получили покрив над главите си.

Единственото нещо, което ме притесняваше, беше, че чаках толкова дълго, за да направя този протест.
Роза Паркс

Не забравяйте, че по отношение на по-сложните проблеми промяната в политиката се случва трудно и рядко се получава в резултат на едно единствено действие. Групата трябва да бъде реалист по отношение на това, на което може да се надява: напомнете й, че дори и „малкият“ резултат може да бъде безценен принос към разрешаването на един по-голям проблем. Ефективните кампании почти винаги се състоят от точно такива „малки“ дейности, а всичко, което бъде постигнато от вашата група, може по-късно да бъде надградено, или да бъде избрано от други активисти, които се интересуват от проблема.

Може да е от полза за групата да обсъди някои от основните причини за предприемане на действие. Това може да ѝ помогне да избере тези, които най-силно се отнасят към нейния собствен проблем, и да идентифицира редица конкретни задачи задачи, които счита, че е реалистично да бъдат постигнати.

Въпрос: Помислете за протестно действие, на което сте били свидетели или за което сте чули наскоро: какво смятате, че организаторите искат да постигнат? Постигнаха ли успех? Защо да или защо не?

Планиране на вашето действие

Вашата група вече е взела решение за проблема и има идея какво би могла да се опита да направи. Време е да определи механизма, който ще използва, за да постигне целта си.

Диаграмата на следващата страница може да бъде използвана като поетапен подход за взимане на такова решение и за гарантиране, че това, което се опитва да направи групата, може наистина да бъде постигнато с помощта на методите, които тя е решила да използва. Диаграмата ви води през петте стъпки към определяне на най-подходящата форма за действие и показва как работи процесът за 5 хипотетични примера.

Всяка стъпка е обяснена по-подробно в следващия раздел.

Планиране на вашето действие – диаграма

Image: Planning your action - diagram

Кой проблем искате да разрешите?

Символични публични актове като форми на протест
• Показване на знамена и символични цветове
• Носене на символи
• Молитва и преклонение
• Раздаване на символични предмети
• Протестно събличане
• Унищожаване на собствено имущество
• Символични светлини
• Показване на портрети
• Боята като протест
• Нови знаци и имена
• Символични звуци
• Символични рекламации
• Груби жестове
Извадка от 198 начина за ненасилствено действие:
http://www.peacemagazine.org/198.htm

Тази стъпка е елементарна: тя ще бъде резултат от упражнението с дървото на проблема, което групата проведе. Ако не проведете заниманието с дървото на проблема, опитайте се да накарате групата да формулира проблема, който иска да разреши, възможно най-точно.

Коя е вашата целева аудитория?

Освен ако не се надявате да разрешите проблема незабавно, целевата аудитория за вашето действие може да не е човекът или хората, които могат да направят крайната промяна, към която се стремите. Много е вероятно вашето действие да не е повече от стъпка към осъществяване на промяната; например, можете да се опитате да сигнализирате пред обществеността за даден проблем, за да не оказвате натиск върху правителството. Или пък можете да се опитате да създадете местна група, за да може групата да работи по проблема, за който вие се тревожите.

Вашата целева група в поле Б ще бъде групата от хора, към които е насочено вашето действие. Тя може да включва повече от една група лица; например в първия случай от диаграмата хората в града и директорите на компанията са целеви аудитории на действието. Действието зависи от хората в града, подписали петиция, която след това се предоставя на директорите на компанията с надеждата, че те ще бъдат повлияни от нея и ще бъдат принудени да почистят реката.

Какви промени се надявате да видите?

Този въпрос отново е свързан с вашето действие, но не задължително и с окончателната промяна, към която се стремите. Не е вероятно, например, едно действие на вашата група да може да спре експлоатацията на детски труд от страна на мултинационалните компании! Въпреки това, вие можете да генерирате интерес към проблема, което ще стимулира други хора да предприемат действие по различни начини, а това, на свой ред, може да бъде достатъчно за въвеждане на промени в политиката на компанията или в правителствените разпоредби, приложими за тези компании.

В това поле трябва да помислите за това, което действието следва да постигне и за това как ще разберете дали сте постигнали успех или не. Опитайте се да окуражите групата да бъде възможно най-конкретна, да помисли за това какво би означавало действието да се осъществи добре или зле. Използвайте насоките от Раздел 3.4.1.4 по-горе: „Знайте решението“.

Как очаквате да се случи промяната?

Този въпрос не се отнася за механизмите, които групата е решила да използва, а за това как се предполага, че ще работи действието, и често се свързва с психологията за промяна на мисленето на хората или за това да накараш хората да разберат, че трябва да направят нещо по различен начин. Това е много важен въпрос, който често остава забравен, а игнорирането му може да засегне ефекта от вашето действие.

Предположете, например, че групата се тревожи за нарастването на популярността на националистичните или профашистките организации и иска да разреши този проблем. Те могат да помислят за раздаване на информационни брошури в домовете на хората, живеещи в район, в който подкрепата към тези организации е силна. Въпреки това, ако не разберат защо хората се обръщат към националистическите организации, брошурите биха могли да постигнат обратния ефект, а не първоначалното намерение. Групата ще трябва да помисли за това как брошурите биха могли да променят мисленето на хората и кои послания ще имат силата за предполагаемата целева група. Те ще трябва да разберат някои от причините и тревогите, които стоят в основата на нарастващата подкрепа за националистическите организации.

Това поле наистина играе ролята на „проверка“, за да се помисли над това, което трябва да се случи, за да може „резултатът“ неизбежно да последва от текущото положение.

Ученици срещу расизма: в помощ на училищната администрация

В едно селско училище в Португалия новите ученици от Румъния и Украйна стават обект на расистки коментари и дейности от страна на другите в училището. Учителите и училищното ръководство не знаят как да реагират, защото това е изцяло нов проблем в района.

Няколко ученика, разтревожени от това, което се случва, се обръщат към младежкия работник в местния развлекателен център за помощ и съвет. Заедно, те организират кампания в училището, която продължава една седмица, наречена „Различни отвън, еднакви отвътре“ (Diferente por fora, Igual por dentro). Използват всеки един момент от деня на децата в училището – времето за обяд, часовете, междучасията, и организират различни упражненията за справяне с проблема. Театралният клуб използва Форум театър, раздават се ръчно изработени плакати и баджове, в развлекателния център се организират артистични упражненията, прожектират се филми, а в кафенето се сервираха кексчета от различни държави. Тази седмица постигна такъв успех, че училището решава да организира подобно събитие всяка година.

Какви средства ще използвате, за да повлияете на вашата аудитория?

Ето до къде води диаграмата! До този момент изборът на точно това, което трябва да бъде направено от групата, беше стеснено чрез преминаването през предходните стъпки. Сега групата ще може да състави списък с възможни дейности, които ще ѝ помогнат да постигне прехода, определен в предишното поле. Окуражете ги да мислят креативно, разгледайте отново някои от предложенията в Раздел 2 от тази глава, както и конкретните казуси, и им напомнете да си припомнят конкретните характеристики на тяхната група. Опитайте се отново да постигнете консенсус за окончателния избор.

 Нови тактики в правата на човека

Нови тактики е разнообразна група от международни организации, консултанти и практици, която съществува, за да насърчава тактически иновации и стратегическо мислене в международната общност за правата на човека. От 1999 година Нови тактики в правата на човека е разработила уникални ресурси, организирани по-скоро около евентуалните решения, а не около конкретни въпроси, географски региони или целеви групи. Ресурсите дават възможност на активистите да идентифицират конкретните елементи на техните собствени ситуации и да разгледат подходи, които са използвани при подобни случаи. Ресурсите помагат на активистите да комбинират разнообразни тактики в комплексни стратегии.

Повечето от ресурсите могат да бъдат намерени на различни езици в интернет на адрес: www.newtactics.org.

Организирайте се

Преди да извадите идеите на групата наяве, трябва да преминете през още една последна стъпка. Преди да започнете практическата работа, силно ви препоръчваме групата да състави план за действие, за да разреши организационните въпроси. Въпреки че това може да не е от съществено значение за дадено елементарно действие, то е полезен навик за групата и ще гарантира, че задачите са разпределени по равно, според уменията и предпочитанията. Също така, това ще гарантира, че нищо не е забравено!

Те ще трябва да решат:

 • Кои задачи трябва да бъдат изпълнени?
 • Кой ще изпълнява съответната(ите) задача(и)?
 • Кога ще бъдат изпълнени

Изготвяне на таблица със задачите

В таблицата по-долу е представено въображаемо действие, като задачите са разпределени според трите въпроса. Направете такава таблица в групата, като използвате следното като насоки:

 1. 1. Уверете се, че всичко е записано и отбелязвайте как се изпълняват плановете. Ще са ви необходими два големи листа хартия и флумастер.
  2. Уверете се, че всеки е наясно с въпросът, който ще се обсъжда. Изберете един човек да пише и запишете заглавието в горната част на листа. Обсъдете списък с всички неща, които трябва да бъдат свършени и напишете ги запишете на един от големите листове хартия, така че всеки да може да ги вижда.
  3. Групата трябва да обмисли деня, да си представи какво ще се случи и да провери два пъти, че е преминала през всички задачи.
  4. А сега разгледайте списъка, като решите кои задачи трябва да бъдат изпълнени Веднага, Скоро или По-късно: като отбележите В, С или ПК пред всяка задача.
  5. Използвайте втория лист хартия за „списък с решенията“. Избройте всички задачи, които трябва да бъдат свършени подред в лявата част на листа; след това, в следващата колона запишете кой ще изпълни всяка от тях. И накрая, в третата колона отбележете сроковете за изпълнение на задачите.
  6. Разделете задачите помежду си: не оставяйте всичко да бъде свършено от един или двама души. Помислете какво би могло да се случи, ако те се разболеят или бъдат претрупани от работа!

 

Примерен списък с решенията
Събитие: Улична акция за правата на малцинствата
Задача Кой Кога
Разработване на листовки за раздаване Сали, Джон Срещи на 10 и 17 септември
Организиране на отпечатването им Румен, Бен След 20 септември
Разработване на банери/ плакати Всички Седмицата, започваща от 24 септември
Закупуване на материали за банери и др. Шила, Карен, Иван Седмицата, започваща от 17ти
Привличане на други заинтересовани Шила, Мока, Таня Седмицата, започваща от 17ти
Контакт с местния съвет Damien, Sue Когато датата бъде потвърдена
Да кажем на полицията Дамян, Сю  
Да се опитаме да привлечем влиятелна местна фигура Тим, Хана  
Да информираме малцинствените групи Луси, Санчита  
Да съставим речи Натали, Бен, Сали  
Да организираме напитки Петра, Пол  
Да почистим след това

Натали, Бен, Румен, Санчита

 

 

Обсъждане и оценка

Както при всяко занимание по ОПЧ, а всъщност и при всяко действие, от съществено значение е да отделите време, след като действието приключи, за да направите обобщение пред групата и оценка на това, с което тя се е справила добре, и с което би могла да се справи още по-добре. Вероятно е групата да завърши действието с приповдигнати емоции – отрицателни или положителни. Важно е да им дадете шанс да говорят за това и да ги споделят с групата. Това ще е от полза и при планирането на всички последващи дейности.

Следните въпроси биха могли да послужат като рамка за провеждане на обсъждане.

 •  Какви са вашите чувства след деня на действието? (Можете да направите това като помолите всеки член на групата да даде кратък отговор.)
 • Кое считате, че премина добре?
 • Имаше ли нещо, което ви затрудни повече, отколкото си представяхте?
 • Имаше ли нещо неочаквано?
 • Мислите ли, че има поуки, които бихме могли да си извадим за следващия път?
 • Постигнахме ли това, което планирахме?
 • Постигнахме ли нещо друго, което може би не бяхме предвидили?
 • Чувствате ли се удовлетворени от себе си и бихте ли искали да опитате нещо подобно отново?
 • Какво ще правим сега?!

Футболни обувки за Африка

Емил беше ученик в седми клас в училището Фредериксберг в Сорьо, Дания, а Анклайто беше гост на училището като учител от Южна Африка. По време на едно обсъждане през часа относно живота в училище и у дома, Анаклайто сподели, че мисли колко много възможности и неща мисли имат децата и младите хора в Дания. Той каза, че у дома – в Южна Африка, неговите ученици нямат подходящо футболно игрище, да не говорим за футболни обувки. Това даде на учениците идеята да направят колекция от използвани футболни обувки, които да изпратят в училището на Анаклайто. Те го попитаха какво мисли за идеята; отговорът беше положителен и учениците разлепиха плакати в своето и в съседни училища, с молба за дарения. Местният футболен клуб чу за схемата и дари няколко чифта от шкафа си със загубени вещи.

Изведнъж Емил и неговите приятели събраха 100 чифта обувки, и с учудване разбраха, че ще струва 500 датски крони (67 евро) да ги изпратят в Йоханесбург! И така, те започнаха да мислят какво да направят след това. Първо сортираха обувките, за да видят дали наистина си струва да бъдат изпратени или не. Оставиха 75 чифта обувки. След това, трябваше да намерят пари за разноските по изпращането им, в резултат на което класът написа писма до няколко агенции за подпомагане и до местния съвет, публикуваха обява в местния вестник и в радиото, че търсят спонсори. След няколко разочарования, председателят на местната транспортна асоциация, който организираше пътуване до Южна Африка, се свърза с вестника и предложи да помогне. И накрая, след шест месеца усилия, Емил можеше да занесе колетите в пощата и да изпрати обувките към Йоханесбург и учениците на Анаклайто.

Източник: Световният гост-учител, ASF Interkultur, Дания.