Имам уменията!

Общ преглед

Тази дейност използва ролева игра, за да проучи   въпросите за правото на заетост за хора с увреждания.

Свързани права

• Право на труд
• Правото на недискримининация
• Право на адекватен жизнен стандарт

Задачи

• Разбиране на нуждите на хората с увреждане на работните им места и в обществото
• Практикуване на умения за самозащита
• Развиване на чувство на отговорност и съзнание за човешкото достойнство

Материали

• Копия от ролевите карти
• Химикалки и хартия за наблюдателите
• Една малка маса и 2 стола за ролевите играчи; столове за наблюдателите

Подготовка

• Направете копия на ролевите карти

КЛЮЧОВА ДАТА
 • 7 октомвриМеждународен ден на достойния труд

Инструкции

1. Попитайте участниците какво разбират под „право на труд“. Използвайте информацията в края на упражнението, за да обясните какво се включва в закона за права на човека, без все още да обсъждате аспекта за хората с увреждания.
2. След това помолете участниците да помислят за видовете бариери, които се спускат пред хората с увреждания, когато те кандидатстват за работа. Обяснете накратко понятието „разумно приспособяване“.
3. Обяснете на участниците, че ролевата игра включва поредица от интервюта за работа за позицията на офис сътрудник в отдела за обслужване на клиенти на една малка фирма. Всеки от кандидатите е с увреждане. Изберете пет доброволци, които да играят ролята на работодателите, провеждащи интервютата и още пет, които да са в ролята на кандидатите.
4. Раздайте ролевите карти. Нека всеки играч да избере един или двама приятели, които да помогнат при развитието на ролята. Дайте им 10-15 минути, за да се подготвят.
5. Подредете масата и 2-та стола в средата на стаята и да поканете останалата част от групата да заеме местата си в качество на наблюдатели. Определете един от наблюдателите, който да отговаря за спазване на времето.
6. Започнете сценката. Нека първият работодател да покани първия кандидат. Интервюто трябва да бъде кратко и да продължи не повече от 5 минути.
7. Поканете вторият работодател да заеме мястото си зад масата и да интервюира втория кандидат.
8. Когато всички интервюта приключат, помолете участниците да излязат от ролята и да се присъединят към Наблюдателите за обсъждане обсъждане и оценка.

Обсъждане и оценкаGoto top

Започнете с въпроси към кандидатите:

 • Как се чувствахте по време на симулацията? Какво ви хареса или не ви хареса?
 • Как мислите, че се справихте с ролята си? Какво беше най-трудното ?

След това задайте въпроси към интервюиращите:

 • Как се чувствахте по време на симулацията? Какво ви хареса или не ви хареса?
 • Как мислите, че се справихте с ролята си? Какво беше най-трудното?

Сега поканете за коментар наблюдателите:

 • Могат ли тези ситуации се случват в реалния живот?
 • Показаха ли интервюиращите уважение и внимание към хората, които бяха на интервюто?

Стартирайте дискусията за всички:

 • Какво можете да кажете за правото на труд на хората с увреждания ? Смятате ли, че правото им на работа е гарантирано в практиката?
 • Кои според вас са основните причини за високия процент на безработица сред хората с увреждания? Това честно ли е?
 • Кой мислите, че трябва да бъде отговорен за осигуряване на справедливо отношение към хората с увреждания? Какво мислите за идеята за „разумно приспособяване“?
 • Познавате ли някой, който е обект на дискриминация - от всякакъв вид - при кандидатстване за работа? Случвало ли ви се е нещо подобно на вас самите?
 • Как можем да работим, за да променим дискриминационните нагласи в обществото?
 • Кои от правата на човека са приложими при разглеждането на възможностите за заетост на хората с увреждания?

Съвети за фасилитаторите Goto top

Опитайте се да ограничите участниците от преиграване на своите роли, като те се придържат възможно най-близко до реалното поведение на някой в дадената ситуация. Това може да бъде особено важно за работодателите, които са склонни да надценят ролята си на „зъл“ работодател.

По време на интервютата участниците, които не са включени в ролевата игра, трябва да седят мълчаливо, като обръщат внимание на начина, по който се представят ролите и следят за специфични трудности, които те възприемат както от страна на работодателя,така и от страна на кандидатите.

Информирайте участниците, които играят ролята на интервюираните, че ролевите карти включват примери на „разумно приспособяване“, което работодателите вероятно ще се наложи да направят, за да се гарантира справедливо отношение към хората с увреждания.

Може би е добре да се обсъдят възможните начини на действие, които хората с увреждания и младежките работници могат да приложат при опита си да променят нагласите на работодателите. Вие също можете да обсъдите степента, до която „работодателите“ в сценката са изразили типични нагласи към хората с увреждания.
Когато обсъждате възможните причини за високите нива на безработица при хората с увреждания, може да дадете някои от следните примери:

 • липса на познания за нуждите на хора с увреждания за работното място
 • липса на познания за това какви способности имат хората с увреждания
 • нискоквалифицирани работни места за много хора с увреждания
 • наемане поради „грешни“ причини (например в изпълнение на изисквания на закона/квоти, но след това не се предоставят необходимите условия)
 • страх от нови технологии и адаптивни технологии
 • тенденцията много хора с увреждания да се опитват да прикрият този факт

Опитайте се да подчертаете както отговорността на работодателите, така и тази на хората с увреждания да действат в своя защита. Може би е добре да се обсъди защо хората с увреждания често чувстват, че трябва да прикрият увреждането си по време на процеса на наемане на работа? Могат ли участниците да дадат подобни примери? Как това може да бъде предотвратено?

ВариацииGoto top

Можете да предложите на участниците да напишат обява за работа за изиграната сценка предварително, имайки предвид длъжностната характеристика и профила на кандидата.

Предложения за последващи упражненияGoto top

В зависимост от времето, с което разполагате и нивото на информираност на членовете на групата по отношение на хората с увреждания и проблемите на заетостта, бихте могли да предложите на групата да разработи препоръки за:

 • Как да се промени отношението на работодателите
 • Провеждане на кампания за въпросите, свързани с отношението към трудовите права и повишаване на осведомеността по съпътстващите въпроси.

Дайте на групите 30 минути за дискусия и подготовка на флипчарт, и след това още 5 минути на всяка група да ги представи на дъската.

Ако групата харесва ролеви игри и би искала да проучи проблемите около дискриминацията на работещите майки, можете да проведете упражнението "Работа и бебета".

Друго упражнение, която е възможно продължение на темата работа, е "Събрание на профсъюзите". Това е симулация на среща между работодател и служители в присъствието на техните представители от синдиката за преговори по заплати и условия.
Условията на труд за хора с увреждания бяха подобрени след усилено лобиране от страна на политиците. Наистина има значение за кои политици гласувате! Ако имате интерес от проучване, за да разберете нещо повече за нагласите на хората да гласуват в избори и гражданското им участие, използвайте упражнението "Да гласувам или да не гласувам".

Идеи за действиеGoto top

TОпитайте се да разберете дали организациите или фирмите в месната общност имат политика за хора с увреждания. Групата може да проведе проучване, за да се види дали организациите са наясно с изискванията, съдържащи се в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и да разберете тяхната реакция по този въпрос.

Допълнителна информацияGoto top

Факти и цифри за хората с увреждания от Европейския форум на хората с увреждания 

- Хората с увреждания представляват 65 милиона души в Европейския съюз.

- За хората с увреждания вероятността да са безработни е от два до три пъти по-голяма, отколкото вероятността при хората без увреждания.

 - Само 16% от тези, които са изправени пред ограничения за работа, получават помощ, за да работят.

 - Много хора с увреждания са „обезкуражени работници“ и дори не се опитват да се влеят в работната сила. Поради това те са класифицирани като неактивни.

 - Колкото по-тежка е степента на увреждане, толкова по-ниско е обучение с участие в работната сила. Само 20% от хората с тежки увреждания работят, в сравнение с 68% от тези, които нямат увреждания.

 - В цяла Европа, 38% от хората с увреждания на възраст 16-34 имат трудови доходи, в сравнение с 64% от хората без увреждания. Доходите на хора с увреждания са значително по-ниски от доходите на хората без увреждания.

Източник: www.edf-feph.org

Населението на държавите членки на Съвета на Европа е изчислено на 800 милиона, което означава, че те трябва да имат около 80 милиона души с увреждания в рамките на своите граници. По преценка на СЗО, в днешния свят над един милиард души, около 15% от населението на света, имат някаква форма на инвалидност. Броят се увеличава поради войните и разрушенията, нездравословните условия на живот или липсата на познания за уврежданията, причините за уврежданията, превенцията и лечението им. Сред хората с увреждания особено уязвими да жените, децата, възрастните хора, жертвите на изтезания, бежанците и разселените лица, както и работниците мигранти . Например жените с увреждания са дискриминирани както заради техния джендър, така и поради уврежданията им.

Право на труд
Международна Конвенция за икономически, социални и културни права
Член 6:
Държавите-страни по тази Конвенция признават правото на труд, което включва правото на всеки човек да има възможност да изкарва прехраната си чрез труд, свободно избран или приет (...)
Член 7:
Държавите-страни по тази Конвенция признават правото на всеки да се ползва от справедливи и благоприятни условия на труд (...)

Европейска социална харта (ESC)
Част I
Всеки трябва да има възможност да изкарва прехраната си чрез професия, избрана по свободна воля ....
Всички работници имат право на справедливи условия на труд.

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания
Този договор е представен за подписване през март 2007
Член 27:
Държавите-участнички признават правото на хората с увреждания да работят на равно основание с другите. Това включва правото на възможност за прехрана чрез свободно избрана или приета работа на пазара на труда и работна среда, която е отворена, приобщаваща и достъпна за хората с увреждания. Държавите-участнички ще обезпечават и подпомагат реализацията на правото на труд, включително и за тези, които са получили увреждания по време на работа, като предприемат подходящи мерки, включително законодателни ...

За допълнителна информация за неравностойно положение и образование по човешките права вижте www.hrea.org

„Разумно приспособяване“
Разумното приспособяване е всяка промяна или настройка на работното място, работната среда или начина, по който нещата обикновено се правят, което ще позволи на човек с увреждане да извършва работата, да изпълнява работните операции или да имат равен достъп до ползите, достъпни за други лица на работното им място.
Например една сляпа машинописка не може да използва стандартен компютър и клавиатура. Концепцията за „разумно приспособяване“ е разработена за преодоляване на такива бариери. Когато някои аспекти на работното място поставят лице с увреждания при съществено по-неблагоприятно положение в сравнение с хора, които не са с увреждания, работодателят трябва да предприеме стъпки за „приспособяване“ на работната среда. Съгласно новата Конвенцията за правата на хората с увреждания, работодателите са задължени да направят такова „разумно приспособяване“. Ако това не се случи, отношението ще се счита за дискриминация.

За раздаванеGoto top

PDFИзтегли като PDF

Ролеви карти:

Кандидат 1:

Вие сте човек със затруднения на слуха. Можете добре да четете по устите, ако има добра осветеност на средата. Винаги проверявате дали правилно сте разбрали казаното, като например задавате въпроса „Прав ли съм в разбирането, че ...?“ За да работите ефективно в организацията, в заседателната зала ще ви трябва специално устройство ( жичен кабел, който помага за предаване на звуци директно до слуховия апарат), телефон със звуков усилвател и лека аларма или текстови телефон.

Помислете за това, какво ще трябва да поискате в интервюто и как ще го направите.

Кандидат 2:

Вие сте глух и използвате жестомимичния език. За да се явите на интервюто, трябва да бъдете придружен от преводач и това означава, че ще ви трябва допълнително време за интервюто. За да имате възможност да общувате с клиентите, на работното място ще ви е необходим текстови телефон (с телетипно устойство, което използва текст вместо глас, за да комуникира с телефонните линии) и / или апарат за текстови услуги (услуга на оператора, която позволява на хората, които са глухи, имат трудности със слуха, инвалиди, или и двете, да се обаждат на стандартните телефонни потребители чрез клавиатура или помощно средство).

Помислете за това, което ще трябва да поискате в интервюто и как ще го направите.

Забележка: Вие ще трябва да помолите някой от другите активни страни да бъде ваш преводач.

Кандидат 3:

Вие сте сляп и трябва да бъдете придружен от асистент, чиито разходи за пътуването (до интервюто) трябва да се поемат от работодателя. На работното място ще ви е необходим компютър със специална клавиатура и софтуер, който ви „чете на глас“ текста от екрана. За да бъде в състояние да се придвижвате в офиса, ще трябва да доведете и кучето си водач. Вие знаете, че работодателите могат да не са склонни да ви наемат поради разходите за технологичната подкрепа, която ще ви трябва, и нейното наличие в офиса.

Помислете за това, което ще трябва да поискате в интервюто и как ще го направите.

Забележка: Вие трябва да помолите някой от другите активни страни да ви придружава.

Кандидат 4:

Вие сте човек в инвалидна количка. Сградата трябва да бъде достъпна за вас, с възможност за лесно паркиране, и всички врати, асансьори, тоалетни, офиси и общи части трябва да са достъпни за инвалидни колички. Ако има стъпки, ще трябва да се поставят рампи до тях. Необходимо ви е и модифицирано работно пространство с бюро, което позволява на инвалидна количка да влиза под него.

Помислете за това, което ще трябва да поискате в интервюто и как ще го направите.

Кандидат 5:

Вие сте човек с дислексия, а кандидатствате за работа, която ще включва определени задачи за писане и четене на писма. Имате отлична квалификация за работата, включително можете да четете и пишете много добре, но ви е трудно да работите в шумни или стресови ситуации и в кратки срокове. Молите за допълнително време, за да завършите теста за писане на писмо, който е част от процеса на кандидатстване.

Помислете за това, което ще трябва да поискате в интервюто и как ще го направите.

Ролеви карти на работодателите:

Работодател 1:

Ще интервюирате човек със затруднения на слуха. Говорите с интервюирания, като вашата уста е наполовина затворена, често се обръщате настрана и седите на лошо осветено място, така че е трудно да се прочете по устните ви какво казвате. Говорете бързо и проявете нетърпение и нежелание да отговаряте на уточняващите въпроси, поставени от кандидата. Когато той / тя ви моли да повторите нещо, направете го с неохота и по преувеличен начин, създавайки впечатлението, че кандидатът е глупав, за да не го разбере още в началото.

Помислете за въпроси, които да зададете на кандидата по време на интервюто.

Работодател 2:

Вие ще провеждате интервю с човек, който е напълно глух и ще общувате с него чрез преводач. В интервюто ще адресирате думите си към преводача, а не към кандидата. Вие бързате и не искате да губите твърде много време в чакане, докато вашите думи се превеждат или докато кандидатът съобщава неговите / нейните коментари към преводача. Вие често прекъсвате глухия човек в такива моменти. Не можете да разберете как един глух човек ще бъде в състояние да общуват с клиентите и сте на мнение, че превода на жестомимичен език по време на интервюто е загуба на време. Смятате също така, че глухият човек винаги ще има нужда от преводач на жестомимичен език на работното си място (въпреки че той / тя отрича това да е така ) и не искате още един човек в офиса.

Помислете за въпроси, които да зададете на кандидата по време на интервюто.

Работодател 3:

Ще провеждате интервю на сляп човек и не можете да разберете как някой, който е сляп, изобщо може да бъде подходящ за тази работа. Сигурни сте, че необходимите за такъв човек технологични съоръжения ще са твърде скъпи и така или иначе те не могат да компенсират увреждане като слепотата. Вашите притеснения също са свързани с това, че другите служители нямат да бъдат в състояние да комуникират с него / нея.

Помислете за въпроси, които да зададете на кандидата по време на интервюто.

Работодател 4:

Ще интервюирате човек в инвалидна количка. Те има въпроси за достъп за инвалидни колички, а вашата сграда изобщо не е подходяща за инвалидни колички. Знаете, че ще е твърде скъпо да се направят необходимите промени, но ще се опитате да не използвате това като причина, защото знаете, че е незаконно да дискриминирате кандидат, просто защото той е с увреждания.
Ще се опитате да намерите други оправдания и причини, въпреки че наистина вярвате, че този кандидат е много подходящ за работата.

Помислете за въпроси, които да зададете на кандидата по време на интервюто.

Работодател 5:

Провеждате интервю с човек с дислексия и сте раздразнени от допълнителните изисквания. Всички кандидати са направили тест за способност за писане на писмо и не сте готови да приемете, че този кандидат се нуждае от повече време за изпълнение на задачата. Вие сте на мнение, че ако той не е в състояние да напише писмо в определения период от време и при същите условия като за другите, той не трябва да получи работата.

Помислете за въпроси, които да зададете на кандидата по време на интервюто.