Цивилизацията е начин на живот и отношение на еднакво уважение към всички хора.

Коразон Акино

Общ преглед

 Тази игра се играе върху дъска. Играчите гласуват за вида град, в който искат да живеят, и за удобствата, които искат да ползват. Засягат се следните проблеми:
• Социалната солидарност
• Резултатът от плащането на данъци
• Ролята на демокрацията на местно равнище

Свързани права

• Правото на социална сигурност
• Правото на собственост
• Правото на достоен стандарт на живот

Задачи

• Разбиране на значимостта на социалните грижи за живота   на общността
• Развиване на умения за комуникация и работа в групи
• Стимулиране на чувството за солидарност и отговорност   към общността

Материали

• 1 дъска за играта
• Картон или хартия размер A3   (по желание, но за предпочитане)
• 1 зар
• Кламери за хартия в два цвята (напр. червени и сини). Еднакъв брой от всеки цвят. Достатъчен брой кламери за   всеки играч.
• Ножица
• Самозалепваща гума за многократно залепване
• 4 комплекта карти за заместване
• 2 плика
• Пари (6 000 Ems за всеки играч)
• 2 екземпляра от листа със задачите на Градския банкер
• 1 екземпляр от листа със задачите на Банкера на играта
• Хартия и химикалки
• Хронометър
• Проектор за показване на правилата (по желание)

Preparation

• Прочетете инструкциите, за да се запознаете с дъската за игра, картите за заместване и правилата.
• Вземете два от листовете с карти за заместване и ги   изрежете. За да не се размесят комплектите, поставете всеки комплект в отделен плик, означен с A и Б. (Останалите два екземпляра от листовете ще бъдат използвани за справка по време на заседанията на Градския съвет).
• Залепете фотокопието на дъската за игра върху картона или твърдата хартия, за да стане по-здраво и да издържи повече време.
• Изберете трима активни страни за ролята на банкери. Необходими са по един банкер за всеки град и един Банкер на играта. Раздайте на всеки Градски банкер по един екземпляр от листа със задачи на Градския банкер и дайте на Банкера на играта екземпляр от листа с неговите задачи. Нека банкерите си направят табелки, за да бъдат разпознавани лесно по време на играта.
• Разделете останалите активни страни в две еднакви групи. Раздайте на едната група червени кламери,„   а на другата - сини.
• Кажете на всеки играч да направи собствено гише, като напише името си върху листче хартия и го захване с кламер в съответния цвят.
• Направете фотокопие на парите и ги   разрежете на банкноти. За всеки играч/гражданин е необходим един комплект от 6000 Ems банкноти.

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 1 октомвриСветовен ден на местообитанията

Инструкции

1. Обяснете, че представлява игра върху дъска и покажете самата дъска. Проследете маршрута, представляващ град А, и след това маршрута, представляващ град Б. Посочете къде се пресичат двата маршрута и квадратчетата, в които хората си получават заплатите, плащат данъци и имат "шанс за промяна", което означава шанс да се преместят и да играят за другия град.
2. Обяснете на участниците как да играят (вж. материалите за раздаване по-долу). Всички трябва да са наясно с правилата на играта. Вземете решение кога ще приключи играта.
3. Помолете банкерите да си направят табелки, за да знаят играчите на кого си плащат данъците.
4. Приятна игра! Когато приключите, преминете към обсъждане и оценка.

Обсъждане и оценка Goto top

Най-напред попитайте как е минала самата игра, а после дискутирайте какво са научили участниците.
1. Играта доставила ли е удоволствие на участниците? Какво им е харесало и какво не им е харесало?
2. В началото на играта участниците смятали ли са, че е несправедливо някои играчи да плащат повече данъци от други? Продължили ли са да мислят така, след като са играли известно време?
3. Как са протекли заседанията на Градския съвет? Как са били вземани решенията? По демократичен начин?
4. Как са се чувствали хората, които не са съгласни с решенията на Градския съвет?
5. Кой се е преместил от единия в другия град? Защо го е направил?
6. По време на заседанията на съвета някой извадил ли е пари от собствения си джоб, за да допринесе за социалното благосъстояние на общността? Защо е направил това?
7. В началото на играта социалните условия в градовете А и Б са еднакви. Какви са те накрая? Има ли различия? Какви?
8. В кой град бихте предпочели да живеете? Защо?
9. Заслужава ли си да се плащат по-високи данъци, за да се осигури по-добър социален живот за всички? Или предпочитате да си запазите цялата заплата и да си купувате нещата, от които се нуждаете и които искате?
10. Каква е ситуацията в двата града в края на играта? Къде се намират те - в Страната на равенството, т.е. в Екваланд, или в страната, където хората са себелюбиви и егоисти, т.е. в Еголанд?
11. Как бихте оценили обществото, в което вие живеете, използвайки скала от 1 до 10 (1 е краен вариант на Еголанд, а 10 е краен вариант на Екваланд)?
12. Разгледайте подред всяко квадратче от игралното поле. Кои човешки права биват нарушени?
13. Има ли общности или групи във вашата държава, чиито право на стандарт на живот, който осигурява добро здраве и благоденствие (Член 25 от ВДПЧ) бива нарушено? Кои са те и защо?

Съвети за фасилитаторите Goto top

Играта е сравнително лесна за тези, които знаят как се играят игри на дъска, но все пак е много важно да обясните правилата и как се играе играта. За играчите може да е от полза да напишете правилата на флипчарт, да ползвате шрайбпроектор или ако просто ги раздадете написани на лист хартия.
Играта се получава най-добре с максимален брой от 10 активни страни в ролята на граждани, като в началото във всеки град трябва да има равен брой граждани. Ако например имате 16 активни страни, банкерите може да играят в екип по двама. Ако работите с по-голяма група, най-добре е да изиграете две игри. В такъв случай не пропускайте да умножите всички необходими материали по две и се подсигурете с втори фасилитатор, който да отговаря за втората игра!

Един изпитан съвет: преди да играете с вашата група, изиграйте играта с приятели и съседи! Впоследствие ще се чувствате по-сигурни в даването на инструкции и самата игра ще тече по-гладко.

Забележка

Хората, които отговарят за събирането на данъци и управляване на средствата на градовете са наречени „банкери“. На практика, банкерите не изпълняват тези функции. Терминът е използван тук, тъй като това е думата, ползвана в множество популярни игри, например Монопол. Ако считате, че терминът „банкер“ не е най-подходящия в случая, изберете друг, например, „финансов администратор“.

Предложения за последващи упражненияGoto top

В упражнението "Път към Страната на равенството" можете да разгледате по-подробно факторите, които помагат и пречат за развитието на общество с по-голяма степен на равенство. "Нашето бъдеще" е друго упражнение, която помага на хората да проучат проблемите, свързани със силите, които водят до промяна и насърчава младежите да вярват, че могат да изградят сами бъдещето, което искат да виждат.

Идеи за действиеGoto top

Намерете копие от местния план за развитие за мястото където живеете и го обсъдете в групата. Проучете проблемите, които ви засягат, например, какви ще са бъдещите нужди на младите във вашия район и проверете какво решение е дадено за тези проблеми в плана. Други проблеми, които може да ви засягат са достъпа на хора с увреждания или от безопасността по улиците и плановете за насърчаване на безопасното придвижване с велосипед. Информирайте властите за вашето становище, като вземете участие в публични срещи или като ангажирате други хора от района чрез създаване на блог, изпращане на писма до вестник или организиране на публични срещи и мероприятия за повишаване на информираността.

Групата може да желае да научи повече за „съпричастното бюджетиране“ и да се вдъхнови от инициативите, поети от общностите по целия свят. Може да научат повече и за Градовете в преход и да се съберат с други лица, с които да дадат начало на местна инициатива за устойчиво приспособяване към промените в климата и необходимостта от намаляване на емисиите от C02.

Допълнителна информацияGoto top

„Съпричастно бюджетиране“ представлява процес на демократично участие, който ангажира пряко местните хора във вземането на решения за приоритетите при разходване на обществения бюджет, например за местни проекти, свързани с околната среда, комунално-битовите услуги, мерките за безопасност на пътя или местните инициативи за борба с престъпността. Напишете „съпричастно бюджетиране“ в търсачката си, за да намерите полезни връзки.

Развиващи се градове, www.transitiontowns.org е мрежа от хора по целия свят, които задават следния въпрос: Как може нашата общност да реагира на предизвикателствата и възможностите, свързани с изчерпването на горивата и климатичните промени? Те работят на ниво отделни общности, за да намерят начини за намаляване потреблението на енергия, както и за увеличаване на самостоятелността. Досега инициативите включват създаване на обществени градини за отглеждане на храна; обмен на отпадъци от търговската дейност, при който се задачи свързване на отпадъците от даден отрасъл, с друг отрасъл, който ползва тези отпадъци, вместо те да бъдат изхвърляни; разработване на системи за местна обменна търговия (LETS - http://www.gmlets.u-net.com).

Европейският кодекс за обществено осигуряване

Европейският кодекс за обществено осигуряване на Съвета на Европа влезе в сила през 1968 година. Към месец юли 2010 година той е ратифициран от 21 държави-членки. Кодексът осигурява широк обхват на социалната защита и включва гаранции за:
• Медицинско обслужване, включващо общо медицинско обслужване, специализирано обслужване и обслужване при спешни случаи;
• Помощи за безработица;
• Пенсии за старост;
• Пенсии за инвалидност.

За раздаванеGoto top

PDFИзтегли като PDF

Брой на играчите
Между 7 и 13. Трима играчи играят ролите на банкери. В началото на играта трябва да има равен брой играчи във всеки град.

Цел на играта
Победител е този играч, който има най-много пари в края на играта.

Как се играе играта
1. Трима души поемат ролите на банкери: един банкер за град А, един за град Б и един става Банкер на играта.
2. Половината играчи имат червени пулове, а другата половина - сини.
3. В началото играчите се разделят на две еднакви групи. Във всяка група има равен брой ,,червени“ и ,,сини“ играчи. Едната група ще се движи по трасето на град А, а другата ще се движи по трасето на град Б.
4. Всички играчи тръгват от квадратчето ,,старт и заплата“.
5. По време на играта даден играч може да си смени града само ако попадне в квадратчето ,,шанс за промяна“.
6. Всеки играч започва със заплата, съответстваща на цвета на пуловете:
• Сини играчи: 500
• Червени играчи 100
7. Хвърлете зарчето, за да определите кой играе пръв. Започва този играч, който е хвърлил зар с най-голяма стойност, а след него се редуват останалите играчи в посока обратна на часовниковата стрелка.
8. Когато е на ред, всеки играч хвърля зарчето и се придвижва по трасето в своя град, като се премества толкова квадратчета напред, колкото е стойността на хвърления зар. Когато попадне на квадратче, играчът прочита на глас инструкцията, написана в него, и я изпълнява.
9. Забележка: когато играчът изпълнява инструкция да се върне назад, той спира когато достигне определеното квадратче. Инструкцията на второто квадратче не се изпълнява.
10. Ако се изисква плащане, а играчът няма достатъчно пари да си плати, той остава на същото квадратче и става просяк.
11. Двама или повече играчи могат да заемат едновременно едно и също квадратче.

Специални квадратчета
Плащане на данък

Играчът трябва да плати данък всеки път, когато премине през квадратчето ,,плащане на данък“. (Играчите плащат, когато преминават през квадратчето, дори и да не попаднат точно в него). Размерът на данъка, който се плаща, зависи от заплатата на играча и от града.
Град А     40% ако заплатата е 500 или повече
                10% ако заплатата е 100 или по-малко
Град Б     10% независимо от заплатата

Забележка: Безработно лице без помощи за безработица не плаща данъци. Безработно лице, което получава помощи, плаща 10% от размера на помощта за безработица, независимо в кой град се намира.. Данъкът се изплаща на Градския банкер за съответния град. (Играчите от град A на банкера от град А, а Играчите от град Б на банкера от град Б).

Заплата
Всеки път, когато играчът премине през квадратчето ,,старт и заплата“, той получава съответната заплата от Банкера на играта. (Не е необходимо да попаднете в самото квадратче, може само да преминете през него). Ако играчът е безработен и ако градът има система за обществено осигуряване, играчът получава помощ за безработица от Градския банкер.

Шанс за промяна

Всеки играч, който попадне в квадратчето ,,шанс за промяна“, има право на избор дали да си смени града, или не (да премине от Град А в Град Б или от Град Б в Град А). За да се прехвърли, играчът трябва само да оповести решението си пред останалите играчи и банкерите. Когато дойде следващият ред на играча, той се придвижва по трасето в другия град.
Играчът, който е сменил града си, продължава да получава същата заплата, но плаща данъци съгласно данъчната схема на новия град.

Заседания на Градския съвет

Всички играчи, които са в града, посещават заседанията на Градския съвет. Заседанията дават възможност за промени в политиката на града, ако това е необходимо.
Заседанието може да се проведе при всяко пето плащане на данъци. Градските банкери отбелязват колко души са преминали през квадратчето за плащане на данъци в съответния град. Когато всеки пети играч премине през квадратчето, Градският банкер свиква заседание.
Играчите в града решават дали искат да проведат заседание, или не.
Играта прекъсва по време на заседание на Градския съвет и играчите от другия град трябва да чакат, докато заседанието приключи, за да започнат да играят отново.
Играчите разполагат с 5 минути да решат какви са нуждите на града и какви промени в политиката са необходими. Опциите за политиката са написани върху картите за заместване и гражданите могат да правят справка с листа с карти за заместване, за да определят кои политики са ,,на дневен ред“ (тоест какви опции могат да изберат).
За да променят дадена политика, играчите трябва да закупят карта за заместване с парите от данъците на града. Цената е посочена върху всяка карта. Градският съвет може да направи само такива промени, които е в състояние да си позволи. Градският банкер изплаща дължимата сума на Банкера на играта. Гражданите могат да променят толкова политики, колкото желаят, но трябва да са в състояние да си платят за това.
Градски съвет, който има финансови затруднения, може да реши да ,,препродаде“ една или повече карти за заместване на Банкера на играта.
Цената при повторно закупуване от Банкера на играта е 50% от първоначалната цена на картата.
Ако желаят, богатите граждани могат да направят дарение за средствата на града, за да се закупят карти за заместване.
Банкерът използва малко от самозалепващата се гума за многократна употреба, за да залепи картата за заместване върху дъската за игра в подходящото квадратче.

Карти за заместване

Има 17 карти за заместване, представляващи политиките, които Градският съвет може да приеме на заседание. Картите за заместване се закупуват от Банкера на играта за цената, отпечатана на картата. След закупуването Градският банкер залепва картата/картите върху дъската в съществуващо квадратче, определено от гражданите.
Всяко квадратче може да бъде ,,заместено“. Ако по време на заместването има играч в същото квадратче, той не изпълнява новите инструкции. Новата политика влиза в сила само когато следващият играч попадне в квадратчето.
По време на заседание на Градския съвет гражданите/играчите определят политиката на града и могат да закупят една или повече карти за заместване. Трябва да се плати за всички карти.

Просяци

Играч, който няма пари да плати данъците си или други плащания, остава в последното квадратче, където е попаднал, и се превръща в „просяк“. Ако в града има приют за бездомни хора, просяците могат да спят в него, ако желаят, вместо в квадратчето, на което са попаднали. Преместването обаче не освобождава просяците от дълговете им.
Играчът-просяк може да проси пари от всеки друг играч, който попадне в квадратчето на просяка. Играчите сами решават дали да дадат пари на просяка. Когато просякът има достатъчно пари да изплати задълженията си, той изчаква реда си, плаща дължимото, хвърля зарчето и се придвижва напред.
Просяците редуват хвърляне на зара и пропускане на един ред. Те имат следните шансове, в зависимост от това какъв зар хвърлят:

Хвърляш шестица: Откривате 50 Ems в кошче за боклук.
Хвърляш петица: Събирате 20 празни бирени бутилки и получавате за тях 50 Ems –   ако градът има център за рециклиране
Хвърляш четворка: Следващият играч, който мине покрай вас, ви дава 10 Ems.
Хвърляш тройка: Напивате се и проспивате следващия си ред.
Хвърляш двойка: Спите в парка и намирате банкнота от 10 Ems под пейката. Ако градът е благоустроил парка, намирате 20 Ems.
Хвърляш единица: Ограбват ви. Предайте на Градския банкер следващото дарение, което получите.


Печалбите на просяка се изплащат от банкера на града, в който живее.

Кога приключва играта?

Още преди да започнат, играчите решават как да свърши играта. Те имат възможност да изберат една от следните опции:
• Когато първият играч завърши 20 обиколки;
• След изтичане на определен период от време, например 45 минути.
Забележка: играта приключва автоматично, ако единият от градовете банкрутира.

Победител е този играч, който има най-много пари в края на играта.

Карти за замeстване

Благоустройство на парка, с плувен басейн и детска площадка. Цена: 200 Ems Почистване на парка. Цена: 100 Ems Roads are good now. Totally reconstructed.
Move on 3 squares.
Cost: 400 Ems
Пътищата вече са добри, напълно реконструирани. Преминете 3 квадратчета напред. Цена: 400 Ems YОставате без работа! Фонд „Безработица“ плаща 30% от заплатата. Градът трябва да има резерв от 1000 Ems
Разболявате се. Държавната болница е изцяло субсидирана. Плащате само 10 Ems. Цена: 600 Ems Разболявате се. Държавната болница не е субсидирана. Плащате 30 Ems. Цена: 400 Ems Ползването на плажа е безплатно! Приятно прекарване! Цена за субсидиране на достъпа: 100 Ems Транспортните проблеми се облекчават с помощта на алея за велосипедисти. Цена на алеята: 150 Ems Училищна стачка приключва. Хвърлете още веднъж. Разходи за увеличени учителски заплати: 400 Еms
Отворени са нов театър и ново кино. Цена: 400 Ems Баща ви е пенсионер, но няма пенсия. Създаването на схема за пенсионно осигуряване струва 400 Ems. Искате да четете и вече има библиотека! Хвърлете зарчето още веднъж. Цена на библиотеката: 200 Ems. Вече няма бездомни деца. Построен е дом за сираци. Цена на дома: 200 Ems. Системата за рециклиране намалява отпадъците. Преминете 3 квадратчета напред. Цена: 150 Ems за система за рециклиране
Имате проблем от правен характер. Наемате служебен защитник. Преминете 2 квадратчета напред. Цена: 200 Ems В града вече няма бездомни хора. Създаден е приют. Цена на приюта: 200 Ems.      


'Парите' от играта могат да бъдат намерени тук.

Лист със задачи на градските банкери
И двата града започват играта, без да имат пари. Всички приходи идват от данъците, които играчите плащат при преминаването си през квадратчето за плащане на данъци.

1. Градските банкери използват схемата за отмятане, за да си водят сметка колко играчи преминават през квадратчето за плащане на данъци, и свикват заседание на Градския съвет, когато всеки 5-и играч премине през него.

2. Градските банкери събират данъци от всеки играч в града, когато играчът премине през квадратчето за плащане на данъци. Забележка: играчите, които са сменили града си, плащат новите данъци.

Схемата за плащане на данъци е следната:
Град A 40% ако заплатата е 500 или повече
10% ако заплатата е 100 или по-малко

Град Б 10% независимо от размера на заплатата
Безработните граждани, които не получават помощи, не плащат данъци.
Безработните граждани, които получават помощи, плащат 10% от размера на помощите.

3. Другите задачи на градските банкери са
 • Да се грижат за парите на града;
• Да изплащат на Банкера на играта сумите, дължими за закупуването на карти за заместване;
• Да залепват картите за заместване върху дъската в квадратчето, определено от гражданите по време на заседание на съвета;
• Да администрират фонда за безработица, когато градът реши да създаде такъв фонд;
• Да изплащат помощите за безработица на играчите, имащи право на такива, ако градът е решил да изгради система за обществено осигуряване. В банката трябва да има най-малко 1000 Ems по време на изграждане на системата
• Да държат под око просяците в града си и да създадат гаранции за коректна игра, когато просяците хвърлят зара за шанс:
Шестица: Откриват 50 Ems в кошче за боклук
Петица: Събират 20 празни бирени бутилки и получават за тях 50 Ems - ако градът   има център за рециклиране!
Четворка: Следващият играч, който мине покрай тях, им дава 10 Ems.
Тройка:  Напиват се и проспиват следващия си ред.
Двойка:  Спят в парка и намират банкнота от 10 Ems под пейката. Ако градът е благоустроил парка, намират 20 Ems.
Единица: Ограбват ги. Предават следващото дарение - или други пари, които изкарат със шанс при следващото хвърляне.

Забележка: вие изплащате парите, ако те ги намерят със шанс в парка или в кошчето за боклук, а вие вземате пари от тях, ако бъдат ограбени.

Отчитане на плащането на данъци
Всеки път, когато играч от вашия град премине през квадратчето за плащане на данъци, събирате данъците от играча и зачертавате един сегмент от първия кръг. Когато са зачертани 5 играчи, свиквате първото заседание на Градския съвет. Когато играта започне отново, зачертавате сегментите във втория кръг и т.н.

Ролева карта на Банкера на играта
В началото на играта всички пари са у Банкера на играта. Той/тя трябва да:

1. Следи за гладкото протичане на играта:
• Обявява началото на играта;
• Следи за спазването на правилата;
• Следи за продължителността на заседанията на градските съвети. Заседанията трябва да продължават най-много 5 минути;
• Обявява края на играта след изтичане на определеното време за игра или когато първият играч завърши предварително определения брой обиколки (в зависимост от това кой от двата варианта е бил определен).

2. Води отчетност:
• В началото на играта записва името, цвета и града на всеки играч;
• Записва колко пъти всеки играч преминава през квадратчето „старт и заплата“.

3. Изплаща заплата на всеки играч в началото на играта и всеки следващ път, когато играчът премине през квадратчето „старт и заплата“. Заплатите се изплащат според цвета на играчите независимо от града им:
• Сини играчи: 500 Ems
• Червени играчи: 100 Ems

4. Събира всички плащания за карти за заместване, получени от градските банкери.

Схема за отмятане
Отбележете имената на играчите с червен или син химикал според цвета им в играта. Препоръчително е да ползвате пет черти за отмятане по схемата. Всяка от първите четири обиколки се отбелязва с вертикална линия  , а при петата обиколка ги зачертавате с една напречна черта. При шестата обиколка започвате нова поредица от пет черти. По този начин можете лесно да получите общия сбор на обиколките. Например, последователността от 12 обиколки би изглеждала по следния начин:

Играчи в град А в началото на играта
Име на играча Колко пъти е преминал през „старт“ (до 20)
   
   
   
   
   
   

 

Играчи в град Б в началото на играта
Име на играча Колко пъти е преминал през „старт“ (до 20)