Равно заплащане за равен труд!

Общ преглед

Това е симулация, която изправя участниците пред   реалностите на пазара на труда. Тя засяга следните въпроси:

 • Различното заплащане за една и съща работа
 • Дискриминацията на работното място
 • Политики на ниско заплащане на труда на младите работници
Свързани права
 • Правото на желан труд и участие в профсъюзите
 • Правото на равно заплащане за равен труд
 • Правото на спорт срещу дискриминация поради възраст или джендър
Задачи
 • Запознаване на участниците със съществуващата  дискриминация на работното място
 • Развитие на умения за ответна реакция към несправедливостта и защита на правата
 • Стимулиране на чувството за солидарност, равенство и справедливост
Материали
 • 1 копие от „Ставки за надниците на работниците“
 • Етикети – по един за всеки участник/работник
 • Принтирайте Фалшиви пари
Подготовка
 • Подгответе етикетите. На тях трябва да са написани възрастта и полът на работниците. За справка ползвайте списъка със ставките за надниците на работниците.
 • Изберете каква конкретна задача ще трябва да изпълнят участниците. Ако е необходимо, съберете оборудването,  от което ще имат нужда.
КЛЮЧОВА ДАТА
 • Вторият вторник на априлЕвропейски ден на равностойното заплащане

Инструкции

 1. Обяснете на участниците, че те са работници и ще трябва да свършат определена работа за работодателя си (това сте вие!). Не трябва да се безпокоят – ще бъде платено на всички. Вие сте срещу робството!
 2. Раздайте етикетите произволно, по един на всеки участник.
 3. Разяснете задачата така, че всеки да е наясно какво трябва да прави.
 4. Нека участниците се залавят за работа!
 5. Когато всички задачи са изпълнени, помолете хората да се наредят на опашка за заплатите си. Платете на всеки според възрастта и пола му, както е определено в списъка със ставките за надниците на работниците. Трябва да броите парите на глас, така че всички да ви чуват и да знаят колко пари получава всеки един.
 6. Ако участниците започнат да задават въпроси или да се оплакват, посочете накратко някои „причини“, но избягвайте да бъдете въвлечени в дискусии.
 7. Преценете сами докъде може да стигнете и спрете, когато сметнете, че ситуацията става нажежена! Дайте време на участниците да се успокоят и да излязат от ролята си, след това седнете в кръг за обсъждането.

Обсъждане и оценкаGoto top

Проведете дискусията поетапно. Започнете с общ преглед на самата симулация:
• Какво е било усещането да получаваш повече (или по-малко) от другите работници, въпреки че всички са вършили напълно еднаква работа?
• Защо някои са получили повече (или по-малко) от други? Какви са били критериите?
• Какво е било усещането да получаваш повече от другите? Какво е било усещането да получаваш по-малко от другите?
• Има ли такъв тип дискриминация на работните места във вашата страна или общност?

След това разговаряйте за възнаграждението на базата на пола:
• Може ли да бъде оправдано различното заплащане за една и съща работа, когато я върши мъж и когато я върши жена? Защо? Защо не? Кога?
• А ако мъжът върши работата по-добре от една жена? Това достатъчна причина ли е на жената да се плаща по-малко?
• Ако един мъж е по-квалифициран от една жена, следва ли, че на него трябва да се плаща повече?
• Смятате ли, че има професии, които трябва да бъдат практикувани предимно от мъже? Защо? Защо не? Ако отговорът е,,да“ - кои са тези професии?
• Смятате ли, че има професии, които трябва да бъдат практикувани предимно от жени? Защо? Защо не? Ако отговорът е,,да“ - кои са тези професии?
• Смятате ли, че практиката на афирмативни действиядейности ( или афирмативни действия ) може да бъде оправдана, за да се промени социалното отношение?

Най-накрая проведете разговор за възнаграждението на базата на възрастта:
• Във вашата страна съществува ли политика за различни надници на базата на възрастта? Ако няма, смятате ли, че трябва да има такава?
• Каква е обосновката за прилагане на такава политика, особено спрямо младите хора?
• Какво е мнението ви за този вид политика? Добра ли е? Лоша ли е? Необходима ли е? Ненужна ли е? Посочете причини.
• Кои човешки права са нарушени или заплашени при това упражнение?
• Как хората могат да претендират за тези права?

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Ако трябва да добавите или да премахнете някои работници от списъка, трябва да запазите баланса между равенството и разнообразието от различни възрастови групи. Ако групата е много голяма или ако искате да навлезете в по-задълбочена дискусия за двата различни вида дискриминация, добре ще е да разделите групата на две подгрупи. Тогава едната подгрупа ще може да дискутира дискриминацията въз основа на пола, а другата -дискриминацията въз основа на възрастта.

Какви задачи за работа са подходящи за това упражнение? Задачата трябва да бъде напълно еднаква за всички работници. Опитайте се да изберете нещо, което може да се прави от няколко души едновременно, така че на участниците да не им стане досадно да чакат. Помислете за следните неща:
• Ако искате да направите това упражнение навън, ще бъде ли възможно по това време на годината?
• Разполагате ли с достатъчно пространство?
• Задачата може ли да бъде извършена еднакво лесно и добре от хора на различна възраст и от мъже и жени?
• Безопасно ли е?
• Участниците биха ли се смутили или отказали поради етични съображения?
• Колко време ще отнеме извършването на работата?
• Изисква ли много умения?
• Как може да се повтори няколко пъти последователно?

Примери за задачи:
• Почистете дъската и четливо напишете дадена фраза върху нея.
• Свалете книгите от етажерката и ги поставете в кутия. Отнесете кутията до другия край на стаята и разопаковайте книгите върху друга етажерка.
• Направете оригами (самолет или обикновена шапка).
• Почистете работната стая или определен участък от градината.
• Съберете отпадъците в определена зона от околното пространство.
• Измийте прозорците на училището/сградата, където е дейността, или измийте колата на учителя/обучителя!
• Съберете три различни листа и ги прикрепете върху лист хартия.
• Намерете дефиницията на дадена дума в речника и я напишете върху листче. (Ако изберете няколко думи, свързани с правата на човека, накрая може да получите кратък терминологичен речник!)

Когато плащате заплатите и трябва да дадете обяснения за различните заплати, ще ви се наложи да измислите „причини“. Те могат да бъдат свързани с нещо, което реално се е случило, или да бъдат абсурдни. Ето някои примери:
• Този, който се е спънал, получава по-малко.
• Този, който се е усмихвал и е изглеждал щастлив, получава повече.
• Днес е петък!

ВариацииGoto top

Вместо фасилитаторът да изплаща парите, касиерите могат да са двете активни страни.

В зависимост от задачата, която сте избрали, можете да определите срок за завършването й, както това става например в една фабрика. Ако задачата е много проста или имате по-малко от шест играчи, може да има три или четири кръга, всеки кръг представляващ работата за един ден. След всеки кръг работниците отиват в банката, подписват документ и получават заплатата си за деня. Очаквайте, че някои от участниците ще осъзнаят бързо колко несправедливи са заплатите им и ще се оплакват. В този случай можете да ги уволните и да кажете на останалите работници, че те ще трябва да работят по-усилено. Бъдете подготвени, че в този момент работниците могат да обявят стачка. Внимавайте участниците да не се увлекат и се постарайте да държите под контрол първоначално поставените учебни задачи.

Ако смятате, че тази дейност не е подходяща за симулация, можете да адаптирате информацията и да я използвате като основа за дискусия. Можете да направите „досие“ на всеки работник, което да съдържа информация за работата, която върши, за възрастта, пола и възнаграждението му. Може да включите и други данни, като образователен ценз и професионален опит. Друга алтернатива е да разработите задълбочено няколко случая с различни работници. Трябва да имате предвид обаче, че дискусията сама по себе си няма да стимулира силната емоционална реакция, която се получава чрез симулация.

Предложения за последващи дейностиGoto top

Ако групата ви обича да участва в ролеви игри и иска да се занимае с ролята на синдикатите за защита правата на работниците на справедливо заплащане и условия на труд, може да направите упражнението "Събрание на профсъюзите". Ролевата игра в упражнението "Работа и бебета" разглежда въпроси за равенството на работното място и правата на жените.

Идеи за дейностиGoto top

Информирайте се за правата на работниците и закона във вашата страна. Ако работите за джобни пари (вечерите, в края на седмицата или по време на празниците), уверете се, че познавате правата си като работник; например получавате ли по-висока ставка на заплащане през нощта и през почивните дни? Имате ли осигуровка и застраховка? Дали оборудването, което използвате, е в добро състояние и спазват ли се изискванията за здравословни и безопасни условия на труд? Научете повече за последиците от работа „на черно“, тоест когато нито вие, нито вашият работодател е декларирал работата пред данъчните власти.

Допълнителна информацияGoto top

Тъй като жените печелят средно по-малко, отколкото мъжете, те трябва да работят по-дълго за една и съща заплата. За да се убедите в това, Европейският ден на равното заплащане се отбелязва във вторник, защото вторник маркира продължението в новата седмица, което жените трябва да доработят за предходната седмица, за да спечелят толкова, колкото мъжете печелят до петъка на предходната седмица.

Проблемите на неравенството във възнаграждението на работниците са различни в отделните страни в зависимост от това дали проблемът е дискриминация въз основа на джендър или възраст. Дискриминацията по полов признак не е нищо повече от свидетелство за дискриминацията на жените. Исторически жените са били онеправдани в социалната, политическата и икономическата сфера. Примери за дискриминация на жените на работното място са дискриминацията по време на селекцията и интервюирането на кандидатите за работа, дискриминация по отношение на шансовете за повишение, както и фактът, че средно жените получават no-ниски заплати от мъжете. Има нарушение на правото на справедливо възнаграждение, когато жените получават по-малко от мъжете за извършването на една и съща работа.
В качеството си на работници младите хора също трябва да получават справедливо възнаграждение. Тук ситуацията е сложна и различна за всяка страна. Като цяло ръстът на безработицата при младите хора е по-висок, отколкото при възрастните.

Макар че принципът за еднакво заплащане за еднаква работа е общоприет, трудовото възнаграждение на младите хора често се разглежда като специален случай и в много страни има политики, позволяващи на младите работници да бъде плащано по-малко, отколкото на възрастните. Тези политики са оправдани по две причини. От една страна, целта е младите хора да бъдат разубедени да навлязат на пазара на труда и същевременно да бъдат насърчени да останат в училище за придобиване на по-добро образование. От друга страна, за работодателите все пак трябва да има стимул да наемат неопитни и нискоквалифицирани млади работници, особено такива, които спадат към все по-големия брой младежи, напуснали училище, които в противен случай биха „скитали по улиците”, биха си навлекли неприятности и биха се превърнали в бреме за държавата. Прилагането на такъв вид политика и успехът ѝ за намаляване на безработицата при младежите варират при отделните страни.
Европейската комисия по социални права (изпълнителният орган на Европейската социална харта) не смята ниското заплащане на младите хора за несъвместимо с гаранциите за справедливо възнаграждение, стига разликата да е разумна и бързо да намалява. Така например, заплата 30% по-ниска от началната заплата за възрастен се разглежда като приемлива за 15-16-годишните младежи. Но за 16-18-годишните разликата не трябва да надвишава 20%.

Заплатите на младите хора невинаги са ниски. Всъщност има много добре образовани млади хора, които печелят много пари - дори твърде много в очите на някои! Така например, младите хора процъфтяват в секторите, използващи новите технологии, и получават много по-високо възнаграждение от работници, които са на възраст, близо до пенсионната.

Право на справедливо възнаграждение

Международна Конвенция за икономически, социални и културни права, член 7
Държавите - страни по тази конвенция признават правото на всеки да се ползува от справедливи и благоприятни условия на труд, които в частност гарантират:
(а) Възнаграждение, което осигурява на всички работници като минимум:
(i) справедлива заплата и еднакво възнаграждение за труд с еднаква стойност, без никакви различия, като по-специално на жените са гарантирани условия на труд не по-лоши от тези на мъжете, с равно заплащане за равен труд.

Европейска социална харта
Член 7 (5) Право на децата и младите хора на защита на справедливо възнаграждение за млади работници и стажанти.
Член 8 (3) Право на работещите жени на закрила за недопускане на дискриминация между работещите мъже и жени по отношение на възнаграждението.

За принтиране и раздаванеGoto top

PDFИзтегли като PDF

Ставки на надниците на работниците по пол и възраст

  Пол Възраст Заплащане в Ems
1. Мъж 35 години 100
2. Жена 16 години 30
3. Мъж 22 години 70
4. Жена 32 години 90
5. Мъж 16 години 50
6. Жена 19 години 60
7. Мъж 26 години 100
8. Мъж 20 години 70
9. Жена 24 години 80
10. Мъж 37 години 100
11. Жена 17 години 30
12. Жена 23 години 80