Добре свършената работа заслужава добро заплащане.

Общ преглед

Настоящото упражнение представлява симулация на събрание в едно предприятие, на което присъстват работодателят и работниците, заедно с представители на техния синдикат, и по време на което се водят преговори за размера на надниците и условията на труд. Засягат се следните въпроси:
• Ролята на синдикатите
• Колективното договаряне
• Правата на работниците

Свързани права

• Правото на работа
• Правото на справедливи условия на работа
• Правото на образуване и членуване в профсъюзи/синдикални организации, правото на стачка

Задачи

• Разширяване на разбирането за работата и ролята на профсъюзите в гражданското общество.
• Развиване на умения за вземане на решения   чрез консенсус
• Стимулиране на ангажираността и на чувството за отговорност и солидарност

Материали

• Копия на Материал 1 „Ситуацията“ – по едно на участник
• Копия на Материал 2 „Кратък речник на темите, свързани с трудовите отношения“ – по едно на участник
• Табелки за написване на имената (по желание)
• Листове, цветни маркери и химикали (по желание)
• Две стаи (препоръчително е, но не е задължително)

Подготовка

• Прочетете упражнението и материалите за раздаване, за да бъдете добре подготвени да давате допълнителна  информация и да подпомагате участниците по време на упражнението.
• Подредете стаята. Поставете в кръг пет стола. Те са за представителите на различните страни по спора и за председателя на събранието. Зад тях поставете други столове за останалите активни страни.

Related rights
КЛЮЧОВА ДАТА
  • 1 майМеждународен ден на труда

Инструкции

1. Представете упражнението. Обяснете, че тя представлява симулация на събрание с обучение с участие на работодателите, от една страна, и на работниците и представителите на синдиката – от друга страна. Целта е да се постигне споразумение за надниците на работниците и условията на труд чрез колективно договаряне.
2. За „загряване“ помолете групата да определи наименованието и вида дейност на предприятието, в което искат да се развива действието. Това може да е реално съществуващо или несъществуващо предприятие, което произвежда реално съществуващи или измислени продукти. Нека определят име и за синдиката.
3. Сега разделете участниците на две групи, като размера им е в отношение 2:1. 3. След това разделете участниците на две групи в съотношение 2:1. В по-малката група са работодателите, а в по-голямата – работниците и представителите на синдиката.
4. Раздайте копията на Материал 1 „Ситуацията“ и Материал 2 Кратък речник на темите, свързани с трудовите отношения“. Дайте на участниците 10 минути за прочит на материалите, а след това проверете дали всички са разбрали информацията.
5. Накратко очертайте как ще се развие симулацията. Работодателите свикват заседанието и един от тях е председател. Те първи ще представят предложението си. След това синдикатът и представителите на работниците ще изложат своето предложение. После всички страни ще преговарят и ще се опитат да се споразумеят.
6. Помолете участниците да определят процедурите на заседанието. Например, когато започнат преговорите, трябва ли да има ограничение на времето за изказване – може би най-много 2 минути? А каква да бъде общата продължителност на заседанието? Какви да са процедурите за ползване на кратки паузи за съвещания между представителите и съответните групи? Само представителите ли могат да говорят? Кой друг може да се изказва?
7. Помолете участниците да се разделят в съответните групи и да се подготвят (30 минути). Работодателите трябва да определят двама представители и председател на събранието. Работниците/синдикатът трябва да определят двама представители. След това и двете групи трябва да:
• Разработят ново предложение, което да бъде представено на заседанието;
• Определят какви правомощия за водене на преговори ще имат представителите;
• Решат кои са максималните отстъпки, до които могат да стигнат – кой е най-лошият сценарий и доколко неизгодно споразумение могат да приемат все пак?
8. Когато групите са готови, поканете представителите да седнат на петте стола във вътрешния кръг, а останалите да седнат зад тях. Нека председателят открие заседанието.
9. След приключване на заседанието направете кратка почивка, така че участниците да могат да „излязат“ от ролите си, и после преминете към обсъждане и оценка.

Обсъждане и оценкаGoto top

Най-напред обсъдете накратко дали участниците са харесали упражнението, а след това дискутирайте какво се е случило и какво са научили те.
• Как са работили двете групи, за да подготвят първоначалните си предложения? Лесно ли е било или трудно?
• Докато са разработвали първоначалните предложения, само своите интереси ли са взели предвид групите или интересите на предприятието като цяло?
• Групите разработили ли са тактика за преговаряне?
• Как е протекло заседанието? Имали ли са възможност да се изкажат всички желаещи?
• Успели ли са двете страни да стигнат до взаимноприемливо споразумение?
• Правото на членство в синдикална организация е признато като право на човека. Важно ли е това право? Какви биха били последствията, ако човек няма това право?
• Какво знаят участниците за синдикатите - какво представляват и каква е дейността им?
• Силни ли са синдикатите във вашата страна? А съществуват ли организации на работодателите?
• Някои от участниците членуват ли в синдикални организации? Защо? Кои са предимствата и недостатъците?

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Преди да проведете упражнениео , трябва да вземете предвид обществения климат и общото отношение към синдикатите във вашата страна. В посткомунистическите общества, например може да има негативна нагласа към упражненито поради наследеното отношение от времето, когато профсъюзите са били възприемани като „училища по комунизъм“. В такъв случай може да започнете с разглеждане на образа и стереотипите на профсъюзите в съзнанието на хората. Освен това може да помолите участниците да се свържат с местни синдикални организации, за да получат информация и да направят проучване по различни трудови въпроси във вашата страна. Добре е да изтъкнете значението и ролята на синдикатите за защитата на правата на работниците независимо от политическата система, с която са свързани.

В зависимост от групата, може да се наложи да дадете повече насоки за провеждане на преговорите. Може да посъветвате участниците какво да обмислят, когато разработват своите предложения и становища, например:
• Работниците биха ли се отказали от искането си за повишаване на надниците, за да останат всички на работа?
• Ако в крайна сметка се направят уволнения, коя категория работници трябва да бъдат уволнени?
• Реалистично ли е предложението? Предприятието ще може ли да издържи на икономическото бреме?

Оставете заседанието и преговорите да се развият по естествен път! Ако по време на дискусиите работниците и синдикатът решат да подсилят предложението си със стачка, дайте им листове и химикали, за да напишат лозунги за стачния кордон. Ако работодателите решат да заключат работниците навън, т.е. да организират локаут, постарайте се да осигурите още едно помещение за работниците!

Повечето европейски държави са регулирали решаването на колективните трудови спорове чрез закони. Може да намерите съответните закони и да направите копия на някои от важните членове, за да могат участниците да реализират пълния потенциал на това упражнение.

ВариацииGoto top

Друга ситуация, в която могат да се проведат преговори за права, е ,например събрание в училище за решаване на спорен въпрос, свързан с даден „проблемен“ ученик. На събранието могат да присъстват въпросният ученик с родителите си, от една страна, а от друга - директорът и представители на училищното настоятелство.

Предложения за последващи упражненияGoto top

Поканете представител на някой синдикат да изнесе беседа пред вашата група. Телефонните номера на синдикалните организации могат да се намерят в телефонния указател. Обикновено синдикатите проявяват желание да се сближат с младите хора, а това може да е една много добра възможност за вас!

Ако групата обича да дискутира идеи, можете да направите упражнението "Каква е твоята позиция?". В нея участниците трябва да защитават мнението си по различни въпроси, свързани с правата на човека.

Идеи за действиеGoto top

Информирайте се за правата на работодателите във вашата държава. Ако имате работа на пълен работен ден или ако работите за джобни пари на половин работен ден, работите като студент или само лятна работа, информирайте се за правата си, например по-високо заплащане за работа през нощта и в почивните дни, деклариране на трудовите правоотношения за данъчни задачи, застраховка, наличие на подходящи оборудване и т.н.; научете повече и за нормативните разпоредби за здраве и безопасност.
Съвместно с някоя местна синдикална организация може да разработите проект за популяризиране на синдикализма сред младите хора.

Допълнителна информацияGoto top

Международната конфедерация на синдикатите (ITUC-CSI) представлява 176 милиона работници в 151 държави и територии и включва 301 национални партньори. Конфедерацията провежда ежегодно изследване на нарушенията на синдикалните права с подробни доклади за текущата ситуация относно ограниченията, налагани, например, върху присъединяването в синдикати, правото на стачка, колективното договаряне и защитата на служителите в държавите по целия свят, вкл. много държави в Европа. Виж www.ituc-csi.org.

Забележка

Настоящото упражнение т е разработена в сътрудничество със синдиката GMO Trade Union Във Великобритания, Европейския синдикален колеж (European Trade Union College - ETUCO) и Асоциацията за европейско обучение на работниците за Влиянието на новите технологии (Association for European Training ofWorkers on the Impact of New Technology -AFETT)

На 23 март 2010 ITUC стартира кампания за свързване на глобалната профсъюзна работа с набирането за работа и организирането на младежи. Новата Младежка кампания използва редица различни инструменти, вкл. видео, социални мрежи, постери и интернет страници, както и специално ръководство за кампанията.
В раздела с информация за трудовата дейност на можете да намерите допълнителна информация за младежта и членството в синдикални организации.

 

 

За раздаванеGoto top

PDFИзтегли като PDF

Материал за раздаване 1. Ситуацията

Провежда се събрание в предприятието между работодателите, служителите и синдиката, които са стигнали до задънена улица в опита си да постигнат съгласие по отношение на отправеното искане за повишение на надниците.
Фабриката работи 24 часа на ден, 365 дни в годината. Общият брой на работещите в нея, от производството до висшата администрация, е 1000 души. Всички работници са синдикални членове.
В момента фабриката има финансови затруднения, но все пак не е изправена пред банкрут. Печалбите все още са високи, но предходната година са се понижили, тъй като в сектора като цяло се наблюдава тенденция към спад в печалбите. През последните три години надниците реално са спаднали с 3%, а броят на персонала е намалял с 10%.
Работниците искат повишение на надниците в съответствие с повишението в други сектори на промишлеността.

Ръководството е определило, че за каквото и да е повишение на надниците ще трябва да се съкрати персоналът. Предложенията на ръководството са следните:
• Четирипроцентно увеличение на редовните надници за период от 12 месеца по индивидуалните споразумения (в момента инфлацията е 2% на година);
• Заплащане на базата на часовете, изработени за годината, а не за един ден или за една седмица, и отменяне на извънредния труд;
• Съкращаване на персонала (10% - най-вече работници на непълна заетост, временни длъжности и стажанти - на принципа ,,последният дошъл си отива първи“) и доброволни съкращения.

Предложението на ръководството е отхвърлено от общото събрание на работниците, които се опасяват, че то ще ги постави в много по-неизгодно положение (в момента 40% от работниците получават голяма част от трудовото си възнаграждение на базата на извънреден труд). Синдикатът и работниците са направили на ръководството следното контрапредложение:
• Да се постигне деветпроцентно увеличение на надниците в срок от две години;
• Да се запазят извънредният труд и допълнителните възнаграждения;
• Да се запази сегашният щат на персонала, а всеки работник, който е съкратен принудително, да бъде преквалифициран за сметка на предприятието.
• Ако исканията не бъдат изпълнени, ще бъдат предприети стачни дейности.

Контра предложението не е прието от ръководството, което твърди, че така предложените от синдикатите и работниците мерки няма да решат проблемите на предприятието.
Преговорите продължават вече два месеца.
В предприятието има правилник, според който, ако в двумесечен срок не може да се постигне споразумение, трябва да се свика специално заседание с обучение с участие на всички заинтересовани страни. Именно тази среща е в основата на симулацията. Изискването е и двете страни да излязат с ново предложение, което да представлява реалистична основа за постигане на взаимноизгодно споразумение.
На масата за преговорите трябва да седнат общо пет души: двама представители на ръководството, един председател на събранието (назначен от работодателя) и двама синдикалисти. Тъй като става дума за извънредно общо събрание, всички служители са поканени да присъстват.

 

Материал за раздаване 2. Кратък речник на темите, свързани с трудовите отношения

Колективно договаряне: това е процесът на преговори, по време на които работодателите и работниците, или техни представители, се стремят съвместно да намерят решение и да се споразумеят по проблеми като работни заплати и условия на труд.
Локаут: това е едно от най-радикалните средства, чрез които работодателят упражнява властта си.Той отказва да допусне работниците до работните им места, т.е. буквално ги заключва отвън, като по този начин се стреми да ги принуди да приемат исканията на ръководството.
Съкращаване на щата: работниците се съкращават, когато работодателят реши да закрие предприятието. Възможно е работниците да имат право на обезщетение.
Обезщетение: ако работник на постоянна длъжност е уволнен неправомерно или поради преструктуриране на предприятието, той има право да получи парична компенсация, наречена обезщетение. Размерът на обезщетението често се определя на базата на заплатата, която работникът е получавал - например размерът на възнаграждението за една седмица, умножен по броя на годините, през които е работил.
Стачка: правото на стачка е основно социално право на човека, което се разглежда като необходим елемент за успешното решаване на колективните трудови спорове и като инструмент за намаляване на неизменното неравенство в отношенията между работодатели и работници. Стачката представлява отказ за изпълнение на работните задължения или възпрепятстване на работния процес от страна на работниците, но може да бъде обявена само, ако са изпълнени определени условия, които обикновено са определени от закона и са различни в отделните държави.
Синдикат: това е организация, която защитава интересите на работниците, включително по въпросите, свързани с възнаграждението и условията на труд. По принцип синдикалната организация представлява работниците при преговорите с работодателите. В много държави синдикатите са организирани в конфедерации.