Да си поговорим за секс; да си поговорим за теб и за мен!

Общ преглед

В настоящото упражнение се използва техниката „fiаshbowl” - аквариум (т.е. тези, които са в „аквариума“, са изложени на показ и действията им са наблюдавани от всички), за да се изследва   отношението на участниците към сексуалността, включително и към хомофобията.

Свързани права

• Правото на равно третиране
• Защита срещу дискриминация
• Правото на свобода на изразяването на убеждения и на събранията и сдружаването

Задачи

• Разширяване на разбирането за въпроси и права свързани със сексуалността и сексуалната идентичност
• Развитие на самоувереността да се изразява собствено мнение за разнообразието в сексуалните предпочитания
• Поощряване на толерантността и съпричастието към други, които са различни.

Материали

• 3 стола
• Двама фасилитатори (за предпочитане)
• Пространство за придвижване на участниците   • Дъска или флипчарт и маркери
• Малки листчета и химикалки
• Шапка

Подготовка

• Имайте предвид, че за много хора – особено млади хора – сексуалността е доста лична и чувствителна тема. Бъдете готови да адаптирате методиката или темата –   а може би и двете!
• Открийте няколко известни личности, които открито говорят за своята сексуалност, в това число хетеросексуални и хомосексуални, бисексуални и транссексуални мъже и жени.

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 17 майМеждународен ден против хомофобията и трансфобията

Инструкции

1Заглавието е адаптирано от хитова песен от американско трио хип-хоп Солт-енд-пепър (1991).

1. Създайте подходяща обстановка. Обяснете на участниците, че макар повечето хора да разглеждат сексуалността като въпрос от лично естество, правото да не бъдеш дискриминиран поради сексуалната си ориентация е едно от основните права на човека и е гарантирано от законите в повечето европейски държави. Настоящата дейност дава възможност да се проучи отношението към сексуалността и най-вече към хомосексуализма и хетеросексизма. След тези обяснения направете „мозъчна атака” за някои известни личности, които говорят открито за своята сексуална ориентация.
2. Раздайте листчетата и химикалките и помолете участниците да напишат въпросите, които искат да зададат във връзка с хомосексуализма или сексуалността изобщо, и да пуснат листчетата си в шапката. Въпросите трябва да са анонимни.
3. Разяснете, че в тази дейност се разглежда отношението към сексуалността и най-вече към хомосексуализма. Всеки е свободен да изрази мнения, които са конвенционални или неконвенционални, спорни или влизащи в разрез с нормите на обществото. Участниците могат да представят възгледи, които приемат или не приемат, без да се страхуват, че ще станат обект на присмех или презрение.
4. Поставете трите стола в полукръг пред групата. Те са предназначени за тримата разговарящи, които са ,,в аквариума“. Останалата част от групата са наблюдатели.
5. Обяснете на участниците, че в началото ще поканите двама доброволци, които ще се присъединят към вас и ще участват в разговор ,,в аквариума“. Ако в даден момент още някой иска да се включи, това може да стане, но тъй като ,,в аквариума“ има място само за трима разговарящи, някой трябва да излезе, за да влезе друг на негово място. Този, който иска да вземе участие в разговора, трябва да излезе напред и да потупа някой от разговарящите леко по рамото. Двамата си разменят местата и бившият разговарящ става наблюдател.
6. Насърчавайте участниците да изразяват не само собствени мнения, но и други становища, които не е задължително да са техни. По този начин възгледите, които са спорни, „политически некоректни“ или немислими, могат да бъдат изказани публично, а дадената тема може да бъде обсъдена задълбочено от различни гледни точки. Подчертайте, че не се позволяват обидни или оскърбителни коментари, насочени към лица в групата.
7. Помолете някой участник доброволец да извади един въпрос от шапката и да започне да го обсъжда. Оставете участниците да дискутират темата до нейното изчерпване - докато коментарите не започнат да се повтарят.
8. След това помолете трима доброволци да започнат обсъждането на друг въпрос, което ще постави началото на нов кръг от дискусии, като правилата остават същите.
9. Броят на дискутираните въпроси зависи от времето, с което разполагате, и от интереса на групата. Преди да минете към обсъждане и оценка, направете малка почивка, така че участниците да могат да излязат от „аквариума”. Това е особено важно в случаите, когато дискусията е била разгорещена и е имало много спорове.

Обсъждане и оценка Goto top

Най-напред обсъдете накратко как са се чувствали участниците, докато са били „в аквариума“ и „извън аквариума“. След това разговаряйте за различните възгледи, които са били изказани, и най-накрая обсъдете какво са научили участниците от това упражнение:
• Някой бил ли е шокиран или изненадан от някои от изразените мнения? От кои точно? Защо?
• Доколко непредубедени са хората от вашата общност като цяло по отношение на сексуалността?
• Очаква ли се от младите мъже и жени да се съобразяват с конкретни сексуални ориентации и роли? Кои?
• Как се възприемат и третират (младите) хора, които не попадат в рамките на тези очаквания
• Някои групи хора по-непредубедени ли са от други? Защо?
• Какви сили формират и влияят на развитието на нашата сексуалност?
• Как се формира ценностната система на хората по отношение на сексуалността?
• Различава ли се отношението на участниците към сексуалността от това на  техните родители, баби и дядовци? Ако е така, по какъв начин? Защо?
• Съществуват ли закони в страната ви, които забраняват сексуалните отношения между постигнали съгласие за тях лица? Ако е така, какво забраняват законите? Защо съществуват? Смятате ли, че са приемливи?
• Член 16 на Всеобщата декларация за правата на човека гласи: „Мъжете и жените, навършили пълнолетие, без каквито и да са ограничения, основани на раса, националност или религия, имат право да сключат брак и да образуват семейство.” Защо не се включва „сексуалната ориентация” в списъка заедно с „раса, националност или религия”? Трябва ли да се включи?
• В някои държави законите и натискът на обществото са в противоречие с човешките права на индивида - правото на уважение и достойнство, правото да се влюбиш в когото си избереш, правото да избереш с кого да встъпиш в брак и т.н. По какъв начин могат да бъдат разрешени такива конфликти?

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Обърнете специално внимание на социалния контекст, в който работите, и според него адаптирайте упражнението . Целта на това упражнение е да даде възможност на участниците да разсъждават за собствената си сексуалност и за нормите на обществото, в което живеят, както и да ги стимулира да развият самочувствието си и да изразяват собствените си възгледи, като същевременно са толерантни към хората с различни възгледи.
Целта не е хората да бъдат убедени в правотата на едно или друго становище, нито пък да се стигне до консенсус.

Препоръчително е преди провеждането на упражнението да се подготвите и да прочетете пояснителната информация за социалния джендър (gender). Помислете си какви въпроси могат да възникнат. Някои от често задаваните въпроси и въпроси включват:
• Какво представлява хомосексуализмът?
• Каква е разликата между хетеросексуален, гей, лесбийка, бисексуален и  транссексуален?
• Заболяване ли е хомосексуализмът?
• Как хората стават хомосексуални?
• Ами рискът от СПИН?
• В някои страни хомосексуализмът е приет и хомосексуалистите могат да  встъпват в брак, в други това се наказва със смърт.

За вас като фасилитатори е много важно да помислите за своята собствена ценностна система и убеждения относно това, което е правилно за вас самите, за вашите семейства и за другите хора, а също така да си припомните, че тези убеждения ще намерят своето отражение във всичко, което кажете или направите, както и в това, което няма да кажете и да направите. Изключително важно е да определите своите собствени убеждения и предразсъдъци и да вникнете в корените на тези убеждения, така че участниците също да могат да разберат в какво се коренят техните убеждения.

Целта на „мозъчната атака“ за известните личности, които открито са признали сексуалната си ориентация, е да се насърчат участниците да говорят открито и да дискутират сексуалността. Освен това тя дава възможност за изясняване на понятия, като „гей“, „лесбийка“, „хомосексуален“, „хетеросексуален“, „бисексуален“ и „транссексуален“. Виж пояснителната информация в Глава 5.

Ролята ви на фасилитатори е решаваща за общия тон по време на . Добре е да се започне с двамата фасилитатори в ролята на разговарящи. Така например единият от вас може да започне с думите: „Знаеш ли, Питър обяви, че е гей?” Другият фасилитатор може да отговори: „Не, никога не бих си го помислил, искам да кажа - той не прилича на гей!” По този начин ще покажете, че разговорът се отнася за общ приятел и е в сферата на конкретното, а не представлява теоретически дебат. Освен това едно такова начало спомага за започването на дискусия относно познанията на участниците за хомосексуализма и за отношението им към този въпрос.
Да се надяваме, че някой от участниците бързо ще ви замести, като по този начин позволи дискусията да бъде в ръцете на участниците. Независимо от това вие трябва да продължите да участвате като наблюдател, за да можете да се включите отново като разговарящ. Така си запазвате възможността дискретно да манипулирате дискусията, или за да дадете нова насока на дебатите, или за да можете тактично да отстраните участник, който не уважава правилата.

Ако желаете, можете да въведете следното правило, че дадено становище може да бъде изказано само веднъж. Така няма опасност дискусията да се съсредоточи само върху няколко аспекта на проблема, а преповтарянето на широкоразпространени предразсъдъци може да се избегне.

Ако искате да дадете на групата идеи за въпроси за обсъждане, може да предложите следните:
• Трябва ли възрастта за съгласие (за сключване на брак или извършване на полов акт) да е различна за хомосексуалистите?
• Трябва ли да се позволява на хомосексуални двойки да сключват брак и да осиновяват деца? Защо/Защо не?
• Истина ли е, че има по-голяма вероятност мъже, които извършват полов акт с мъже, да се разболеят от СПИН, отколкото жените, които правят секс с мъже?

Ако групата е голяма, няма да има време да се обсъдят всички въпроси. Имайте предвид, че някои хора може да изпитат разочарование, защото свързаният с тях въпрос не е бил повдигнат. За да се опитате да преодолеете това, можете на края на сесията, да запишете всички въпроси на стената. Това ще мотивира участниците да продължат обсъждането в определено от тях време.

ВариацииGoto top

Този метод може да се адаптира към всеки вид въпрос, например, расизъм, образование или промяна на климата.

Предложения за последващи упражненияGoto top

Възможно е да проявите интерес към представяне в медиите на сексуалността, и особено, на хомосексуалността. Съберете снимки от вестници, списания и от Интернет и помолете хората да напишат надписи или балончета с реплики; вижте „Още начини за игра с картини” на края на дейността "Игра с картинки".

Упражнението "Скоро ще бъде отживелица" разглежда начина, по който се променя отношението, в това число отношението към секса, в течение на времето.

Предприемане на дейности

Свържете се с организации във вашата страна, които се занимават с проблемите на лесбийки, хомосексуалисти, бисексуални и транссексуални хора. Поканете техен представител да разговаря с вашата група и открийте кои проблеми, свързани с равенството и правата, са най-наболели в собствената ви страна.

Допълнителна информацияGoto top

Сексуалността на човека е неразривна част от живота и една от основните ни нужди. Нашата сексуалност оказва влияние върху личността и поведенческите ни характеристики - социални, личностни, емоционални, психологически - които излизат наяве в нашите взаимоотношения с другите хора. Нашата сексуалност се формира от характеристиките на биологичния ни джендър (sex) и социалния джендър (gender), както и от множество други сложни влияния, и подлежи на динамични промени през целия ни живот.

Сексуалното разнообразие и правата на човека

На пръв поглед между тези два въпроса сякаш няма нищо общо. Може да се каже, че единият е свързан с индивидуалния личен избор, а другият - с обществената сфера на законовите и политически структури, които функционират във връзка с гражданите. И въпреки това неотдавнашните исторически, антропологически и социологически проучвания показват как сексуалната идентичност и формите на изразяване на сексуално желание, както в различни епохи, така и в различни култури, се възприемат като потенциална заплаха за обществения порядък. В някои ситуации сексуалното желание към същия или неясно определен джендър подлага на изпитание или подрива традиционните или религиозните вярвания, а в други може да се разглежда като психическо заболяване.
Има една доминираща сила, която е в центъра на връзката между сексуалното разнообразие и правата на човека, и която системно и последователно маргинализира равния достъп до правата на човека. Тази сила е институционализираното мнение, че хетеросексуалността е „природно обусловена” и следователно е „нормалната” форма на изразяване на сексуалното желание и следователно също така приемлива от морална гледна точка, докато другите форми на сексуалност са „неестествени“ и следователно – неприемливи от морална гледна точка.

Забележка: Адаптирано от текст на Комисията по човешки права на гейовете и лесбийките (Gay and Lesbian Human Rights Commission), уеб сайт: www.iglhrc.org