Тя е моят герой! Кой е твоят?

Общ преглед

Тази дейност включва индивидуална работа, както и работа в малки групи и в голяма група, „мозъчна атака“ и дискусия за:
• Героините и героите като символи на социализацията и културата
• Как джендър стереотипите пускат корени в нашата   история, култура и ежедневие

Свързани права

• Право на равенство права
• Недискриминация
• Свобода на мнението и изразяването

Задачи

• Размисъл защо има различни перспективи за историческите събития
• Развитие на умения за критичен анализ
• Стимулиране на любознателност, откритост и чувство на справедливост

Материали

• Листове и химикали. (Един син и един червен химикал за всеки участник - по желание, но е препоръчително)
• Хартия за флипчарт и маркери

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 18 юлиМеждународен ден на Нелсън Мандела

Инструкции

1. Дайте на участниците пет минути, за да си помислят на кои национални героини и герои (исторически фигури или живи хора) най-много се възхищават.
2. Раздайте листовете и химикалите и помолете всеки участник да начертае две колони. В първата колона с червен химикал трябва да се напишат имената на 3-4 героини плюс кратко описание на личността им и на това, което са направили за страната си. В долната част на листа участниците трябва да напишат ключови думи, описващи личните качества на героините.
3. Повторете процеса за 3-4 герои, само че този път имената им се изписват със син химикал. Информацията се записва във втората колона.
4. Сега помолете участниците да се разделят на малки групи от по 5-7 души, които ще сравнят избраните от тях герои и героини. Групите трябва да стигнат до консенсус относно четиримата най-достойни герои и четирите най-достойни героини.
5. След това съберете участниците в една обща група и напишете имената на героините и героите, избрани от малките групи, в две колони на флипчарта. Добавете ключовите думи, описващи личните им качества.
6. Обсъдете списъка с личните качества и функцията на героите и героините като модели за поведение, както и степента, в която те създават стереотипи за отделните полове. След това преминете към обсъждане.

Обсъждане и оценкаGoto top

Започнете с общ преглед на самото упражнение и с разговор за това, което участниците са научили за героите и героините, а след това обсъдете стереотипите изобщо и начина, по който те влияят на възприятията и действията на хората.
• Какви хора са героите и героините? (Обикновени мъже и жени? Царе?) Какво са направили? (Водили са борба? Писали са стихотворения?) Как са научили за тях участниците?
• Какви са приликите и разликите между двата списъка с качества?
• Какви ценности отстояват героините и героите? Еднакви ли са за тях тези ценности или има различия?
• Какво разбират участниците под „стереотип“? Стереотипите вярно ли отразяват реалността? Винаги ли са негативни?
• Вие лично, а и хората във вашето общество като цяло, имате ли някакви общи стереотипи и очаквания за мъжете и жените?
• Чувстват ли се ограничени участниците от тези очаквания? По какъв начин?
• Списъкът с качества, направен по време на тази дейност, отразява ли някакви черти, които могат да бъдат описани като национални характеристики?
• До каква степен социалните и културни бариери като цяло са резултат от стереотипното мислене?
• По какъв начин стереотипите за равенството лишават хората от техните човешки права?
• Кои документи за човешки права и членове от тези документи за човешките права защитават хората от диксриминация по полов признак?
• Стереотипните очаквания често действат като бариери за жените и мъжете, като ограничават житейския избор и възможности. Какви бариери, свързани със стереотипите за равенството, са преживели самите активни страни? У дома, в училище, в клуба или на работното място?
• Какво могат да направят участниците за тези бариери? Могат ли да набележат стратегии, с които да разчупят културните норми и ценностите, свързани с мъжествеността и женствеността?

 

Пример, който показва направеното от група в Украйна по стъпка 2.
Героини
Принцеса Олга, първата християнка в Киевска Рус Принцът на Киевска Рус (старото име на Украйна) е бил първият покръстен монарх на Киевска Рус
Младата Роксолана, заловена от турците. Тя живяла в султанския харем. Използвала позицията си за влияние върху политиката. Хетман (главнокомандващ) Мазепа: борец за независимост
Поетесата Леся Украинка, която в творчеството си писала за украинската идентичност и еманципацията на жените Поетът Шевченко, който възвеличава в поезията си свободата
• силна, умела, женствена, нежна, могъща, красива • силен, могъщ, смел, неустрашим, непреклонен, упорит

 

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Думите „героиня „ и „ герой” се възприемат различно в отделните общества. Внимавайте за това и въведете предпазливо значението им. Може да е от полза да подчертаете, че героините и героите са ролеви модели.

По точка 5 от инструкциите трябва да приемете всички предложения от малките групи и да напишете всичко върху флипчарта. Ако някой предложи качества като „женствена” или „мъжествен”, трябва да ги приемете на дадения етап и да се върнете към тях по време на обсъждането, когато ще обсъдите значението на тези думи.

В зависимост от целевата група и контекста, може да е от полза хората да направят връзки с човешките права, като ги помолите да идентифицират героини и герои за правата на човека (защитници /активисти / хора, които, според тях, са направили промяна в тяхната страна или по света). След това може да продължите и да обсъдите развитието на правата на човека, влиянието на човешките права на местно, регионално и международно право и дилемите пред тях.

Подходящо е това упражнение да се направи в мултикултурна обстановка, тъй като културният елемент изпъква по-ясно. Смесете групите и кажете на участниците, че героините и героите могат да са от тяхната настояща държава или от друга чужда страна.

ВариацииGoto top

Когато работите с младежки групи, има възможност да изберете други типове герои и героини, например герои от комикси или филми, филмови и попзвезди и знаменитости в спорта. В такъв случай може да започнете сесията с прочитане на комикси, а след това да направите,,мозъчна атака“ за качествата на героите. Другият вариант е да залепите плакати на попзвезди и звезди от света на спорта и да помолите участниците да измислят реплики на звездите или да добавят рисунки. Ако оставите напълно отворен въпроса,,Кои са вашите героини и герои?“, може да направите изненадващи открития, които предоставят възможност за ползотворна дискусия.Например хората споменават техните родители, Юри Гагарин, Hello Kitty, Нелсън Мандела или Бетовен!

Помолете участниците индивидуално да изберат двама души, на които те силно се възхищават, без да им кажете, че те трябва да изберат един женски и един мъжки образ. При разбора ги помолите да преброят дали има повече мъже, отколкото жени или повече жени, отколкото мъже в техните списъци. Попитайте ги дали това има някакво значение.

Предложения за последващи действияGoto top

Ако групата има желание да се занимае с героините и героите на борбата за човешки права, може да направите упражнението "Борци за права".

Идеи за действиеGoto top

Обещайте пред себе си, че във всекидневието си ще обръщате повече внимание на стереотипите, от които се влияят както другите хора, така и вие самите (по невнимание!). Обърнете особено внимание на тези стереотипи, които водят до предразсъдъци.

Научете повече за жени, които са допринесли за вашата страна (по света, ако работите в международен контекст), но които не са толкова добре известни. Организирайте изложба във вашето училище или младежки клуб. Можете да напише статия за местен вестник или да направите кратко видео, което да публикувате в Интернет за тези жени. Организирайте празник за отбелязване на Международния ден на жената.

Присъединете се към местни, национални или международни кампании за проблемите на жените, например за равно заплащане за равен труд, трафик на хора или равен достъп до образование на децата от цял свят.

Допълнителна информацияGoto top

„Стереотип” е опростено, обобщено и често несъзнато предварително възприемане за хора или идеи, което може да доведе до предразсъдъци и дискриминация. Стереотипът е генерализация, при която характеристиките, присъщи на част от групата, се разпростират върху групата като цяло. Например стереотипи са разбиранията, че италианците обичат опера, руснаците обичат балет, а хората с черен цвят на кожата са от Африка. Когато ролите се приписват на жени или мъже или има очаквания за тяхното поведение поради техния джендър, говорим за „полови стереотипи”.

Източник

Програма за развитие на ООН. Въпросите на пола в Програмата за развитие, учебно-информационен пакет, програма за насърчаване на въпросите на пола и входни точки на проекта. Януари 2001

Може да има известно объркване по отношение на темите „биологичен джендър“ (sex) и „социален джендър“ (gender). „Биологичният джендър“ се отнася до биологичните различия между мъжете и жените, които са всеобщи и не се променят. „Социалният джендър“ (gender) се отнася до социалните характеристики, които са научени или придобити по време на социализацията на даден член на дадена общност.
Следователно „социалният джендър“ се отнася до социално обусловените характеристики, роли, дейности, отговорности и нужди, свързани с това да си мъж (мъжествен) или жена (женствена) в дадено общество в даден момент, и да си член на дадена общност в рамките на това общество.