„В препятствието е пътят“

Дзен поговорка

Общ преглед

Тази дейност включва работа в малки групи, стимулиране на въображението и рисуване, с цел проучване въпросите на равенството между половете и дискриминацията   срещу жените.

Свързани права

• Свобода от дискриминация на сексуална и полова основа
• Право на брак и семейство
• Право на равенство на половете пред закона

Задачи

• Поглед към един бъдещ свят, където равенството между половете е норма
• Развиване на комуникационни умения, въображение, креативност и умения за работа в сътрудничество
• Поощряване на справедливостта и уважението

Материали

• 2 големи листа хартия (размер A3) или флипчарт хартия   за малка група
• Маркери с различни цветове, достатъчни   за всички малки групи
• Карта, за предпочитане пътна карта или друг вид   карта, посочваща физически характеристики, като например планини, равнини, реки, гори, села, мостове, и др.

Подготовка

• Запознайте се с картата и използваните символи.

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 8 мартМеждународен ден на жената
  • 3 ноемвриМеждународен ден на мъжа

Инструкции

Част 1. Определяне на проблемите и решенията чрез „мозъчна атака“. 15 минути.
1. Помолете хората да се разделят на малки групи от три до пет души. Раздайте на всяка група по лист хартия и маркери. Кажете им да начертаят на хартията 3 колонки с еднаква ширина.
2. Напомнете им, че в Страната на равенството между половете това равенство е пълно. Поискайте от участниците да изведат, чрез „мозъчна атака“, конкретни примери за това как би изглеждала тази страна. Един човек от групата записва резултатите в първата колона.
3. Сега поискайте от групите да помислят какъв е животът днес, обмисляйки точките в колона 1, и да обсъдят какви стъпки следва да се предприемат, така че да се стигне от настоящето до тяхната бъдеща Страна на равенството между половете. Във втората колона опишете стъпките по всяка една точка.
4. След това поискайте от хората да помислят относно пречките, с които биха могли да се сблъскат по Пътя към Страната на равенството между половете и как биха могли да ги преодолеят. Запишете ги в третата колона.

Част 2. Рисуване на карта. 40 минути.
1. Разяснете накратко какво представлява една карта. Посочете начина на очертаване на контурите, на отсенките за планини и реки и символите, използвани за гори, блатисти местности, сгради, високоволтови линии, и т.н.
2. Сега вече лансирайте идеята за други символи. Попитайте участниците дали знаят народни приказки или други поверия, използващи метафората за човек, предприел пътуване с цел да разпространява идеите си за нравственост. Говорете за начина, по който един мрачен лес, например, може да бъде използван като метафора на злото или как една червена, розова ябълка да се представя като изкушението. Пътникът може да покаже моралната си сила, преплувайки пълноводна река, или пък показвайки смирение, като помогне на животно, изпаднало в беда.
3. Раздайте втори голям лист на хартия на всяка група. Поискайте от групите да направят собствени измислени карти, които да представляват релефите на настоящето и бъдещето, с път или пътища, преминаващи между тях. Групите следва да създадат свои собствени символи за географските характеристики и препятствията, които биха могли да попречат на пътника, но и да го подпомогнат в движението му по пътя от настоящето към Страната на равенството между половете.
4. Поканете всички обратно в класната стая и поискайте от Участниците да покажат картите си.

Обсъждане и оценка Goto top

Започнете с обсъждане на начина, по който отделните групи работят съвместно и как вземат решения какво точно да представят и за начина на изготвяне на картата. След това продължете с разговор за това как би могла реално да изглежда Страната на равенството между половете и за пречките пред достигането й. Упражнението харесало ли е на хората? Защо?
• Коя колона е била най-лесна и коя – най-трудна за попълване? Защо?
• Какви са основните характеристики на Страната на равенството между половете?
• Какво следва да се промени, за да се изгради общество, в което има равенство между половете?
• Може ли политиките на позитивна дискриминация да бъдат оправдани като краткосрочни мерки за стимулиране на равенството между половете, ако ги съотнесем към правото ни на недискриминация?
• Ако трябва да класирате вашата страна в световен план по отношение равните възможности както за мъжете, така и за жените, къде бихте я поставили по скалата от 1 до 10? 1 означава наличие на изключително неравенство, 10 е почти идеално равенство между половете.
• Защо е толкова важно да се фокусираме върху човешките права на жените?
• Освен жените, кои други групи във вашето общество са подложени на дискриминация? В какво се проявява тя? Кои човешки права се нарушават?
• Как Групите в неравностойно положение могат да бъдат овластени да търсят правата си?
• Каква роля играе образованието в овластяването?
• Каква роля играе обучението по човешки права в овластяването?

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Постарайте се групите да помислят за конкретни примери какъв би бил животът в Страната на равенството между половете. Опитайте се да накарате групите да изведат свои собствени примери, а ако те срещнат затруднения, подсетете ги да помислят за броя на жените в парламента, броя на жените начело на бизнеси, разликите в приходите, броят на часовете, които дневно отработват мъжете и жените и как използват свободното си време, как споделят домакинските грижи, броят на работниците с почасова заетост, домашното насилие, тормозът в училище и на местоработата, или пък как мъжете и жените са представени в медиите.

Не залагайте прекомерно на символите, тъй като метафоричните идеи представляват трудност за някои хора. Ако участниците се затормозят, мислейки как да обрисуват идеите си, можете да ги стимулирате, като например дадете пример с жена, използваща образованието като мост за преодоляване на реката от предразсъдъци срещу жени, искащи да бъдат юристи, или пък с мъж, намиращ призванието си работейки като детски учител – в грижата за деца в предучилищна възраст. Естествено, трябва да помислите за примери на полови стереотипи, отразяващи реалностите във вашето собствено общество.

ВариацииGoto top

Групите могат да изготвят модели на релефа, като използват “отпадъчни материали”. В този случай ще трябва да разполагате с добра колекция от малки кутийки, капачки, тръбички, хартия, камъчета, болтчета, късчета жица и плат, хартиени изрезки и др., както и лепило и картон за основата на моделите.

Методът на рисуване на карта от настоящето към бъдещето може да бъде адаптиран към повечето въпроси, при които искате от участниците да мислят свободно и да използват въображението си за намиране на решения на проблемите.

Предложения за последващи действияGoto top

След като сте отделили време за размисъл относно равенството между половете сега и в бъдеще, Групата може да реши да използва метода, посочен в упражнението "Времеви линии", за да се “върне във времето” към някои известни жени; окуражете групата в нейното проучване на това, как концепцията и практиката за равенството между половете са се променяли в хода на историята. Потърсете в Интернет “Исторически справки за известни жени”.

Като алтернатива, може да разгледате въпросите относно дискриминацията и правото на културна идентичност в контекста на устойчивото развитие, в упражнението "Мака - ловци на китове".

Идеи за действиеGoto top

Разгледайте политиките по отношение на равните възможности във връзка с пола във вашето конкретно училище, клуб, или на работното ви място, и дискутирайте по какъв начин се осъществяват тези политики и дали следва да се извършат промени или да се положат допълнителни усилия, така че да се приведе вашата институция към статуса на Страната на равенството.
Поставете “аргументи за демокрация на равенството” в някоя от търсачките, за намерите линк към изключително прагматичния комплекс за лобиране и действие на European Women’s Lobby (EWL). Още информация за жените в политиката можете да намерите и на www.iknowpolitics.org.

Допълнителна информацияGoto top

Концепцията при тази дейност е Концепцията за “овластяването”. Трудно е да се преведе, а понякога и да се обясни “овластяването”, дори на английски! “Овластяване” са както средствата, така и резултата на тази педагогика, която някои наричат “Либераторно” образование. Ето една дефиниция за “овластяване”, от Oxfam : „Овластяването включва преодоляване на тези форми на потисничество, които задължават милиони хора да играят в собствените им общества роли, при условия, които са неравнопоставени, или по начини, които отричат човешките им права.“