Историята ни учи на всичко, включително и на бъдещето.

Ламартин

Общ преглед

Участниците изработват колективна времева линия за събитията, които маркират развитието на концепцията за правата от 2000 пр. Хр. до днес и обсъждат бъдещето. Методът може да се използва и за проучване   на историите на различни групи хора.

Свързани права

• Право на образование, вкл. образование за човешките права
• Право на живот, свобода и лична сигурност
• Свобода на религията и вярванията

Задачи

• Развиване на познаване на развитието на човешките права в историята
• Развиване на комуникационни умения и критическо мислене
• Насърчаване на любопитство за човешките права и ангажиране с тяхното защитаване

Материали

• Ролка бяло хартиено тиксо
• Стена с дължина 10-12 м.
• Комплекти самозалепващи се листчета в 3 различни цвята
• Флипчарт и маркери с различни цветове

Подготовка

• Прочетете страници 395-400 в Глава 4 за да добиете обща информация за историята на развитието   на правата на човека.
• Като използвате хартиеното тиксо, маркирайте дълга   линия на стената. Тя трябва да бъде приблизително на нивото на окото. На около 50 cm от левия край напишете „2000 г. пр.Хр.“, а на 50 cm от десния край - „2010 г.“ (или   настоящата година). Отбележете 1000 г. пр. Хр., 0 и 1000 г. сл. Хр.
• Пригответе 4 самозалепващи листчета, маркирани:„Цивилизации в Египет и Китай“, „Разцвет на Асирийската, Вавилонската и Минойската цивилизация“, „Римската   империя е водеща сила“ и „Кралства в Западна Европа и Византийска империя на изток“.

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 23 августМеждународен ден в памет на търговията с роби и нейната забрана

Инструкции

1. Запознайте участниците с времевата линия. Обяснете, че преди около 4000 г. (2000 г. пр. Хр.) процъфтяват първите цивилизации в Египет и Китай. Около 1000 г. пр. Хр. е разцветът на Асирийската, Вавилонската и Минойската цивилизация. Около 0 г. Римската империя е водеща сила, а през 1000 г. сл. Хр. в Западна Европа има множество кралства, като Византийската империя властва на Изток. Отбележете днешната дата.
2. Обяснете на групата, че задачата им е да запълнят времевата линия със събития, които се отнасят до правата на човека. Например, датите на раждане и смърт на хора, които са създали закони или са проповядвали, или са се борили за справедливост, датите на събития, които са променили мисленето на хората по отношение на правата и са довели до съществени реакции, както и изработването на закони или конвенции, които защитават човешките права.
3. Раздайте самозалепващи листчета от всеки цвят на всеки участник. Обяснете, че различните цветове представляват различни категории. Например, синьото обозначава важни събития, свързани с правата на човека, жълтото – важни лица или институции, а зеленото – важни документи и закони. Отбележете тези указания на флипчарта за справка по време на работа.
4. Обяснете, че събитията могат да бъдат местни, регионални, национални или международни. Участниците трябва да започнат работа индивидуално, като всеки от тях се опита да се сети за един човек, едно събитие или един закон или конвенция. Те трябва да запишат датата и името на събитието или на човека на самозалепващото листче със съответния цвят, а след това да го залепят на времевата линия.
5. Целта е всеки да залепи 3 листчета, а цялата група да запише възможно наймного различни събития. Така че, ако някой установи, че определено събитие вече е залепено, трябва да се сети за друго. Ако някой от участниците изобщо не може да се сети за събитие или човек, може да се консултира с приятелите си или да провери в Интернет.
6. Насърчавайте участниците да се вдъхновяват от събитията, които другите са залепили. Ако някой иска да залепи повече от три събития, може да го направи.
7. Когато работата започне да се забавя, помолете участниците да се съберат наоколо и да прегледат залепените листчета. Помолете членове на групата да обяснят или да разкажат нещо за избраните от тях събития.
8. Обяснете, че ще прекъснете упражнението за деня и помолете всички да се върнат за следващата сесия с нещо ново за добавяне. Пълния общ преглед и обсъждане се извършват след следващата сесия.

Обсъждане и оценкаGoto top

• Беше ли лесно да се намери информация за времевата линия? Кои източници се оказаха добри?
• Коя информация бе сметната за най-интересна, изненадваща или шокираща? Защо?
• Кои са основните сили, задвижващи развитието на правата на човека в хода историята?
• Важно ли е да се познава историята на правата на човека? Защо?
• От какви нови права ще се нуждаем в бъдеще?

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Ако в групата има специалист по история, възложете му/ѝ задачата да провери календара.

Имайте предвид, че по света се използват над 40 различни календара, вкл. китайски, ислямски, индуийстки, еврейски, персийски и будистки. Поради тази причина, датите може да са объркващи; например, 2010 г. според християнския календар е 1431 според ислямския календар. Поради тази причина, трябва да внимавате за възможно объркване на датите, като при възникване на объркване може да го използвате за представяне на междукултурния аспект.

ВариацииGoto top

Подгответе етикети с датите и събитията, описани по-долу и ги използвайте за провеждане на викторина. Прочетете името по една на всеки участникто, събитието или закона и попитайте участниците дали могат да се сетят за датите. След това залепете етикетите на времевата линия. Нека тези основни дати послужат за вдъхновение за групата.
Помолете участниците да намерят цитати от известни хора, примери от музиката, изобразителното изкуство, литературата и спортни събития, които подкрепят правата на човека; добавете ги към времевата линия.

Това упражнение може да се провежда и на открито (по време на семинар, в класна стая...), времевата линия може да се завърши по всяко време.

Методът представлява много добър начин за започване на дискусия за историческата памет и човешката история. За да съберете информацията, от която се нуждаете, може да ползвате търсене в интернет. В търсачката може да напишете, например "времева линия на ромите", „времева линия на Армения“ или „времева линия Саами Лапланд“.

Предложения за последващи упражненияGoto top

Използвайте една от датите, с които разполагате в календара, като претекст за събиране с други групи за провеждане на мероприятие по популяризиране на правата на човека.
Ако групата желае да разбере повече за някои съвременни герои в областта на правата на човека, може да проведете упражнението "Борци за права".
Ако групата има интерес към това как идеите се променят и развиват във времето, може би ще им допадне упражнението "Скоро ще бъде отживелица".

Идеи за действиеGoto top

Илюстрирайте времевата линия със снимки, карикатури или комикси и я изложете при провеждане на подходящо събитие; или изложете времевата линия на събитие с открит достъп и отправете покана за участие към широката общественост.

Допълнителна информацияGoto top

Следва кратко резюме на някои от важните събития, които се свързват с историята на правата на човека:

1760 г. пр. Хр. Във Вавилон Крал Хамурапи изготвя „Кодекса на Хамурапи“. (Записан върху голям камък, кодексът (законникът) обеща „равнопоставеността да възцарува в кралството ... и да настане добруване за народа“.)

1440 г. пр. Хр. (приблизително) Тората на Мойсей дава на израилските племена десетте Божи заповеди, включително подробно описание на наказанията при нарушаване на заповедта Не убивай!“.

528 г. пр. Хр. - 486 г. пр. Хр. В Индия, Буда проповядва морал, почитане на живота, не-насилие и праведно поведение.

26 - 33 г. сл. Хр. Иисус Христос проповядва морал, толерантност, справедливост, милост и любов.

613 - 632 г. сл. Хр. Пророкът Мохамед учи на принципите на равенство, справедливост и състрадание, представени в Корана.

930 г. В Исландия е основа Алтинга – най-старата парламентарна институция в света.

1215 г. В Англия е подписана Магна Харта. (това е документ, който ограничава правомощията на Краля и дава на свободните правото да бъдат съдени от техни еднакви.)

1789 г. Френската Декларация за правата на човека и гражданина. (Парламентът приема декларацията, която гарантира правото на свобода, равенство, частна собственост, сигурност и противопоставяне срещу потисничество.)

1791 г. Съединени американски щати: Харта за правата (Конгресът на САЩ приема Хартата за правата, чрез която изменя американската Конституция, така че в нея се включват правата на съдебен процес със съдебни заседатели, свобода на изразяването, на словото, на вероизповеданията и на сдружаването.)

1807 г. Приети са британски и американски закони срещу робството.

1859 г. Битката при Солферино, която вдъхновява Анри Дюнан да основе Международния комитет на Червения кръст и да води до първата Женевска конвенция (за Международното хуманитарно право)

1863 г. Създаване на Международния комитет на Червения кръст

1864 г. Приета е Женевската конвенция.

  1893 г. Нова Зеландия дава на жените правото да гласуват. (Първата държава в света, която прави това)

1899 г. Подписана е първата Хагска конвенция. Заедно с Женевската конвенция тя представлява основата за Международното хуманитарно право.

1945 г. Край на Втората световна война

1945 г. Създадена е ООН. („За насърчаване на вярата в правата на човека, в достойнството и стойността на човешката личност...“)

1948 г. Всеобща декларация за правата на човека е приета от ООН.

1950 г. Европейската конвенция за правата на човека е приета от Съвета на Европа.

1961 г. Създадена е Amnesty International, в резултат на кампания за освобождаване на двама португалски стажанти, вкарани в затвора за седем години поради вдигане на тост за свободата.

1965 г. Международна конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация. (Влязла в сила през 1969 г.)

1966 г. Международен пакт за граждански и политически права и Международен пакт за икономически, социални и културни права. (Влезли в сила през 1976)

1969 г. Американска конвенция за правата на човека в Северна и Южна Америка, в сила от 1978

1976 г. Бунт Совето, преломна точка в борбата за свобода в Южна Африка

1979 г. Конвенция за премахването на дискриминацията срещу жените (CEDAW) (Влязла в сила през 1981)

1981 г. Африканска харта за правата на човека и народите. (Приета от Организацията за африканско единство, сега Африкански съюз)

1984 г. Конвенцията против изтезанията (Влязла в сила през 1987)

1989 г. Конвенцията за правата на детето (Влязла в сила през1990 г. Това е найшироко ратифицираното споразумение за правата на човека; единствено САЩ и Сомалия все още не са ратифициали Конвенцията.)

1990 г. Декларация от Кайро за Правата на човека в Исляма (CDHRI)

1990 г. Международна конвенция за защита на Правата на всички работници-мигранти и членовете на техните семейства (ICRMW) (Влязла в сила през 2003)

1992 г. Конференция на ООН за Околна среда и развитие; Декларацията от Рио

2007 г. Конвенция за правата на хората с увреждания (Конвенцията събра най-големия брой подписи на датата на своето приемане в цялата история на ООН и влезе в сила през м. май 2008 г.)

http://www.gwu.edu/~erpapers/humanrights/timeline/
http://www.hreoc.gov.au/info_for_students/essentials/timeline/index.html