„Всички човешки същества са еднакво равни и специфично различни. Всеобщото равенство и специфичните различия трябва да бъдат уважавани“ 1

Общ преглед

Това е кратка викторина - достатъчно провокативна, за да   представлява интерес сама по себе си, но също така може   да послужи и за основа на една ефективна   групова дискусия

Свързани права
 • Равенство на достойнството
 • Правото на права и свободи без никакви различия
 • Правото на гражданство
Задачи
 • Разширяване на разбирането за универсалността   на правата на човека
 • Развитие на умения за критично и самостоятелно четене   на информация
 • Осъзнаване от страна на участниците на етноцентризма  и предразсъдъците у самите тях и у другите хора и развитие на умения за междукултурно обучение
Материали
Подготовка

Копирайте материалите за раздаване, по един за всеки участник. Алтернативно, напишете ги на дъската или използвайте шрайбпроектор.

КЛЮЧОВА ДАТА
 • 5 майДенят на Европа

Инструкции

1„Декларация за правата и задълженията на човешките същества, предложена от младите хора“ (1989)

 1. Кажете на участниците, че предстоящата дейност е нещо като викторина, но че целта не е да се види кой е познал отговорите и кой е сбъркал. Това е само отправна точка.
 2. Раздайте или покажете двата цитата. Дайте на участниците 5 минути да ги прочетат.
 3. След това ги помолете да определят самостоятелно: а) източника на първия текст - от коя книга или документ е взет този откъс? б) от коя страна/регион на света е авторът на втория текст?
 4. Когато всички са готови, помолете участниците да се разделят на малки групи от около трима души. Дайте им 20 минути, за да обсъдят и анализират индивидуалния си избор. Участниците трябва да си помислят по следните въпроси и ако е възможно, да стигнат до колективен отговор:                                                                                        • Защо са предпочели един отговор пред друг?                                                                                                                                                                                                                    • Какво казват текстовете за авторите?                                                                                                                                                                                                                               • Защо авторите са написали тези текстове?                                                                                                                                                                                                                      • Какво мислят участниците за текстовете?
 5. Когато групите свършат работата си, минете и съберете отговорите на въпрос а) от всяка група. Помолете групите да посочат причините, поради които са направили такъв избор. Повторете процедурата с отговорите на въпрос б).Запишете отговорите на дъската.
 6. Разкрийте кой е авторът - Сайд ал-Андалузи (от Испания) - и преминете към обсъждане и оценка.

 

Обсъждане и оценкаGoto top

Започнете с кратък общ преглед на упражнението и след това, ако смятате, че групата е подготвена, преминете към въвеждане на понятията,,предразсъдъци“ и,,етноцентризъм“. Задайте следните въпроси (или на цялата група, или на помалки групи, ако това е необходимо):

 • Изненадани ли са участниците от решението?
 • Как са направили първоначалния си индивидуален избор? На базата на налучкване? Интуиция? Знание?
 • Променило ли се е мнението на участниците по време на дискусиите в малки групи? Какво ги е накарало да го променят? Натиск от страна на другите в групата? Добре обосновани аргументи?
 • Как са защитили избора си участниците по време на дискусиите в малки групи? Колебливо или уверено са се придържали към него?
 • Защо авторът описва по този начин хората от Севера?
 • Какво ни подсказва вторият текст за автора, за външността и за културата му?
 • До каква степен гледната точка на автора е резултат от неговия собствен етноцентричен светоглед и предразсъдъци? Справедливо ли е да се каже, че по онова време културите в Северна Европа са били по-малко „цивилизовани“ от неговата култура?
 • Могат ли участниците да измислят примери за случаи, в които са чували или чели за други хора, към които са се отнасяли по подобен начин? Как биха се чувствали, ако ги считат за нисши хора?
 • Какви последствия възникват, когато хората не са оценявани според качествата им? Могат ли участниците да си припомнят примери от историята? А от настоящето?
 • Какво трябва да направим, за да се противопоставим на влиянието на предразсъдъците? Има ли хора или групи в района на местоживеене или в държавите на участниците, които също са обект на предразсъдъци? Кои са те?
 • Образованието е един от начините за борба с предразсъдъците. Какво друго може да се направи?

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Откъсите са взети от книгата на един известен учен от Кордоба, Андалусия (в днешна Испания), който е роден през 1029 г.от н.е. Сайд ал-Андалузи е бил учен, прочут с мъдростта и знанията си. Според него цивилизацията и науката са много близо до познаването на Свещения Коран. Той е имал много познания не само в областта на религията, но и на арабската литература, медицината, математиката, астрономията и други науки.

 Не трябва да забравяме, че по това време Средиземноморието и особено арабските кралства около него съставлявали центъра на „цивилизацията“. Познанието не е било толкова развито в „Севера“, както Сайд нарича Северна Европа, както в арабския свят, Персия, Китай и Индия.
Имайте предвид, че в зависимост от групата може да се наложи да дадете съвети на участниците как да четат текстовете критически. Може да се наложи да посочите, че вторият текст всъщност разкрива много информация за самия автор, външността му и неговата култура. Например, той трябва да е бил с къдрава коса и тъмна кожа. Критическото четене включва не само разбиране на контекста на даден текст, но и мислене върху самия контекст, за това кой е авторът и защо той/ тя пише точно. Осъзнаването на това е важна стъпка към разбирането как да четем всички съобщения (история, новини, поеми, текстове на пестни и др.) и да сме наясно с ценностите, които те предават.

Един възможен начин да се въведе проблемът за етноцентризма е да се посочи на участниците, че Саид, с неговата тъмна кожа и къдрава коса, дава много добро определение за „противоположност“ – някой, който повечето хора в Европа не биха възприели за „нормален“. Освен това е важно чрез дискусията да помогнете на участниците да разберат, че културните различия не правят едни хора „подобри“ или „по-лоши“ от други. Добре е да посочите, че преценяването на другите е трудно да стане без предразсъдъци, защото ние възприемаме нашата собствена културна гледна точка като „нормалната“. Оценяването на това – на собствения ни етноцентризъм – е важна стъпка към откриването на етноцентризма у другите и към способността за успешно общуване с хора от други култури.

Оставете известно време в края на тази дейност, за да можете да продължите обсъждането на проблемите и идеите, които са възникнали. Например можете да се опитате да анализирате или да дискутирате преподаването на предмета история и до каква степен (голяма или малка) ние, европейците, действително научаваме за другите култури.

Предложения за последващи дейностиGoto top

Ако искате да продължите с идеите за универсалността на правата на човека, може да използвате упражнението "Изиграйте това", което включва драматизация и творческа изобретателност.

Идеи за действиеGoto top

Забележка

Откъсите са взети от „Книга за категориите на нациите  - науката в средновековния свят“  от Саид ал-Андалуси, преведена от Семаан И. Салем и Алок Кумар, Университет Тексас Прес, Остин, 1991

Погледнете във вестниците и в интернет за различни версии на съвременно или историческо събитие, което се е случило във вашата страна / общност, и сравнете неговото отразяване от различни източници / групи по интереси. Сайтът на Европа Прес е добро място да намерите новини, представени в различни вестници в различни страни, на разположение на различни езици. http://www.presseurop.eu/en
Друг източник е Индимедия, колектив от независими медийни организации и стотици журналисти, които предлагат материали за обикновените хора, а не с корпоративна насоченост. Той се предлага на различни езици.http://www.indymedia.org/en/

Материали за раздаванеGoto top

PDFИзтегли като PDF

Всички равни - всички различни викторина

а) Кой е източникът на следния текст? От коя книга или документ е взет този откъс?
„Всички хора по Земята от Изтока до Запада, от Севера и от Юга, съставляват една-единствена група; /те/ се различават по три ясно разграничаващи се признака: поведение, външност и език.“
Изберете един от следните отговори:
а) Декларация на UNESCO за расизма от 1958 г.
б) „Бележки на пътешественика“ на Херодот от 198 г.пр.н.е.;
в) Ведите, Индия, около 3000 г.пр.н.е.
г) Доклад на младежката кампания „Всички сме различни - всички сме еднакви“, Съвет на Европа, 1996 г.
д) Сайд ал-Андалузи, 1029 г. /420 от н.е.
е) Марко Поло, Пътувания, 1300
ж) Никой от горепосочените


б) От коя страна/регион на света е авторът на следния текст?
„Тези, които живеят в крайния Север (на Европа...), са пострадали от това, че са твърде далече от слънцето. Въздухът при тях е студен и небето е обвито в облаци. Поради това те са студени като темперамент, а поведението им е грубо. Вследствие на това физически те са станали много едри, кожата им е станала бяла, а косата им е започнала да расте надолу. Загубили са способността за разбиране и остротата на възприятието. Поддали са се на невежеството и мързела и са нападнати от умората и глупостта.“
Изберете един от следните отговори:
а) Китай б) Европа в) Индия г) Африка д) Персия е) никоя от посочените