Всички цветя на утрешния ден са скрити в семената от днес.

Индийска поговорка

Общ преглед

В края на това упражнение ще имате стена от цветя, които представляват разнообразието на групата. Това е творческа дейност, която провокира дискусия за правата на човека като цяло: какво са те, защо съществуват и как трябва да ги защитим.

Свързани права

Всички

Задачи

• Изграждане на разбиране за връзката между човешките нужди, личното благосъстояние и правата на човека
• Развитие на умения за разсъждаване и анализ
• Насърчаване на солидарността и зачитането на многообразието

Материали

• Празна стена с достатъчно пространство на нея   да се закачат рисунки
• Копия от материалите за раздаване, по едно на човек
• Молив за всеки участник; гума; цветни маркери за всички
• Тиксо за закачване на рисунките на стената                                                                                                                                                                                                                              • Флипчарт и маркери

Подготовка

Направете фотокопие на материалите за раздаване, по едно на човек.

КЛЮЧОВА ДАТА
 • 28 майДен на европейското добросъседство

Инструкции

Обяснете, че тази дейност ще прерасне в дискусия за правата на човека, но в началото участниците ще трябва да помислят какво означава да бъдеш човек.

Част 1. Идентифициране на това какво означава да бъдеш пълноценно човешко същество
1. Обяснете, че за да може един човек да се чувства като пълноценно човешко същество, трябва да са задоволени определени негови нужди. Например за основното ни оцеляване ние всички трябва да имаме храна и вода, сън и въздух . Нуждаем се също и от безопасност: лична и финансова сигурност и добро здраве. Необходими са ни и любов и чувство за принадлежност: приятелство, интимност и семейство. Трябва ни също и самочувствие: да се усещаме приети и ценени от другите и да чувстваме, че можем да развием пълния си потенциал и реализацията си като личности.
2. Кажете на участниците, че всеки един от тях трябва да направи едно цвете, което представя собствените му нужди като човешко същество. Цветето трябва да има осем листенца:

 • основни нужди
 • лична сигурност
 • финансова сигурност
 • здраве
 • приятелство
 • семейство
 • оценка
 • лична реализация

Размерите на венчелистчетата трябва да съответстват на важността на всяка от осемте нужди за тях към този момент от живота им. Нарисувайте един пример на флипчарта за това обяснение, но подчертайте, че това е само пример. Цветето на всеки човек ще бъде различно.
3. Раздайте хартия, химикалки и цветни маркери и да помолете всеки участник да нарисува своето собствено цвете в средата на хартията, оставяйки пространство наоколо. Обяснете, че няма правилни или грешни, добри или лоши „отговори“ - цветето на всеки ще бъде уникално. За мотивиране на хората им кажете, че не трябва да има имена на върху листовете. Дайте им десет минути за този етап.
4. Сега помолете участниците да помислят за условията, които трябва да съществуват, така че те да могат да разцъфнат и да се развият в като пълноценни човешки същества. Накарайте хората да нарисуват листа около цветето, които представляват тези условия и да напишат ключови думи по листата. Отделете за това десет минути .
5. Накрая помолете участниците да закачат произведенията си на стената, за да се направи изложба.

Част 2. Свързване на човешките потребности с човешките права
6. Дайте на участниците време да разгледат цветята. След това ги помолете да се разделят в малки групи от 3-4 души и започнете обсъждане на следните въпроси:

 • Има ли някакви връзки между човешките права и цветята и листата? Ако да, какви са тези връзки?
 • Важни ли са човешките права? Защо?
 • Какво означават за вас думите „човешки права“?

Сега помолете всяка група за обратна връзка и след това преминете към обсъждането и оценката.

Обсъждане и оценка Goto top

Започнете с кратък общ преглед на упражнението, след това преминете към общ преглед на дискусиите в малките групи и разберете какво участниците са научили за правата на човека:

 • Достави ли ви удоволствие това упражнение ? Защо? Защо не?
 • Беше ли трудно да се вземе решение за размера на венчелистчетата? Всички ли осем нужди са важни за пълноценен живот?
 • Има ли и други нужди, които не са представени от венчелистчетата, тоест трябва ли да се добавят нови венчелистчета?
 • Някой написал ли е нещо в центъра на цветето?
 • Изненадани ли сте от някакви прилики и разлики между венчелистчета на различните хора ? Какво показват те за човешките същества?
 • Какви са последствията за индивида, ако има повредени цветчета?
 • Какво е необходимо, за да се защитят различните венчелистчета? Какво са написали участниците на листата?
 • Има ли някакви връзки между това, което е написано по листата, и идеята за човешки права?
 • Какво научихте за собствената си идентичност като човешко същество? Как това се отнася към човешки права?
 • От кои човешки права се нуждаем най-много, за да разцъфтим и израстнем като пълноценни човешки същества (там, където живеете)?
 • По-важни ли са някои права на човека отколкото другите ? За кого? Кога? Къде?
 • Защо трябва да сме нащрек за опазването и развитието на човешките права?
 • Какво можем да направим, за да защитим по най-добрия начин правата на човека?
 • Има ли някакви нужди, които не са обхванати от някоя от съществуващите конвенции за правата на човека?

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Цветето, илюстрирано по-долу, е предназначено да служи само като пример. Важно е да се подчертае към участниците, че всеки един от тях трябва да реши сам за себе си колко да са големи различните венчелистчета. Цветовете, които те ще изберат за различните части, също са въпрос на личен избор.

Не трябва да насочвате вниманието към центъра на цветето. Дайте свобода на всякакви мисли, които могат да се появат в процеса на упражнението, за основното значение. По същия начин, в процеса на упражнението стимулирайте идеи за повече венчелистчета, например за културната сигурност, свободата на избор във всички аспекти на живота, раздаването на справедливост, участие, идентичност, религия или вяра. Във всеки един случай очертайте връзката между необходимостта, последствията от нейното незадоволяване, ползите от нейното удовлетворяване как тя е защитена от законодателството и документите за правата на човека.

В стъпка 4 може да се наложи да дадете на хората няколко съвета. Можете да споменете, че листата дават възможност за подхранване на цветята чрез слънчева светлина, вода и въглероден диоксид и дайте пример, че някои от нещата, необходими за подхранване на финансовата сигурност, са работата, банковата система и синдикатите. Можете разбира се да добавите и правото на труд, което е залегнало в член 23 от ВДПЧ, но за предпочитане е участниците сами да достигнат до връзката с човешките права.

Важно е да се направи връзка между човешките нужди и права на човека и да се покаже как правата на човека са в основата на един свят, в който са удовлетворени нуждите на всеки. Вие може да обсъдите с групата и преамбюла на ВДПЧ. Тя започва с понятията достойнство, равенство и неотменими права на всички членове на човешкия род като основа на свободата, равнопоставеността и мира в света. Декларацията продължава с описание на най-съкровените стремежи на обикновените хора като свобода на словото, на вярата, и свобода от страх и лишения.

Вариации Goto top

За да се съкрати тази дейност, може просто да направите стъпки от 1 до 4 и след това да започнете обща дискусия за правата на човека с цялата група. Това може да е подходящо за млади активни страни, които се затрудняват да се работи на концептуално ниво. Възможно е някои да не могат да разберат идеята за различни размери на венчелистчетата, които да съответсват на различията в степента на важност. Вероятно е също така връзките с правата на човека да им се сторят доста абстрактни.
Можете да разширите дейността чрез задаване на въпроси към хората да определят кои човешки права кои човешки нужди защитават, които те са идентифицирали по време на упражнението. Използвайте резюмето на ВДПЧ .

Предложения за последващи упражненияGoto top

Можете за предложите на активни страни проект да разберат как човешките права са се развивали исторически и да проучат какво означава „развиващи се права“.
Ако на участниците им е допаднало да говорят за това, което е важно в живота им, подходящо за тях ще е да изследват своите вярвания чрез упражнението "Вярващите". Като алтернатива, участниците могат да участват в упражнението "Бинго на правата", което е активен начин за изследване на връзката между ежедневния живот и правата на човека. Ако те се интересуват от зараждащи се права, упражнението "Пръсти и палци" разглежда правото на устойчива околна среда.

Идеи за действие Goto top

Предложете на участниците да направят тази дейност с техните семейства, приятели и колеги и да проведат дискусия за правата на човека.

Допълнителна информацияGoto top

Идеята в тази дейност за потребностите, които трябва да бъдат удовлетворени за пълноценен живот на човека, е взаимствана от трудовете на Маслоу, както и на Грифин и Tюрел (Човешката природа). Основни потребности са тези, които ни трябват, да запазим тялото си живо. Сексуалните потребности са включени в тази категория. Личната сигурност включва като подслон - дом, „покрив над главата си“, както и чувството на безопасност от крадци и банди, война и терористични атаки. Финансова сигурност означава да имаме пари за приличен стандарт на живот, както и мрежа за сигурност, ако останете без работа. Здраве означава добро здраве, както също и наличност на здравеопазване, ако ви се случи инцидент или се разболеете. Приятелството включва възможности да се присъедините към клубове и асоциации, както и да можете да избирате свободно своите приятели и партньори за интимни отношения. Семейство означава да не можете насилствено да бъдете разделен от семейството си. Оценен означава да сте уважаван и ценен от другите, както за това кой сте, така и за това, което правите. Да реализирате своя потенциал се нарича още „самоизява“: това означава, че имате възможност да бъдете човека, който искате да бъде, да използвате вашите способности в пълна степен и да се чувствате уверени в себе си и вашето място в света.

Image: Flower Power

Goto top

За раздаване

PDFИзтегли като PDF