Като граждани, всички ние имаме задължението да се намесваме и да участваме – гражданинът е този, който променя нещата.

Жузе Сарамагу

Общ преглед

Това упражнение включва ролева игра и дискусия. Участниците разсъждават върху значението на обучение с участие на младите хора и обсъждат начините за повишаване на собственото им участие в местната общност.

Свързани права

• Право на участие в управлението и свободните избори
• Право на участие в културния живот
• Свобода на убеждения и информация

Задачи

• Размишляване върху начините, по които младите хора могат да участват и факторите, които пречат или улесняват обучение с участие им
• Разработка на умения за сътрудничество, организиране и предприемане на дейности заедно с други лица
• Създаване на чувство на отговорност за собствените ви дейности

Материали

• Раздайте: "Стълбицата за участие" (вижте също така общата информация за Гражданство и участие)
• Голям лист хартия, маркер и ножици
• „Листчета за бележки“ или малки листчета хартия, които да се поставят на стена
• Стена

Подготовка

• Направете копия на материалите за раздаване, по едно на малка група
• Направете 6 знака: пречки, с контрол, без контрол, предоставящи възможност фактори, с контрол, без контрол

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 28 септемвриМеждународен ден на правото да знам

Инструкции

Част 1. Какво представлява стълбицата за участие? (45 минути)
1. Помолите участниците какво разбират под термина „участие на младежта”.
2. Раздайте диаграмата на стълбицата за участие и обяснете, че това е един модел на мислене за различните начини на участие. Накратко обсъдете различните нива.
3. Разделете групата на 8 малки групи. Разпределете по едно ниво на участие на всяка група и помолете участниците да подготвят кратка ролева пиеса от 2-3 минути, за да илюстрират нивото, което им е възложено.
4. Когато групите са готови, поканете ги да представят пиесите си една по една. Позволете да се задават въпроси или определете време за коментари между различните ролеви пиеси, ако участниците поискат това.

Част 2. Как участваме
5. Помолете участниците да работят поотделно 5 минути, като се опитат да намерят примери от собствения си живот за колкото нива могат от осемте възложени такива. Кажете им да мислят за това, което правят във всички аспекти на живота си: вкъщи, в училище, в клубовете, на работа и със семействата и приятелите си.
6. След това поканете участниците да споделят примерите си в малки групи от 4-5 души. Докато обсъждате примерите, помолете участниците да представят идеи за пречки (неща, които могат да прекъснат придвижването им по стълбицата) и предоставящи възможност фактори (неща, които могат да подпомогнат придвижването им по стълбицата). Те трябва да запишат всяка идея на отделно „листче за бележки“.
7. Докато групите обсъждат, залепете подготвените заглавия „пречки” и „предоставящи възможност фактори“ на стената с разстояние между тях от 2 метра. След това съберете групите в една голяма група и ги помолете да залепят листчетата си на стената под заглавията.
8. Прегледайте двата списъка с участниците. Поискайте разяснение на двусмислените изявления и се опитайте да разрешите всички противоречия между участниците за позиционирането на твърденията твърденията им.
9. Сега поставете заглавията „с контрол“ и „без контрол“ на стената под първите заглавия и помолете участниците да разделят всеки списък на два под-списъка съобразно твърденията им за неща, върху които имат (или биха могли да имат) контрол, или твърденията им се отнасят до външни фактори извън контрола им.
10. Най-накрая прегледайте позициите на листчетата в четирите списъка. След това преминете към обсъждане и оценка.

Обсъждане и оценкаGoto top

  • Помогна ли ви упражнението да мислите по-ясно за начините, по които участвате в различните области на живота си? Какво ви изненада най-много?
  • Мислите ли, че обучение с участие на младите хора в общи линии е активно или пасивно – в училището, в клуба и общността ви? Какви са причините за това?
  • Има ли значение дали младите хора участват активно или не? Защо?
  • Считат ли те пасивното участие като резултат главно на вътрешни (психологически) фактори или главно като резултат на външни фактори?
  • Как се чувстват хората, когато са в състояние да участват в истинския смисъл на думата – с други думи, когато обучение с участие им не е просто символично?
  • Биха ли искали участниците в групата да могат да участват на по-високо „ниво” от това, на което участват в момента? Ако е така, в кои сфери? Какви са причините за и против това?
  • Биха ли искали участниците в групата да могат да участват на по-ниско „ниво” от това, на което участват в момента? Ако е така, в кои сфери? Какви са причините за и против това?
  • Колко хора чувстват, че биха могли да участват в по-голяма степен от тази, в която участват в момента, и колко чувстват, че ще направят това? Ако е така, как и кога?
  • Как се гарантира правото за участие във вземането на решения в свързаните с правата на човека документи?

Съвети за фасилитаторите Goto top

В част 2, насърчете участниците да представят толкова различни начини на участие, колкото е възможно. За идеи, консултирайте се с общата информация за  Гражданство и участие.

Когато представяте стълбицата за участие, разяснете, че моделът няма за цел да допусне, че да се намира човек на „най-високото“ ниво е винаги най-доброто нещо. В различните ситуации и в зависимост от опита на хората, наличието на време или ниво на интерес може да са най-подходящи за участие, например, като консултант или като представител. Няма нищо присъщо „неправилно“ в това да се консултират с теб (или просто да си информиран информиран ) в определени ситуации. Обаче, долните три нива на манипулация, декорация и символично участие не са приемливи и не могат да се считат като „участие“, защото обучение с участие и приносът са минимални или изобщо не съществуват. Трябва да подчертаете този въпрос и да сте сигурни, че никой не се съмнява в това.

Когато групата се опитва да мисли за предоставящите възможност фактори и пречките, помогнете им да представят толкова изявления, колкото е възможно под категорията „с контрол“. Може да пожелаете да им дадете няколко примера или да им напомните, че „пречките“ може да са психологически, както и физически или структурни. По време на дискусиите, насърчете участниците да търсят начини свързани с нещата, които изглеждат като пречки, например, ако предположат, че даден „орган (обучители или съвет управители в клуб или колеж) не ни позволява“, установете дали са попитали за това!
Ако кажат, „Не смятаме, че можем да го направим“, попитайте как могат да докажат, че могат да го направят!
Ако кажат „Това само ще разсърди родителите/ учителите ми/местните власти“, проверете дали могат да намерят други начини да повдигнат въпроса, така че лицето или свързаните с това хора да реагират по различен начин.

Може да поискате да използвате това упражнение като възможност да поговорите за генерално за обучение с участие на групата в уроците или в дейностите на клуба в . Може да изследвате начините, по които вие или те може да сте/са в състояние да улеснят по-активно участие и да поемат инициативи от тяхна страна.

Обсъждането дали определени членове на групата създават препятствия за други, като им пречат да участват на по-дълбоко ниво, може да е начин да се справите с въпроси свързани с оказване на натиск от връстници и тормоз.

ВариацииGoto top

Можете по-скоро да използвате изиграването на роли в началото, за да изследвате пречките и предоставящите възможности фактори, отколкото да карате младите хора да мислят за случаи от собствения им живот. След всяко представление, използвайте похвата Форум театър и помолете участниците да предприемат дейности по различен начин. Това ще им позволи да изследват начините, по които посрещат пречките в ситуации, подобни на собствения им живот, които могат да попречат на по-активното им участие.

Предложения за последващи дейности Goto top

Съставете план на действие заедно с групата, за да определите на хората отговорности и да им възложите контрол върху това, което извършват и научават.

Упражнението "Внимавайте, ние наблюдаваме"поощрява личните дейности и отговорност и показва начини на участие в кампания.

Идеи за действиеGoto top

Накарайте групата да състави списък на нещата, които би искала да промени в местната ѝ общност. След това помолете участниците да идентифицират едно или две неща от този списък, за чиято промяна вярват, че биха оказали влияние и да проучат как може да се чуе гласът им или как биха могли да повлияят върху промяната по някакъв друг начин. След това ги насърчете да претворят идеите си в действие!

Допълнителна информация Goto top

Обучение с участие на младежта е активният ангажимент на младите хора посредством общностите им и включва голяма степен на участие в планирането и вземането на решения за всяка дейност, при която младежите не са исторически ангажирани; такива може да са например свързани със спорта, училищата, клубовете, асоциациите и местната общност упражненията. Това означава, че младите хора участват в разработката на действие, което отговаря на действителните нужди и че влиянието или последствията му са свързани с други лица, т.е. извън или отвъд самите млади активни страни.

Съветът на Европа има Наръчник за ревизираната Европейска харта за обучение с участие на младите хора в живота на общините и регионите, наречено „кажете си думата! ”. Това е отличен ресурс за обучение с участие на младежта и има отделен раздел за упражнения.

В Европа има консолидирана традиция за обучение с участие и представянето на младите хора. Например, може да се демонстрира ангажимента на Съвета на Европа към насърчаване на по-активното участие на младежта посредством системата си за съвместно управление в младежкия сектор. Младежкият консултативен съвет събира 30 представителя от международни неправителствени организации и национални младежки съвети, които, заедно с правителствени експерти по младежки въпроси в рамките на Европейския инициативен комитет за младежта решават приоритетите и програмите и предоставят препоръки за бъдещите политики и програми. Консултативният съвет също така формулира мнения и предложения по всички въпроси свързани с младежта в рамките на Съвета на Европа.

Европейският младежки форум е независима, демократична, ръководена от младежта платформа, представляваща около 100 Национални младежки съвета и международни младежки организации. Европейският младежки форум работи, за да упълномощи младите хора активно да участват в обществото, за да подобрят собствения си живот, като представляват и проповядват нуждите и интересите си, както и тези на организациите си към Европейските институции, Съвета на Европа и Обединените Нации. Европейският младежки форум вярва, че трябва да се създаде „култура на участие”. Това означава, че дневният ред на младежта политика трябва да се разработва съвместно с повишеното участие на младите хора в свързаните с вземане на решения процеси по въпроси, които са от загриженост за тях и ги засягат.

Image: Roger Hart's model for “Children’s participation from tokenism to citizenship”

За раздаванеGoto top

PDFИзтегли като PDF