Наистина ли е по-важно да имаш дом, храна и вещи от първа необходимост, отколкото да можеш да кажеш това, което желаеш?

Общ преглед

• В тази дискусионна дейност хората трябва буквално да застанат зад своите мнения.

Свързани права

Всички

Задачи

• Да се разберат разликите между гражданските и политическите, социалните и икономическите права
• Да се ползват и развиват умения за обсъждане   и обосновка
• Да се насърчат уважение и широта на възгледа

Материали

• Един екземпляр от списъка с твърденията
• Големи листа хартия или флипчарт хартия, писалки
• Tебешир или лента
•  Копия от опростената версия на Всеобщата декларация за правата на човека (по избор)
• Пространство за свободно движение на хората

Подготовка

• Пригответе два плаката - един с надпис „Съгласен съм“ и   друг с надпис „Не съм съгласен“. Поставете ги на пода в   противоположните краища на стаята, така че хората да   могат да образуват права линия между тях (можете да ги нарисувате с тебешир или да ползвате лента).
• Информирайте се защо хората говорят за „поколения   права“, както и за двете категории граждански   и политически, и социални и икономически права. (Вижте съветите за фасилитаторите по-долу и Раздел 4).

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 5 декемвриМеждународен ден на доброволците за икономическо и социално развитие

Инструкции

1. Започнете с много кратко въведение за разликите между гражданските и политическите, и социалните и икономическите права
2. Отделете пет минути, за да получите предположения кои права в коя категория попадат. Направете списък на правата върху флипчарта в секции със съответните заглавия.
3. Обяснете, че ще прочетете поредици твърдения, с които хората да се съгласят в по-голяма или в по-малка степен.
4. Посочете двете крайни позиции – плакатите „Съгласен съм“ и „Не съм съгласен“. Обяснете на участниците, че могат да заемат всяка точка по (въображаемата) линия, но че ще трябва да застанат възможно най-близо до хората, чиито виждания съвпадат с техните. Позволени са кратки обсъждания, докато всеки открие своето място.
5. След това прочетете твърденията.
6. Стимулирайте размисъл и дискусия. Помолете хората в двата края да обяснят защо са заели такива позиции. Попитайте някой близо до центъра дали мястото му означава отсъствие на изявено мнение или липса на знание.
7. Позволете на участниците да променят позицията си, докато слушат коментарите на останалите.
8. След като сте прочели изказванията, съберете групата заедно за обсъждане.

Обсъждане и оценкаGoto top

Започнете с анализ на самата активност и после продължете с обсъждане на наученото от участниците.
• Имало ли е въпроси, на които им е било невъзможно да отговорят – дали защото им е било трудно да решат, или защото въпросът е бил зле формулиран?
• Защо участниците са сменяли местата си по време на дискусиите?
• Изненадани ли са от степента на несъгласие по въпросите?
• Има ли значение дали сме съгласни относно  правата на човека?
• Смятате ли, че има „правилни“ и „грешни“ отговори на различните твърдения, или всичко е въпрос единствено на лично мнение?
• Възможно ли е някога да се постигне единодушие по въпросите на човешките права?
• Има ли съществена разлика между (първите) две „поколения“ човешки права – граждански и политически, и социални и икономически? Може ли да се каже кои са по-важни?
• Имаме ли нужда от още права? Би ли могло да има трето поколение такива?

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Би било добре да привършите бързо с подреждането в упражнението , без да отделяте твърде много време за обсъждане между различните точки, след което да изберете две или три от твърденията и да ги обсъдите с по-големи подробности с цялата група. Препоръчително е да правите паузи на определени места, за да дадете възможност на участниците да помислят  за някои от точките и да сравнят гледната си точка с тази на другите.

Това упражнение включва всички човешки права, но се фокусира най-вече върху социалните и икономическите, правата на труд и почивка, правото на здравеопазване и на основен стандарт на живот.

Твърденията по-долу засягат някои случващи се дебати, касаещи от една страна разликата между гражданските и политическите права, и между социалните и икономическите от друга. Не е необходимо да давате твърде много подробности от самото начало, тъй като много от въпросите ще се породят сами по време на дискусиията.

Въпреки това е добре въведението да включва две точки. Първо, следното разграничение: гражданските и политическите права са тези изисквания, които имаме към правителствата по отношение на гражданските и политическите въпроси, например правото на справедлив съдебен процес, правото на глас, на изразяване на собственото мнение и т.н. Социалните и икономическите права пък са изизкванията, свързани със социалните и икономически въпроси – например бездомнoст, незадоволителна здравна грижа, бедност и т.н.

Вторият въпрос е, че някои хора са създали основни отлики между двата вида права. Твърди се, че социалните и икономическите права са или по-маловажни, и/ или по-трудни за гарантиране от гражданските и политическите.

По време на събирането на идеи е добре да дадете на участниците екземпляри от опростената Всеобща  декларация за  правата на човека, за да записват това, което запомнят, или да им прочетете някои от членовете и да ги помолите да ги поставят в съответната категория. Членове 16 и 22-29 се разглеждат като социално-икономически права.

ВариацииGoto top

Съчинете други твърдения или помолете членовете на групата да създадат свои.

Предложения за последващи упражненияGoto top

Организирайте формална дискусия по един от въпросите, като помолите участниците предварително да подготвят аргументацията си и да гласуват в края на дискусията. Можете да поканите други млади хора или членове на общността да присъстват.

Знанието относно човешките права е важно, но за опазването им е основополагаща активната гражданска позиция. Можете да използвате упражнението "Предизборна кампания". То разглежда темата за убеждаването на останалите в собственото мнение.
Koгато говорим за човешки права е важно да сме наясно с думите, които използваме, както и с тяхното въздействие. Например, добре е да помислите дали да кажете „гей“ или „хомосексуален“, дали да използвате фразите „сакати хора“, „инвалиди“ или „хора с увреждания“. Групата може да обсъди въпросите на простата реч и политическата коректност чрез упражнението "Бяло бъдеще" от образователния наръчник „Всички различни-всички равни“.

Идеи за действиеGoto top

Свържете се с местна организация, която работи за човешките права, или социална помощ и разберете как бихте могли да сте полезни.

Допълнителна информацияGoto top

Раздел 4 от наръчника съдържа информация за произхода на различните поколения права, включително въведение в тяхното „трето поколение“.

За раздаванеGoto top

PDFИзтегли като PDF

Списък с твърдения

• По-важно е да имаш дом, храна и вещи от първа необходимост, отколкото да можеш да кажеш, каквото желаеш.
• Хората имат задължение да работят, но не и право на това.
• Основната отговорност на всяко правителство е да осигури достатъчно храна на хората.
• Правото на „почивка и свободно време“ е лукс, който само богатите могат да си позволят.
• Задължение на хората, а не на правителствата е да се уверят, че не гладуват.
• Как се отнасяме с работниците си не касае международната общност.
• Бедните държави трябва първо да осигурят основен стандарт на живот на гражданите си, преди да се заемат с гражданските и политическите им права.
• Крайното икономическо неравенство нарушава основни права.
• Социалните и икономическите права изразяват идеал за бъдещето, но светът не е готов да ги гарантира днес.
• Ако правата не могат да бъдат гарантирани, е безсмислено да ги имаме.
• Някои права са по-важни от други.
• Някои хора по рождение притежават повече права от други.
• Някои хора са бездомни, защото такова е тяхното желание.
• Богатите хора са по-щастливи от бедните.
• Не е възможно бедността да бъде премахната изцяло.
• Не се раждаме с права – получаваме ги.