Издърпай една част от природата и ще откриеш, че е закачена за целия свят.

Общ преглед

По време на настоящото упражнение участниците правят „мозъчна атака“ за връзките в глобалната хранителна верига.
Те разглеждат следните въпроси:
• Взаимозависимостта между живата и неживата природа
• Неизбежния ефект от всяка човешка дейност върху околната среда и произтичащите от това последици

Свързани права

• Правото на живот, свобода и лична сигурност
• Правото на свободно разполагане с природното богатство на хората и ресурсите
• Свобода на вярванията и религията

Задачи

• Придобиване на знания за взаимозависимостта между живата и неживата природа
• Развиване на умения за работа в сътрудничество и за критическо мислене
• Развиване на уважение към истинската стойност на живота

Материали

• Кълбо от тънка връв или здрава прежда

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 13 октомвриМеждународен ден за намаляване на риска от бедствия

Инструкции

Настоящото упражнение е разделено на три части: Част 1 - изграждане на мрежата на живота; Част 2 - разрушаването й. Част 3 – провеждане на „мозъчна атака“ за действията за защита на околната среда.

Част 1
1. Помолете участниците да застанат в кръг.
2. Обяснете им, че трябва да изградят модел на мрежата на живота.
3. Поставете началото. Хванете в ръка кълбото с връвта и назовете името на някое зелено растение - например зеле.
4. Държейки края на връвта, хвърлете кълбото към някой участник в другия край на кръга. Той трябва да го хване! Връвта се опъва между вас и ви свързва.
5. Участникът трябва да назове животно, което се храни със зеле - например гъсеница. След това трябва да хвърли кълбото към трети участник в противоположния край на кръга, като в същото време държи връвта.
6. Третият участник трябва да измисли животно, което се храни с гъсеници -например птица. Ако може, нека назове конкретен вид птица - например дрозд. След това кълбото трябва да бъде хвърлено към четвърти участник.
7. Продължете играта така, че кълбото да преминава от единия до другия край на кръга, докато най-накрая се получи кръстосана мрежа, която представлява ,,мрежата на живота“.

Част 2
8. Сега помолете всеки участник подред да даде пример за това, какво вреди на мрежата на живота (например, изграждане на магистрали върху обработваема земя, прекомерен риболов или изгаряне на изкопаеми горива). След като участникът се изкаже - пуска връвта.
9. След като всички са се изказали, помолете участниците да погледнат купчината оплетени нишки, захвърлени безполезно на земята. Кажете им, че това ще бъде нашия свят, ако не направим нещо, но не е необходимо нещата да се развият по този начин; има някои прости нещата, които можем всички ние да направим, за да спасим по нещо от сегашната ситуация.

Част 3
10. Помолете участниците един по един да обещаят да предприемат просто, практическо действие за спасяването на света. Например, да пестят електричество, като изключват компютъра си, а не го оставят в режим на изчакване, да ядат по-малко месо и да летят по-рядко.
11. Щом даде своето обещание, всеки от участниците вдига произволна нишка от пода.
12. В края погледнете за малко новата мрежа и изтъкнете, че това не е същата мрежа, като преди, вече е твърде късно за това; пълното възстановяване е невъзможно, тъй като изчезването на видовете е необратимо.

Обсъждане и оценкаGoto top

Най-напред попитайте участниците как са се чувствали, виждайки първо унищожаването на мрежата на живота, а след това създаването на нова. След това дискутирайте проблемите в упражнението и какво трябва да се направи за защита на околната среда.

• Какво почувствахте, докато наблюдавахте как мрежата на живота постепенно се унищожава?
• Лесно ли беше да назовете животни и растения в различните хранителни вериги? Добре ли са запознати участниците с природните науки?
• Ще ви касае е ли, например, ако полярните мечки изчезнат до 10 години?
• Как се почувствахте, докато гледахте образуването на мрежата? Лесно ли се сетихте за лични дейности, които могат да намалят въздействието ни върху околната среда?
• Колко ефективни са индивидуалните дейности?
• Кой трябва да носи отговорността за опазване на околната среда? ООН, правителствата, НПО, отделните хора?
• Балансът в природата е нещо много сложно и не е лесно да се предскаже какви ще бъдат глобалните последствия от дадена дейност. Тогава как е възможно да се вземат решения за използване ресурсите на Земята?
• Как трябва да се вземат решенията за начина на използване на ресурсите? Например, дали да се изсече една гора и земята да се използва за отглеждане на различни култури? Хората, които се изхранват от гората ще страдат за сметка на тези, които се облагодетелстват от селското стопанство. Тук е заложен принципът на равнопоставеността.
• В Член 1 от Международния пакт за икономически, социални и културни права е посочено, че „всички хора могат, за свои задачи, да разполагат свободно със своето природно богатство и ресурси „ Това означава ли, че хората имат право да увреждат околната среда?
• Ние зависим от нашата околна среда - тя ни осигурява храната, която ядем, и чистия въздух, който дишаме. Без здравословна околна среда не бихме могли да живеем - това е едно от условията за живот. Следователно не е ли наш върховен дълг да уважаваме околната среда, която ограничава правата ни да я ползваме? (по същия начин, както е наш дълг да уважаваме правата и свободите на другите, което ограничава нашите собствени индивидуални права.)
• Нуждаем ли се от нови права на човека, за да бъдем защитени от последствията от промените в климата?

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Това упражнение се провежда най-добре при 10-15 участника. При наличие на голям брой активни страни, проведете упражнението в няколко отделни групи.

Всяка хранителна верига трябва да отразява действителни или възможни взаимоотношения, например, трева - овца - човек, или планктон - кит, или планктон -херинга - прасе (на прасетата често дават рибено брашно за храна) - човек - тигър! Припомнете на участниците, че когато едно животно умре, тялото му се разгражда от бактерии и получените в резултат на този процес неорганични вещества се усвояват от растенията. Така цикълът на живота започва отначало. Милиардите такива цикли си взаимодействат и се вплитат в мрежата на живота.

Опитайте се да накарате участниците да измислят възможно най-много различни хранителни вериги. Помислете за примери от различни местообитания - гори, планини, влажни местности, блата, езера, реки и морета. Може да се наложи да се намесите и да кажете нещо от рода на ,,сега неорганичните вещества се отмиват в морето и се използват от морския фитопланктон (растителен планктон)“. А, за да преминете от морска екосистема към сушата, може да ви се наложи да кажете следното: ,, чайката, която изяде рачето на брега, прелита в посока навътре към сушата, за да търси храна и обработваемите земи, където умира.“ Ако някой играч не може да се сети за следващата връзка, предложете му да попита останалите в групата.

В част 2, първите няколко пъти, когато участниците пускат връвта, това няма да окаже особено въздействие, тъй като начинът, по който нишките се преплитат една с друга, ги кара да останат заедно. При увеличаване на броя на хората, които пускат нишките, обаче, на земята ще остане купчина безполезна връв, обградена от безпомощни хора.

По време на Част 3 от упражнението трябва да сте подготвени да получите спорни отговори на въпроса ,,Какво поврежда мрежата на живота?“. Някои от участниците, например вегетарианците, може да кажат, че хората, които ядат месо, повреждат мрежата. Приемете тази гледна точка и поискайте мнението на останалите играчи. Но на този етап не навлизайте в големи дебати - първо довършете играта, а след това се върнете към дискусията по време на обсъждането.

Опитайте се да не се оставите да ви въвлекат в дискусия. Придържайте се към целта на упражнението - ефектът от човешката дейност върху околната среда.

Можете да намерите добри примери за истории на успех на адрес www.ecotippingpoints.org. Потърсете и местни източници на информация. В Португалия, например, сдружението Керкус /Quercus/ (www.quercus.pt) редовно използва обществената телевизия за предоставяне на информация за проблемите, свързани с околната среда и съвети за това как можем да намалим въздействието си върху нея– как да живеем по по-екологичен начин.
Ако решите, може да прочетете пояснителната информация в глава 5 преди да зададете въпросите за връзката между правата на човека и околната среда.

Настоящото упражнение е подходящо за класове с природоматематически профил.

ВариацииGoto top

В част 2, когато помолите участниците да дадат конкретни примери за това какво уврежда мрежата на живота, вземете ножица и за всеки пример, правете по един срез на връвта, образуваща мрежата. Постепенно мрежата ще бъде унищожена и накрая в краката ви ще лежи купчина непотребни парченца връв. Разкъсаната мрежа е много въздействаща като образ, а положението по света наистина е потискащо, но важното е хората да не се чувстват безпомощни да се справят с проблема, пред който са изправени. Ето защо е особено важно да оставите малко време след края на играта и да направите поне кратка „мозъчна атака“ или дискусия за напредъка, който е постигнат в момента в областта на опазване на околната среда.

Предложения за последващи упражненияGoto top

Проведете „мозъчна атака“ за местни и глобални истории на успех в защитата на околната среда. Не всичко е безнадеждно! Има много хора, които работят активно по целия свят за осигуряване на устойчива околна среда за бъдещите поколения. Отличен ресурс за тази цел е „Справяне с климатичните промени, общностите, които постигат резултат“, продуциран от Act International Alliance.

Настоящото упражнение може да се използва за началото на дебат относно правата на човека и околната среда. Добре ли ще е да има например право на човека на околна среда заедно с другите права на човека? Има ли околната среда друга стойност, която стои над функцията да бъде използвана? Има ли смисъл да се дават права на животните? (виж информацията тук)

Разработването на устойчиво ползване на ресурсите изисква политическа воля, време, усилия и средства. Само помислете колко още могат да направят всички страни по света чрез екологично образование, научни изследвания и практически схеми за опазване на околната среда, ако не харчеха толкова много за военни задачи и въоръжаване. Ако групата ви желае да разгледа тези въпроси по-задълбочено, можете да проведете "От колко се нуждаем?".

Климатичните промени засягат всички живи същества, навсякъде. Изключително тежките ефекти, например от наводненията, образуването на пустини и покачването на морското равнище може да доведат до ситуация, при която много хора няма да могат да оцелеят на мястото, където сега се намират и да бъдат принудени да се преместят. Ако се интересувате от по-задълбочено проучване на някои от тези промени, свързани с климатичните бегълци, може да проведете "Три неща".

Идеи за действиеGoto top

Вземете участие в местни екологични проекти. Има множество НПО, с които можете да се свържете:

  • Youth and Environment Europe (YEE) - сборна организация, състояща се от над 40 регионални и национални самоуправляващи се младежки организации, които се занимават с проучване и опазване на природата и околната среда из цяла Европа, www.tigweb.org
  • Европейска мрежа за грижи за климата (CAN-E). CAN-E е призната за водещата мрежа в Европа, която работи по проблемите, свързани с климата и енергията. Със своите над 127 члена в 25 европейски държави CAN-E обединява хората в усилията им за предотвратяване на опасните промени в климата и насърчава прилагането на устойчива политика за енергията и околната среда в Европа.
  • Приятели на земята www.foei.org
  •  Мрежата WWF работи с правителства, фирми и общности по целия свят, така че хората и околната среда да живеят добре, с полагащия им се справедлив дял от природните ресурси на планетата, www.wwf.org

Намалете собствения си въглероден отпечатък. На адрес www.cutco2.org можете да намерите редица много полезни съвети. Можете да намерите вдъхновение и в групата Младежи, които намират решения за намаляване на въглеродния си отпечатък /Young People Finding Solutions to Reduce Their Carbon Footprint/ във Facebook.

Допълнителна информацияGoto top

В природата всичко е свързано. Живата и неживата природа са свързани посредством цикли - например цикъла на въглерода и цикъла на водата. Хранителните вериги представляват част от тези цикли. В началото на хранителната верига е растение, което използва слънчевата светлина, неорганичните вещества в почвата и водата, за да натрупва хранителни вещества, които му дават енергия да живее и да расте. Когато растението -например зеле - бъде изядено, неорганичните вещества и енергията, складирани в листата, се предават и използват от други организми, например от гъсеницата, за да живее и расте. Когато всяко животно на свой ред е изядено от друго, енергията и неорганичните вещества се предават по хранителната верига. Когато животното на върха на хранителната пирамида умре, тялото му се разлага, тъй като е ,,изядено“ от бактерии. Неорганичните вещества от тялото му се усвояват от растенията и започва нова хранителна верига.