Двама души могат да стигнат до обща цел, без да вървят по същите маршрути.

Амаду Хампате Ба

Общ преглед

Тази дейност включва обсъждане и вземане на решения. Работейки в малки групи, участниците решават как ще   преразпределят глобалния военен бюджет за финансиране на осемте Цели за развитие на хилядолетието.

Свързани права

• Правото на живот, свобода и лична сигурност
• Право на развитие
• Право на адекватен жизнен стандарт
• Право на здравеопазване и образование

Задачи

• Разширяване на познанията за Целите за развитие   на хилядолетието
• Развитие на умения за решаване на проблеми и   критично мислене
• Култивиране на солидарност и готовност за намиране на решения на глобалните проблеми

Материали

Пари на 'Компас'
• Флипчарт и 2 различни цветни химикалки
• Копия на 8-те Цели за развитие на хилядолетието, по едно на всяка малка група

Подготовка

• Информирайте се за Целите за развитие на хилядолетието:
  http://www.un.org/millenniumgoals
• Копиране на „парите“ на Компас, така че да имате банкноти от следните купюри (един комплект за всяка малка група). Поставете комплектите с парите в пликове за лесно боравене.
8 х 100 Емс
10 х 50 Емс
20 х 10 Емс
 • Направете копия на материалите за раздаване с Целите и изрежете снимките на Целите за развитие на хилядолетието. Хванете картите с кламер или ги поставете в пликове за лесно боравене.

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 20 декемвриМеждународен ден на човешката солидарност

Инструкции

1. Обяснете, че тази дейност е за това как светът може да намери пари за решаване на някои от най-наболелите социални и икономически проблеми, пред които сме изправени днес.
2. Помолете участниците да споделят какво знаят за Целите за развитие на хилядолетието (ЦРХ). Могат ли да изброят 8 –те задачи?
3. Раздайте копия от материалите и ако е необходимо, дайте кратко обяснение за ангажимента на ООН към ЦРХ с по един пример за всяка цел.
4. Разделете участниците на групи от 5-6 и опишете сцената: обяснете, че Организацията на обединените нации е решила да покани експерти ( „вие!“), които да направят общ преглед на разходите за постигане на всяка една от целите. След дълга и запомняща се дискусия, финансовата комисия на ООН е решила да отдели общо 1,500 Емс годишно за постигане на тези задачи. Раздайте комплектите с банкнотите на Компас.
5. Обяснете, че 1 Em е равен на 1 милиард щатски долара, така че те могат да изхарчат до 1,500 милиарда щатски долара, ако мислят, че това е необходимо. Не е задължително да се изхарчат всички пари. В крайна сметка има и други ООН проекти, които се нуждаят от пари!
6. Помолете групите да обсъдят ЦРХ и да преценят колко средства ще се необходими на света за инвестиране за всяка една от целите. Кажете на участниците да разделят средствата на 8 купчини и да направят запис за сумите, които са отпуснали за всяка ЦРХ.
7. Сега накарайте всяка група от своя страна да докладва за разпределените пари за всяка ЦРХ и да запише цифрата върху флипчарта. На този етап няма дискусия - аргументите за избора трябва да бъдат оставени за общата дискусия. Достатъчно е фасилитаторът да обърне внимание на различията и сумите на отпуснатите пари.
8. Сега представете реалните суми, преценени от ООН. Напишете ги на флипчарта с различен цвят химикалка и поискайте от групите да си прегледат банкнотите и да преброят колко са оставили за военния бюджет.

• Бедност 60
• Образование 30
• Жени 3
• Деца 10
• Здравеопазване 6
• HIV 18
• Околна среда 21
• Глобално партньорство 50

9. В този момент представете в дейността военния бюджет, за да се направи сравнение по отношение на разходите, предвидени за 8 – те задачи ЦРХ. Информирайте играчите, че между другото малко над 1,500 милиарда щатски долара е еквивалента на световния военен бюджет за 20091

Обсъждане и оценкаGoto top

Започнете с общ преглед на това как е протекло упражнението и след това обсъдете какво са научили участниците.

• Как работиха групите? Беше ли лесно да се споразумеят за приоритетите и преценките? Как те разрешиха различията си в мненията?
• Най-малкият купюр е 10 Емс. Как групите решиха проблема как да дадат на „жените“ 3 и на „здравеопазването“ 6?
• По-голям или по-малък е действителният размер на необходимите средства от прогнозите? Изненада ли се някой от това?
• Ако действителният размер на парите, необходими за постигане на ЦРХ, е малко под 200 милиарда щатски долара, как бихте искали да изхарчите останалите 1,300 милиарда щатски долара?
• Има ли някакви други задачи, които активни страни биха искали да видят добавя към текущите 8?
• Кои членове от ВДПЧ се отнасят до всяка от ЦРХ?
• Смятате ли, че някои от ЦРХ трябва да бъдат с приоритет над някои от другите? Ако е така, кои? Как ще вземете решение за около приоритетите?

Съвети за фасилитаторитеGoto top

По практически съоображения цифрите, използвани в упражнението, са закръглени нагоре или надолу, но те все още са доста близо до действителните суми. Например общият военния бюджет през 2009 г. е 1531 милиарда щатски долара.

Ако човек разполага с малко общи познания, не е лесно да даде приоритет или оценка на ЦРХ. Обяснете на участниците, че те трябва да използват това, което знаят, да се опитат да размишляват по приоритетите и да направят реалистични предположения, доколкото могат.

Проблемът как да се дадат пари за „жените“ и „здравеопазването“ в стъпка 7 може да бъде решен най-малко по два начина. Групите могат да кажат, че тъй като е 3 + 6 е 9, т.е. почти 10, те ще вкарат в обща група и ще дадат обща сума за „жените“ и „здравеопазването“. Алтернативно, групите може да стигнат до идеята: „добре, ние имаме толкова много допълнителни средства, нека проявим щедрост и просто да дадем по 10 за всяка от двете групи!“
При обсъждането можете да посочите, че картината е всъщност още по-изненадваща! Сумата от 1,500 милиарда щатски долара е сумата, изразходвана през 2009 г. на военните в световен мащаб. 208 милиарда щатски долара ще бъдат общите средства за ЦРХ през следващите четири години. Така че на нивото на разходите за 2009 действителния размер на парите „които са останали“, ще бъде 6,792 милиарда щатски долара.
Някои активни страни могат да прояват критично отношение за ЦРХ и да са на мнение, че целите се използват от правителстватата, за да „изчистят съвестта си“ и че тези задачи не са достатъчни. Вие ще трябва да се обясните, че упражняването не е насочено към насърчаване на ЦРХ, а стремежът е да се информират участниците, че те съществуват и че са гласувани от Организацията на обединените нации.

ВариацииGoto top

В стъпка можете да съобщите на участниците, че 1,500 милиарда щатски долара представляват световните разходи за военната сфера през 2009 г. По този начин това добавя ново измерение към дискусиите, а именно плюсовете и минуси на военните разходи.
Може да развиете упражнението като ролева игра за договаряне на бюджетите за военните и целите на хилядолетието. Дайте на групи роли като правителствени делегати, неправителствени организации, работещи по въпросите на бедността, HIV, образование и т.н., представители на военните индустрии, работници в оръжейна фабрика, войници и други групи по интереси. За всяка роля ще трябва да дадете някои насоки,например:

• Правителствата: Вашият приоритет е да се подобри качеството на живот на гражданите ви, но и поддържането на сигурността на вашата страна.
• НПО: Вашият приоритет е да се намалят драстично военните разходи и да се премахне дълга на най-бедните страни.
• Представител на военната промишленост: Вашият приоритет е, че не искате да губите пазари и пари, но сте готови да преговаряте.
• Синдикален представител на работниците от военната индустрия: Вашият приоритет е по-добър и мирен живот, но в същото време вие се страхувате от загуба на вашите работни места.

Предложения за последващи упражненияGoto top

Упражненията "Достъп до медикаменти", "Може ли да вляза?" за имигрантите или "Борба за богатство и власт" могат да се използват за допълване и задълбочаване на разбирането на участниците за причините и последиците от бедността и липсата на развитие.

Бихте могли и да предложите на участниците да изследват ЦРХ и да разберат какво прави тяхната страна за подпомагане постигането на целите.
Нека участниците да сравнят БНП (брутен национален продукт) и ИЧР (индекс на човешкото развитие) на собствената си страна (или Европа като цяло) с тези на една развиваща се страна (или Африка като цяло) и след това да изследват причините за неравенството в исторически план и в настоящия момент.
Трябва ли богатите страни да поемат по-голяма отговорност за липсата на развитие на други места?

Идеи за действие Goto top

Свържете се с институциите в страната ви, които отговарят за изпълнение на ЦРХ и разберете как вие можете да допринесете за кампанията.
Организирайте дейността под формата на викторина като част от училищно или друго събитие. Избройте 8-те задачи и помолете хората да избират между три варианта за правилния отговор. Алтернативно, възпроизведете диаграма с реалните данни като голям плакат и да поканете посетителите да коментират техните реакции.

Допълнителна информацияGoto top

Полезна информация

Доклади за развитието на човека:
http://hdr.undp.org/en/

Международен институт за проучване на мира – Стокхолм: http://
www.sipri.org/

Институт за страните от Третия свят :
http://www.item.org.uy/eng/
index.php

Допълнителна информация за ЦРХ на: http://
www.un.org/millenniumgoals

Забележка:

Иконките на ЦРХ са разработени първоначално в рамките на кампанията за ЦРХ в Бразилия.

Целите за развитие на хилядолетието (ЦРХ) са осем международни задачи за развитие, които 192-те държави-членки на ООН и най-малко 23 международни организации са се договорили да постигнат до 2015 година. Те включват намаляване на крайната бедност, снижаване на детската смъртност, борбата с болести и епидемии като СПИН и развитие на глобално партньорство за развитие.

Резюме на Целите за развитие на хилядолетието
Цел 1: Изкореняване на крайната бедност и глада

• Намаляване наполовина на броя на хората, живеещи с по-малко от $ 1 на ден
• Постигане на заетост за мъже и жени, както и за млади хора
• Намаляване наполовина на броя на хората, които страдат от глад

Цел 2: Постигане на универсално начално образование

• До 2015 г. всички деца (момичета и момчета) да могат да завършат пълния курс на начално образование

Цел 3: Насърчаване равенството между равенството и овластяване на жените

• Премахване на неравенството между равенството в началното и средното образование за предпочитане до 2005 година и на всички нива до 2015 г.

Цел 4: Намаляване на детската смъртност

• Между 1990 и 2015 намаляване с две трети процентът на смъртност при децата до пет години

Цел 5: Подобряване здравословното състояние на майките

• между 1990 и 2015 намаляване с три четвърти процента на майчината смъртност
• Постигане на всеобщ достъп до репродуктивно здраве до 2015

Цел 6: Борба с ХИВ/СПИН, малария и други болести

• До 2015 спиране и овладяване на разпространението на ХИВ/СПИН
• До 2010 постигане на универсален достъп до лечение на ХИВ/СПИН за всички онези, които се нуждаят от това лечение
• До 2015 спиране и овладяване на разпространението на малария и други сериозни заболявани

Цел 7: Осигуряване на устойчива околна среда

• Интегриране на принципите на устойчивото развитие в политиките и програмите на страните
• Възстановяване на загубените ресурси на околната среда
• Намаляване на загубата на биологично разнообразие, постигане на значително намаляване на степента на загубите до 2010 г.
• Намаляване наполовина делът на хората без постоянен достъп до безопасна питейна вода и канализация до 2015 г.
• До 2020 г. да се постигне значително подобрение в живота на най-малко 100 милиона обитатели на бедни райони

Цел 8: Създаване на глобално партньорство за развитие

• Разработване на открита, основана на правила, предвидима, недискриминационна търговия и финансова система
• Решаване на въпроси на специалните нужди на най-слабо развитите страни
• Решаване на специалните нужди на развиващи се страни в изолация и малките островни развиващи се държави
• Намиране на общо решение на проблемите с дълга на развиващите се страни чрез национални и международни мерки, за постигане на устойчив дълг в дългосрочен план.

Материали за раздаванеGoto top

PDFИзтегли като PDF

Целите за развитие на хилядолетието

image : The Global Millenium Goals