Всеки е задължен да следи за и да се бори с расовото насилие и проявите на расизъм!

Общ преглед

В това упражнение между участниците се провежда ролева игра за конкретен инцидент за проучване на проблеми, свързани с:
• Расизъм, стереотипи и културни различия
• Разпространението на някои форми на расизъм и предразсъдъци, особено срещу ромите
• Как да се справим с расизма в училищата и други образователни организации

Свързани права

• Равенство в достойнството и правата
• Свобода от дискриминация
• Свобода на мисълта, съзнанието и религията

Задачи

• Задълбочаване на разбирането за културните различия и институционалния расизъм
• Развитие на умения за демократично участие, комуникация и сътрудничество
• Стимулиране на чувството за отговорност, справедливост и солидарност

Материали

• Големи листове или хартия за флипчарт и маркери
• Четирима доброволци, които ще представят ролевата игра
• Ролеви карти
• Карта за инцидента
• Насоки за фасилитаторите
• Правилник или ръководство на училището или организацията за борба с проявите на расизъм; по един екземпляр за двама души
• Копия от материал за раздаване „Практически точки за разглеждане и разискване“, или записване на точките на голям лист хартия
• Хартия и химикалки

Подготовка

• Разгледайте инцидента и, ако е необходимо, го адаптирайте спрямо вашата конкретна ситуация.
• Изберете четирима доброволци и им възложете да се подготвят съвсем накратко да представят пред групата една ролева игра на базата на описания инцидент
• Направете 5 копия на картата за инцидента (по едно за всеки ролеви играч и едно за фасилитатора).
• Направете копие от насоките за фасилитатора

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 21 мартМеждународен ден за елиминиране на расовата дискриминация (Ден за борба с расизма)

Инструкции

Настоящото упражнение се състои от две части. Част 1 представлява обсъждане на въпроса какво се разбира под термина ,,расизъм“, а в Част 2 се изготвя работен вариант на правилник за борба с проявите на расизъм в училище, в клуб или друга организация.

Част 1. Обсъждане: какво разбираме под термина расизъм?
1. В началото направете „мозъчна атака“ за расизма.
2. Расистки прояви и потенциални междукултурни недоразумения се случват всеки ден. Направете „мозъчна атака“ за онези всекидневни прояви и поведение, които хората определят като расистки.
3. Помолете четиримата доброволци да представят ролевата игра. Раздайте им ролевите карти и копия от инцидента и им дайте 15 минути за подготовка.
4. Обяснете, че всички останали са наблюдатели. Раздайте листове и химикалки и обяснете, че ще бъдат представени три кратки сценки. Ще има кратки паузи между отделните сценки, за да могат наблюдателите да запишат ключови думи, които описват накратко тяхната реакция.
5. Помолете доброволците да представят ролевата игра.
6. Направете кратък общ преглед на коментарите на участниците:
a. Какво са си записали по време на първата пауза? Какво ги е довело до тези заключения?
б. Какво са си записали по време на втората пауза? Какво ги е довело до тези заключения?
в. Какво са осъзнали накрая? Какви предположения са били направени?
7. Продължете с обсъждане на това, какво наблюдателите са мислели, че учителите, бащата на Гюла и директорът биха могли или е трябвало да направят, за да осигурят справедлив край на ситуацията?

Част 2. Изготвяне на работен вариант на правилник за борба с проявите на расизъм в училище
1. Обяснете, че целта на тази част от дейността е разработване на насоки за това, как трябва да се реагира при расистки прояви и изготвяне на проект за политика за училището.
2. Направете кратка „мозъчна атака“ за различните действащи лица в тяхното училище или клуб. В училище например има ученици, обучители, директор, чистачки, библиотекари, шофьори на училищния автобус и пазачи - например пазачи на игрището.
3. След това помолете участниците да се разделят в малки групи от по 4 - 5 души и да обсъдят задълженията и отговорностите на различните членове на училищната общност по отношение на проявите на расизъм. Дайте на групите 30 минути за дискусии и изготвяне на доклад под формата на основни точки, записани върху листовете за флипчарт.
4. Помолете участниците да се съберат отново в една група и да представят резултатите от работата си. Фасилитаторът трябва да резюмира основните точки на флипчарта или дъската.
5. Помолете участниците да прегледат отново политиките или насоките, които вече са въведени в тяхното училище. Какви актуализации са необходими?
6. Насърчете участниците да продължат работата си като доразвият политиките. Накарайте всяка малка група да работи по един аспект (стъпка или мярка). Например: ако е нужно общо официално становище за расизма и дискриминацията от името на училището, една група трябва да отговаря за написването му. Освен това групите трябва да обсъдят по какъв начин ще представят резултатите си пред останалите групи - например могат да използват не само написан текст, но и различни изображения, колажи и фигури с телата си, за да изразят по-добре чувствата си.
7. Съберете групите заедно и ги помолете да представят резултатите си и да обсъдят начина на изпълнение на идеите си.

Обсъждане и оценкаGoto top

Започнете с общ преглед на самото упражнение и това, за кои човешки права става дума, а после проведете разговор за това, което участниците са научили, и какво трябва да направят впоследствие.
• Често срещано явление ли е расизмът в училището или клуба и в обществото като цяло?
• Знаете ли за прояви на расизъм, които са се случили във вашето училище или общност?
• Има ли групи, които са най-засегнати? Кои? Защо? Същите групи ли са били найпотърпевши преди 20 или 50 години?
• Как биват третирани ромите във вашата държава и в другите държави в Европа?
• Какви видове стереотипи имате за ромите? Откъде произлизат тези стереотипи? Как можем да се справим с тях?
• Кои човешки права са застрашени в критичната ситуация?
• Променила ли се е представата на участниците за това какво представлява проява на расизъм в резултат на проведеното упражнение ? Как? Примери?
• Кой носи отговорността да не се случват прояви на расизъм във вашето училище или организация?
• Важно е да има правилник за борбата с проявите на расизъм, но няма ли да е по-добре изобщо да няма нужда от него? Какво може и трябва да се направи, за да се разрешат самите причини за расистко поведение, както в училище, така и в обществото като цяло?

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Вземете предвид средата, от която идват хората във вашата група, и приспособете упражнението а в зависимост от това. Участниците ще се чувстват по-ангажирани, ако ги занимавате с актуални за тях въпроси. От друга страна, трябва да сте подготвени за емоциите и реакциите, които упржанението може да предизвика. Важно е да обърнете внимание на чувствата на онези активни страни, които смятат, че са обект на дискриминация в училище. Може да е по-полезно да съберете впечатления от различни примери и различни гледни точки, вместо да се съсредоточите върху конкретен инцидент или казус. Този подход ще ви позволи да разгледате различни положения на базата на взаимоотношения между еднакви или подчинен и ръководител - например проявите на расизъм между връстници и расизъм, проявен от даден учител или директор.

„Мозъчната атака“ е класически начин за започване на дадено упражнение , но можете да раздвижите нещата, като провокирате участниците, чрез разказване на расистки виц. Изберете такъв, който предизвиква смях спрямо дадена група хора, от която няма представители във вашия клас или младежка група. Във всяка страна има традиционни вицове за представители на други народи. В началото на дискусията може да помолите групата да разкаже един-два такива вица. След това може да насочите разговора към границата, разделяща расистките от нерасистките вицове. Вицовете за роми и евреи например националистични ли са или расистки? Това може да ви доведе до дефиницията за расистки виц и проява на расизъм (вж. „Допълнителната информация“ по-долу).

В рамките на част 1 стъпка 5, може да предпочетете да използвате техниката Форум театър или Театър на изображенията.

В част 1 стъпка 6, е възможно участниците да станат твърде емоционални. Това може да се установи в бележките, записани от участниците в края на всяка сцена и може да се окаже трудно да проследи изцяло целия процес. Може да се окаже по-добре да се работи с по-висока степен на конкретност, като се концентрирате върху това, какво трябва да правят участниците.
Може да се получи така, че по стъпка 4 от Част 2 изводите не са достатъчно фокусирани и участниците не могат да ги използват за следващата стъпка. В такъв случай може да използвате Материал за раздаване "Практически точки за разглеждане и разискване", и да насърчите групите да разработят първите четири стъпки.

ВариацииGoto top

Упражнението може да се приспособи и към други въпроси, например темата за тормоза в училище. Ако той представлява проблем, може да направите дейността "Имаме ли алтернативи?", преди да се опитате да разработите правилник за борба с тормоза в училище.

Предложения за последващи упражненияGoto top

Преразглеждайте темата редовно - веднъж или два пъти в годината. Правилниците трябва да се преразглеждат, за да е сигурно, че те действително изпълняват поставените задачи. Обществото се променя, така че правилниците се нуждаят от осъвременяване, за да сме сигурни, че те отговарят на предизвикателствата на променящите се условия.

Ако искате да организирате кампания, упражнението "Доста!" ще ви помогне да разработите съответната кампания.

Друго упражнение, което се занимава с предразсъдъците и и дискриминация е "Животът ми не е шоу!". То се занимава с кибер тормоза. Ако групата желае да разгледа дискриминацията на хората с увреждания, може да се обърнете към упражнението "Спорт за всички".

Идеи за действиеGoto top

Продължавайте да работите по правилниците на вашето училище или организация и следете дали се изпълняват. Освен това групата ви може да влезе във връзка с антирасистки проекти в други страни, например с програмата „Училища без расизъм“ (Schools Without Racism), която се осъществява в Белгия и изисква поне 60% от хората в училище да подписват и спазват общ правилник против дискриминацията http://members.multimania.nl/astrada/szr/swr.html

Допълнителна информация Goto top

Дефиниции за расизъм

Най-общо казано, расизмът представлява поведение, думи или практики, които привилегироват или поставят в неизгодно положение дадени хора поради техния цвят на кожата, култура или етнически произход. По-прикритите му форми са толкова опасни, колкото и явните.
Институционализираният расизъм представлява колективната невъзможност на дадена организация да осигури подходящо и професионално обслужване на определени хора поради цвета на кожата им, културата или етническия им произход. Той може да се види или открие в различни процеси, отношения и поведение, граничещо с дискриминация чрез непреднамерени предубеждения, невежество, нехайство и създаване на расистки стереотипи, което поставя хората от етническите малцинства в неблагоприятно положение. Прояви на расизъм и насилие могат да се случат във всяка институция, независимо от броя на учениците от различен етнически произход в нея.
Проява на расизъм е всяка проява, която се възприема като расистка от жертвата или от друго лице. Например:
Физически тормоз: обхваща по-очевидните примери за брутални нападения или физическо сплашване на деца и възрастни от малцинствени групи, както и инциденти на „по-слабо“ сплашване, които имат кумулативен ефект.
Словесен тормоз: най очевидните примери са назоваването с обидни имена на хора от малцинствени групи и подигравки заради произхода или културата на даден човек (музика, облекло или начин на хранене). Може да има и други форми на словесен тормоз, които са по-незабележими и които идват от страна на обучители, ученици или други възрастни хора, като например небрежни обидни забележки от расистко естество.
Отказ за сътрудничество и неуважение: отказът да се сътрудничи или да се покаже уважение към ученици, стажанти, обучители, обучители, младежки лидери и други представители на малцинствени групи от страна на хората от училищната общност/ образователната институция може да представлява проява на расизъм, ако съществува доказателство за мотивация от расистки характер или ако ,,жертвата“ възприема за мотив расизма. Неуважението може да бъде и непреднамерено, ако даден учител или обучител например проявява незнание за културните практики на даден ученик по начин, който кара жертвата да се чувства неудобно или подложена на тормоз.
Други прояви: расистки вицове или използване на расистка лексика, носене на расистки символи, значки, фланелки и др., писане на расистки графити, разпространяване на расистка литература или плакати, наличие на расистки или фашистки организации в или около училището, или създаване на стереотипи от страна на възрастните, което може да доведе до дискриминация.
Много прояви на расизъм са далеч по-незабележими. Такива скрити дейности често са най-трудни за откриване и противодействие. Много от проявите на расизъм спрямо ученици не стават в присъствието на обучители или възрастни. Ето защо е много важно училищата да разработят стратегии, чрез които се гарантира, че всички членове на училищната общност проявяват чувствителност и поемат отговорност да сигнализират за такива прояви и да се борят с тях.

Допълнителна информация за расизма, антисемитизма, антициганизма и ромафобията може да бъде намерена в раздел Дискриминация и нетолерантност в глава 5.

За раздаванеGoto top

PDFИзтегли като PDF

Ролеви карти

Ролева карта за Директора
Най-много ви вълнува репутацията на училището, от гледна точка на безопасността и кражбите.

Ролева карта - Учител 1
Забелязали сте, че от училището изчезват всякакви неща – не само пари. Забелязали сте, че миналата седмица Гюла е дошъл на училище с мобилен телефон.

Ролева карта – Учител 2
Вие сте класния ръководител на Гюла. Познавате го доста добре и го харесвате. Той е мило, внимателно момче, което работи усилено, но няма приятели.

Ролева карта на Бащата
Гюла е добро момче. Знаете колко важно е образованието и винаги следите Гюла да си е написал домашните, преди да му позволите да излезе да играе футбол. Миналата седмица е имал рожден ден.

 

Инцидент
Всяка от сцените се развива в кабинета на директора

Сцена 1: Директор, учител 1 и учител 2
Директорът, учител 1 и учител 2 обсъждат проблема и реакциите им спрямо бум на джебчийство в училището. Имало е няколко подобни случая: например, всичко започва с изчезнала химикалка, като след това още няколко неща са изчезнали, но най-вече пари.
Има слухове за това, кой може да е виновен, като най-вероятният извършител изглежда е Гюла, момче от ромски произход.

Продължителност: 3-5 минути


Сцена 2: Директор, Бащата на Гюла и учител 1
Директорът притиска бащата на Гюла да признае, че синът му е крал. Бащата подчертава, че Гюла не би направил подобно нещо. Независимо от това, той се извинява и обещава да върне откраднатите пари. Учителите се чувстват неловко от ситуацията и обещават да пазят всичко в тайна. Гюла може да остане в училището, но бащата трябва да следи изкъсо сина си.

Продължителност: 3-5 минути

Сцена 3: Директор, учител 2 и учител 1
Директорът и учител 2 обсъждат подобрената атмосфера в училището. Радват се, че проблемът изглежда разрешен.
Влиза учител 1: Той/тя съобщава, че полицията е арестувала ученик (не Гюла) за джебчийство при входната врата на училището. Очевидно арестуваният ученик е признал за кражбата на всички пари.
Те обсъждат реакциите си към новината.

Продължителност: 3-5 минути
 

Насоки за фасилитатора

Нека доброволците изиграят ролевата игра. През паузите вие трябва да се намесвате с въпросите и да помолите наблюдателите да си запишат няколко ключови думи, които изразяват тяхната реакция на дадения етап от презентацията.

Първа пауза. Първи въпрос към наблюдателите: какво щяхте да направите, ако бяхте на мястото на директора?
Втора пауза. Втори въпрос към наблюдателите: Смятате ли, че въпросът е уреден задоволително?
Трета пауза. Трети въпрос към наблюдателите: Какво мислите сега?

Практически точки за разглеждане и разискване във връзка с разработването на антирасистка политика.
За справяне с тормоза на расова основа и проявите на расизъм, цялото училище (организация) трябва да се ангажира с разработването и прилагането на политиката. Важно е подходите към расистките прояви да съответстват на общата политика и практика на училището/организацията. Проблемите трябва да бъдат разглеждани, като „специални, но не и отделни“. Практическите точки за разглеждане и разискване са:
• Трябва нуждите, свързани с политиката, да бъдат заявени ясно, чрез което да се покаже, че никакви расистки прояви или тормоз на расова основа няма да бъдат толерирани.
• В политиката, училището трябва да заяви ясно процедурите, които трябва да бъдат спазвани, при възникване на расистки прояви.
• Подходът, свързан с цялото училище, вкл. процесите и съгласуваните дейности за справяне с проявите, трябва да се отнася до всички членове на училищната общност: настоятелство, персонал (обучители и други), родители, ученици и посетители.
• Трябва да има ясно разбиране, че всички в училищната общност носят отговорност за следене за и справяне с тормоза на расова основа и расистките прояви.
• Подходът трябва да е последователен, така че всички засегнати да са наясно, какво се очаква от тях.
• Трябва да съществува ясно разбиране, че реакцията на дадена проява, трябва да съвпада с момента на възникване на или съобщаване за проявата.
• Всички последващи реакции на дадена проява, трябва да се реализират в договорен график.

Източник: http://www.northants-ecl.gov.uk/apps/IPS/msc/rig/hme.asp