Обединено глобално усилие от загрижени граждани може да направи промяна.

Заки Ахмат, Кампания за предприемане на лечение

Общ преглед

Тази дейност е симулация на база на съдебно дело от 2001 г. "СПИН лекарство“ в Южна Африка. Тя е насочена към проблемите на:

 • ХИВ / СПИН и достъпа до лекарства
 • Как да се решат противоречиви претенции за права.
Свързани права
 • Правото на живот и достойнство
 • Правото на закрила на моралните и материалните интереси, произтичащи от научната продукция
 • Правото на здраве
Задачи
 • Да се  повиши информираността за правото на здраве, по-специално достъпа до по-евтини лекарство и лечението и превенцията на ХИВ/СПИН
 • Да се  развият умения за комуникация, сътрудничество и постигане на консенсус
 • Да се насърчи солидарността и идеала за справедливост
Материали
 • Флипчарт листове и химикалки
 • Ролеви карти за процеса
 • Инструкции за работа в малки групи, по една за всеки участник
 • Малки карти (10 см х 6 см). Една червена и една зелена карта на участник
 • Пространство за пленарна работа и работа в малки групи
Подготовка

За част 1:

 • Направете копия на ролевите карти за съдебното дело; имате нужда от една ролева карта на човек

За част 2:

 • Направете копия на инструкциите за работа в малки групи, по една на участник.
 • Уверете се, че имате една червена и една зелена карта за всеки участник.
КЛЮЧОВА ДАТА
 • 1 декемвриСветовен ден за борба със СПИН

Инструкции

Тази дейност е в две части. Част 1 е симулация на съдебен процес, а част 2 е фаза за постигане на консенсус.

Част 1. Съдебно дело (общо време 65 минути)
1. Определете сцената. ХИВ/СПИН е много сериозна епидемия в целия свят. Това е голям проблем в Южна Африка, където милиони бедни хора страдат и умират ненужно, защото те не могат да си позволят скъпите лекарства, от които се нуждаят. Единствената им алтернатива е да се използва по-евтино копие на лекарството. Водещите фармацевтични компании са против това. Те искат да защитят техните права на собственост и са обединили усилията си, за да предотвратят други държави да копират техните продукти и да ги продават на по-ниски цени. Те са започнали съдебни дейности срещу южноафриканското правителство, което разпространява и продава евтини копия на анти-ХИВ/СПИН лекарства.
2. Обяснете, че участниците ще бъдат включени в симулиране на първата част – или предварителното изслушване – на съдебен процес, който се провежда в Южна Африка през 2001 г. Въпросите са: Дали правото да собственост е валиден аргумент да застраши правото на живот и достойнство на една група от хора? Правото на живот и здраве дали е валиден аргумент за незачитане правото на собственост?
3. Разделете участниците на четири еднакви групи, които да представляват„Фарма“ Инк, южноафриканското правителство, членове на Кампанията за предприемане на лечение (КПЛ) и съдиите.
4. Разпределете ролевите карти за съдебния процес на съответните групи.
5. Дайте на групите 25 минути, за да прочетат техните ролеви карти и да подготвят своите казуси и / или въпроси за процеса. Всяка група трябва да избере един говорител, който да представлява групата и едно или две подкрепящи лица, които да помагат на говорителя и да му съдействат при отговорите на въпросите по време на съдебния процес.
6. След като всички групи са готови, поканете хората да се върнат в пленарна зала. Те трябва да останат в четирите си групи.
7. Сега „Фарма“ Инк., правителството на Южна Африка и КПЛ имат всеки по 5 минути, за да представят своите позиции и повдигнат въпроси. Съдиите трябва да въведат всяка от групите и на свой ред да им дадат възможност да говорят.
8. Сега самите съдии имат 10 минути, за да отговорят на всякакви въпроси, повдигнати от групите, да отговорят на всички процедурни въпроси, поставени към тях и да обобщят различните аргументи и позиции.

Част 2. Фаза за постигане на консенсус (общо време 100 минути).
1. Помолете участниците да се разделят на малки групи, всяка от четирима души. Във всяка група трябва да има един предишен член на „Фарма“ Инк, един предишен член на правителството на Южна Африка, един предишен член на КЛ групата и един предишен съдия.
2. Раздайте копия от инструкциите за малки групи и една червена и една зелена карта на всеки участник. Уверете се, че всеки разбира това, което трябва да направи и че знаят предназначението на цветните карти и как да ги използват.
3. Дайте на групите 30 минути да се опитат да постигнат консенсус за начина на решаване на конфликтни искове.
4. Извикайте всички обратно в пленарна зала и ги помолете да докладват за резултатите от техните дискусии. Дайте на всяка група по 5 минути, за да представи своя доклад. Запишете основните решения и въпроси на флипчарт.
5. След като всички групи са съобщили своите позиции / решения, преминете към дискусия за процеса на вземане на решения. Може да попитате:
• Лесно ли беше да се постигне консенсус?
• Какви са предимствата и недостатъците на този подход?
• Имаше ли напрежение между опита за постигане на решение и опита да се включат всички членове от групата в решението?
• Кои бяха най-изострените проблеми?
6. Може да завършите тази фаза на дейността чрез прочитане на следния откъс от Решението на съда от 19 април 2001 година.
„Целта (...) на насърчаване на по-евтин достъп до лекарства (...) е похвална цел, и в контекста на епидемията от ХИВ/СПИН, това е конституционно задължение от най-висш порядък, свързано със задължението на държавата да зачита, защитава, насърчава и да отговаря на редица основни права, включително правата на човешкото достойнство и живот (считани за източник на всички други права) (...) не уважава предизвикателствата (...) към Закона, направени от жалбоподателите (т.е. фармацевтични компании).“

Обсъждане и оценкаGoto top

Оценката вече е започнала по време на обсъжданията в част 2. Сега продължете чрез насърчаване на участниците да разсъждават върху цялостния процес и след това да продължат да се идентифицират ключови въпроси за правата на човека, свързани с казусът. Ключовите въпроси могат да включват:
• Участниците чували ли са за този случай преди?
• Какви са били първите им мисли за случая в началото на упражнението?
• Как се промени разбирането на участниците за проблемите в хода на упражнението?
• Как хората сравняват двете форми на процеса на вземане на решения – тази на състезателност и тази на консенсуса? Коя произвежда най-задоволителни резултати? Как определяте дали един резултат е успешен?
• Какви са основните въпроси на правата на човека, които стоят зад процеса?
• Често се случва така, че претенции към различни човешки права трябва да бъдат съпоставени една с друга. Как бихте определили приоритетите на различни претенции? Какви критерии ще използвате?
• Какви са последиците от изхода на казусът за ХИВ-позитивни хора във вашата страна? Например предлагат ли се общи лекарства?
• Какво се прави, за да се информира обществеността за ХИВ/СПИН във вашето място на живот? Какво повече може и трябва да се направи?

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Имате нужда от много време за тази упражнението, тъй като проблемите са сложни и участниците трябва да мислят доста задълбочено върху тях. Следва да се отбележи, че двете части не трябва да се провеждат в един и същи ден; те могат да се направят в две различни сесии.

Вие трябва да обясните, че целта на използването на червените и зелени карти е да се помогне на хората да си изяснят кое помага и кое пречи на вземането на решения. В идеалния случай, в края на дискусиите и преговорите в част 2, всички активни страни ще покажат зелените карти и ще могат да достигнат до споделено решение.

В част 2 някои групи могат да достигнат до консенсус, а други да не могат. В дискусията вие трябва да се възползвате от възможността да се изследват силните и слабите страни на подхода на консенсус за вземане на решение. Помолете групите, достигнали до консенсус, да докладват не само окончателната си позиция, но също така и основните аргументи, които стоят зад нея. Попитайте тези групи, които не са достигнали до консенсус, да опишат какво ги е сближило и какво е допринесло за разделението между тях. Забележка: ще намерите повече информация за постигането на консенсус в допълнителната информация в темата Мир и насилие в глава 5.

Важно е да проверите текущото състояние на хората в местната общност, които живеят с ХИВ/СПИН, както и да се адаптира / свърже упражнението с въпроси, които се отнасят до тях. Забележка: Името на коалицията от фармацевтични компании – Pharma Inc. - е измислено за целите на това упражнение.

ВариацииGoto top

Може да включите и екип от журналисти за отразяване на съдебния процес. Вие ще имате нужда от допълнителни материали: камери, компютър и принтер. Трябва да им се даде определен и ограничен период от време, за да представят своите материали в края на процеса. Продължителността на времето ще зависи от формата, който те изберат, например вестник, радио или телевизионно предаване или блог. Ако се спрете на този вариант, ще трябва да се направи ролева карта за журналистите. Също трябва да предвидите и допълнителни 15 минути за дейността, както и 10 допълнителни минути за оценка на работата на журналистите.

Предложения за последващи дейностиGoto top

Обсъдете аспекти на правото на живот и на човешко достойнство във вашата страна във връзка със здравни въпроси. Подходящо начало, особено за дискусия в малки групи, могат да бъдат критични инциденти (казуси и истории) в новините.

 Осведомете се за проблемите на здравеопазването и правата на човека в глобален план. Посетете уеб-страници или намерете публикации от ключови НПО (MSF, КПЛ, Christian Aid, Oxfarm, Спасете децата) и международни институции (Световна здравна организация). Намерете информация за действията, които се предприемат за подпомагане решаването на проблемите на здравеопазването и ги напишете в списък върху флипчарта.

КПЛ проведоха много успешна кампания и все още са много активни в Южна Африка (виж www.tac.org.zа). За съжаление не всички кампании постигат целите си като тях. Може да има много причини за това, но една от тях би могла да бъде лошата организация и недостатъчната публичност. Групата може да обсъди тези проблеми и да развие уменията си за ефективно провеждане на кампании чрез упражнението “Внимавайте, ние наблюдаваме” или “Доста”.

Идеи за действиеGoto top

Открийте кой подпомага действията, насочени към проблемите на здравеопазването във вашия район, и по какъв начин вие можете да дадете своя принос.

Допълнителна информацияGoto top

Това упражнение е създадена на базата на едно съдебно дело, заведено пред Върховния съд на Южна Африка през 2001 година. Южноафриканската асоциация на фармацевтичните производители повдигна обвинение срещу президента на Южноафриканската република Нелсън Мандела и други, в това число Кампанията за предприемане на лечение, на основанието, че те са пренебрегнали патентите им върху лекарствата за ХИВ и са внесли по-евтини общи лекарства за лечение на милионите граждани, страдащи от СПИН.
Съдиите трябва да претеглят различните интереси и права на двете страни. От една страна, Асоциацията на фармацевтичните производители претендира за правото на собственост, равенство или свободен избор на занятие и професия, а от друга страна, правителството и КПЛ твърдят, че държавата е длъжна да зачита, защитава, поддържа и осъществява основните права на човешко достойнство и на живот на своите граждани.

В историческото си решение съдът заключва, че правото на собственост е от по-нисък порядък от правото на човешко достойнство и живот и следователно трябва да бъде ограничено. Впоследствие производителите на лекарства преустановяват казусът. Този случай е посрещнат с всеобщо одобрение като,,един истински триумф на Давид над Голиат, не само за нас в Южна Африка, но и за хората в много други развиващи се страни, които се борят за достъп до здравеопазването“ (съвместно прессъобщение на НПО от 19 април 2002г.).,,Това е рядка, но много значима победа на бедните над могъщите многонационални компании! Но сега предизвикателството за нас е да работим заедно с производителите на лекарства и с правителството, за да доставим лекарствата на тези, които се нуждаят.“ (Кевин Уоткинс от Oxfam)

СПИН и тенденциите на глобализация

Борбата с вируса на ХИФ и СПИН е една от осемте основни цели за развитие на хилядолетието, поставени от ООН.

В богатите страни хората, живеещи с ХИВ/СПИН, могат да живеят по-добър и дълъг живот поради антиретровирусните лекарства, които са безплатни и се осигуряват от държавата. В бедните страни хората, засегнати от ХИВ, страдат повече и умират порано, защото нямат достъп до лечение на ХИВ . Годишните разходи за здравеопазването в тези страни е средно около 10$ на глава от населението, докато тройната терапия, която е достъпна за хората в богатите страни, възлиза на 10 000$ - 15 000$ на година.
Бедността, липсата на просвета и социалното неравенство ускоряват разпространяването на епидемията, но предизвикателството е преди всичко от политическо естество и е свързано с правителствата, международните институции и фармацевтичните компании. За да има ефект, борбата срещу СПИН трябва да предизвика реакция от страна на ключовите международни механизми и институции. На първо място това са Международният валутен фонд (МВФ), Световната търговска организация (СТО), TRIPS (Търговски аспекти на правата за интелектуална собственост, ГАТС ( Общо споразумение по търговията с услуги ) и Комисията за решаване на спорове, която действа като трибунал на СТО (Световната търговска организация).

За раздаванеGoto top

PDFPDF

Ролеви карти за съдебния процес

Ролева карта за процеса: Корпорация „Фарма“Инк
Вие сте група от висши служители на Корпорация,,Фарма“ Инк. Вашата компания е сред водещите производители на фармацевтични препарати в света. Закупили сте правата за ползване с търговски задачи на ключови лекарствени препарати за лечение на ХИВ и СПИН. Трябва да поддържате планираната печалба и да удовлетворите вашите акционери. Затова искате да защитите правото на компанията да определя продажната цена на продуктите си, като се вземат предвид разходите за изследователска дейност, производствените разходи и възнаграждението на работната сила. Ако позволите на друга компания да произвежда и да продава копия на вашите продукти на по-ниска цена, ще изложите на риск печалбата си и устойчивостта на компанията си. В резултат на това сте обединили силите си с други водещи фармацевтични компании, за да попречите на която и да е държава да позволява производството и продажбата на вашите продукти на по-ниски цени и за да ги дадете под съд, ако е необходимо. Поради тази причина сте завели съдебно дело срещу правителството на Южна Африка.
Трябва да подготвите аргументите си, за да защитите своята позиция. Разполагате с 5 минути да ги представите по време на процеса.

Ролева карта за процеса: Правителство на Южна Африка
Вие сте висши служители в правителството на Южна Африка. Правителството се опитва да отговори на жалбата на фармацевтичните компании, които са завели съдебно дело срещу него. Корпорация,,Фарма“ Инк. се опитва да попречи на всички държави да позволяват производството и продажбата на техните продукти на по-ниски цени, т.е. цени, по-ниски от цените на дребно на техните продукти. Принципно вие сте съгласни с позицията на корпорация,,Фарма“ Инк.
От друга страна, някои обществени движения начело с Кампанията за предприемане на лечение (Treatment Action Campaign) поддържат тезата, че едно от конституционните задължения на държавата е да осигури достъп до евтини лекарствени средства, особено в контекста на епидемията ХИВ /СПИН. Вие сте реагирали спрямо политическия натиск от страна на обществото и сте разрешили вноса на по-евтини лекарства заместители от държави като Индонезия.
Трябва да подготвите аргументите си, за да защитите своята позиция. Разполагате с 5 минути да ги представите по време на процеса.

Ролева карта за процеса: Кампания за предприемане на лечение (Treatment Action Campaign)
Вие сте група активисти, представители на Кампанията за предприемане на лечение (КПЛ) от Южна Африка. Според Кампанията държавата носи отговорността за осигуряване на достъп до евтини лекарства, особено в контекста на епидемията ХИВ/СПИН. В отговор на тези твърдения правителството е започнало да внася по-евтини лекарства. Освен това вие твърдите, че държавата е длъжна да обезпечи финансово пациенти и организации, които се борят със заболяването ХИВ/СПИН.
Въпреки това правителството на Южна Африка е изправено пред съда от фармацевтичните компании, които искат да предотвратят копиране и продажба на продуктите им на по-ниски цени. Затова решавате да обедините усилията си с правителството за защита на ролята на държавата за предоставяне на достъпни лекарства.
Трябва да подготвите аргументите си, за да защитите своята позиция. Разполагате с 5 минути да ги представите по време на процеса.

Ролева карта за процеса: Съдии
Вие сте група съдии, които заседават във връзка с опита на водещите фармацевтични компании да заведат дело срещу правителството на Южна Африка и да му попречат да разрешава производството и продажбата на по-ниски цени на копия на продуктите им. Активисти, представляващи Кампанията за предприемане на лечение (Treatment Action Campaign), защитават позицията на правителството
Ролята ви е да поканите трите страни по казусът да представят последователно позициите си. След тези представяния вие не трябва да взимате решение или да правите заключения. Задачата ви е да спомогнете за изясняване на проблемите и да обобщите аргументите, които подкрепят противоречащите си искания.
Същността на проблема е как да бъдат разрешени противоречащите си претенции за човешки права. Защитата (правителството и КПЛ) изявяват претенции за правата на живот и достойнство, докато обвинението (Корпорация „Фарма“ Инк) изявява претенции за правото на собственост. В официалните съдебни протоколи е отбелязано следното:
„Правата на живот и достойнство са най-важните от всички права на човека и източник на всички други права на личността. Служейки на едно общество, основаващо се на признаването на правата на човека, ние трябва да ценим тези две права повече от всички останали. Това трябва да бъде демонстрирано от държавата във всичко, което прави, включително и в начина, по който наказва престъпниците.“

Срещу
„Правото на собственост е защитено от глава 25 от Конституцията на Южна Африка, която гласи следното
 „Собственост 25(1): Никой не може да бъде лишен от собственост, освен по силата на общ нормативен акт, и никой закон не може да позволи арбитражно отнемане на собственост.

Трябва да подготвите въпроси към трите страни. Разполагате с 10 минути да зададете въпросите си и да изслушате отговорите.

Ролеви карти за процеса : Журналисти (като опция - вижте посочените по-горе „вариации“)
Вие сте група от журналисти и отговаряте за отразяване на съдебния процес.

Вашата задача е да информирате за казусът и да представите всички гледни точки. Вие имате достъп до отделните срещи, организирани от различните страни: съдиите, КПЛ, правителството на Южна Африка и „Фарма“ Инк. . Когато присъствате на срещите, вие може само да наблюдавате; нямате право да предизвиквате смущения, прекъсвате или подпомагате работата на групите. Може обаче и да правите индивидуални интервюта, ако то не пречат на провеждането на срещите. Можете също така да правите снимки и ще имате достъп до компютър, принтер и Интернет, за да вършите работата си.

Вие ще представите резултатите от работата си в края на процеса. Можете да изберете формата, например блог, Интернет, статия от вестник или радио или телевизионно предаване. Вие разполагате с 10 минути, за да представите материала си.

Инструкции за малките групи за част 2
Вие сте група от четири души, като всеки един е представител на една от следните страни:

• Корпорация,,Фарма“Инк ;
• Правителството на Южна Африка;
• Активисти, представляващи Кампания за предприемане на лечение (Treatment Аction Сampaign)'
• Група от съдии по казусът
Инструкции
1. Всеки един от групата представя себе си и страната, която представлява, т.е. ролята, която играе.
2. След това всеки посочва какви чувства изпитва по отношение на ситуацията в края на процеса. Участникът показва зелена карта, ако смята, че ще бъде лесно да се намери решение, а ако смята, че ще е трудно, трябва да покаже червена карта. ( Целта на използването на картите е да помогне на всеки да осъзнае как протича процесът на постигане на съгласие.)
3. Вашата задача сега е да се опитате да постигнете задоволително решение въз основа на консенсус между четиримата членове. Дискусията трябва да се проведе на кръгове. Съдията е председател по време на дискусията и представя позицията си най-накрая.
• Първи кръг: заявете позицията си.
• Втори кръг: представете вашите идеи за решение.
• Трети кръг: споразумейте се за различни решения.
4. Изслушвайте се внимателно. След всяко изказване трябва да покажете цветната си карта, за да посочите какви са чувствата ви в момента по отношение на възможностите за постигане на задоволително решение.
5. В края на процеса за постигане на консенсус изберете един човек, който да докладва за резултатите пред цялата група.