Ако бъде върнат, той ще бъде подложен на мъчения!

Общ преглед

Симулация, мини-съдебен процес, който разглежда   реален случай, внесен пред Европейския съд  по правата на човека

Свързани права
 • Свобода от изтезания
 • Правото на център за бежанци
 • Право на справедливо публично изслушване
Задачи
 • Придобиване на познания за ролята на Европейския съд за правата на човека и за дерогации на членове от Закона за човешките права
 • Развиване на умения за критично мислене и излагане на логически аргументи
 • Култивиране на чувство за справедливост и чувство за човешко достойнство
Материали
 • Копия от ролевите карти
 • Химикалки и хартия за водене на бележки
 • Информационна карта за фасилитатора
Подготовка
 • Ксерокопирайте и изрежете картите . Всеки ще нужда от собствена карта и трябва да имате равен брой съдии (или възможно равен), представители  на Правителството на Обединеното кралство и представители на г-н Чахал.
 • Номерирайте картите във всяка група 1, 2, 3, 4 и т.н.
 • Ще ви трябва достатъчно пространство, така че всеки „съд“ (3 души) да е в състояние да седи на разстояние от останалите.
КЛЮЧОВА ДАТА
 • 26 юниМеждународен ден на ООН за подкрепа на жертвите на мъчения

Инструкции

1. Кажете на групата, че сесията ще бъде посветена на един съдебно дело, заведено пред Европейския съд за правата на човека. Попитайте участниците което знаят за този съд и за Европейската Конвенция за правата на човека.
2. Прочетете информацията от картата на казусът и се уверете, че всеки разбира, че въпросът е: „Ще бъде ли депортирането на г-н Чахал нарушение на член 3?“
3. Участниците се разделят на 3 еднакви групи
• Група А представлява г-н Чахал
• Група B представлява правителството на Обединеното кралство
• Група C представлява съдиите в Европейския съд по правата на човека
4. Раздайте на всяка група копия от съответната роля карта и обяснете на участниците, че имат 30 минути, за да обсъдят и изяснят собствените си позиции. Групи А и Б трябва да използват това време, за да подготвят своите аргументи, а група C (съдиите) трябва да подготвят въпроси и за двете страни.
5. След 30-та минута накарайте участниците да се прегрупират: номер 1 в една група, номер 2 в друга и така нататък, така че всяка нова група да се състои от по един представител на г-н Чахал, един представител на правителството на Обединеното кралство и един съдия.
6. Обяснете, че всяка една от тези нови малки групи представлява мини-съд. Съдилищата имат нови 20 минути, за да изслушат аргументите на двете страни и за съдиите да задават въпроси.
7. След това време, всеки съдия трябва се произнесе с индивидуална преценка за това ще има ли нарушение на член 3, ако г-н Чахал бъде депортиран. Съберете отново цялата група и поискайте от съдиите да произнесат своите решения, като посочат причините.
8. Предложете на представителите на другите две групи възможност да отговорят на съдийските преценки и след това им съобщете как в действителност Европейският съд се е произнесъл по това дело (Вижте информационната карта по-долу в „Материали за раздаване“).
9. Помолете участниците за реакции относно решението и след това продължете с обсъждането и оценката.

Обсъждане и оценка Goto top

 • Кои бяха най-трудните аспекти на случая?
 • Смятате ли, че ви беше трудно да играете ролята си?
 • Смятате ли, че „съдията“ във вашата малка група е взел правилното решение? Какви бяха най-важните фактори за окончателното решение?
 • Защо смятате, че Европейската конвенция за правата на човека не позволява ограничение на правото на мъчения, дори и в спешни случаи?
 • Какво ще са последствията, ако изтезанието понякога е позволено?
 • Как всичко това се отнася до сегашната „войната срещу тероризма“? Знаете ли за други подобни дейности или случаи?
 • Защо се нуждаем от Европейския съд по правата на човека?
 • Знаете ли за някои дела от вашата страна, които са отнесени пред съда?
 • Кой може да заведе дело в Европейския съд по правата на човека?

Съвети за фасилитаториGoto top

В точка 4, когато хората се срещат с други и споделят своята роля, ще трябва да ги предупредите, че те ще бъдат разделени при действителните съдебни дела. Насърчавайте хората да използват част от времето за обсъждане на детайли по случая с другите, както и част от времето да подготвят встъпителните си изявления. Съдиите трябва да изяснят подробностите по случая и да помислят за вида на допълнителната информация, която ще им е нужна от двете страни, за да вземат решение.

Обяснете на двете страни в процеса, че дори и ако не са съгласни с представяната от тях позиция, те трябва да предложат възможно най-добрата защита пред съдиите.
Най-добре ще е, ако можете да си позволите различните „съдилища“ да се срещнат в различни стаи (Точка 6), или най-малкото да бъдат достатъчно отдалечени, за да не пречат на другите или те на тях.

Помолете съдиите да управляват времето в хода на „процеса“. Те може предварително да планират колко време да отделят за въпроси и как да разпределят на времето между двете страни. Обърнете им внимание, че на всяка страна следва да се предостави приблизително същото време, както и че трябва да имат време на разположение за изясняване на въпроси, оспорвани от двете страни.

Ако участниците не са чували нещо по въпроса, накрая бихте могли да им предоставите информация относно доклада на Дик Марти "Тайно задържане и незаконни трансфери на задържани лица, в които участват страни членки на Съвета на Европа: втори доклад". Той описва тайните задържания и условията в Гуантанамо (вижте допълнителната информация по тема Война и тероризъм).

Предложения за последващи упражненияGoto top

Упражнението "Тероризъм" разглежда различни начини за определяне на тероризма, използвайки примери от евентуални терористични актове. Също така можете да разгледате друго човешко право, което не подлежи на ограничения - правото на живот - в упражнението "Когато дойде утре". Там се използва част от текст, написан от един млад човек осъден на на смърт.

Допълнителна информацияGoto top

Европейският съд по правата на човека е международен съдебен орган, създаден на база на Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) от 1950 за мониторинг на спазването на правата на човека от страните-членки на Съвета на Европа. www.echr.coe.int

На сайта www.abouthumanrights.co.uk е представено адаптирано резюме на Европейския Съюз за правата на човека и неговата дейност.

Съдът установява, че ще има нарушение на член 3, ако британското правителство предприеме планираната депортация на г-н Чахал. Техните аргументи са следните:
„Член 3 защитава една от най-основните ценности на демократичното общество ... Съдът е наясно с огромните трудности, пред които са изправени държавите в модерните времена при защитата на техните общности от терористично насилие. Въпреки това, дори и при тези обстоятелства, Конвенцията абсолютно забранява изтезанията или нечовешкото или унизително отношение или наказание, независимо от поведението на жертвата. За разлика с повечето от съществените клаузи на Конвенцията и протоколи 1 и 4, член 3 не предвижда изключения и не допуска дерогация по силата на член 15, дори и в случай на публична заплаха или извънредно положение, застрашаващо съществуването на нацията ...

... Забраната, предвидена в член 3, срещу малтретирането е еднакво категорична и в случаите на експулсиране. По този начин, когато има сериозни основания да се смята, че даден индивид ще бъде изправен пред реална опасност да бъде подложен на отношение в противоречие с член 3, ако се експулсира в друга държава, отговорността за защита срещу такова отношение в случай на експулсиране се носи от договарящата държава. При тези обстоятелства дейността на въпросното лице, дори нежелана или опасна, не може да представлява законно основание.“

Дерогация. Под това се разбира акта на отнемане на правна разпоредба, или, в случая на Европейската конвенция за правата на човека, на суспендиране на правни задължения на държава-членка към определени членове. Член 15 от ЕКПЧ позволява на държава-членка да прибегне към това "по време на война или друго извънредно положение", но преди това държавата трябва да информира генералния секретар на на Съвета на Европа, и дерогацията трябва да бъде "стриктно наложена от положението". Член 15 също така посочва, че не може да има дерогация по членовете 3, 4.1 и 7, а дерогация по член 2 се прилага само за "смъртните случаи в резултат от законни военни дейности".

В продължение на години Великобритания е правила дерогация по части от член 5, и това е подновено през ноември 2001 г., след терористичните атаки в САЩ през септември 2001 г., на основание, че Великобритания е изправена пред терористична заплаха. Великобритания е единствената от страните-членки на Съвета на Европа, която използва правото си на дерогация в резултат на терористичните атаки през 2001 в САЩ. Дерогацията беше оттеглена през 2005 година след решение на Камарата на лордовете, което я окачестви като дискриминационно, и следователно е несъвместима с Конвенцията.

Резюме на Европейската конвенция за правата на човека

Идеи за действие Goto top

Научете повече какви дела са заведени пред Европейския съд по правата на човека относно вашата страна и дали са били взети съдебни решения, които осъждат такива нарушения. Можете да намерите база данни, като посетите сайта www.echr.coe.int и след това влезете в база данни "HUDOC".

Материали за раздаванеGoto top

PDFИзтегли като PDF

Карта за казусът, която се използва в етап 2 на инструкциите
Казусът


Kaрамджит Сингх Чахал е индийски гражданин, но в момента живее в Обединеното кралство. Той е сикх и подкрепя кампанията за независимост на държава на сикхите в района Пенджаб на Индия.

Британското правителство се опитва да депортира г-н Чахал обратно в Индия, защото тя твърди, че неговата подкрепа за сикхската независимост и дейността му в миналото означава, че той е заплаха за националната сигурност във Великобритания, особено като се имат предвид настоящите опасения от терористична дейност.

Г-н Чахал се бори срещу депортирането в Европейския съд по правата на човека, защото той твърди, че е сигурен, че ще бъде измъчван, ако го върнат в Индия. Той твърди, че това би било нарушение на член 3 и затова правителството няма право да го депортира.

Ролева карта на Карамджит Сингх Чахал

Вие сте индийски гражданин, но в момента живеете в Обединеното кралство. Вие сте сикх и подкрепяте кампанията за независимост на държавата на сикхите в района Пенджаб, Индия.

Британското правителство се опитва да ви депортира обратно в Индия, защото твърди, че вашата подкрепа за сикхската независимост и миналата ви дейност означават, че сте заплаха за националната сигурност във Великобритания, особено като се имат предвид настоящите опасения от терористична дейност.

Вие сте сигурни, че ако се върнете в Индия, ще бъдете измъчван, тъй като много от приятелите и семейството ви са били – както и вие самият последният път, когато сте посетили Индия. Това е било преди само шест години и тогава сте арестувани и задържани от полицията Пенджаб за 21 дни. През това време сте държани в белезници при ужасни условия, пребиван до безсъзнание, преживели сте токов удар върху различни части на тялото си и сте подлаган на симулация на екзекуция . По-късно са ви освободили без произнасяне на присъда.
Вашата позиция е следната:
1. Вие не сте заплаха за националната сигурност във Великобритания, защото подкрепяте мирното разрешаване на конфликта в Индия.
2. Вие със сигурност ще бъдете измъчван отново, ако се върнете в Индия, защото там нещата не са се променили съществено и сега сте дори по-известен като сепаратист.
3. Ако правителството на Обединеното кралство позволи това да се случи, то ще откаже правото ви да не бъдете подлаган на изтезания. Това би нарушило Член 3 от ЕХПЧ.

Членове от Европейската конвенция за правата на човека:

Член 3: Забрана на изтезанията
Никой не може да бъде подложен на изтезания или нечовешко или унизително отношение или наказание.

Член 15: Дерогация при извънредни случаи
1. В случай на война или друго извънредно положение, правителството може да ограничи някои от правата в тази конвенция, но само тогава, когато това е абсолютно необходимо.
2. Правата в членове 3, 4 (и) и 7 никога не могат да бъдат ограничени. Правото на живот не може да бъде ограничено, освен в случай на смърт при законни военни дейности.
 

Ролева карта на правителството на Обединеното кралство

Казусът


Kaрамджит Сингх Чахал е индийски гражданин, но в момента живее в Обединеното кралство. Той е сикх и подкрепя кампанията за независимост на държавата на сикхите в района Пенджаб,Индия.
Вие действате от името на правителството на Обединеното кралство, което се опитва да депортира г-н Чахал обратно в Индия, защото твърди, че неговата подкрепа за сикхската независимост и дейността му в миналото означава, че той е заплаха за националната сигурност във Великобритания, особено при настоящата загриженост от терористична дейност.
Г-н Чахал се бори срещу депортирането пред Европейския съд, като той настоява, че със сигурност ще бъде подложен на мъчения, ако се върне в Индия. Той твърди, че това би било нарушение на член 3, и поради това правителството няма право да го депортира.

Вашата позиция е:
За г-н Чахал не съществува сериозен риск от измъчване, тъй като ситуацията в Индия се е променила от прибиваването му там последния път и вие имате гаранция от индийското правителство, че той ще бъде в безопасност.
Той е заплаха за националната сигурност тук във Великобритания заради дейността си в подкрепа на движението за независимост на сикхите.
В тази връзка правото му да не бъде измъчван следва да бъде ограничено и не трябва да има предимство пред възможните заплахи за национална сигурност.

Членове от Европейската конвенция за правата на човека:

Член 3: Забрана на изтезанията
Никой не може да бъде подложен на изтезания или нечовешко или унизително отношение или наказание.

Член 15: Дерогация при извънредни случаи
1. В случай на война или друго извънредно положение, правителството може да ограничи някои от правата в тази конвенция, но само тогава, когато това е абсолютно необходимо.
2. Правата в членове 3, 4 (и) и 7 никога не могат да бъдат ограничени. Правото на живот не може да бъде ограничено, освен в случай на смърт при законни военни дейности.

Ролева карта за съдиите

Казусът
Kaрамджит Сингх Чахал е индийски гражданин, но в момента живее в Обединеното кралство. Той е сикх и подкрепя кампанията за независима държава на сикхите в района Пенджаб,Индия.
Правителството на Обединеното кралство се опитва да депортира г-н Чахал обратно в Индия, защото твърди, че неговата подкрепа за сикхската независимост и дейността му в миналото означава, че той е заплаха за националната сигурност във Великобритания, особено като се имат предвид настоящите опасения от терористична дейност.
Г-н Чахал се бори срещу депортирането пред Европейския съд, като твърди, че той със сигурност ще бъде измъчван, ако се върне в Индия. Той счита, че това би било нарушение на член 3 и поради това правителството няма право да го депортира.
Вероятност за изтезания: информация от различни източници
В доклад на ООН за изтезанията от 1995 година специален докладчик коментира практиката на изтезания в ареста „... няколко инциденти, за които с достоверност се твърди, че са широко разпространени, ако не и ендемични, като те се разследват и дори при някои се стигна до осъждане на извършителите.„
Един по-нов доклад на Amnesty International описва модел на нарушенията на правата на човека, извършени от служители на полицията в Пенджаб, действащи в операции под прикритие извън тяхната държава. Амнести твърди, че видни сикхски сепаратисти все още са изправени пред сериозен риск от „изчезване“, задържане без съд и присъда, мъчения и извънсъдебна екзекуция, често от страна на полицията в Пенджаб.

Членове от Европейската конвенция:

Член 3: Забрана на изтезанията
Никой не може да бъде подложен на изтезания или нечовешко или унизително отношение или наказание.

Информационна карта за ползване от фасилитатор в точка 8 на инструкциите

Резюме на казусът Чахал срещу Великобритания, (22414/93) [1996] ЕКПЧ 54 (15 Ноември 1996)
Факти: Жалбоподателят е сикх, които е влязъл незаконно в Обединеното кралство, но престоят му във Великобритания по-късно се узаконява по силата на общата амнистия за нелегални имигранти. Той е бил политически активен в общността на сикхите в Обединеното кралство и играе важна роля в създаването и организирането на Международната младежка федерация на сикхите . Бил е арестуван, но не и осъден за заговор да убие тогавашния индийски министър-председателя, а по-късно е осъден за нападение и сбиване, но присъдата не е изпълнена. Заповедта за депортиране е издадена заради политическата му дейност и наказателните разследвания, предприети срещу него, и той е задържан до произнасяне на решението на ЕКПЧ.
Жалба: Жалбоподателят претендира, че депортирането му в Индия ще доведе до реална опасност от изтезания, нечовешко или унизително отношение, което би нарушило член 3 от Европейската конвенция. Той също така твърди, че в случая е налице нарушение на правото му на свобода, гарантирано от член 5.
Съдът: ЕСПЧ констатира нарушение на член 3 и член 5 (4) и 13, но не открива нарушение на член 5 (1). Аргументиране: член 3 съдържа гаранция, която е абсолютна в случаите на експулсиране, така че Великобритания не може да разчита на интересите на нейната национална сигурност, за да оправдае депортирането на заявителя. Жалбоподателят ще бъде изправен пред реална опасност от малтретиране, ако бъде депортиран в Индия. Не е установено нарушение на член 5 (1), тъй като решението е важно и не може да бъде взето прибързано. Позоваването на интересите на националната сигурност не освобождава националните органи от ефективен контрол от страна на националните съдилища, така производството на английския съд не отговаря на изискванията на Член 5(4).
http://www.hrcr.org/safrica/citizenship/Chahal.html