Можете ли да отговорите на тези въпроси? Ще е приемлива ли молбата ви за център за бежанци?

Общ преглед

Това е симулация на трудностите, пред които се изправят бежанците в търсене на център за бежанци. Засягат се   следните въпроси:
• Чувството за безпомощност и емоционалните проблеми,   които преживяват бежанците
• Преодоляване на езиковата бариера
• Дискриминацията по време на процедурата

Свързани права

• Правото да се търси и да се получи център за бежанци
• Правото да няма дискриминация въз основа на етническа принадлежност или страна на произход
• Правото да бъдеш считан за невинен до доказване на противното

Задачи

• Повишаване на осведомеността за проявите на  дискриминация от страна на граничната полиция и имиграционни те служби спрямо кандидатите за център за бежанци
• Разработване на междукултурни комуникационни умения
• Стимулиране на съпричастност към бежанците и търсещите център за бежанци

Материали

• Копия на раздадените „молби за център за бежанци”, по едно за всеки участник
• Химикалки, по една за всеки участник

Подготовка

В стаята сложете бюро, зад което да седнете   и да изиграете ролята на служител-бюрократ.

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 21 февруариМеждународен ден на майчиния език

Инструкции

1. След като участниците влязат в стаята, не обръщайте внимание на присъствието им и не ги поздравявайте. Не казвайте какво ще се случи по-нататък.
2. Изчакайте няколко минути след определеното начало на сесията и раздайте копията от „Молба за получаване на център за бежанци“ и химикалките - по една на всеки участник.
3. Кажете на участниците, че разполагат с пет минути за попълване на формуляра, но не споменавайте нищо друго. Не обръщайте внимание на никакви въпроси и протести. Ако трябва да комуникирате, говорете друг език (или измислен от вас език) и използвайте жестове. Сведете комуникацията до минимум. Не забравяйте, че проблемите на бежанците не са ваша грижа – вашата работа е само да раздадете формулярите и след това да ги съберете!
4. Ако някой закъснее, поздравете го неучтиво, например с думите: „Закъснявате. Вземете този формуляр и го попълнете. Разполагате само с няколко минути.“
5. След изтичане на петте минути съберете формулярите, без да се усмихвате и да влизате в личен контакт.
6. Повикайте по име някой от участниците, попълнили формулярите, и му кажете да застане отпред. Разгледайте формуляра и измислете нещо за начина, по който участникът го е попълнил, например: „Не сте отговорили на въпрос 8“ или „Виждам, че на въпрос 6 сте отговорили с „Не“. Отказва ви се център за бежанци.” Кажете на участника да си тръгва. Не влизайте в дискусия. Продължете незабавно и повикайте следващия участник да излезе напред.
7. Повторете процедурата няколко пъти. Не е необходимо да разглеждате всички молби, продължете само толкова, колкото е необходимо на участниците да разберат какво става.
8. Накрая излезте от ролята си и поканете участниците да обсъдят това, което се е случило.

Обсъждане и оценкаGoto top

Най-напред попитайте участниците как са се чувствали по време на упражнението и след това дискутирайте какво се е случило, какво са научили и връзките с правата на човека.

• Как са се чувствали участниците, докато са попълвали неразбираемия формуляр?
• Реалистична ли е била симулацията на преживяванията на кандидатстващия за център за бежанци?
• Смятате ли, че във вашата страна отношението към кандидатите за център за бежанци по време на процедурата на кандидатстване е справедливо? Защо? Защо не?
• Какви са последствията за човек, чиято молба за получаване на център за бежанци е отхвърлена?
• Участниците попадали ли са в ситуация, в която не са знаели езика и е трябвало да общуват със служебно лице, например с полицай или с кондуктор? Какво е било чувството?
• Какви права на човека са заложени в това упражнение?
• С какви възможности разполагат търсещите център за бежанци лица, за да потърсят защита от нарушаването на правата им?
• Колко хора търсещи център за бежанци има в страната ви? Мислите ли, че страната ви приема справедлив дял бежанци?
• Какви права се отричат на хората, търсещи център за бежанци, в страната ви?

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Това упражнение е сравнително лесно за фасилитиране – основното, което се иска от вас, е да бъдете „силни“ в ролята си, да сте сериозни, твърди и да се държите като бюрократи. Участта на бежанците не е ваша грижа – вие просто си вършите работата! Проблемът е в това, че много хора не желаят бежанци в страната си. Служителите на имиграционните власти имат заповеди да проучват внимателно бежанците и да дават достъп само на тези, които имат документи за самоличност и които правилно попълнят формулярите за кандидатстване. Много често бежанците не знаят езика на съответната държава и им е много трудно да попълнят формулярите. Освен това те са изтормозени и в състояние на стрес. Особено им е трудно да разберат какво става и какви са причините молбите им да бъдат отхвърлени, както често се случва.

„Молбата за център за бежанци“ е на креолски език. Креолски са езиците, които са се появили в резултат на два народа, които нямат общ език, правейки опит да комуникират един с друг. Резултатът е смесица от езици. Например, ямайският креолски до голяма степен включва английски думи с диалектно произношение, наложени на западноафриканската граматика. Съществуват няколко креолски езика, например в Хаити и Доминиканската република и в някои острови на Тихия и Индийския Океани, Папуа Нова Гвинея и Сейшелите. Причината, поради която в настоящото упражнение се използва креолски език, е тази, че относително малко европейци го знаят. Ако се случи, че имате участник, който говори този креолски език, можете да го помолите да вземе ролята на граничар от граничната полиция или имиграционен служител.

Предложения за последващи упражненияGoto top

Ако имате желание да разгледате по-подробно аргументите да се даде или да се откаже достъп на бежанците в дадена държава, проведете упражнението "Може ли да вляза?" .

Много търсещи център за бежанци идват в Европа и срещат трудности при интегрирането си, тъй като не разполагат с достатъчно образование в родните си страни. Ако искате да научите повече за неравенството при предоставяне на образование в цял свят, можете да използвате упражнението "Образование за всички".

Идеи за действиеGoto top

Научете повече за процедурите и това, което действително се случва в страната ви, когато търсещо център за бежанци лице дойде на границата ви. Къде и кога попълват те първите си формуляри? Разполагат ли с правото на преводач от самото начало? Погледнете в Интернет на страницата на официалната правителствена информация, поканете имиграционен служител, който да дойде и да разговаря за предизвикателствата на работата, и да интервюира търсещите център за бежанци, за да установи възгледите им по отношение на ситуацията, колко справедлива смятат те, че е системата и пред какви трудности са изправени, особено при процедурите свързани с първоначалното попълване на формулярите. Информацията може да се използва за кампании във връзка с осведомеността на бежанците или за обратна връзка с имиграционния отдел или организации като Агенцията за бежанците на ООН (UNHCR) и Амнести Интернешънъл.

Деца, особено тези, които търсят център за бежанци, и не са придружени от родител или възрастен, който е близък член на семейството, се нуждаят от специална защита. Проучете какви са установените процедури за непридружени непълнолетни и вижте дали има някакви практически начини, по които можете да помогнете, например, като окажете съдействие при превода на документи, изпратени от властите или като станете настойник (вижте посочената по-долу в настоящото информация).

Допълнителна информация Goto top

Бежанци
Думата „бежанец“ се използва в общи линии, за да определи лице, което бяга от страната си и търси безопасност. Тя също така има точно, правно значение като някой, който официално е признат като нуждаещ се от защита по Женевската Конвенция от 1951 г. „Търсещо център за бежанци“ лице е някой, който иска да стане законно признат бежанец. Официални определения на темите са дадени в речника и могат да се намерят още обяснения и информация в отдела за допълнителна информация свързан с "Може ли да вляза?".

Ще намерите много повече идеи за свързани с бежанци упражненията в инструмент, разработен от Британския Червен Кръст.
Отидете на www.redcross.org.uk и потърсете позитивни изображения.

Следната информация е от Европейския съвет за бежанци и изгнаници (ECRE), www.ecre.org.

Шансовете на бежанците да намерят защита до голяма степен зависят от процедурите, използвани за оценяване на свързани с център за бежанци случаи. Дори най-непреодолимата претенция за международна защита може да бъде отхвърлена, ако не е изцяло и справедливо разгледана. Граничните и имиграционните власти трябва да разберат задължението за приемане на търсещи център за бежанци хора, като трябва да им се предоставят правна помощ и свързани с преводачи услуги.
На 1 декември 2005 г. влезе в сила Директивата за процедурите за център за бежанци на ЕС; тя определя минималните стандарти за процедурите в държавитечленки за даване и оттегляне на статуса на бежанец. Тя разглежда въпроси като достъп до процедури (в това число гранични процедури), задържане, общ преглед на молбите, лични интервюта и правна помощ. По мнението на Европейския съвет за бежанци и изгнаници (ЕСБИ), Директивата „не разглежда стандарти, благоприятни за пълноценно и справедливо разглеждане на свързан с търсене на център за бежанци иск. ... въпросите от загриженост включват ... санкционирането на гранични процедури, които дерогират от принципите и гаранциите на самата Директива”. През 2009 г. Директивата беше изменена, за да осигури по-добра хармонизация на свързаната с център за бежанци система в Европа.

Тази дейност е адаптирана от Донахю, Д. и Флауърс, Н. „Без корени”, Хънтър Хаус Паблишърс, 1995 г.

Деца в търсене на център за бежанци
Комисарят на Съвета на Европа по правата на човека написа на 20 април 2010 г.: „Имаме задължението да защитим тези деца (непридружени малолетни). Ключовият въпрос е, че те разполагат с право на защита. Следователно, първата стъпка не трябва да е автоматичното вземане на решение за връщането им, а по-скоро бързо определяне на настойник, който да представлява интересите на детето. Това е най-добрата защита срещу злоупотреба от трафиканти, а също така и от възможното нехайство от властите в страната домакин”. https://www.coe.int/en/web/commissioner/home

За раздаванеGoto top

PDFИзтегли като PDF

Формуляр на молба за център за бежанци (на креолски език)
1. Appellido  
2. Primer nombre  
3. Fecha de nacimiento  
4. Pais, ciudad de residencia  
5. Ou genyen fanmi ne etazini?  
6. Kisa yo ye pou wou  
7. Ki papye imagrasyon fanmi ou yo genyen isit?  
8. Eske ou ansent?  
9. Eske ou gen avoka?  
10. Ou jam al nahoken jyman