„Демокрацията не е нещо, в което вярвате или място, на което да поставите шапката си, а е нещо, което вие вършите. Вие участвате в нея. Ако спрете да го правите, демокрацията рухва.“

Аби Хофман

Общ преглед

Тази дейност включва преговори за правата и задълженията на гражданите, правителството, НПО и медиите в условията на демокрация

Свързани права

• Правото на човек да участва в управлението   на държавата и в свободни избори
• Правото на достъп до информация и свободата   на изразяването на убеждения
• Всеки има задължения към обществото

Задачи

• Развиване на разбирането за връзката между правата и задълженията
• Развиване на дискусията и свързаните със сътрудничество умения
• Стимулиране на гражданската отговорност

Материали

• Лист хартия А4 и молив за всяка група, за да си води бележки
• 4 големи листа (A3) или хартия за флипчарт (по един комплект за всяка група „листа за отчет”)
• 3 маркера, един червен, един зелен и един син за всяка група
• 4 кълба от канап или прежда (различен цвят прежда за всяка група)
• Ролка самозалепваща лента (скоч) за всяка група
• Ножици
• Лист за раздаване на правилата на играта, по един на група

Подготовка

• Изрежете 6 дължини (всяка с дължина 1.5 м) връв или вълна от всяко кълбо (24 общо; по 6 от всеки цвят, по един цвят на група)

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 15 септемвриМеждународен ден на демокрацията

Инструкции

1. Обяснете на участниците, че целта на настоящата дейност е да се начертае „схема” на различните взаимоотношения между четирите „заинтересовани страни“ в едно (идеално) демократично общество.
2. Разделете участниците на четири еднакви групи, които ще представляват четирите „заинтересовани страни“ в условията на демокрация: правителството, НПО сектора, медиите и гражданите.
3. Раздайте на всяка група по един лист хартия А4 и молив, за да си водят бележки и ги помолете да направят „мозъчна атака“ в рамките на 10 минути и да определят ролята, която играе тяхната „заинетерсована страна“ в демократичното общество, т.е. кои са основните функции, които изпълнява. При изтичане на времето участниците трябва да постигнат договореност за петте най-важни функции.
4. След това те трябва да изготвят „листата си за записи“. Раздайте на всяка група голям лист хартия (А3 или хартия за флипчарт) и червен маркер и ги помолете отгоре да напишат „актьора“, който представляват, а отдолу петте им най-важни функции.
5. Съберете групите на едно място да представят „листата си за записи“. Помолете групите да споделят реакциите си. Попитайте ги дали са съгласни за основните функции на четирите „заинтересовани страни“. Нека групите, ако желаят, да променят списъците си, ако сметнат за необходимо, след като чуят коментара на останалите групи.
6. Разделете отново четирите групи и им раздайте зелените химикалки. Дайте им петнадесет минути, за да направят „мозъчна атака“, за да определят какво изискват една от друга, за да могат да изпълняват функциите си. Когато времето е почти изтекло, помолете групите да приоритизират двете най-важни искания спрямо останалите „заинтересовани страни“ и да ги запишат под отделни заглавия като използват зеления маркер.
7. Раздайте копията от „Правилата за игра“ и ги прочетете, за да е ясно на всички каква е следващата стъпка от упражнението . Помолете групите да поставят своите листове за записи в средата на стаята и да ги подредят под формата на квадрат, с около 1м разстояние един от друг (вж. диаграмата). Помолете участниците от всяка група да заемат места близо до „техния“ ъгъл.
8. Раздайте на всяка група 6 конеца вълна, ролка скоч и синя химикалка.
9. След това започват кръговете на преговорите. Всеки кръг продължава 10 минути. Напомнете на участниците, че целта е да се набележат отношенията между различните „заинтересовани страни“ и след приемането на дадено искане трябва да се залепи с тиксо едно нишка прежда между съответните два листа, за да се обозначи приемането на дадено задължение.
10. Преминете към обсъждане и оценка, докато участниците все още седят около схемата.

Обсъждане и оценкаGoto top

Помолете участниците да разгледат мрежата, която са направили, и да разсъждават върху упражнението.
• Трудно ли е било да се измислят функциите, които изпълняват правителството, НПО, медиите и гражданите в условията на демокрация?
• Имало ли е несъгласия в групите по отношение на това кои искания да бъдат приети и кои – отхвърлени?
• Кои от исканията към другите групи не са били приети като отговорности? Защо е така? Смятате ли, че такива случаи биха предизвикали проблеми и в реалния живот?
• Има ли отговорности, които всяка група е приела, за които преди това не са се сетили? Какво е отношението на участниците към тях сега
• Показало ли е упражнението нещо ново за демократичното общество, което участниците не са знаели по-рано? Имало ли е изненади?
• Кои права са заложени в това упражнение?
• Член 29 на Всеобщата декларация за правата на човека гласи: „Всеки човек има задължения към обществото, в което единствено е възможно свободното и цялостно развитие на неговата личност.“ Кои са най-важните задължения в живота ви понастоящем?
• Какви са ролите на различните заинтересовани страни при осигуряване, че не са нарушени правата на никого?
• Какви са ролите на различните заинтересовани страни при осигуряване, че всеки трябва да разполага с достъп до образование за човешки права?

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Използването на четири различни цвята прежда (като един цвят е свързан с всяка „заинтересована страна ”) , прави схемата да изглежда по-атрактивна и е по-лесно да се проследят връзките, например, исканията на всички граждани може да са жълти, а всички тези на медиите – черни.
В точка 5 на инструкциите, след като групите са изтеглили своя списък от функции, не отделяйте дълго време за обсъждане на въпросите като цяла група. Трябва да използвате това повече като подсещане за следващата малка групова работа, която предстои за извършване. Групите може да поискат да си водят бележки за функциите на другите групи.

Ако групите се стремят да излязат с определени функции, опитайте се да ги помолите да помислят за определения вид нещо, което извършва тяхната „заинетерсована страна“ и, какво би липсвало, ако я нямаше! Може да пожелаете да предоставите примери, за да помогнете на групите да започнат:
• Правителствата съставят законодателството, вземат решения за общата политика и осигуряват, че страната се справя с бюджета си.
• НПО лобират за интересите на малцинствата, поемат въпроси, които правителството (или опозицията) не са успели да адресират, водят кампании за промени в законодателството.
• Медиите докладват за политиката на правителството, изследват въпроси и предоставят анализ и коментар.
• „Функциите“ на гражданите включват всичко, което е важно в демократично общество: идеите могат да варират от гласуване за парламент, активност при ангажиране с права на човека, учредяване на организации за защита на конкретни групи, разпитване за и вземане на участие в политическия живот и т.н.

Когато съставят списъци с исканията си (точка 5), напомнете им да не отправят нереалистични искания към другите „заинтересовани страни“. Отговорностите трябва да са приемливи, така че участниците не бива да отправят несправедливи или неразумни претенции.

В точка 9, когато групите започнат преговори, те не трябва да се представят като „съревнование“, нито пък трябва да се отделя прекалено много време за този етап. Акцентирайте върху това, че групите трябва да си сътрудничат една с друга: целта е изграждане на общество, в което всички „заинтересовани страни“ работят заедно за благото на всички. Следователно транзакциите трябва да протекат сравнително бързо: кажете на групите да приемат исканията, ако изглеждат разумни, а в противен случай да ги отхвърлят, като спорните въпроси се оставят за дискутиране на по-късен етап.
Ако групите се нуждаят от помощ при мисленето за исканията и отговорностите, може да използвате като пример медиите и гражданите: журналистите се нуждаят от подсказки къде се случват събитията и гражданите носят отговорност за привличане на вниманието на медиите и предоставянето на свидетелски изявления.

ВариацииGoto top

Дейността може да се усложни или опрости чрез използване на различен брой „заинтересовани страни“ в обществото. Така например може да добавите „фирми“, „малцинства“, или „групи в неравностойно положение“. Това обаче ще направи процеса на преговори много по-сложен, и вие може да не карате всички групи да разменят исканията си с всички останали групи. Освен това може да използвате различни категории, които са по-пряко свързани с живота на младите хора – например може да заместите „гражданите“ с „млади хора“ и „правителството“ с „училище”.

Упржанението може да се опрости чрез премахване на една или повече групи – например като работите само с „гражданите” и „правителството”. Този вариант е за предпочитане, ако групата ви е малка.

Можете да извършите упражнението, без да използвате схемата. По време на преговорите даден участник от първата група държи нишката прежда в единия край, докато предлага другия край на участник от втората група. Ако участниците държат нишките в двата края, до края на преговорите цялото „общество” ще бъде свързано физически до края на процеса!

Предложения за последващи упражненияGoto top

Групата може да продължи да добавя различни обществени групи към схемата (вж. Вариации). За по-голяма яснота участниците могат да пренесат схемата върху друг лист хартия. Помислете кои от тези връзки не са добре развити във вашето общество и какво може да се направи за преодоляване на този проблем.

Ако групата иска да помисли за насоката, в която се движи дадено общество, на участниците може да им хареса упражнението "Нашето бъдеще".

Идеи за действиеGoto top

Изпълнете упражнението отново, но този път го използвайте като метод, за да анализирате как си взаимодействат местното ви правителство, местните медии, местните НПО и граждани. Идентифицирайте къде връзките могат да бъдат по-добри и доведете това до вниманието на „заинтересованите страни“, или като напишете писма, блог или статия в местните медии. Можете да поставите практическо начало, за да подобрите връзките между собствената ви организация, училище, колеж или клуб с другите „заинтересовани страни“.

За раздаванеGoto top

PDFИзтегли като PDF

Правила на играта

1. Целта на упражнението е исканията на всяка „заинетересована страна“ да бъдат приети от всеки един от останалите „заинтересовани страни“.
2. Преговорите се извършват в три кръга между двойки „заинтересовани страни“, както следва:
• Кръг I: преговарят гражданите и НПО, от една страна, а от друга страна – медиите и правителството;
• Кръг 2: преговарят гражданите и медиите, от една страна, а от друга страна – НПО и правителството;
• Кръг 3: преговарят гражданите и правителството, от една страна, а от друга страна – медиите и НПО.
3. Във всеки кръг двойките решават сами кой да започне и се редуват да отправят искания.
4. Участниците трябва да заявят искането си кратко и ясно. Освен това трябва да обяснят какво включва това искане и защо го отправят, т.е. защо е важно и по какъв начин ще им помогне да осъществят собствените си функции.
5. Когато решават дали да приемат или да отхвърлят дадено искане, участниците трябва да решат дали това, което се иска от тях, е справедливо, и дали ще могат да го изпълнят.
6. Ако искането се приеме, двойките използват една от нишките прежда на „предявилите искането лица“ и го записват между два „листа със записи“, за да обозначат постигнатото споразумение. Приемащата група записва кратка бележка в своя „лист за записи“ със синя химикалка, за да им напомни за отговорностите и за това, което са се договорили да извършат.
7. Ако втората група отхвърли искането, нишката прежда се оставя настрани.
8. Повторете същия процес, докато се обсъдят всички искания.
9. Повторете същия процес във всеки кръг, докато се установят връзки между четирите „заинтересовани страни“.
10. На края на процеса, ще има схема, която ще представлява взаимоотношенията между различните заинтересовани страни в демокрацията. Всеки един от заинтересованите страни ще разполага с „лист за запис“ със списък на функциите си с червена химикалка, списък на исканията на другите „заинтерсовани страни“ със зелена химикалка и списък на действията, които те са се договорили да предприемат, за да отговорят на исканията на другите „заинтересовани страни“, написани със син химикал. Исканията и действията се представляват от оцветена прежда.

Image : Record sheet in activity Making links