Какво знаем за правата на човека?

Общ преглед

Това е опростена викторина и вариант на играта Бинго, в която участниците споделят знания и опит в областта на правата на човека.

Свързани права

• Всички права на човека

Задачи

• Разбиране за това, че правата на човека се отнасят за всички и навсякъде
• Развиване на уменията за слушане и критично мислене
• Стимулиране на чувството за уважение към другите хора и техните мнения

Материали

• По едно копие от въпросника и молив за всеки участник
• Хартия за флипчарт и маркери

Подготовка

• Направете копие на въпросника върху голям лист или хартия за флипчарт.
• Запознайте се с основните права, упоменати във Всеобщата декларация за правата на човека и в Конвенцията за правата на детето

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 8 майСветовен ден на Червения кръст и Червения полумесец

Инструкции

1. Раздайте листовете с въпроси и моливите.
2. Обяснете на участниците, че трябва да си намерят партньор и да му зададат един от въпросите в листа. Ключовите думи в отговора трябва да се запишат в съответното поле.
3. След това двойките се разделят и всеки си намира друг партньор.
4. Целта на играта е не само да се получи отговор за всяко поле, но и за всеки въпрос да се получи отговор от различен човек.
5. Който пръв получи отговор във всяко поле, извиква ,,Бинго!“ и става победител.
6. Преминете към дискусията. Вземете въпроса от първото поле и помолете всеки участник да обяви отговорите, които е получил. Запишете ключовите думи на флипчарта. На този етап позволете кратки коментари от участниците.
7. След като попълните таблицата, се върнете и обсъдете по-подробно отговорите във всяко поле.

Обсъждане и оценкаGoto top

• Всички въпроси ли бяха свързани с правата на човека? С кои права?
• На кои въпроси беше най-трудно да се отговори? Защо?
• Кои въпроси бяха най-спорни? Защо са спорни правата?
• Участниците откъде са знаели за правата на човека и нарушенията на тези права? Вярват ли на източниците на тази информация?

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Спокойно можете да променяте някои от въпросите и да пригодите упражнението към интересите и нивото на вашата група.

Когато записвате отговорите на всеки въпрос, нанасяйте само ключови думи. Предназначението на таблицата е да ви помогне в по-нататъшната дискусия. След всеки кръг се занимайте накратко с въпросите за пояснение или различията в интерпретацията. Отбележете си идеите, които изискват по-задълбочена дискусия, и се върнете към тях накрая.

Има вероятност участниците да дадат примери, за които вие самите не знаете, или защото са неясни, или защото са от лично естество. Това не би трябвало да има значение - от никого не може да се очаква да знае всичко! Може да попитате участниците как получават дадена информация и обсъждат нейната достоверност и надеждност. Настоящата дейност дава добра възможност да накарате хората да мислят критично за информацията по принцип.

Някои от отговорите ще бъдат спорни. Така например някой може да каже, че абортът отрича правото на живот. Някои активни страни от групата може да са силни привърженици на този възглед, а други може да изразят също толкова силно несъгласие. Първата поука е, че е важно да се опитваме да разберем от всички гледни точки: опитайте се да разберете защо хората имат точно такива възгледи. Винаги има конфликти на интереси и права (в този случай между интересите на майката и нероденото дете). Каквито и да са различията в мненията или интерпретацията на права, хората винаги трябва да се отнасят с уважение към онези, чието мнение се различава от тяхното собствено. Може да не са съгласни с гледната им точка, но трябва да уважават отсрещния човек.
Втората поука е, че трябва да сме осведомени за правата на човека, защото те са спорни. Няма ясни разграничения и не е решено веднъж завинаги как точно трябва да се интерпретират и прилагат - нужно е да се преоценяват и развиват непрекъснато. Ето защо всеки е длъжен да бъде участва в процеса на популяризиране и защита на правата на човека.

Предложения за последващи упражненияGoto top

Разгледайте един или два от отговорите, предизвикали полемика, и обсъдете реалните житейски дилеми, възникващи, когато се опитваме да изградим култура на уважение към правата на човека.

Друг начин да се проучат правата на човека, е посредством изображения. Установете по какъв начин участниците виждат правата на човека чрез упражнението "Силата на цветята". Упражнението може да предизвика много дискусии - например за стереотипите, за дискриминацията, и за това, как изграждаме представата си за света.

Можете да продължите и с разглеждане на начините, по които определени събития и прояви се съобщават в медиите и как аспектите, свързани с човешките права, могат да получат по-голямо внимание. Опитайте "Създаване на новини" във „ Всички различни – Всички равни“.

За раздаванеGoto top

PDFИзтегли като PDF

Въпросник

Името на документ, който прокламира правата на човека

 
Специално право, което всички деца трябва да имат Песен/Филм/Книга за човешките права
Право, отричано на някои хора във вашата страна

 
Право на човека, от което сте лишени самите вие Организация, бореща се за правата на човека
Задължение, което имаме всички във връзка с нашите човешки права

 
Пример за дискриминация Право от което жените понякога са лишени
Някой, който се бори за правата на човека

 
Нарушаване на правото на живот Пример за това как може да се наруши нечие право на неприкосновеност
Човешко право, което често бива отказвано на младите

 
Група или общност, чиято свобода от дискриминация често бива нарушена във вашата страна Пример за нарушаване на правото на безопасна среда във вашата общност