(Неофициално резюме)

Конвенцията за правата на детето (КПД) е най-всеобщо приетият инструмент за правата на човека, ратифицирана от всички страни по света, с изключение на две. Конвенцията включва пълния набор от права на човека - граждански, политически, икономически, социални и културни права - за децата в един единствен документ. Конвенцията е приета от Общото събрание на ООН на 20 ноември 1989 г. и влиза в сила през септември 1990 година.

Конвенцията определя в 41 члена правата на човека, които трябва да се спазват и защитават за всяко дете на възраст под осемнадесет години.


Член 1

Дефиницията за дете е “всяко човешко същество на възраст под осемнадесет години”, освен ако националното законодателство не приема достигане на пълнолетие на по-ранна възраст.

Член 2

Правата, гарантирани в конвенцията, се осигуряват без никаква дискриминация от всякакъв вид.

Член 3

При всички дейности, отнасящи се до деца, най-добрият интерес на детето трябва да бъде от първостепенно значение.

Член 5

Държавата трябва да уважава отговорностите, правата и задълженията на родителите или разширеното семейство.

Член 6

Всяко дете има присъщо право на живот.

Член 7

Детето има право на име, правото да придобие гражданство, да познава и да бъде отглеждано от своите родители.

Член 8

Детето има право на идентичност и гражданство.

Член 9

Детето има право да не бъде отделяно от родителите си, освен ако не е в негов интерес и по съдебен ред.

Член 12

Детето има право да изразява мнения по всички въпроси, засягащи го / я и на мнението на детето трябва да се придава нужното значение.

Член 13

Детето има право на свобода на изразяване, включително и правото да търси, да получава и да разпространява информация и идеи от всякакъв вид.

Член 14

Правото на детето на свобода на мисълта, съвестта и религията трябва да се уважава.

Член 15

Детето има право на свобода на сдружаване и мирно събиране.

Член 16

Никое дете не трябва да бъде подлагано на произволна или незаконна намеса в неговия / нейния личен живот, семейство, дом или кореспонденция; детето трябва да бъде защитено от незаконно посегателство срещу неговата / нейната чест и добро име.

Член 17

Държавата гарантира правото на детето на достъп до информация и материали от национални и международни източници.

Член 18

Родителите носят основната отговорност за отглеждането и развитието на детето.

Член 19

Държавата взема всички законодателни, административни, социални и образователни мерки за закрила на детето от всички форми на физическо или психическо насилие, нараняване, злоупотреба, липса на грижи, малтретиране или експлоатация.

Член 24

Детето има право на най-високи стандарти на здравеопазването, с акцент върху първичната здравна помощ и развитие на превантивни здравни грижи.

Член 26

Детето има право да се възползва от социалната сигурност.

Член 27

Детето има право на жизнен стандарт, който позволява физическо, умствено, духовно, морално и социално развитие.

Член 28

Детето има право на образование. Държавата трябва да направи началното образование задължително, достъпно и безплатно за всички, и да насърчава развитието на различни форми на средно образование, които са достъпни за всяко дете. Училищата дисциплина трябва да се прилага по начин, съвместим с достойнство на детето. Образованието трябва да бъде насочено към развитието на личността на детето, неговите таланти и способности, зачитането на правата на човека и основните свободи, отговорен живот в свободно общество, в духа на свобода, приятелство, разбирателство, толерантност и равенство, развитието на опазването на природната среда.

Член 30

Детето има право да живее според неговата / нейната собствена култура.

Член 31

Детето има право на отдих и почивка, да играе и свободно да участва в културния живот и изкуствата.

Член 32

Детето трябва да бъде защитено от икономическа експлоатация и от извършване на работа, която е опасна за неговия / нейния живот и развитие.

Член 33

Детето трябва да бъде защитено от незаконната употреба на наркотични вещества.

Член 34

Детето трябва да бъде защитено от всички форми на сексуална експлоатация и сексуално насилие, използването на деца в проституция или друга незаконна сексуална практика, в порнографски представления и материали.

Член 38

Държавата трябва да предприема всички възможни мерки за защита и  грижи за децата, засегнати от въоръжен конфликт.

Член 40

Всяко дете, обвинено в извършване на незаконно действие или престъпление, гарантирано трябва да бъде считано за невинно до доказване на противното, да получава правна помощ при представянето на неговия / нейния случай, да не бъде принуждавано да дава показания или да се признава за виновно, да се зачита напълно неговият/нейният личен живот, да бъде третирано по начин, подходящ за възрастта, обстоятелствата и неговото благополучие. Не могат да се налагат смъртно наказание или доживотен затвор без възможност за освобождаване за нарушения, извършени от деца на възраст под 18 години.


Пълният текст на Конвенцията и факултативните протоколи могат да бъдат прочетени и изтеглени от много интернет-сайтове, като например на УНИЦЕФ (www.unicef.org/crc)

Източник: Център на ООН за правата на човека и Народното движение за изучаване на правата на човека www.pdhre.org