Всеобща декларация за правата на човека
(Резюме)
 

Член 1
Право на равенство

Член 2
Свободата от дискриминация

Член 3
Право на живот, свобода и личната сигурност

Член 4
Свободата от робство

Член 5
Свобода от изтезания и унизително отношение

Член 6
Право на признаване като човек пред закона

Член 7
Правото на равенство пред закона

Член 8
Право ефективна правна защита от компетентен съд

Член 9
Свободата от неправомерен арест и заточаване

Член 10
Правото на справедливо публично изслушване

Член 11
Право за невинност до доказване на противното

Член 12
Свободата от нарушаване на неприкосновеността, семейството, жилището и кореспонденцията

Член 13
Правото на свободно движение в и извън страната

Член 14
Право на център за бежанци в други страни от преследване

Член 15
Право на гражданство и свободата за неговата промяна
 

Член 16
Право на брак и семейство

Член 17
Право на собственост

Член 18
Свобода на вярата и религията

Член 19
Свобода на мнение и информация

Член 20
Правото на мирни събрания и асоцииране

Член 21
Правото на участва в правителство и в свободни избори

Член 22
Право на социална сигурност

Член 23
Право на желана работа и членство в професионални съюзи

Член 24
Право на почивка и отдих

Член 25
Право на подходящо жизнено равнище

Член 26
Право на образование

Член 27
Право на участие в културния живот на общността

Член 28
Право на социален ред, която изразява този документ

Член 29
Задължения на общността от съществено значение за свободно и цялостно развитие

Член 30
Свобода от държавна или лична намеса в горните правата


 

Copyright © 1999 Human Rights Resource Center, University of Minnesota. Reproduced with permission.