Бежанецо, върви си у дома! Той би се върнал, ако можеше.

Общ преглед

Това е ролева игра за група от бежанци, които се опитват да избягат в друга държава. Тя е насочена към:

 • Тежкото положение на бежанците
 • Социалните и икономическите аргументи за даване и отказ на център за бежанци
Свързани права
 • Правото да се търси център за бежанци в други страни
 • Правото на невръщане (правото да не бъдат върнати тяхната страна, където са изложени на риск от преследване или смърт)
 • Свобода от дискриминация
Задачи
 • Да се развият познания и разбиране за бежанците и техните права
 • Практикуване на умения за представяне на аргументи и правене на преценки
 • Насърчаване на солидарност с хората, които са принудени внезапно да избягат от домовете си.
Материали
 • Ролеви карти
 • Флипчарт (по желание)
 • Тебешир и или мебели за очертаване на граничен   контролно-пропускателен пункт
 • Химикалки и хартия за наблюдателите да си водят бележки
Подготовка
 • Копиране на ролевите карти. Всеки имиграционен служител бежанец и наблюдател имат собствена карта.
 • Създайте обстановка за ролевата игра. Например може да   начертаете на пода линия, която да представлява границата, или да подредите мебелите по такъв начин, че да създават физическа граница с отвор за мястото на гранично-пропускателния пункт. Една маса може да представлява гишето в офиса на имиграционните власти и пожелание направете табели за офиса на имиграционните власти, на които са написани разпоредби за влизане в страната, митнически разпоредби.
КЛЮЧОВА ДАТА
 • 20 юниСветовен ден на бежанците

Инструкции

 1. Обяснете, че тази ролева игра се отнася за група бежанци, които бягат от родината си и, търсейки безопасност, искат да влязат в друга държава.
 2. Започнете с „мозъчна атака“, за да получите представа за познанията на участниците по темата за бежанците. Напишете информацията на голям лист хартия или върху флипчарта, за да се върнете към нея по време на дискусията.
 3. Покажете на участниците как е аранжирана стаята и им прочетете следния текст: „Навън е тъмна, студена и дъждовна нощ на границата между X и Y . Пристигнала е голяма група бежанци, които бягат от войната в X. Гладни, уморени и премръзнали, те искат да прекосят границата и да влязат в Y. Имат малко пари и не носят други документи освен паспортите си. Служителите на имиграционните власти от държавата Y имат разногласия - някои искат да пуснат бежанците, а други не искат. Бежанците са отчаяни и привеждат различни аргументи в стремежа си да убедят служителите на имиграционните власти.”
 4. Разделете участниците в еднакви групи. Едната група представлява бежанците от държавата Х, втората група представлява служителите на имиграционните власти в държавата Y, а третата група се състои от наблюдатели.
 5. Кажете на „бежанците“ и „служителите на имиграционните власти“ да разработят роля за всеки и да подготвят аргументите си. Раздайте материалите и дайте на участниците 15 минути за подготовка.
 6. Започнете ролевата игра. Преценете сами кога да сложите край на играта, но имайте предвид, че 10 минути трябва да са достатъчни.
 7. Дайте на наблюдателите 5 минути, за да подготвят коментара си и след това преминете към обсъждане и оценка.

Обсъждане и оценкаGoto top

Най-напред помолете наблюдателите да направят обобщен коментар на ролевата игра. След това помолете участниците, които са били в роли за коментар относно това какво е да си бежанец или служител на имиграционните власти и най-накрая преминете към общо обсъждане по повдигнатите въпроси, като дискутирате наученото от участниците.
• Справедливо ли е било отношението към бежанците?
• Бежанците имат право на защита по Чл. 14 от Всеобщата декларация за правата на човека и според Конвенцията за статута на бежанците от 1951 година. Осигурено ли е било на бежанците правото им на защита? Защо/защо не?
• Държавата трябва ли да има правото да връща бежанци? В какви случаи? Поради какви причини?
• Самите вие бихте ли направили това, ако бяхте служители на имиграционните власти? А как бихте постъпили, ако знаехте, че ги очаква смърт в собствената им страна?
• С какви проблеми се сблъскват бежанците след влизането си във вашата страна? Кои от човешките им права са нарушени?
• Какво трябва да се направи за решаването на някои от проблемите на бежанците след приемането им в страната ви?
• Има ли разселени лица във вашата страна? А в съседна страна?
• Какво може и трябва да се направи, за да не стават преди всичко хората бежанци?

Съвети за фасилитаторите Goto top

Направете,,мозъчна атака“, за да установите до каква степен участниците са осведомени защо има бежанци, какво кара хората да напускат родината си, откъде идват бежанците и в кои държави отиват. Това ще ви помогне да прецените как да проведете обсъждането на опита и оценката и каква допълнителна информация е необходимо да предоставите на този етап.

Помислете си какво ще направите, ако някой в групата ви е бежанец. В зависимост от ситуацията, можете да използвате неговия опит и да ви послужи като пряк източник на информация. От друга страна, може би такъв човек не бива да разиграва ролята на бежанец, за да не се провокират мъчителни спомени от преживяното.

Не е задължително трите групи да имат равен брой активни страни. Може да определите само трима-четирима наблюдатели, а останалите да участват активно в разиграването на ролите.

Действието се развива в една тъмна, студена и дъждовна нощ. Защо не изгасите светлината и не отворите прозорците, докато протича ролевата игра? Ако е подходящо, добавете към сцената и пристигането на група в малка лодка, напълнена с вода. За да пресъздадете объркването на бежанците по-драматично, може да напишете табелите на граничния пункт на чужд (или измислен от вас) език. В такъв случай не пропускайте да уведомите граничните служители какво пише на тези табели!

ВариацииGoto top

Направете ролевата игра отново, като този път служителите на имиграционните власти и бежанците си сменят ролите. Наблюдателите имат допълнителната задача да следят за различията между първата и втората ролева игра, особено за различия, водещи до по-голяма защита на правата на бежанците.

Направете продължение на ролевата игра, в която да участва официален екип от UNHCR, който да помогне на бежанците от държавата Х.

Предложения за последващи упражненияGoto top

Научете повече за бежанците във вашата страна, особено за реалностите на ежедневието им. Участниците може да се свържат с местна бежанска асоциация и да интервюират работниците в нея, доброволците и бежанците.

Разгледайте сайта www.newtimes.dk, където можете да прочетете истории, написани (на английски език) от лица, търсещи център за бежанци и бежанци в Дания. Изберете една статия и обсъдете отговора си.

Британският червен кръст има информация и упражненията за бежанци, които са свързани с техния проект Положителни образи: www.redcross.org.uk.

Ако групата ви се състои от цял клас ученици, те могат да продължат темата, като намерят информация за ролята на UNHCR (http://www.unhcr.ch) и след това напишат,,официален доклад”, съдържащ следните точки:
• Аргументите, които убедиха служителите на имиграционните власти да пуснат бежанците в страната;
• Примери за неуместно поведение на служителите на имиграционните власти;
• Препоръки относно мерките, които държавата Y трябва да предприеме, за да защити правата на бежанците.

Обсъдете дали или не Женевската конвенция отговаря на нуждите на настоящето и дали тя се нуждае от актуализиране. Например в много страни, за да получат статут на бежанец, търсещите център за бежанци трябва да докажат, че те са преследвани като отделни личности - не е достатъчно само да бъдат членове на група, която е преследвана или да идват от зона на военните дейности. По същия начин Женевската Конвеция не включва и климатичните бежанци.

Ако искате да направите упражнение, свързано със събитията след пресичане на границата, когато бежанците кандидатстват за получаване на център за бежанци, може да се насочите към "Езиковата бариера".Можете също така да направите колаж или плакати, които илюстрират трудностите пред бежанците – вижте "Игра с картини".

Идеи за действиеGoto top

Свържете се с местна или национална организация, която работи с бежанци, намерили подслон във вашата страна, и преценете как можете да им съдействате. Например много от тях са самотни и им е трудно да се интегрират. Те биха се зарадвали на нови приятели или помощ при изучаването на езика.

Особено уязвими са деца, които идват сами без член на семейството, за да търсят център за бежанци . Групата може да разбере какво се случва с тези непридружени непълнолетни лица в тяхната страна и как те биха могли да ги подкрепят. Идеите включват те да станат приятели, да им помогнат при изучаването на езика и в образованието, да играя футбол и да ходят заедно на излети.

Поканете НПО, работеща с бежанци, или дори бежанец във вашето училище или клуб и научете повече за това как бежанците стигат до вашата страна, за процеса на предоставяне на център за бежанци и за живота им сега.

Дефиниции и статистика за бежанците и мигрантите може да намерите в раздел Миграция в Глава 5.

Сайтът на Върховния комисариат на ООН за бежанците (UNHCR) осигурява много информационни и рекламни брошури, както и видео материали за организиране на семинар за бежанците във вашата организация или училище: http://www.unhcr.org.

Допълнителна информацияGoto top

Бежанците са хора, които трябва да се преместят, ако искат да спасят живота си или запазят свободата си. Те нямат защита от собствената си държава - всъщност често именно тяхното собствено правителство ги заплашва да преследва. Ако други страни не ги приемат и не им помагат след като те са влезли в тази страни, то те са обречени на смърт - или да непоносим живота в сянка, без средства за препитание и без права.

Материали за раздаванеGoto top

PDFИзтегли като PDF

Ролева карта за бежанците
Аргументи и възможности на бежанците
Трябва да подготвите аргументите и тактиката си. Вие сами трябва да решите дали да изложите аргументите си общо като група или всеки член поотделно да носи отговорност за излагане на отделните аргументи.
Можете да използвате следните аргументи, както и други, които сами измислите:
• Имаме право да получим център за бежанци.
• Децата ни са гладни; ваш морален дълг е да ни помогнете.
• Ако се върна, ще ме убият.
• Нямам никакви пари.
• Не мога да отида другаде.
• Аз бях лекар/ медицинска сестра/инжинер в моя град.
• Искам само подслон, докато връщането ми стане безопасно.
• Във вашата страна са били пуснати други бежанци.
• Къде сме? Контрабандистите на хора приеха да ни закарат до страна Z.
• Ще се опитам да подкупя служителите да ме пуснат да вляза.  

Преди самата ролева игра обмислете следните вариации:
• Как ще кандидатствате за влизане в държавата – като група или индивидуално?
• Ще се разделите ли от другите, ако за това ви помолят служителите на имиграционните власти?
• Какво ще правите, ако ви върнат обратно? Ще се приберете ли у дома? Ще ги помолите ли да ви пуснат транзитно, така че да стигнете до страна Z?
• Имат ли някои от вас документи за пътуване? Те истински ли са или фалшиви?

Вие разигравате ситуация, в която участва група от различни бежанци, така че при подготовката всеки трябва да определи самоличността си: възраст, джендър, семейно положение и роднини, религия и професия, финансово положение и вещи, които носят със себе си.

Ролева карта за наблюдателите
Задачата ви е да наблюдавате ролевата игра. В края на ролевата игра ще ви помолят да направите обобщен коментар. Изберете представител на вашата група.
Докато наблюдавате, наред с другите неща, трябва да обърнете внимание и на:
• Различните роли, които играят бежанците и служителите на имиграционните власти;
• Аргументите, които използват, и как ги излагат;
• Следете за нарушения на правата на човека.
Трябва да определите по какъв начин ще си водите бележки. Може да се разделите на две подгрупи - едната група да наблюдава служителите на имиграционните власти, а другата - бежанците.

Ролева карта за служителите на имиграционните власти
Аргументи на служителите на имиграционните власти и възможности
Трябва да подготвите аргументите и тактиката си. Вие сами трябва да решите дали да изложите аргументите си общо като група или всеки член поотделно да носи отговорност за излагане на отделните аргументи.
Можете да използвате следните аргументи, както и други, които сами измислите:
• Те са загубили всякаква надежда: не можем да ги върнем.
• Ако ги върнем, ние ще бъдем отговорни, ако ги арестуват, измъчват или убият.
• Законът ни задължава да приемем бежанците. • Те нямат пари, а ще се нуждаят от подкрепата на държавата. Нашата страна не може да си позволи това.
• Имат ли те документи за пътуване или за идентичност? Истински или фалшиви са те?
• Те истински бежанци ли са? Може би са дошли просто да търсят по-добър жизнен стандарт?
• Нашата страна е военен и бизнес партньор на страна Х. Не бива да ни виждат как ги защитаваме.
• Може да имат умения, от които се нуждаем?
• В страната ни има достатъчно бежанци. Трябва да се погрижим за нашите граждани. Да отидат в по-богатите страни.
• Можем да им поискаме подкуп и да ги пуснем.
• Ако ги пуснем, други също ще поискат да влязат.
• Те не говорят нашия език, изповядват друга религия и се хранят с други ястия. Няма да могат да се интегрират.
• Между тях може да се крият терористи или военнопрестъпници.

Преди самата ролева игра обмислете следните вариации:
• Всички бежанци ли ще пуснете да минат границата?
• Само някои ли ще пуснете?
• Ще ги разделите ли по възраст, професия, материално състояние...?
• Ще направите ли нещо друго?

Забележка

Тази дейност е адаптирана от Първи крачки – Встъпителен Наръчник за образование по човешките права. Амнести интернешънъл, Лондон, 1997.

Цитатът „Беглецо, върви си у дома! Той би се върнал, ако можеше“ е слоган, използван в кампанията на Върховия Комисариат на ООН за бежанците