И тези, които не са хора на изкуството, също имат права!

Общ преглед

Това е игра по отбори, в която участниците трябва с въображение да изобразят дадена дума, свързана с правата на човека.

Свързани права

• Свобода на изразяването на мнения и убеждения
• Свобода на мисълта
• Равенство на достойнството и правата

Задачи
• Придобиване на знания за Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ)
• Развитие на умения за комуникация и творческо мислене
• Създаване на чувство за солидарност и за уважение към разнообразието
Материали

• Стентабло с изброени членове от ВДПЧ
• Голям лист хартия или лист за флипчарт и маркер за записване на точките
• Листове хартия (А4) и химикали за рисуване по групи –   по един лист на отбор за всеки кръг от играта
• Самозалепваща лента или кабърчета за излагане на рисунките

Подготовка

• На стр. 600 разгледайте съкратената версия на Всеобщата декларация за правата на човека и я копирайте върху голям лист хартия.
• Изберете правата, с които искате да работи групата, и направете списък за ползване по време на играта.

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 10 декемвриДен на правата на човека

Инструкции

1. Помолете участниците да се разделят на малки групи от 4-5 души и да си изберат име на отбора.
2. Обяснете, че по време на тази дейност те ще се състезават по отбори. Ще дадете на един участник от всеки отбор по един член от Всеобщата декларация за правата на човека, който той ще трябва да изобрази. Останалите активни страни в отбора трябва да отгатнат кое право е изобразено на рисунката. Отборът, който пръв познае, отбелязва точка. Печели отборът, който е събрал най-много точки.
3. Помолете отборите да вземат няколко листа хартия и молив/химикал и да намерят място за сядане в стаята. Отборите трябва да са на известно разстояние един от друг, за да не се подслушват.
4. Повикайте при себе си по един участник от всеки отбор. Дайте им едно от правата във вашия списък, напр. „забрана на изтезанията“ .
5. Помолете ги да се върнат в групите си и да направят рисунка, която да изобразява даденото право, докато в същото време съотборниците им се опитват да познаят кое е това право. Могат да рисуват само изображения - не могат да се ползват числа или думи. Говоренето не е разрешено, освен с цел потвърждаване на правилния отговор.
6. Съотборниците могат да казват само предположенията си. Нямат право да задават въпроси.
7. След всеки кръг на играта помолете всички рисуващи да напишат на картината си кое право е изобразено и дали са завършили рисунката си, а след това да поставят листа настрани.
8. Направете втори кръг на играта; повикайте нови активни страни, които да рисуват, и им дайте друго право от списъка. Направете общо 7 или 8 кръга. Във всеки кръг трябва да рисува различен участник. Постарайте се всеки да има възможност да рисува поне веднъж.
9. Накрая помолете групите да изложат рисунките си, за да ги сравнят и обсъдят различните интерпретации и изображения на отделните права.

Обсъждане и оценка Goto top

Започнете с общ преглед на самата дейност и след това преминете към обсъждане на знанията на участниците за правата на човека.
• Изобразяването на правата на човека по-лесно ли е било или по-трудно спрямо очакванията на участниците?
• По какъв начин участниците са решили да изобразят дадено право? Откъде са черпели образите?
• Ако те са нарисували нарушение на правата, това нарушение може ли да се случи в тяхната страна?
• Какви са приликите и разликите между различните изображения на едно и също право? Колко различни начина има за изобразяване и интерпретация на една и съща концепция?
• След като всички рисунки са разгледани, попитайте участниците до каква степен са запознати с правата на човека.
• Смятат ли, че правата на човека имат връзка със собствения им живот? Кои права?

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Преди да направите това упражнение, трябва да прочетете Всеобщата декларация за правата на човека и да се запознаете с това, което влиза в понятието „права на човека“ -например, че правата са гарантирани в световен план, защитени са от закона, насочени са към достойнството на човека, защитават както отделни лица, така и групи хора, не могат да бъдат отнети, те са еднакви еднакви, взаимнозависими и всеобщи.

Трябва да решите как ще ползвате стентаблото. Ако участниците слабо познават Декларацията, може да ползвате таблото, преди да започнете самата дейност, защото в противен случай те може да не разберат какво точно трябва да отгатнат! Ако са по-добре запознати, използвайте таблото накрая, за да стимулирате дискусия за правата, които не са били изобразени.

Имайте предвид, че хората, които мислят, че не могат да рисуват добре, може да сметнат това упражнение за прекалено трудно. Уверете ги, че не търсите произведения на изкуството и поощрете всеки участник да направи опит. Може да останат изненадани от работата си!

Използвайте съкратената версия на Деклатрацията, за да изберете права за изобразяване. Ето и някои предложения: право на живот; забрана на изтезанията; право на справедлив съдебен процес; забрана на дискриминацията; право на неприкосновеност; право на образование; забрана на робството; свобода на сдружаването; свобода на изразяването; право на националност; свобода на мисълта и религията; правото на свободни избори; право на труд; право на здраве; право на собственост; право на встъпване в брак и създаване на семейство и право на избор на брачен партньор.

ВариацииGoto top

Ако разполагате с малка група с по-малко от осем души, можете да играете като една група. Помолете един участник да рисува в първия кръг, който познае, рисува в следващия кръг и т.н.

Вместо да рисувате, можете да направите упражнението, като помолите участниците да изразят избраните права чрез пантомима.

Предложения за последващи упражненияGoto top

При упражнението "Силата на цветята" също се използва рисуване при проуччването от къде произхожда концепцията на правата на човека.
Ако групата обича да бъде креативна, удоволствие може да им достави упражнението "Изиграйте това", при която хората трябва чрез пантомима творчески да предадат общата концепция за правата на човека.
Участниците могат да пожелаят да изследват някои от правата, свързани с определена група, например правата на хората с увреждания. За това бихте могли да използвате упражнението в "Вижте способността".

Goto top

КОМПАС

Наръчник за обучение по правата на човека за младежи