„Наречете го както си искате, но китоловът е убийство, а убийството е нещо лошо.”

Общество за запазване на китове и делфини

Общ преглед

В това упражнение се използват работа в малки групи, ролева игра, дискусия и постигане на консенсус по следните въпроси:
• Устойчивото ползване на морските ресурси
• Правото на коренните жители свободно да определят икономическото си, социално и културно развитие

Свързани права

• Правото на участие в културния живот на общността
• Правото на храна и достъп до природни ресурси
• Правото на живот, свобода и лична сигурност

Задачи

• Развитие на разбиране за очевидно конфликтни искове за правото на участие в културния живот и защита на околната среда
• Развиване на критично мислене, умения за представяне на аргумент и умения за изграждане на консенсус
• Стимулиране на непредубедено отношение към културните различия

Материали

За раздаване
• Химикалки и листове, върху които групите да си водят бележки

Подготовка

• Прочетете всички материали за раздаване, за да се запознаете с информацията по дадените проблеми. След това ще можете да давате допълнителна информация   на участниците, ако е необходимо.
• Направете копия на ролевите карти за всяка група. Всеки участник трябва да има собствена ролева карта за справка.

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 9 августМеждународен ден на коренното население

Инструкции

Настоящото упражнение се състои от две части: Част I (30 минути) представлява въведение в самото упражнение и засегнатите в нея екологични и културни проблеми, докато Част 2 (90 минути) е симулация на заседание, по време на което трябва да се намерят общите основания между племето Мака и лобито против китолов (antiwhaling lobby).

Част 1. Въведение в екологичните и културни въпроси (30 минути)
1. Обяснете на участниците, че настоящото упражнение е свързано с екологичните и културни права. В центъра ѝ е желанието на хората от племето Мака за възобновяване на лова на китове и произтичащата от това опозиция от страна на природозащитниците и други организации.
2. Разкажете на групата за племето Мака и обяснете, че противопоставянето съществува от много години и правните разходи ескалират, без да водят до траен резултат. Природозащитниците са използвали безразсъдни методи и са излагали собствения си и този на други хора живот на риск и някои членове на племето Мака са толкова разочаровани, че са нарушили закона и незаконно са ловували китове. Това е много неудовлетворителна ситуация за всички и изглежда, че е настъпил моментът страните да се опитат да се съберат, за да видят какво е общото между тях и да намерят решение.
3. Представете някои от въпросите, като помолите участниците да покажат отношението си по следните въпроси, като се изправят „високо или ниско“. Прочетете едно по едно следните твърдения:
• Обичаите на хората трябва да се уважават, стига да не нарушават правата на човека.
• Трябва да уважаваме правото на хората свободно да избират с какво да се хранят: дали да са вегани вегани, вегетарианци или да се хранят с месо.
• Храната, която приемаме, трябва да е произведена по природосъобразни  методи.
• В животновъдството не трябва да се прилагат жестоки методи като интензивно развъждане или жестоки начини на клане.
• Културните традиции са много важни за хората и трябва да бъдат уважавани.
• Китовете не трябва да бъдат обект на лов, дори за културни задачи.

Част 2. Симулация на заседание, по време на което се обсъжда безизходното положение между племето Мака и противниците на китолова (90 минути).
1. Припомнете на участниците, че в продължение на години са се водили свирепи битки, както буквално, така и законно, и че сега е моментът да се опитаме да намерим решение. Настоящото упражнение представлява симулация на заседание на една въображаема организация, наречена Crest (Култура, права, околна среда, устойчивост и диалог). Crest е независима организация, която работи за включване на компонента „права на човека” в екологичната проблематика. Целта е по пътя на диалога да се стимулира разбирателството. В заседанието - симулация на Crest участват четири различни групи:
а) Племето Мака, което иска възобновяване на китолова;
б) High North Alliance (HNA) - Алианс от крайния Север - организация, която представлява интересите на ловците на китове и тюлени. Алиансът работи за бъдещето на крайбрежните култури и устойчивото ползване на ресурсите от морски бозайници. Алиансът подкрепя племето Мака;
в) Sea Shepherd (Пастирът на моретата) - тази организация разследва и документира нарушенията на международното законодателство, разпоредби и споразумения, които защитават дивите морски видове. Тя се противопоставя на искането на Мака;
г) Грийнпийс - природозащитници-активисти, противопоставящи се на китолова.
2. Ролята на Crest е да улесни дискусия, която ще бъде насочена към пет въпроса:
• Защо са важни китовете?
• Сивите китове застрашен вид ли са?
• Защо трябва на племето Мака да се забрани да яде месото на китовете?
• Може ли да се модифицира ритуала на племето за извършване на лов на китове?
• Ако може да се постигне споразумение, от какъв мониторинг ще има нужда, за да се осигури защитата на китовете?
3. Помолете четирима активни страни да представляват Crest и разделете останалите на четири малки групи с равен брой хора. Раздайте ролевите карти. Групите разполагат с 30 минути за обсъждане на информацията и подготвяне на защитата на позициите си и подкрепяне на аргументите по петте въпроса.
4. Когато са готови, съберете групите в една обща група и помолете представителите на Crest да председателстват заседанието. Събранието трябва да продължи 60 минути.
5. Crest открива заседанието с кратко изявление за правата на човека и свързаната с околната среда рамка на дискусиите и повторно заявява, че целта на събранието е да сподели информация и да обсъди проблемите, формулирани от петте въпроса. След това племето Мака представя искането си. След това темите са открити за дискусия.
6. На края на дискусията Crest трябва да представи резюме. Направете кратка почивка и след това преминете към обсъждане и оценка.

Обсъждане и оценкаGoto top

Помолете групите да разсъждават за процеса на дискутиране и дали е било възможно да се стигне до консенсус по някои от въпросите; след това продължете да говорите за общи въпроси
• Трудно ли е било да се играят различните роли?
• Кое е най-интересното нещо, което са научили участниците?
• Кои са били най-силните аргументи: емоционалните апели или рационалните логични аргументи?
• Трудно ли е било да се погледне от противоположната страна? Трудно ли е било да се приеме аргумент от противоположната позиция?
• Колко общи неща е имало между всеки един от петте въпроса?
• Трудно ли е в реалността да се приемат културните практики на други народи, за които участниците смятат, че са груби, неразбираеми или неетични?
• В кой момент противоречието между културите се превръща в дискриминация?
• Трудно ли е да бъдеш непредубеден по отношение на културните различия?
• Глобализацията неизбежно ли води към загуба на културна идентичност? Променената култура изгубена култура ли е?
• Трябва ли да се гледа на културната промяна като на позитивен процес в един променящ се свят?
• Кои човешки права са били заложени в това упражнение?
• Противоречащите си претенции за права обикновено се разрешават в съда. Справедлив ли е такъв начин на решаване на проблемите, свързани с правата?
• Кое трябва да бъде разглеждано като приоритет: правата на хората на храна и живот или защитата на природата и опазването на видовете?

Като финал на сесията направете още един кръг с техниката ,,високо или ниско”, за да прецените дали има промяна в отношението на участниците към проблемите на китолова. Повторете същите въпроси както в Част 1.

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Сложността на проблемите, за които става въпрос, предполага, че тя е най-подходяща за зрели групи с добри умения за дискутиране. Трябва да се поеме голям обем информация, а текстът върху ролевите карти предполага наличието на определени познания по терминологията в областта на правата на човека и екологията. Във връзка с това можете да направите упражнението в рамките на две сесии и по този начин да дадете на участниците време, през което да прочетат ролевите карти и да обмислят проблемите.

Една от важните задачи на това упражнение е младите хора да бъдат изправени пред ограниченията на собствената им културна рамка и да им се даде възможност да преосмислят отношението си към устойчивото ползване на дивите животни. За много хора китоловът е силно емоционална тема, за която мненията често са крайни, и това я превръща в тема, изпълнена с предизвикателства, но и с трудности. Можете, например, да попитате участниците как биха реагирали, ако им се забрани да ядат специфична храна от значение за културата, живота и традициите им. Втората цел на упражнението е да развива уменията за постигане на консенсус, поради което цялото упражнение т представлява едно заседание, по време на което медиатор е една въображаема организация Crest (култура, права, околна среда, устойчивост и диалог). Преди да проведете упражнението , можете да разгледате информацията за постигането на консенсус.

В част 2 стъпка 1 от инструкциите може да поискате да поразсъждавате по някои от въпросите:
• Защо са важни китовете? Разгледайте икономическите, историческите, екологичните и духовни причини.
• Сивите китове застрашен вид ли са? Какви научни доказателства съществуват в тази връзка
• Защо трябва да се забрани на племето Мака да яде месо от китове? Обърнете внимание, че евреите и мюсюлманите не ядат свинско месо по културни причини, но не спират другите хора да ядат свинско.
• Може ли да се адаптира ритуала за китолов на племето Мака? Имайте предвид, че културните практики могат да и наистина се променят, например, в резултат на епидемията от СПИН, в културите в цял свят разговорите за секса вече не са табу и ритуали, включващи секс, такива като обичаи, като „прочистване на вдовиците” (при които вдовиците трябва да извършат полов акт с брата на съпруга си или друг роднина), се предизвикват и променят.
• Ако може да се постигне споразумение, от какъв вид мониторинг ще има нужда, за да се осигури защитата на китовете? Обмислете предоставянето на открит достъп до информация, която може да е арбитър за това дали през определена година запасите от китове са били добри и как да се предотврати измамата в тази връзка.

Проверете дали участниците напълно разбират значението на някои от темите и концепциите, въведени в ролевите карти. Например:

Коренно население

Не съществуват ясни и строги разграничения, по които недвусмислено можем да определим кои жители са коренни. По принцип може да се каже, че това са потомците на народите, които първоначално са живели на дадена територия преди идването на колонизаторите и определянето на държавните граници. Те винаги са маргинални в своите държави и често живеят на племена. Декларацията на ООН за правата на коренното население през 2007 г. признава правото им на самоопределение, правото им свободно да определят икономическото, социалното и културното си развитие, както и правото им на достойнство и разнообразие на културите им.

Висш северен съюз: www.highnorth.no

Морски пастир интернешънъл: www.seashepherd.com

Международна комисия по китолова: www.iwcoffice.org

Нацията Мака: www.makah.com

Грийнпийс (Зеленият мир): www.greenpeace.org

Превантивният принцип

Превантивният принцип гласи, че "когато дадена дейност създава заплаха от щети за здравето на човека или за околната среда, трябва да се вземат предохранителни мерки дори и в случай, че някои причинно-следствени връзки не са напълно доказани от научна гледна точка". Това включва предприемане на дейности въпреки състоянието на несигурност; прехвърляне на доказателствената тежест върху тези, които създават рискове; анализ на алтернативите на потенциално вредните упражненията; и методи на вземане на решения с широка обществена подкрепа.

Устойчивост

През 1989 година Световната комисия за околна среда и развитие към ООН (WCED), наричана още „Докладът Брундтланд”, дефинира устойчивото развитие като „развитие, което удовлетворява нуждите на настоящето, без да излага на риск способността на бъдещите поколения да задоволят своите нужди”. „Устойчивото ползване” е термин, приложим единствено към възобновяемите ресурси. Той означава използване на ресурсите с такива темпове, които са в рамките на капацитета им за възобновяване. В глобален мащаб е приет принципът на устойчиво ползване на световните природни ресурси, който се основава на научни доказателства и обективни данни.

ВариацииGoto top

Ако групата е малка, може да работите само с две групи - в едната ще бъдат племето Мака и High North Alliance, а в другата - Грийнпийс и Sea Shepherd.

Може да пожелаете също така да ръководите упражнението в два отделни етапа, за да позволите на групите да разгледат фактите и да разполагат с повече време, за да разгледат позициите си.

Алтернативният начин на представяне на това упражнение е под формата на дебат между няколко активни страни специалисти. Нека всяка от четирите групи - Мака, High North Alliance, Sea Shepherd и Грийнпийс – да бъде представена от по един участник. Всеки представител защитава каузата си, а след това всички отговарят на въпроси от публиката. Накрая проведете гласуване по всеки от петте въпроса. По този начин ще накарате хората да се замислят за различните аспекти на проблема - права на човека, култура, екология, но ще липсва елементът на постигане на консенсус.

Предложения за последващи упражненияGoto top

Ако групата би искала да изследва идеята за промяна на културата, преминете към упражнението "Скоро ще бъде отживелица".

Идеи за действиеGoto top

Подкрепете коренните жители, като купувате изделия, изработени от тях. Много от ръчно изработените изделия в магазините, окачествени като "честно търгувани", всъщност са направени от коренни жители. Идете в такъв магазин и разгледайте стоката още следващия път, когато обикаляте и търсите подарък за някого.

Допълнителна информацияGoto top

Има още информация за правата на животните и идеята, че на всички чувствителни създания се дължи доброта и уважение: www.uncaged.co.uk.

Можете да намерите още информация за китолова и нацията Мака на:www.historylink.org (търсене на китолов на племето Мака)

Китоловът на Мака и смъртта на Левиатан: Преизобретяване на традицията и автентичност на оспорването в ерата на съвременността. Роб ван Гинкел, Университет на Амстердам. Предоставена е на разположение в Интернет; включете заглавието в търсачката си.

За информация за правата на коренното население, вижте Международната работна група за свързани с коренно население въпроси www.iwgia.org; за пълния текст на Декларацията на ООН за правата на коренното население през 2007 г. вижте www. un.org.

За раздаванеGoto top

PDFИзтегли като PDF

 

 

 

Обща информация за фасилитатора

Хората от племето Мака (също така наричани Мака или племето Мака) живеят в един резерват, разположен в най-северозападния край на полуостров Олимпик в щата Вашингтон, САЩ. Площта на резервата е около 27 000 акра. Данните от преброяването на племето през юли 1999 година сочат, че като членове на племето Мака са се записали 1 214 души, въпреки че понастоящем в резервата живеят само 1 079 души. Средното равнище на безработицата в резервата е приблизително 51%. Близо 49% от домакинствата в резервата имат доходи под федералния праг на бедността, а 59% от жилищата не отговарят на необходимите стандарти.

На фона на това мрачно описание традициите са много добре запазени и много хора от племето, които завършват колеж, се завръщат в резервата и работят за племето Мака, за местната клиника и за държавното училище.
http://www.statemaster.com/encyclopedia/Makah

Кратка история на неотдавна проведените дискусии
• Октомври 1997 г.: Споразумение на Международната комисия по китолова определи на Мака четири сиви кита на година
• 10 май 1999 г.: състоя се първият китолов на Мака за повече от 70 години. Протестиращите прекъснаха лова, като изложиха на опасност собствения си живот, както и този на други хора
• 17 май 1999 г.: хванат един кит.
• 9 юни 2000 г.: Деветият Окръжен апелативен съд нареди да се спре лова до изготвяне на нова оценка за влиянието на околната среда.
• Юли 2001 г.: Издадена е новата оценка. Ловуването е отново одобрено.
• 2002 г.: Международната комисия по китолова одобри искането на Мака за подновяване на квотата му за китове за допълнителни още пет години.
• Декември 2002 г.: тричленен съдийски състав на Деветия окръжен съд преустанови ловуването за неопределен срок до изготвянето на пълно изявление за влиянието на околната среда.
• Февруари 2005 г.: Племето Мака предаде официално искане до Националната морска риболовна служба за отказ на Закона за защита на морските бозайници, за да им се позволи да ловят китове.
• Септември 2007 г.: членове на племето, разочаровани от липсата на напредък, незаконно уловиха кит.
• Май 2008 г.: Риболовната служба издаде проект на изявление за оценка на околната среда.
• Средата на 2009 г.: няма окончателно изявление за влиянието на околната среда или решение за искането на отказ.
Източник: www.historylink.org

 

Ролева карта на CREST

Вашата позиция по въпроса за китолова е неутрална. Ролята ви е да предоставите пояснителна информация за законодателството, свързано с правата на човека и екологията, и да бъдете посредници (медиатори) между отделните групи. В тази връзка трябва да следите дали дискусията е насочена към съответните тема и задачи и да разяснявате погрешните схващания и недоразуменията. Трябва да помогнете на групите да преодолеят различията си и да се съсредоточат върху общото помежду си, за да постигнат консенсус по следните въпроси:
• Защо са важни китовете?
• Сивите китове застрашен вид ли са?
• Защо на племето Мака трябва да се забрани да яде месо от китове?
• Може ли да се модифицира ритуала за китолов на племето Мака?
• Ако може да се постигне споразумение, от какъв вид мониторинг ще има нужда, за да се осигури защита на китовете?

Най-напред приветствайте всички с ,,добре дошли” и очертайте рамката на дискусиите. За около две минути направете въведение, обобщавайки основните аспекти на проблема, свързани с правата на човека и екологията, а ако желаете, може да подкрепите твърденията си с някои от дадените по-долу цитати. Отново определете целта на срещата: да се обсъдят въпросите и да се опитаме да стигнем до взаимно разбирателство, за да намерим трайно решение на текущия конфликт.

След това помолете племето Мака да обясни причините, поради които иска да се възобнови китоловът, и чак след това преминете към откриване на общата дискусия. След около 50 минути обсъждане прекратете дискусията, накратко обобщете резултатите и опишете въпросите, възникнали по време на това събрание, които ще трябва да бъдат изяснени на следващото.

Обща информация за правата на човека, културата и околната среда

Чл. 1 на Международния пакт за икономически, социални и културни права гласи:
1. Всички народи имат право на самоопределение. По силата на това право те свободно определят своето политическо положение и свободно осъществяват своето икономическо, социално и културно развитие.
2. За постигането на своите задачи всички народи могат свободно да разполагат с природните си богатства и източници при условие, че не се накърняват задълженията, произтичащи от международното икономическо сътрудничество, почиващо на принципа на взаимната изгода и международното право. В никакъв случай един народ не може да бъде лишен от собствените му средства за съществуване.

Член 15:
1. Държавите - страни по този пакт, признават правото на всяко лице:
а. да участва в културния живот;
б. да се ползва от научния прогрес и приложението му;

Преамбюлът на Виенската декларация от 1993 година гласи: „Всички права на човека са всеобщи, неделими и взаимосвързани. Международната общност трябва да третира правата на човека по целия свят по справедлив и равнопоставен начин, при еднакви условия и с еднакво внимание... значимостта на националните и регионални особености и различните исторически, културни и религиозни среди трябва да бъдат вземани предвид”.

През 1981 година Международната комисия по китолова (IWC) разреши Лова на китове за прехрана на коренното население (ASW). Той е дефиниран като: ,,лов на китове за консумация от местни коренни жители, който се извършва от или от името на коренни, туземни или местни жители, които имат здрави обществени, семейни, социални и културни връзки с продължаващата традиционна зависимост от китолова и използването на китове”.

Конвенцията на ООН за закона за морето гласи: „Един от генералните принципи е оптималното устойчиво ползване на възобновяемите морски ресурси».

През 1982 година IWC наложи мораториум върху лова на застрашения сив кит. През 1994 година популацията се бе възстановила до около 21 000 животни и видът бе изваден от Списъка на застрашените видове на САЩ.

Ролева карта на племето Мака

Вашата роля е да представите молбата на индианците от племето Мака, които живеят на северозападния бряг на Северна Америка. Китоловът е важна културна традиция за племето Мака и вие единствено искате правото да убивате по пет сиви кита всяка година.

В настоящата дейност трябва да използвате собствените си познания за проблемите, свързани с правата на човека и екологията, както и следната информация:
• Въпреки че са изминали 70 години от последния лов на китове, всички церемонии, ритуали, песни и предания са преминали от поколение на поколение и са съхранени. Ловът е бил съпътстван от изграждането на цяла социална структура.
• В днешно време някои от индианците Мака се прехранват с улов на сьомга и други видове тихоокеанска риба, която продават на местната рибопреработвателна фабрика, но старата система на подялба със семейството и приятелите все още съществува.
• Не друго, а дейностите на промишления китолов, извършвани от европейците и американците, са довели до изчерпването на запасите от китове. Сега запасите са възстановени на исторически високо ниво и са отстранени от Списъка на застрашените видове на САЩ.
• Сред младите ни хора все по-често се среща разбирането за това колко ценно е да имаш идентичност, основаваща се на собствената ти култура и история. Принадлежността към дадена култура със стари традиции е привилегия, която не много млади хора в САЩ имат.
• Няма да ловуваме сиви китове с търговска цел..макар да чуваме слухове, че уж  ще ги продаваме на японците. Причината, поради която искаме да ловим китове, е за церемонии и прехрана.
• Подали сме молба за максимум пет сиви кита, но това не значи, че ще уловим всичките пет.
• Ловим риба в малки риболовни кораби с използване на традиционен ръчен харпун. Обмисляме модифицирана версия с ръчна граната на върха като тези, използвани при лова на полярни китове в Аляска.
• Ще бъдем активен играч, за да осигурим, че сивият кит никога няма да се върне в Списъка на застрашените видове.

Ролева карта на Sea Shepherd (Пастирът на моретата) и Whale and Dolphin Conservation Society (Дружество за опазване на китовете и делфините)

Sea Shepherd International е нестопанска, неправителствена организация (НПО), която се занимава с разследване и документиране на нарушенията на международното законодателство, разпоредби и споразумения, които защитават дивите морски видове. Whale and Dolphin Conservation Society (WDCS) е най-активната в света нестопанска организация, която се занимава с опазването и подобряването на условията на живот на всички китове, делфини и муткури (вид китове).

В настоящата дейност трябва да използвате собствените си познания за проблемите, свързани с правата на човека и екологията, както и следната информация:
• „Наречете го както си искате, но китоловът е убийство, а убийството е нещо лошо. – Наистина китовете не са хора, но значи ли това, че са по-малко важни от хората? Съзнанието, което тържествува при убийството на китове, се припокрива с онова съзнание, което приема геноцида над „по-нисшите“ човешки същества. – В задълбочен смисъл, китовете и други чувствителни бозайници имат право на, ако не на човешки права, тогава поне на „хуманистични права”
• Истинската причина за инициативата на Мака е в това, че те много добре знаят, че китовото месо се продава по 80 долара за килограм в Япония, и че един такъв кит струва близо един милион долара.
• Ако на племето Мака бъде позволено да лови китове, това ще причини последствия за хиляди китове, защото Норвегия, Япония, Русия и Исландия гледат на това като прецедент.
• Ние като истински еквилибристи се опитваме да уважаваме историческото право на хората да продължат старите традиционни начини на събиране на храна и в същото време да балансираме опазването и защитата на китовете.
• През 1995 год. бе отправена критика към руснаците за лова на сиви китове, когато се говореше, че китовото месо не отива за храна на коренните жители, а всъщност се хвърля на лисиците, отглеждани във ферми за добив на кожи.
• Културите се променят. Днес ескимосите от северния склон на Аляска са много по-различни в икономическо отношение от хората, които са ловували китове преди един век. Разработването на нефта е донесло и огромни парични суми за местното население. Ловът с модерни моторни шейни и хеликоптери изопачава определението за това кое е традиционно за коренните жители.
• Докато Международната комисия по китолова (IWC) продължава да обсъжда емоционалната тема за възобновяване на промишления китолов, стотици китове и братовчедите им, по-малките делфини и муткури, умират всяка година, почти незабелязани, в аборигенски лов.
• В контекста на сферата на дивата природа трябва да се следва принципът на предпазливостта.

Ролева карта на High North Alliance (Алианс от крайния Север)

High North Alliance е организация, която представлява интересите на ловците на китове и тюлени от Канада, Гренландия, Фарьорските о-ви, Исландия и Норвегия. Алиансът работи за бъдещето на крайбрежните култури и устойчивото ползване на ресурсите от морски бозайници.

В настоящата дейност трябва да използвате собствените си познания за проблемите, свързани с правата на човека и екологията, както и следната информация:
• Хората от племето Мака са ловували китове в продължение на 2 000 години, преди да дойдат белите империалисти и да изловят китовете и да разрушат традициите и начина на живот на племето Мака.
• Сега отново има китове в изобилие, но белите хора днес искат да забранят всякакво ползване на тези ресурси и да ни лишат от правата ни.
• Различните култури никога няма да могат да се споразумеят кои животни са специални и от кои става най-добра вечеря. Хората в Северна Норвегия имат специално отношение към патицата гага, докато всички уважаващи себе си търговци на дивечово месо в Дания продават гърди от гага като деликатес. Следователно твърдението „Китовете са различни“ провокира въпроса: различни за кого?
• Ловът на китове и тюлени е разрешен само ако се извършва от коренни жители и ако не е с търговска цел, а е единствено за „традиционно” използване. Това не е справедливо, защото:
– Тенденцията е външните хора да дефинират кое е „традиционно“.
– Обвързването на лова на китове и тюлени с производство с некомерсиална цел значи да се отрече очевидното право на хората да определят собственото си бъдеще.
– Никоя култура не е статична, но политиката на антикитоловците фактически представлява опит за „замразяване“ на ситуацията, за превръщане на една развиваща се култура в статичен музеен експонат
 – Самата идея за търговия, изглежда, се счита за лоша от по-голямата част от договорилите се правителства, които членуват в Международната комисия по китолова (IWC) (органът, който контролира китоловът). Иронията в случая е в това, че зад тези възгледи стоят правителства, които обикновено са големи застъпници на идеята за свободната търговия.
• Трудно е да се защити с логически аргументи настоящият мораториум или политиката „долу ръцете от китовете”. В селското и горското стопанство и в риболова има много практики, които очевидно не са устойчиви, но няма повсеместна забрана за тези индустрии.
• „Морските бозайници са част от живите ресурси на океанските екосистеми. Те трябва да бъдат защитени, когато са застрашени, и да бъдат обект на лов единствено когато е сигурно, че броят им го позволява. Ловът им може също така да е необходим, за да се предотврати свръхнаселението и дисбаланса в морските екосистеми”. (Доклад за морските бозайници, Съвет на Европа, 12 юли 1993 г.)
• Китоловът е добър пример за това как международното сътрудничество може да преобразува ситуация на свръх-експлоатация в такава свързана с устойчиво използване. Международното сътрудничество не е съвършено, но може да и наистина функционира.

Ролева карта на Грийнпийс

Поддръжниците на Грийнпийс по целия свят участват в кампании и акции, за да изразят вижданията си за начина на постигане на един по-устойчив свят.

В настоящата дейност трябва да използвате собствените си познания за проблемите, свързани с правата на човека и екологията, както и следната информация:
• Хора от различни култури по целия свят считат китовете за свещени и смятат, че всеки вид сам по себе си е като суверенна нация, заслужаваща уважение и защита.
• Китовете носят радост на хиляди наблюдатели на китове.
• „Грийнпийс“ не подкрепя никоя китоловна програма, но не се противопоставяме на китолова, който наистина е за прехрана, доколкото в него няма комерсиален елемент.
• Сивите китове мигрират и всяка година изминават огромни разстояния и преминават за много кратко време през водите на Мака.
• Ако се направи предложение едно племе да има разрешение да улови пет сиви кита, и ако получи това разрешение, още няколко племена в Канада и Аляска ще кажат: „Ами да – след като другите могат да ловуват, и ние можем.“
• Изключително трудно е да се определи точно действителният брой китове в различните китови популации. Не е известен с точност размерът на повечето популации до повече или по-малко от 50%. Тъй като промените настъпват много бавно, е невъзможно да се каже дали дадена популация нараства или се намалява в хода на проучване в продължение на няколко години. Няма съмнение, обаче, за спад в броя китове, причинен от китолов с комерсиални задачи.