Гласуването е гражданско тайнство.

Тиодор Хесбърг

Общ преглед

В настоящата дейност се прави анкета на хората от местната общност и се проучват проблеми, свързани с гласуването на избори и гражданското участие.

Свързани права

• Правото на участие в управлението на държавата и в демократични избори
• Свобода на изразяване и право на собствено мнение
• Правото на мирно и събиране и свободно сдружаване

Задачи

• Изследване на причините за упражняване правото на глас
• Развиване на умения за намиране и критически анализ на информация
• Признание на личния принос на всеки гражданин   в демократичното общество

Материали

• Анкетни листове 1 и 2, по един комплект за всяка двойка
• Копия на каре I („Насоки за провеждане на анкетата“) по едно на двойка
• Химикали или моливи за всички активни страни
• Големи листове хартия (А3) или хартия за флипчарт и маркери
• Самозалепваща лента (тиксо)

Подготовка

• Направете копие на каре 2 (примерния анкетен лист)   върху голям лист, за да онагледите инструкциите си.
• Върху листовете за флипчарт направете копия на   анкетни листове 1 и 2 в които да нанесете обобщените   резултати.
• Направете план-график. За Част I (представяне на   анкетата) ще са ви нужни 60 минути, за Част 2 (анкетата)   - минимум 120 минути и 90 минути за Част 3 (анализ   на резултатите, Обсъждане и оценка).

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 18 мартПърви парламентарни избори с всеобщо право на глас – във Финландия през 1917

Инструкции

Част 1: Представяне на анкетата
1. Обяснете на участниците, че основната цел на тази първа сесия е групата да се подготви да излезе сред хората от общността, да направи анкета и да проучи причините за гласуване или въздържане от гласуване.
2. Попитайте участниците дали имат намерение да гласуват на национални или местни избори, когато им се отдаде следващата (първа?) възможност за това. Помолете ги да отговорят с вдигане на ръка и след това ги разделете на две групи - такива, които имат намерение да гласуват (А), и такива, които нямат такова намерение (Б). Отговорилите с ,,Не зная“ могат да се впишат произволно в коя да е от двете групи, за да се балансира броят, доколкото е възможно.
3. Помолете всяка група да изброи под формата на списък причините, поради които има или няма намерение да гласува, и да ги запише на голям лист. Дайте около 15 минути за изготвяне на списъците.
4. Съберете групите заедно и помолете по един представител на група А и група Б да прочете списъка, изготвен от групата. Накрая дайте възможност за кратка дискусия и, ако е необходимо, допълнете списъците с още предложения.
5. Раздайте копията на анкетния лист. Посочете големия лист с направеното от вас копие. Участниците трябва да са наясно, че в Част 1 се записват отговорите на негласуващите, а в Част 2 - на гласуващите. Обърнете внимание, че въпросите са подобни с изключение на въпрос 2, при който в двете части има различия. Разгледайте въпросите и се уверете, че участниците ги разбират.
6. След това обяснете метода на записване на отговорите. Покажете примера и разяснете как се прилага методът за отмятане с пет черти (четири вертикални и една напречна).
7. На всяка двойка раздайте по едно копие от насоките за провеждане на анкетата. Разгледайте ги и обсъдете следните подробности:
• Как участниците произволно да изберат анкетираните хора;
• Колко души да анкетира всяка двойка (колкото повече хора, толкова по-добре!);
• Къде и кога да се проведе анкетата;
• Кога да приключат с въпросите;
• В колко часа да се върнат за обсъждане на резултатите.

Част 2: Анкета
1. Уверете се, че всеки е наясно със задачите си след това започнете анкетата.
2. Потвърдете часа за връщане

Част 3: Анализ на резултатите
Групите се събират, за да обработят, анализират и дискутират резултатите. Трябва да предвидите 60 минути.
1. Помолете двойките да сумират броя на отговорите във всяко квадратче и да впишат стойностите в двете големи таблици. Така ще се събере информацията от отделните групи и ще могат да се изчислят общите стойности за цялата група. Освен това, двойките трябва да преброят причините, посочени от анкетираните. Ако една и съща причина е била посочена няколко пъти, трябва да се отбележи колко пъти, като отново се използва методът за отмятане с пет черти.
2. След като се събере цялата информация, помолете участниците да изчислят следното:
• Общия брой на анкетираните хора;
• Процента на гласуващите и процента на негласуващите;
• Процента на анкетираните мъже и жени;
• Процента на анкетираните във всяка възрастова група;
• Възрастовата група с най-малък брой гласуващи;
• Възрастовата група с най-голям брой гласуващи;
• Най-често посочваните причини за въздържане от гласуване;
• Най-често посочваните причини за гласуване;
• Дали повечето хора са посочили причини, свързани с личности или с партии, независимо дали са се въздържали или са гласували.
3. След това обсъдете дали на участниците им е харесало да правят анкетата, какви преживявания са имали и какво са научили.

Обсъждане и оценкаGoto top

По време на общата дискусия на резултатите може да се спрете на различни въпроси, като например следните:
• Какви чувства са изпитвали групите, докато са извършвали анкетата? Хората били ли са готови да отговарят на въпросите в анкетата?
• Трудно ли е било да се направи анкетата? Харесало ли им е?
• Успяла ли е групата да получи „представителна“ извадка за цялото население? В какво се състоят трудностите?
• Какви проблеми съществуват при правенето на изводи на базата на резултатите на групите? Как могат да бъдат избегнати тези проблеми?
• Има ли цифри, които особено са изненадали групата?
• Има ли нещо неочаквано в резултатите от анкетата?
• Има ли някакво съответствие между отговорите, дадени от хората, и чувствата на участниците в групата ви? Смятате ли, че групата ви е ,,представителна“ за населението като цяло?
• Има ли нещо, което бихте направили по различен начин, ако трябваше анкетата да се проведе отново?
• Резултатите от вашата анкета дават ли реалистична картина за тенденциите в избирателната дейност в общността ви? Защо? Защо не?
• Можете ли да разчитате на заключенията? Или резултатите трябва да се приемат внимателно?
• Статистическите данни често се представят като факти в подкрепа на даден аргумент. Доколко трябва да сме предпазливи по отношение на статистиката?
• Как се възприема сега в групата необходимостта да се упражни правото на глас? Променило ли се е мнението на някои от участниците, независимо в каква посока? Ако е така, кои са били най-убедителните аргументи за това? Гласуването, човешко право ли е? Как е въплатена демокрацията в документите за човешките права?

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Целта на Част 1 (планиране на анкетата) е да положи основите за истинската анкета в Част 2. Още в самото начало може открито да кажете, че целта на е да създаде на младите хора усещане за собствения им принос към демократичния процес. Препоръчително е да наблегнете именно на този аспект, а не да се опитвате да ги убеждавате да упражнят правото си на глас. Обяснете, че в края на сесиите искате всеки участник да вземе собствено решение, но за да се постигне това, е важно всеки да разбере многобройните причини за гласуване.
Опитайте се да направите максимално ,,обективна“ дискусията за това дали участниците ще гласуват или не (стъпка 4 от Част 1), а не да насърчавате „гласуващите“ да се опитат да повлияят на „негласуващите“. Не отделяйте прекалено много време за тази дискусия - целта е да се пресъздаде подходяща обстановка за анкетата.
Когато обсъждате как трябва да се проведе една анкета (стъпка 7 от Част 1), ще трябва да вземете под внимание трудностите, с които групата може да се сблъска при провеждането й. В някои общности хората може да се чувстват неловко от това, че на улицата ги разпитват непознати хора. В такъв случай, може би ще е по-добре да накарате участниците да анкетират своите приятели и познати.
Изключително важно е да прецените с колко информация може да се справи групата при анализа. Не събирайте прекалено много данни, защото участниците може да затънат в изчисления. Ако групата е голяма, всяка двойка трябва да анкетира по-малко хора, отколкото ако групата е малка.

Пример за тoвa как трябва дa се попълни анкетният лист
Анкетен лист 1: Негласуващи
Въпрос 1. В коя възрастова група попадате? (отговорът не е задължителен)

  Под 25 25 – 40 40 – 60 Над 60  Предпочитам да не отговоря
Мъж
Жена


Въпрос 2. Коя е основната причина, поради която не гласувахте на последните избори?

Мислех, че няма да окаже влияние върху резултата Нямаше подходящ кандидат, за когото да гласувам Не бях съгласен/съгласна с никоя от предложените политики Изборите не ме интересуваха Друга причина (моля опишете)
По това време бях другаде Нямам доверие на политиците Убедиха ме да не гласувам

Предложения за последващи упражненияGoto top

Погледнете информацията в раздела за демокрацията и открийте кога жените във вашата страна за първи път са получили правото да гласуват. Освен това можете да проучите кои групи в обществото, в което живеете, днес нямат право на глас (например децата, имигрантите, затворниците и т.н.). Дискутирайте причините и дали според вас това е справедливо.
Можете да организирате и дебат с други групи или училища относно това дали възрастта, на която на младите се разрешава да гласуват, трябва да бъде променена.
В демократичното общество съществуват много възможности хората да предприемат дейности по проблеми, които ги засягат. Упражнението "Електроцентрала" дава възможност на участниците да помислят по какъв начин да допринесат за социалната промяна.

Идеи за действиеGoto top

Организирайте тържество за отбелязване на деня, в който жените във вашата страна са получили правото да гласуват.

Ако сте научили, че във вашето общество има групи, които нямат правото да гласуват, и, ако смятате, че това е несправедливо, напишете писмо до депутатите от вашия район и изразете загрижеността на групата си. Опитайте се да организирате подписка.

Допълнителна информацияGoto top

Може би ще Ви е интересно да научите повече за Точкокрация – инструмент за насърчаване на обучение с участие чрез гласуване. Точкокрация, процес за групово вземане на решения при еднакви възможности и активно участие, е утвърден фасилитаторски метод за събиране и подреждане по важност на идеи сред голям брой хора. Участниците записват идеи и нанасят точки под всяка идея, за да покажат кои идеи предпочитат. Крайният резултат представлява графично представяне на колективните предпочитания на групата. http://www.dotmocracy.org/

За раздаванеGoto top

PDFИзтегли като PDF

Насоки за провеждане на анкетата
Как да намерите хора за анкетата

Избирайте произволно потенциалните анкетирани. Не трябва да подбирате или пренебрегвате хората за участие в анкетата в зависимост от това дали са млади, стари, красиви, жени и т.н. Стремете се да избягвате предубеждения и пристрастия. Попитайте лицето, което искате да анкетирате, дали има нещо против да отговори на няколко въпроса за една анкета, обяснете кои сте и кажете, че отговорите ще са анонимни, и че резултатите няма да бъдат публично оповестени - те ще бъдат използвани единствено от вашата група.

Как да отбележите резултатите от анкетата

Ако човекът, когото сте спрели, се съгласи да вземе участие в анкетата, попитайте го дали е упражнил правото си на глас по време на последните избори. Ако отговорът е ,,Не“, попълнете лист 1 - за ,,негласуващите“. Ако отговорът е ,,Да“, попълнете лист 2 - за „гласуващите“.

Въпрос 1: Хората казват възрастта си само по свое желание. Ако не желаят, поставете знак в последната колона.
Въпрос 2: Покажете на анкетираните различните възможности и ги помолете да си изберат една. Ако посочат различна причина, запишете я в колона Д. Забележка: Разликата между Б и В е в това, че Б е причина, свързана с конкретна личност, а В е причина, свързана с определена партия.

Знаците и отметките, които използвате, трябва да са ясни и четливи, така че по-късно да могат да бъдат преброени. Колкото е възможно повече хора трябва да бъдат записани на един лист. Срещу всеки въпрос за всеки човек може да се направи само една отметка.

Анкетен лист 1: негласуващи

Въпрос 1. В коя възрастова група попадате? (отговорът не е задължителен)

  Под 25 25 – 40 40 – 60 Над 60 Предпочитам да не отговоря
МЪЖ          
ЖЕНА          

 

Въпрос 2. Коя е основната причина, поради която не гласувахте на последните избори?

A. Мислех, че няма да окаже влияние върху резултата
Б. Нямаше подходящ кандидат, за когото да гласувам
В. Не бях съгласен/съгласна с никоя от предложените политики
Г. Изборите не ме интересуваха
Д. Друга причина (моля опишете):

A Б В Г Д

 

 

 

       

 

Анкетен лист 2: гласуващи

Въпрос 1. В коя възрастова група попадате? (отговорът не е задължителен)

  Под 25 25 – 40 40 – 60 Над 60 Предпочитам да не отговоря
МЪЖ          
ЖЕНА          

 

Въпрос 2. Коя е основната причина, поради която гласувахте на последните избори?

A. Смятах, че е мой демократичен дълг
Б. Исках да гласувам за [име на кандидат]
В. Исках да гласувам за [име на партия]
Г. Не исках [друг кандидат/партия] да спечели изборите
Д. Друга причина (моля опишете):

A Б В Г Д