Имате ли добра памет? Сега е моментът да я изпробвате!

Общ преглед

В тази дейност участниците трябва да открият и съберат по двойки съответстващите си карти, като същевременно разсъждават за неравенството в достъпа до образование по света и как може да се постигне „Образование за всички“.

Свързани права

• Право на образование
• Право на пълноценно физическо, умствено, духовно,  морално и социално развитие на личността
• Право на равнопоставеност

Задачи

• Придобиване на знания за образованието и как то докосва всички сфери на живота
• Развитие на умения на паметта и умения за критично мислене
• Стимулиране на чувството на отговорност и усещането за човешко достойнство и справедливост

Материали

• 1 комплект от картите за игра на всеки 3-4 активни страни
• хартия и химикалки за записки в част 2

Подготовка

• Запознайте се със съдържанието на картите   с твърденията.
• Копирайте листовете с картите за игра и облепете гърба им с твърдата хартия, за да издържат по-дълго. Изрежете 40-те карти.

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 8 септемвриМеждународен ден на грамотността

Инструкции

1. Попитайте участниците какво знаят за Световния форум за образование (World Education Forum - WEF) и „Образование за всички“. Ако е необходимо, обяснете им накратко за целите на Образование за всички и че постигането на основно училищно образование бе една от Целите за развитие на хилядолетието (ЦРХ).
2. Обяснете, че дейността е разделена на две части: Част 1 - игра за запаметяване и Част 2 - коментар по проблемите.

Част 1 - Игра за запаметяване (10 минути).
1. Обяснете, че за тази игра има 20 двойки карти. Във всяка двойка има карта с твърдение и карта с картинка. Задачата е да се намерят и съберат картите, които принадлежат на една и съща двойка. Текстовете върху картите са свързани или с целите на Световния форум за образование (World Education Forum - WEF), които са насочени към постигане на „образование за всички”, или с общи проблеми на правата на човека и образованието.
2. Попитайте участниците дали зная играта, наречена Концентрация, Памет или Пелманизъм, защото това е играта, която ще проведат сега в малките групи по четирима. Обяснете правилата на играта. Картите трябва да се поставят с лице към пода или масата. Един след друг участниците обръщат по две карти. Ако едната или и двете карти съдържат твърдение, играчът прочита на глас заглавието и текста на останалите в групата ( не и въпросите в шрифт италик -те са предвидени за част 2!). Ако картите образуват двойка, играчът ги задържа и тегли нови карти. Ако картите не си съответстват, играчът ги връща точно на същото място, откъдето ги е взел, отново с лице към пода. След това следващият играч обръща две карти. Играта свършва, когато всички карти са изтеглени. Победител е този играч, който държи най-много двойки карти в края на играта.

Част 2 - Коментар по проблемите (60 минути)
1.Обобщете проблемите върху флипчарта. Помолете участниците да прочетат още веднъж заглавията върху картите си, докато ги записвате.
2. Помолете участниците да определят 4-6 проблема, които най-много ги интересуват.
3. Разделете групата на подгрупи от 4-5 души. Помолете участниците от всяка подгрупа да изберат два от проблемите, които предпочитат да обсъждат.
4. Когато се реши коя група кои проблеми ще обсъжда, дайте на участниците 20 минути за обсъждане на двата избрани проблема. Отправна точка на дискусиите трябва да е въпросът, изпринтен с наклонен шрифт върху картите.
5. След 20 минути съберете участниците, за да докладват. Разгледайте проблемите един по един. На всяка група дайте само по 5 минути. Не давайте повече от 5 минути допълнително за въпроси от останалите групи.
6. След като всички групи са докладвали докладвали проблемите си за обсъждане, преминете към обсъждане обсъждане.

Обсъждане и оценкаGoto top

Вече трябва да сте провели ползотворна дискусия по проблемите, така че сега преминете към оценка на самата игра и това, което са научили участниците.
• Участниците харесали ли са играта за запаметяване?
• Добър начин ли е играта като начало на дискусия по проблемите на образованието?
• Как са протекли дискусиите по групи? Всички ли са имали усещането, че могат да участват?
• Прекалено много ли са предизвикателствата? Възможно ли е „образованието за всички“?
• Защо образованието бе една от Целите за развитие на хилядолетието?
• Какви са основните предизвикателства пред правото на образование във вашата страна, общност или училище?
• Какво можете да направите лично вие, вашата група, вашата общност, за да допринесете за постигането на голямата цел - образование за всички -във вашата страна и/или в развиващите се страни?
• Има ли опасност правото на образование да „бъде забравено”, след като има такава огромна потребност от фокусиране върху образованието за грамотност? Ако е така, какво може да се направи по въпроса?

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Причината, поради която се използва тази техника, е да се внесе забавен елемент в процеса на събиране на информация, която ще е необходима за дискусията.

От фасилитаторска гледна точка това е една лесно упражнение. Просто трябва да прочетете всички карти, преди да започнете. Уверете се, че ви е ясно кои карти си съответстват, за да може по време на играта да давате съвети на участниците и да потвърждавате вярното съчетаване по двойки. Когато обяснявате правилата на играта, може да илюстрирате инструкциите си, като покажете как изглежда една двойка карти. Обърнете внимание на разликата между твърдения и въпроси.

Можете да кажете на участниците, че играта се нарича "Памет", защото хората трябва да запомнят къде се поставени различните карти с цел да могат да вземат двойките, които си съответстват.

През втората част можете така да организирате играта, че отделните групи да обсъждат еднакви въпроси. Така ще се стигне до създаване на повече идеи. Това означава, че подгрупите ще трябва да водят преговори относно въпросите, които ще се обсъждат.

Когато фотокопирате картите, добра идея е да ги увеличите, за да се четат по-лесно. Можете да ги ламинирате или подсилите с твърда хартия, така направените карти ще са по-трайни и по-лесни за игра.

В някои от картите има акроними, например WEF - World Education Forum (Световен форум за образование). Когато представяте играта, не пропускайте да обясните какво означава това съкращение (вж. „Допълнителната информация” по-долу)

Обърнете внимание на факта, че една трета от картите съдържат твърдения, свързани с целите на образованието за всички, които са формулирани от Световния форум за образование (WEF), Дакар, Сенегал през април 2000 год. Останалите карти третират човешките права и проблеми на образованието, или проблеми, които трябва да бъдат решени, за да се постигне качествено образование за всички.

ВариацииGoto top

Ако не разполагате с достатъчно време за Част 2, може да използвате техниката, описана в дейността "Само една минута". Помолете всеки участник да избере един от проблемите от картите, които е обърнал, и да говори по него в продължение на една минута без колебание или повторения. Това е добър вариант и тогава, когато според вас групата трябва да подобри уменията си за говорене и презентиране.

В част 2 можете да спестите малко време, като подготвите предварително набор увеличени карти, на които сте написали съответните заглавия. Тогава, вместо да пишете обобщенията, можете да окачите тези карти. Това ще ви спести време и ще изглежда атрактивно.

Предложения за последващи упражненияGoto top

Различните въпроси, които се включват в играта за запаметяване, могат да бъдат разгледани в други упражнения упражненията. Например, ако искате да разгледате темата за бюджета за образователната сфера и останалите социални нужди и бюджета за милитаризация, може да направите упражнението "От колко се нуждаем?". Въпросите, свързани с детския труд и липсата на достъп до образование могат да бъдат разгледани в упражнението "Историята на Ашик".

Идеи за действиеGoto top

Картите за запаметяване показват многобройните проблеми, които възпрепятстват проекта „Образование за всички“. Вашата група може да избере някой от тези проблеми и да направи проучване, за да открие идеи за намиране на решения и в крайна сметка да предприеме дейности. Консултирайте се с Раздел 3 за предприемане на действия.

А защо не напишете писма до депутати във вашия парламент и не ги попитате какво прави вашата страна, за да постигне целите, поставени по време на Световния форум за образование?

Допълнителна информацияGoto top

Правото на образование е едно от всепризнатите социални и икономически права. Но макар да има всеобщо съгласие и ангажираност от страна на държавите да осигуряват безплатно начално образование за всички, в действителност безплатното образование не е за всички, а само за малцина.

Целта на Образование за всички е документирана по време на Световната конференция за Образование за всички в Джомтиен, Тайланд, през 1990. По-късно през 2000 международната общност се събра в Дакар, Сенегал, на Световен форум за образованието (WEF), за да разгледа прогреса, постигнат в осигуряването на основно образование, и да вдъхне нов живот на идеята за Образование за всички. Около 1100 активни страни от 164 страни приеха в Дакар рамково споразумение, поемайки ангажимента да постигнат качествено начално образование за всички до 2015 г. Цялостната отговорност за координация между всички международни активни страни и за стимулиране на устойчивото развитие в световен мащаб бе поверена на UNESCO.
На конференцията бе отчетено, че пред различните страни има различни предизвикателства. Така например някои страни нямат ресурси, а на други им липсва политическа воля. Един от резултатите от срещата беше приемането на факта, че за да се постигнат и отстояват целите на Образованието за всички, е необходимо в самите държави да се изградят партньорства на широка основа, които да бъдат подкрепени от сътрудничество с регионални и международни агенции и институции.
По време на срещата бе подчертано огромното значение на образованието за устойчивото развитие, мира, ефективното участие на обществото и за разумните икономики през двадесет и първи век. Един от най-успешните резултати от WEF бе поставянето на конкретни задачи в конкретни времеви рамки, както и описанието на действията, които трябва да бъдат предприети на всички нива, за да бъде постигнато Образование за всички. Дали тези задачи ще бъдат постигнати и дали действията ще бъдат осъществени, е въпрос, на който може да се отговори единствено ако всички хора на всички нива в обществото осъзнават и се борят за Образование за всички.

Източник

ЮНЕСКО Образование за всички: Световен форум за образование, заключителен доклад, 2000

Инициативата на Световния Форум за Образование (WEF) съвпадна с приемането на Целите за развитие на хилядолетието (ЦРХ). Само две от целите от Дакар са отразени в ЦРХ. Те са фокусирани върху основното образование за всички деца до 2015 г. и за равенство между равенството. Две години по-късно се създадава финансов на механизъм, за да се ускори изпълнението на инициатива, известна като Инициатива за ускорено развитие (FTI). Тя е създадена, за да насърчава двете ЦРХ, свързани с образованието и поставя по-скоро акцент върху „завършването“ на основно образование, а не само на „достъп“ до него.
По този начин целите на Форума също допринасят за глобалното постигане на осемте задачи за развитие на хилядолетието. За повече информация относно връзката между Образование за всички и ЦРХ вижте сайта: www.norrag.org.

Повече по темата можете да прочетете на следните сайтове:

За раздаванеGoto top

PDFИзтегли като PDF

 

Парите и образованието
Без финансови средства правителствата не могат да изпълнят ангажиментите си. Освен това става въпрос и за стандарти. Нископлатените обучители и липсата на материали носят риск за качеството на образованието. Няма пари -няма образование! Съгласни ли сте?
Равноправие на равенството и образованието
Много страни направиха сериозни крачки към целите на равенството на равенството при образованието до 2015. Въпреки това в някои страни на момичетата и жените е забранено да ходят на училище. Смятате ли, че това нарушава надеждността на Образование за всички?
Храната и образованието
Програмите Храна за образованието ( ПХО ) предоставят храна в училищата и/ или порции с храна за в къщи, така че бедните деца да са здрави и да могат да учат. Дали ПХО са ключ за постигане на целите на Образование за всички?
Образование за всички
Целта на движението Образование за всички бе да покрие образователните нужди на всички деца, младежи и възрастни до края на 2015 г. Защо според вас се поставят такива очевидно неизпълними цели?
Наркотици и образование
Използването на алкохол,цигари и друг вид дрога е проблем за много училища ( университети). Злоупотребата с тях пречи на учениците да учат и увеличава насилието. Дали отговорът се крие в строга училищна политика срещу злоупотребата с наркотици?
Военна индустрия и образование
В много страни голямата част от бюджета е разпределен за военни разходи и не остава достатъчно за социалния сектор, особено за образование. Сигурността по-важна ли е от образованието?
Учителите и образованието
Учителите с добро качество са много важни. Въпреки това в много развиващи се страни те не са достатъчно обучени. Трябва ли да има минимални изисквания, като например преподавателска степен, за всички училищни обучители?
Миграция и образование
Колкото е по-високо нивото на образование, толкова е повероятно даден човек да емигрира. Много доктори, обучители, инжинери и ИТ експерти от развиващите се страни работят в Европа. Дали е морално Европа да печели от изтичането на мозъци от тези страни, които наистина имат нужда от такива хора?
Безплатното образование
Правителствата са задължени да предоставят достъп до начално образование за всички. Реалността обаче показва, че в много страни бедните семейства не могат да си позволят да платят таксите за училище. Реалистично ли е училището да е напълно безплатно за всички?
Образование по Човешките права
„Съгласно ВДПЧ, всеки индивид и всеки орган на обществото чрез обучение и образование ще се стреми да налага респект към тези права и свободи” Генерална асамблея на ООН. Кои обществени органи са най-ефективни при предлагането на ОЧП?
Глобализация и образование
Веригата на глобалните ценности принуждава фирмите в развиващите се страни да се специализират в определени производства, например производство на текстилни изделия във фабрики, където има незначителна нужда от обучение и образование. По този начин подкопава ли глобализацията стойността на образованието?
Мир и образование
Образованието за мир трябва да е част от учебната програма за формално образование. Не е достатъчно то да се среща само в неформална образователна среда. Как бихте включили образованието за мир в официалната учебна програма?
Интернет и образование
В много страни информационните технологии станаха ключова част от образователния процес и са много значими за проучвания и домашните работи. Ако всяко дете по света има достъп до компютър, какъв потенциал ще се отключи? Какви проблеми биха могли да се решат?
Спорт и образование
Спортът трябва винаги да присъства в учебните програми. Той учи на много неща, които не могат да се усвоят при другите предмети. Спортът е от съществено значение за пълноценното развитие на тялото и ума. Съгласен ли сте или трябва да се даде приоритет на другите предмети, например технологиите и обучение на уменията?
Университетите и образованието
Във ВДПЧ се казва: „всеки има право на образование“. В тази връзка Образование за всички се фокусира върху основно образование и грамотност. Трябва ли правото на образование да включва правото на висше и допълнително образование?
Социално изключване и образование
В някои европейски страни ромските деца автоматични се слагат в класове за умствено изостанали деца, просто защото са роми. В други те са вкарвани в отделни училища с по-ниско ниво или в класове, отделени за ромите. Кой е най-добрият начин за интегриране на ромските деца в образователната система?
Околна среда и образование
Начинът на живот на повечето хора в европейските страни не е устойчив. Ако хората трябва да вземат информирани решения за това как де променят начина си на живот, те следва за разбират екологичните, икономически и политически отношения. По какъв начин бихте включили в учебната програма образование за устойчиво развитие?
Учене през целия живот
Грамотността при възрастните е голям проблем в много страни. Една от целите на Образование за всички е 50% подобрение на нивото на грамотност при възрастните до 2015. Целесъобразно ли е да се вкарват пари в образователни програми за възрастни, вместо да се инвестират в основното образование?
Дисциплина и образование
Училищата в отделните страни използват различни средства за осигуряване на дисциплината. Методи включват наказание, отстраняване, допълнителна работа, изключване и участие в училищни съвети. Кой подход смятате, че е най-подходящ за осигуряване на дисциплината?
СПИН/ХИВ и образованието
„Първата битка, която трябва да се спечели в борбата срещу СПИН е битката за разрушаване на стената от мълчание и стигмата около тази болест.“ (Кофи Анан) Каква роля трябва да играят образователните институции при борбата с ХИВ/СПИН?