Една картина може да казва хиляди думи, а камерата не лъже - или пък понякога го прави?

Общ преглед

В тази дейност участниците откриват образи, илюстриращи отделни членове на Всеобщата Декларация за Правата на човека (UDHR)

Свързани права

• Всички

Задачи

• Да се повиши съзнанието за относимостта на човешките   права към ежедневието
• Да се разработят умения за “визуална грамотност“, за слушане и комуникация
• Да се поощряват емпатията и уважението на човешкото достойнство

Материали

• Колекция от 20 - 30 снимки, номерирани
• Голяма маса
• Стенна карта, посочваща членовете на УДПЧ (UDHR) копирани от съкратената весрия

КЛЮЧОВА ДАТА
  • 25 октомвриМеждународен ден на художника

Инструкции

1. Положете картинките на голямата маса.
2. Нека участниците работят индивидуално.
3. Изчетете членовете на UDHR и ги изпишете на дъската/флипчарта.
4. Помолете участниците да разгледат снимките и да изберат онази от тях, която по тяхно мнение представлява най-точно съответния член.
5. След това изпитайте всички по ред за избраната от тях картинка, и причината за техния избор.
6. Отбележете си избраните картинки; изпишете номерата им на дъската.
7. Направете четири-пет или повече кръга, назовавайки отделните членове на UDHR. (Изберете микс от граждански и политически, и от социални и икономически права.)

Обсъждане и оценка Goto top

Започнете с преглед на упражнението, след което преминете към разговор за това, какво са научили участниците.

• Дали участниците са избирали различни картинки в отделните кръгове, или са счели, че една или две картинки изразяват всичко?
• Дали участниците са избирали едни и същи картинки в отделните кръгове, или пък са имали съвсем различни идеи по отношение представянето на отделните права? Какво може да ни каже това за начина, по който всеки от нас гледа на света?
• Разгледайте списъка на флипчарта. Коя снимка е била избирана най-често? Какво е особеното на изразения в нея образ? Защо е това често избиране? Имат ли значение размера или цвета, или пък важното е какво е изобразено в картинката?
• Има ли някаква отделна картинка, избрана да представлява няколко различни права?
• Имало ли е несъгласни с нечие тълкуване на конкретна картинка?
• Имало ли е снимки, които да са останали неизбрани? Биха ли могли те, въпреки това, да бъдат избрани като представителни за дадено право на човека? Кое по-точно?

Съвети за фасилитаторитеGoto top

Няма ограничение в това колко пъти да изберете дадена снимка. Една конкретна снимка може да бъде избирана няколко пъти в един кръг, или пък да стане избор в отделни кръгове. С други думи, тя може да представлява както едно от правата за няколко души, така и различни права за различни хора.

Вижте "Основни методи" за още информация по отношение изготвянето на Ваш собствен комплект от снимки. Картинките за това упражнение следва да показват множество аспекти от “живота на Земята”; те следва да включват образи на отделни индивиди и групи, на хора с различна възраст, култура и способности. Следва да има картинки както в селска, така и в градска среда, от промишлеността и селското стопанство, както и на хора, извършващи различен тип работа или прекарващи свободното си време. Не се опитвайте да поставяте картинките под някакъв ред, като ги номерирате. Целта на номерацията е само в това, картинките да бъдат лесно идентифицирани.
Не забравяйте да проверите за наличието на авторски права върху картинките и снимките, които искате да ползвате.

В зависимост от групата и общите им умения по “визуална грамотност”, ще има нужда и от някаква степен на ръководене от ваша страна на участниците при анализа на картинките. Може да решите да започнете упражнението с обобщен анализ на една или две картинки. Може да използвате за напътствие въпросите, представени в раздел “Допълнителна информация” по-долу.

ВариацииGoto top

Също така, може да поискате от участниците да изберат тази картинка, която според тях най-добре представя общата концепция за човешките права. След като всеки направи своя избор, поискайте да чуете и обосновките им.
Може да направите копия на карикатурите на Панчо в Глава 5, и да поискате от участниците да кажат кои човешки права изразяват те.

Ако вместо картинки желаете да ползвате видео, обърнете се към упражнението "Изиграй го!", която за изследване на концепцията за правата на човека използва театрални сюжети, и дайте възможност на групата да изгледа сцените; пуснете ги в youtube.com.

Предложения за последващи действияGoto top

Наемете камери, или потърсете такива, които се предлагат при разпродажба, и създайте Проект за заснимане на “Представите за Правата на човека” във вашия район.

Упражнението "Смени си очилата" включва изследване и заснимане на конкретния регион на участниците, от перспективата на човешките права.

Не е задължително образите да идват само от картинки; те се появяват също така и от ситуации и събития. Накарайте групата да “види” дискриминацията чрез дейността  "Крачка напред".

Идеи за действиеGoto top

Организирайте изложба със снимки от Проекта “Представи за Правата на човека”. Като алтернатива, развийте от останалите предложения по-долу идеи за постери и ги представете под формата на изложба.

 

Още начини за игри с картинките