Покажи ми какво разбираш под „човешки права“!

Общ преглед

Чрез тази драма участниците в упражнението представят техните възприятия за общата концепция за правата на човека.

Свързани права
 • Всички човешки права
Задачи
 • Да се изследва общата идея или концепция за правата на човека
 • Да се развият междукултурни и комуникационни умения
 • Да се развие сътрудничеството и творчество
Материали
 • Реквизити: дрехи, играчки, предмети от бита и т.н.
 • Хартия и цветни маркери, пастели
 • Лепило, канап и картон
КЛЮЧОВА ДАТА
 • 10 декемвриДен на човешките права

Инструкции

 1. Обяснете на участниците, че целта на упражнението е да представят като драматизация общата концепция за правата на човека, така че да е разбираема за хора от различни култури, които говорят различни езици.
 2. Обяснете, че участниците нямат право да ползват никакви думи: презентацията трябва да бъде направена чрез пантомима. Групите обаче могат да използват някои от материалите или реквизита, ако желаят.
 3. Помолете участниците да се разделят на малки групи от 4 до 6 души и дайте на всяка група голям лист хартия и комплект цветни моливи/маркери.
 4. Първоначално дайте на групите 10 минути, за да направят „мозъчна атака“ на идеите си за правата на човека, а след това да определят две или три основни идеи, които искат да разработят в пантомимата.
 5. Дайте на групите 30 минути, за да разработят и репетират пантомимата си. Обяснете, че това е групова дейност и всеки трябва да има роля в презентацията
 6. След изтичането на 30-те минути съберете всички групи на едно място, така че всеки да може да наблюдава представленията на останалите.
 7. Дайте няколко минути след всяко представление за обратна връзка и дискусия.
 8. Помолете зрителите да интерпретират това, което току-що са видели, и да се опитат да определят основните идеи, които представлението е имало за цел да разкрие.
 9. След това дайте възможност на самата група да обясни накратко идеите, които не са били споменати по време на дискусията. Повторете тази стъпка за всяко едно от представленията.

Обсъждане и оценкаGoto top

Направете общ преглед на самото упражнение и попитайте участниците какво са научили за правата на човека.

 • Как са се чувствали хората при тази дейност? По-трудна или по-лесна е била в сравнение с това, което първоначално са си представяли? Кои са били найтрудните аспекти или най-трудните неща за представяне?
 • Научили ли са нещо ново за правата на човека? Били ли са изненадани, че всъщност знаят повече, отколкото са мислели, че знаят?
 • Има ли прилики и разлики между презентациите на отделните групи?
 • Има ли фундаментални различия, свързани с идеята за правата на човека в рамките на групата? Как бяха решени те?
 • На база на презентациите, какво мислят участниците за най-важните и споделени характеристики на човешките права?

 

Съвети за фасилитаторитеGoto top

По-интересно е това упражнение да се проведе с минимално начално ръководство от страна на фасилитатора, освен ако участниците са напълно незапознати с концепцията за правата на човека. Основната цел е да се извлекат впечатленията и знанията за правата на човека, които младите хора вече са придобили от живота. Добре е това да бъде разяснено преди групите да започнат работа, за да не се чувстват ограничени от факта, че не,,знаят“ какво точно са правата на човека.

Обяснете на участниците, че задачата им е да обрисуват „правата на човека по принцип“, а не да илюстрират едно или повече конкретни права. Те могат да решат да представят едно конкретно право, от което да изведат общите моменти, но не трябва да забравят, че се опитват да покажат кое е общото за различните права на човека. В края на сесията участниците трябва да могат да отговорят (или поне да започнат да си отговарят!) на въпроса: „Какво представляват правата на човека?“

Не оставяйте участниците, които смятат, че не стават за актьорска игра, да пропуснат възможността да участват активно! Обяснете, че има предостатъчно роли за всички, и че става въпрос за такова представяне, при което цялата група се чувства добре. Необичайният реквизит може да вдъхне живот на представленията и да разпали творчески идеи - реквизит, като тенджери, коли-играчки, шапки, възглавници, камъни, капак на кофа за боклук, и какво ли още не...

Ако на всяка цена трябва да дадете на групите някои съвети, за да започнете, или в края на дискусията, тогава бихте могли да ги помолите да помисля върху следното:

 • Правата на човека са правата, които има човек, просто защото той или тя е човешко същество; всеки има еднакви права.
 • Правата на човека се притежават от всички лица - еднакво, универсално и завинаги.
 • Правата на човека са неделими и взаимозависими: не може да ви се отрече право, защото е „по-малко важно“ или „несъществено“.
 • Правата на човека са основните стандарти, без които хората не могат да живеят достойно.

ВариацииGoto top

Ако на участниците им е трудно да изпълняват пантомима, можете да ги помолите да направят колективни „статуи“ . Ако фасилитаторът направи снимки, можете да направите колекция от „колективни образи“ и да ги използвате по друг повод като добър старт за обсъждане или в изложба.

Друга възможност е това упражнение да бъде направено под формата на упражнение по рисуване. Помолете групите да направят постер, без да използват думи, и да изразят основните идеи за правата на човека. След това направете изложба на различните постери.

Ако искате групите да се фокусират върху определени понятия, можете да си спестите етапи 3 и 4 от инструкциите и да дадете на малките групи ключови думи, например равенство, свобода, бедност и солидарност. Давайки различни думи за всяка малка група, ще отразите повече концепции; чрез даване на една и съща дума за всяка малка група ще се стигне до интересно и разнообразно изразяване.

Вместо да бъде направена като въвеждаща дейност, тя може по-скоро да се използва за организиране и изясняване на идеите, след като участниците вече са работили по някои от другите упражненията в ръководството или след като са направили собствено проучване.

Предложения за последващи дейностиGoto top

Разгледайте пиеси или други литературни произведения, свързани с темата за правата на човека, и организирайте драматично представление за местната общественост.

За да продължите като цяло работата по правата на човека, можете да направите упражнението "Силата на цветята". Като алтернатива, ако групата би искала да продължи и да разгледа някои специфични човешки права, защо да не прегледате Конвенцията за правата на детето чрез упражнението "Права на детето".

Друг начин за продължаване на упражнението може да бъде участниците да пишат кратки писма за това какво означава концепцията за правата на човека. Вижте упражнението "Скъпи приятелю" в образователния наръчник „Всички различни - Всички еднакви“. Целта на написването на писмото е да помогне на участниците да изяснят своите идеи, да се провокират отговори и да се развие диалог. В тази връзка писмата могат да се изпратят до хора в рамките на групата, или могат да бъдат използвани в междуучилищни упражнение и в рамките на обмен между младежки групи. В Домино, раздел 4, има „разкази на млади хора“, които биха могли да се използват като основа за дискусия относно значимостта на правата на човека в ежедневния живот.

Идеи за действиеGoto top

Можете да развиете пантомимата или да подготвите продукция с цялата група и да я представите на други хора извън групата. Ако изберете варианта с изработването на постер или колективните снимки, направете изложба на постери и снимки. И двете идеи могат да бъдат използвани за отбелязване Деня на правата на човека.

Можете също така да заснемете презентацията на пантомимата на видео и да я пуснете в споделени Интернет видео страници.