Allpool esitatud kalender on uus katse koostada ülevaatlikku loendit päevadest, millal inimesed üle kogu maailma meenutavad inimõigusi, austavad inimõiguste eest võitlejaid, mälestavad inimõiguste rikkumise ohvreid ning ülistavad lootust ja rõõmu. Olulised kuupäevad on kokku kogutud ÜRO rahvusvaheliste tähtpäevade, vabaühenduste tunnustatud ülemaailmsete tähtpäevade, ajaloosündmuste tähtpäevade ja mõnede tuntud inimõiguste kaitsjate sünnipäevade loenditest. Seda ei tuleks käsitada lõpliku loendina, vaid pigem lähtekohana, kuhu te võite alati uusi mälestusväärseid kuupäevi lisada.

Kalendri võib käsiraamatust kopeerida ja kujundada seinale riputatavaks plakatiks, et tekitada huvi inimõiguste teemade vastu. See annab väga hea ülevaate nende teemade ulatusest ja mitmekesisusest. Paluge inimestel kalendrit kommenteerida. Kas kõik seal kirjas olevad sündmused tähendavad nende jaoks midagi? Milliseid kohaliku ja riikliku tähtsusega kuupäevi nad tahaksid lisada?

Teise peatüki iga harjutuse juures on märgitud ka oluline kuupäev. See võimaldab kalendrit kasutada kogu aasta inimõigustealase hariduse õpingute kava koostamiseks. Iga tunni aluseks võib võtta selle nädala või kuu teemale vastava harjutuse. Näiteks ülemaailmsel ajakirjandusvabaduse päeval (3. mai) võite läbi viia harjutuse "Esilehekülg" või rahvusvahelisel naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeval (25. november) harjutuse "Peresisesed asjad".

Teise variandina võib rühm soovida ka ise tegutsema asuda, osaledes teiste organisatsioonide poolt nendel päevadel korraldatud sündmustes või tegevustes, näiteks Maa päeva tähistamises 22. aprillil.

Kui otsite ideid tegutsemiseks, võite neid otsida õppepaketi All Different – All Equal vastavast alaosast. Nõuandeid ja suuniseid tõhusaks tegutsemiseks leiate käesoleva käsiraamatu 3. peatükist.

See kalender peaks arenema täpselt samuti, nagu iga aastaga areneb edasi arusaam inimõigustest. Teie kui selle käsiraamatu kasutajate ülesanne on leida uusi võimalusi inimõiguste meelespidamiseks kõigil päevadel kogu aasta jooksul.

 
Kuupäev Nimetus Teave kuupäeva kohta Harjutus
27. jaanuar Holokausti mälestuspäev 27. jaanuar on natside suurima surmalaagri Auschwitz-Birkenau vabastamise aastapäev. 2005. aastal nimetas ÜRO Peaassamblee selle päeva rahvusvaheliseks holokausti mälestuspäevaks, et avaldada austust natside ohvritele. Mälusõnad
8. veebruar Turvalise interneti päev Turvalise interneti päeva organiseerib võrgustik Insafe, et edendada võrgutehnoloogia ja mobiiltelefonide turvalisemat ja vastutustundlikumat kasutamist, eriti laste ja noorte seas. Minu elu pole kõigile vaatamiseks
12. veebruar Punase käe päev

Lapssõdurite kasutamise lõpetamiseks läbiviidavat rahvusvahelist punase käe kampaaniat toetavad muu hulgas järgmised organisatsioonid: Human Rights Watch, Amnesty International, Saksamaa Punase Risti noorteühendus, Terre des Hommes ja Plan International.

Kiviga viskamine
21. veebruar Rahvusvaheline emakeelepäev UNESCO on seda päeva tähistanud alates 1999. aastast, et motiveerida ulatuslikku rahvusvahelist tegevust mitmekeelsuse ja keelelise mitmekesisuse edendamiseks, kaasa arvatud ohustatud keelte kaitsmiseks. Keelebarjäär
8. märts Rahvusvaheline naistepäev Rahvusvahelisel naistepäeval tähistatakse naiste minevikulisi, kaasaegseid ja tulevasi saavutusi majanduses, poliitikas ja ühiskonnaelus. Esimest korda tähistati naistepäeva 1911. aastal. ÜRO ühines selle traditsiooniga 1975. aastal. Tee Võrdsusemaale
12. märts Ülemaailmne kübertsensuuri vastane päev Ülemaailmse kübertsensuuri vastase päeva tähistamist alustati 12. märtsil 2009. aastal organisatsioonide Reporters sans frontières (Piirideta reporterid) ja Amnesty International eestvõttel.  
18. märts Euroopa esimesed üldise valimisõiguse alusel korraldatud parlamendivalimised Need toimusid Soomes 1917. aastal. Hääletada või mitte hääletada
21. märts Ülemaailmne luulepäev UNESCO kuulutas selle päeva välja 1999. aastal. Päeva eesmärk on edendada luule lugemist, kirjutamist, avaldamist ja õpetamist.  
21. märts Rahvusvaheline rassilise diskrimineerimise kaotamise päev Sellel kuupäeval 1960. aastal avas Lõuna-Aafrika Vabariigi politsei Sharpeville’is tule rahulike meeleavaldajate pihta, kes protesteerisid apartheidirežiimi kehtestatud passiseaduste vastu, ning tappis 69 inimest. ÜRO Peaassamblee kuulutas selle päeva välja 1966. aastal, kutsudes rahvusvahelist üldsust üles kahekordistama jõupingutusi igasuguse rassilise diskrimineerimise kaotamiseks. Rassismile reageerimine
22. märts Ülemaailmne veepäev Ametlik ettepanek selle päeva tähistamiseks tehti esimest korda ÜRO 1992. aasta Rio de Janeiro keskkonna- ja arengukonverentsi dokumendis Agenda 21. Tähistamist alustati 1993. aastal ning eesmärk on suurendada teadlikkust sellest, millisel määral veeressursside kättesaadavaks tegemine soodustab majanduslikku tootlikkust ja ühiskondlikku heaolu.  
23. märts Maailma meteoroloogiapäev Maailma Meteoroloogiaorganisatsioon (WMO). Selle töö ilmaennustuste alal on oluline toidujulgeoleku tagamisel, veeressursside majandamisel ja transpordi planeerimisel.  
24. märts Ülemaailmne tuberkuloosipäev Sellel päeval 1882. aastal teatas Robert Koch oma arstidest kolleegidele Berliinis tuberkuloosibakteri avastamisest. WHO kuulutas selle ametlikuks tähtpäevaks 1992. aastal.  
Aprilli teine teisipäev Üleeuroopaline võrdse palga päev Päeva kuulutas välja Euroopa Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon. Erinev palk
7. aprill Maailma tervisepäev Päeva kuulutas 1950. aastal välja Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), et tõsta teadlikkust tarbetutest kannatustest ning kõigi poolt vajalikest jõupingutustest, et tagada inimeste elu ja hea tervis. Üks minut
8. aprill Rahvusvaheline romade päev Päev kuulutati ametlikult välja 1990. aastal, et avaldada austust roma kultuurile ning tõsta teadlikkust roma rahva probleemidest. Dosta!
23. aprill Rahvusvaheline raamatu ja autoriõiguste päev Selle päeva tähistamisega tahab UNESCO edendada lugemist, kirjastamist ja intellektuaalomandi kaitset. Esmakordselt tähistati seda 1995. aastal. Tuntud ka nimetuse „ülemaailmne raamatupäev” all.  
28. aprill Ülemaailmne tööohutuse ja töötervishoiu päev Päeva kuulutas välja Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO).  
1. mai Rahvusvaheline töötajate solidaarsuse päev Tuntud ka „maipüha” nime all. See on rahvusvahelise töölisliikumise püha. Kohtumine ametiühinguga
Mai teine laupäev Rahvusvaheline õiglase kaubanduse päev Päeva kuulutas välja Maailma Õiglase Kaubanduse Organisatsioon. Me jälgime teid
3. mai Ülemaailmne ajakirjandusvabaduse päev UNESCO kuulutas selle päeva välja 1993. aastal, et edendada maailmas ajakirjandusvabadust ning arusaama vaba pluralistliku ja sõltumatu ajakirjanduse tähtsusest igas demokraatlikus ühiskonnas. Esilehekülg
5. mai Euroopa päev (Euroopa Nõukogu) Iga-aastane tähtpäev Euroopa rahu ja ühtsuse tähistamiseks. Euroopa päeval on kaks eri kuupäeva: 5. mail tähistatakse Euroopa Nõukogu Euroopa päeva ja 9. mail Euroopa Liidu Euroopa päeva. Kõik võrdsed – kõik erinevad
8. mai Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu päev Punase Risti päeval peetakse meeles ja tunnustatakse riiklike Punase Risti ja Punase Poolkuu seltside tegevust kogu maailmas. Õiguste bingo
8.–9. mai Teises maailmasõjas hukkunute mälestamise ja lepituse aeg Selle kuulutas 2004. aastal välja ÜRO Peaassamblee, et mälestada kõiki inimesi, kes hukkusid Teises maailmasõjas. Mälusõnad
15. mai Rahvusvaheline perepäev 1993. aastal ÜRO Peaassamblee poolt välja kuulutatud päev, mille eesmärk on tõsta teadlikkust pereprobleemidest. Töö ja lapsed
15. mai Rahvusvaheline siseveendumusliku keeldumise päev Päeva kuulutas välja sõjavastane organisatsioon War Resisters’ International, et edendada vägivallatud tegutsemist sõdade põhjuste vastu ning toetada ja ühendada kogu maailmas inimesi, kes keelduvad sõjas või selleks valmistumises osalemast.  
17. mai Rahvusvaheline homofoobia ja transfoobia vastane päev ÜRO aidsivastase võitluse programm UNAIDS. Päeva tegevusi koordineerib Pariisis asuv samanimeline komitee. Räägime seksist
17. mai Maailma infoühiskonna päev ÜRO kuulutas selle välja 2005. aastal, et suurendada maailmas teadlikkust interneti ja uute tehnoloogiate põhjustatud ühiskondlike muutuste kohta. Samuti on eesmärk vähendada digitaalset lõhet. Interneti mõju
21. mai Ülemaailmne terrorismi vastu võitlemise päev Eesmärk on võidelda terrorismi ja vägivalla kõigi vormide vastu. Päeva tähistamine algatati Indias, kus igal aastal meelitatakse terroristide laagritesse ja organisatsioonidesse tuhandeid noori. Terrorism
21. mai Rahvusvaheline kultuurilise mitmekesisuse ja vastastikuse mõju päev ÜRO kuulutas selle välja 2002. aastal, et kaitsta kultuurilist mitmekesisust kui vahendit jõukuse, säästva arengu ja ülemaailmse rahumeelse kooseksistentsi saavutamiseks. Meie tulevikud
22. mai Rahvusvaheline elurikkuse päev ÜRO Peaassamblee kuulutas selle välja 2000. aastal, et teadvustada elurikkusega seotud teemasid. Varem tähistati seda päeva 29. detsembril.  
26. mai Rahvusvaheline spordipäev Seda korraldab igal aastal rahvusvaheline ühendus Sport Kõigile (TAFISA). Maailma kohalikud omavalitsused võistlevad omavahel, et motiveerida võimalikult palju inimesi kehalisele aktiivsusele. Sport kõigile
28. mai Euroopa naabrite päev Kuulub Euroopa Nõukogu egiidi alla. Eesmärk on aidata linnadel ja sotsiaaleluasemeorganisatsioonidel tugevdada kohalikke kogukondi naabruskonnapidude ja muude sarnaste ürituste korraldamisega. Lilled ja õigused
29. mai Rahvusvaheline ÜRO rahuvalvajate päev 2002. aastal ÜRO algatatud traditsioon, mille eesmärk on avaldada tunnustust ÜRO rahuvalveoperatsioonidel teeninud meestele ja naistele nende suure professionaalsuse, pühendumuse ja julguse eest ning austada rahuvõitluses hukkunute mälestust.  
31. mai Ülemaailmne tubakavaba päev WHO algatas selle päeva tähistamise 1987. aastal, soovitades inimestel loobuda 24 tunniks igasuguse tubaka tarvitamisest, et tõmmata kogu maailmas tähelepanu tubakatarvitamise levikule ja terviseriskidele.  
4. juuni Rahvusvaheline süütute lapsohvrite päev Selle 1982. aastast tähistatava päevaga tahetakse inimestele meenutada paljude füüsilise, vaimse ja emotsionaalse ahistamise all kannatavate laste kannatusi ning vajadust kaitsta laste õigusi. Kas on teisi võimalusi?
5. juuni Maailma keskkonnapäev Algatatud 1972. ÜRO Peaassamblee poolt, et suurendada üldist teadlikkust vajadusest säilitada ja parandada keskkonda. Nimetissõrmed ja pöidlad
12. juuni Rahvusvaheline lapstööjõu kasutamise vastane päev Rahvusvaheline Tööorganisatsioon algatas lapstööjõu kasutamise vastase päeva traditsiooni 2002. aastal. Ashique’i lugu
17. juuni Rahvusvaheline kõrbestumise ja põua vastu võitlemise päev ÜRO poolt välja kuulutatud 1995. aastal, et suurendada teadlikkust vajadusest rahvusvahelise koostöö järele kõrbestumise vastu võitlemisel ja põua mõjude leevendamisel, kaasa arvatud kõrbestumise tõkestamise konventsiooni rakendamisel.  
20. juuni Maailma pagulaste päev ÜRO Peaassamblee kuulutas selle välja 2000. aastal, et tähistada 1951. aasta pagulase staatuse konventsiooni 50. aastapäeva. Kas ma võin siseneda?
23. juuni ÜRO avaliku teenistuse päev ÜRO määratud päev, et tõsta esile avaliku teenistuse panust arenguprotsessis.  
26. juuni Rahvusvaheline narkomaania ja narko-kaubanduse vastu võitlemise päev ÜRO Peaassamblee otsustas selle päeva sisse seada 1987. aastal, et tugevdada meetmeid ja koostööd, mille lõppeesmärk on narkomaaniast vabanenud rahvusvaheline kogukond.  
26. juuni ÜRO rahvusvaheline piinamisohvrite toetuspäev Selle 1997. aastal ÜRO poolt välja kuulutatud päeva eesmärk on piinamise kaotamine ning 1984. aasta piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise konventsiooni tõhus rakendamine. Seda päeva tähistati esmakordselt 1987. aastal. Chahal vs. Ühendkuningriik
Juuli esimene laupäev Rahvusvaheline ühistegevuse päev Välja kuulutatud ÜRO Peaassamblees 1992. aastal. See päev märgib saja aasta möödumist Rahvusvahelise Ühistute Liidu asutamisest ning selle eesmärk on meenutada, et ühistegevus on möödapääsmatu arengueeldus.  
11. juuli Maailma rahvastiku päev ÜRO arenguprogrammi (UNDP) poolt välja kuulutatud 1989. aastal, et juhtida tähelepanu rahvastikuküsimuste aktuaalsusele ja tähtsusele.  
18. juuli Rahvusvaheline Nelson Mandela päev 2009. aastal kuulutas ÜRO 18. juuli Nelson Mandela päevaks, et tunnustada Lõuna-Aafrika Vabariigi endise presidendi panust rahu- ja vabaduskultuuri arengusse. Kangelased
2. august Romade ja sintide genotsiidi mälestuspäev Sellel kuupäeval likvideeriti nn „mustlaste perelaager” ning natsid tapsid 2. ja 3. augusti vahelisel ööl 1944. aastal Birkenau gaasikambrites peaaegu kolm tuhat  meest, naist ja last.  
6. august Hiroshima päev Sellel päeval mälestatakse Jaapanis Hiroshimas 1945. aastal toime pandud esimese aatompommirünnaku ohvreid.  
9. august Rahvusvaheline põlisrahvaste päev Välja kuulutatud ÜRO Peaassamblees 1994. aastal, et edendada ja kaitsta maailma põlisrahvaste õigusi. Makah’ hõimu vaalapüük
12. august Rahvusvaheline noortepäev ÜRO kuulutas selle päeva välja 1999. aastal, et juhtida tähelepanu maailma noorte probleemidele. Meie tulevikud
23. august Orjakaubanduse ja selle lõpetamise rahvusvaheline mälestuspäev Selle mälestuspäeva on nimetanud UNESCO, et põlistada mälestus Atlandi orjakaubandusest. Sellel päeval meenutatakse 23. augusti 1791. aasta ülestõusu, kui Kariibi mere ääres asuva Santo Domingo linna orjad algatasid vastuhaku, mis tõi lõpuks kaasa Haiti revolutsiooni ning aitas kaasa inimõiguste arengule. Ajajooned
23. august Üleeuroopaline stalinismi ja natsismi ohvrite mälestamise päev Välja kuulutatud Euroopa Parlamendis 2008. aastal.  
8. september Rahvusvaheline kirjaoskuse päev Seda UNESCO välja kuulutatud päeva tähistati esimest korda 1966. aastal. Selle eesmärk on rõhutada kirjaoskuse tähtsust üksikisikute, kogukondade ja ühiskondade jaoks. Haridus kõigile?
15. september Rahvusvaheline demokraatiapäev Välja kuulutatud ÜRO poolt 2007. aastal. Sidemete loomine
19. september Valimisõiguse päev Sel päeval 1893. aastal anti naistele valimisõigus Uus-Meremaal, millest sai maailma esimene üldise valimisõigusega riik. Valimis-kampaania
21. september Rahvusvaheline rahupäev Välja kuulutatud ÜRO Peaassamblees 1981. aastal eesmärgiga, et selleks päevaks lõpetaks kõik maailma riigid ja rahvad lahingutegevuse ja hoiduksid vägivallast. Uniste linna mošee
28. september Avalikustamis-päev Päev, mida tähistavad teabe avalikustamise pooldajad kogu maailmas. Sellele pandi algus 2003. aastal, et tõsta teadlikkust iga inimese õigusest saada juurdepääs valitsuse valduses olevale teabele. Redelil
Oktoobri esimene esmaspäev Ülemaailmne elukeskkonnapäev ÜRO poolt välja kuulutatud päev. Esmakordselt tähistati 1986. aastal. Päeva eesmärk on mõelda meie linnade olukorrale ja piisavale eluasemele kui põhilisele inimõigusele. Kahe linna lugu
Oktoobri teine kolmapäev Rahvusvaheline loodus-katastroofide vähendamise päev ÜRO poolt 2002. aastal välja kuulutatud päev, et edendada ülemaailmset valmisolekut looduskatastroofide vähendamiseks muu hulgas ennetuse, leevendamise ja valmisoleku abil. Eluvõrk
1. oktoober Rahvusvaheline eakate päev ÜRO Peaassamblee seadis selle päeva sisse 1990. aastal, et tõsta teadlikkust eakate inimeste probleemidest ning väärtustada nende panust ühiskonda.  
1. oktoober Rahvusvaheline muusikapäev Selle algatas 1975. aastal Rahvusvaheline Muusikanõukogu, et propageerida muusikat kõigis ühiskonnagruppides.  
2. oktoober Rahvusvaheline vägivallatuse päev ÜRO rahvusvaheline vägivallatuse päev propageerib vägivallatut käitumist hariduse ja üldise teadlikkuse abil. See langeb kokku India juhi Mahatma Gandhi sünnipäevaga. Vägivald minu elus
5. oktoober Rahvusvaheline õpetajate päev 1994. aastal UNESCO poolt sisse seatud päev, et saada õpetajatele rohkem tuge ning võimaldada õpetajatel pakkuda tulevaste põlvede vajadustele vastavat haridust. Varsti iganenud
7. oktoober Inimväärse töö päev Idee algatas 2008. aastal Rahvusvaheline Ametiühingute Konföderatsioon ning see on päev, kui maailma ametiühingud astuvad välja korraliku töö eest. Tahan töötada
Oktoobri teine neljapäev Ülemaailmne nägemise päev Maailma Terviseorganisatsioon: teadlikkuse tõstmise päev, kus maailmas keskendutakse pimeduse, nägemispuude ja nägemispuudega inimeste rehabiliteerimise küsimustele. Vaheta prille
10. oktoober Rahvusvaheline surmanuhtluse vastane päev Seda korraldab alates 2002. aastast Ülemaailmne Surmanuhtluse Vastane Koalitsioon. Kui saabub homme
10. oktoober Ülemaailmne vaimse tervise päev Tähistati esmakordselt 1992. aastal Ülemaailmse Vaimse Tervise Päeva Föderatsiooni algatusel. Kes oled mina?
15. oktoobri nädal Euroopa kohaliku demokraatia nädal Euroopa Nõukogu algatus. Eesmärk on kasvatada teadmisi kohalikust demokraatiast ning propageerida kohaliku tasandi demokraatliku osaluse ideed. Et kõigi hääl oleks kuulda
16. oktoober Ülemaailmne toidupäev ÜRO kuulutas selle päeva välja 1979. aastal, et suurendada üldist teadlikkust maailma toiduprobleemist ning tugevdada solidaarsust nälja, alatoitumuse ja vaesuse vastu võitlemisel. Astu samm ette
17. oktoober Rahvusvaheline vaesuse likvideerimise päev Kuulutatud välja ÜRO Peaassamblees 1992. aastal, et kasvatada teadlikkust vaesuse ja puuduse likvideerimise vajadusest kõigis riikides, eriti arengumaades. Rüselus rikkuse ja võimu pärast
24. oktoober ÜRO päev Välja kuulutatud 1947. aastal ÜRO põhikirja vastuvõtmise puhul. Päeva eesmärk on tutvustada maailma rahvastele ÜRO püüdlusi ja saavutusi ning saada neilt toetust organisatsiooni tööle.  
24.–30. oktoober Desarmeerimise nädal 1978. aastal kuulutas ÜRO välja desarmeerimise nädala, et rõhutada võidurelvastumise ohtlikkust, propageerida vajadust selle lõpetamise järele ning selgitada üldsusele desarmeerimisega seotud aktuaalseid ülesandeid.  
25. oktoober Rahvusvaheline kunstnike päev Rahvusvaheline kunstnike päev sai alguse rohujuuretasandilt. 25. oktoober on Picasso sünniaastapäev. Piltidega mängimine
3. november Rahvusvaheline meestepäev Rahvusvaheline meestepäev sai alguse 1999. aastal Trinidadis ja Tobagos. Seda toetab ÜRO. Eesmärk on juhtida tähelepanu meeste ja poiste tervisele, sugudevaheliste suhete parandamisele, soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja meessoost positiivsetele eeskujudele. Tee Võrdsusemaale
4. november Euroopa inimõiguste konventsioon Sel päeval 1950. aastal allkirjastati Euroopa inimõiguste konventsioon. Elektrijaam
6. november Rahvusvaheline sõdade ja relvakonfliktide poolt põhjustatud keskkonnakahjude tõkestamise päev ÜRO kuulutas selle päeva välja 2001. aastal, et parandada meie ühise keskkonna kaitset relvakonfliktide ajal, mis kahjustavad ökosüsteeme ja loodusvarasid veel pikka aega pärast konflikti lõppu, nii et selle mõju ulatub üle riigipiiride ja praeguse põlvkonna.  
9. november Rahvusvaheline fašismi ja antisemitismi vastane päev Sellel päeval 1938. aastal alustasid natsid juutide ja juudi kaupluste vastast pogrommi (kristallöö). Seda päeva tunnustab Euroopa Nõukogu.  
9. november Berliini müüri langemine 1989. aastal See päev sümboliseerib Ida- ja Lääne-Euroopa vaheliste tõkete lagunemise algust.  
11. november Rahvusvaheline teadmiste- ja rahupäev 2001. aastal UNESCO poolt välja kuulutatud päev, mille eesmärk on suurendada teadlikkust teadmiste rollist rahumeelse ja kestliku ühiskonna loomisel; sellega propageeritakse riiklikku ja rahvusvahelist solidaarsust ning teaduslike teadmiste jagamist riikide vahel.  
16. november  Rahvusvaheline sallivuse päev UNESCO poolt välja kuulutatud 1995. aastal, et teavitada üldsust sallimatuse ohtudest. Usklikud
18. oktoober Inimkaubanduse vastu võitlemise päev Sisse seatud 2007. aastal Euroopa Parlamendi soovitusel; võimaldab selgitada vajadust tõhustada inimkaubanduse ennetamist ja selle vastu võitlemist.  
20. november Rahvusvaheline lastepäev ÜRO poolt 1954. aastal välja kuulutatud päev, mis on pühendatud maailma laste vahelisele vendlusele ja mõistmisele ning nende heaolu edendavatele tegevustele. Laste õigused
21. november Ülemaailmne televisioonipäev ÜRO poolt 1996. aastal välja kuulutatud päev, mille eesmärk on stimuleerida rahu, julgeolekut, majanduslikku ja sotsiaalset arengut, kultuurivahetust ja muid selliseid teemasid käsitlevate telesaadete ülemaailmset vahetamist. Pildimängud
25. november Rahvusvaheline naistevastase vägivalla vastu võitlemise päev Naisõiguslased on tähistanud 25. novembrit kui vägivallavastast päeva alates 1981. aastast. ÜRO kuulutas selle ametlikuks tähtpäevaks 1999. aastal, et suurendada teadlikkust ja öelda ei naistevastasele vägivallale. Peresisesed asjad
29. november Rahvusvaheline Palestiina rahvale solidaarsuse osutamise päev ÜRO 1977. aasta algatus, et näidata üles solidaarsust palestiinlaste õigusi käsitlevate näituste ja muude kultuurisündmuste korraldamisega.  
1. detsember Ülemaailmne AIDSi vastu võitlemise päev ÜRO (WHO) poolt välja kuulutatud 1988. aastal seoses omandatud immuunpuudulikkuse sündroomi (AIDS) pandeemiaga. Ravimite kättesaadavus
2. detsember Rahvusvaheline orjapidamise keelustamise päev Tähistatakse 1949. aasta ÜRO inimkaubanduse ja kupeldamise keelustamise konventsiooni vastuvõtmise aastapäeva.  
3. detsember Rahvusvaheline puuetega inimeste päev Kuulutati välja ÜRO poolt 1992. aastal, et tõsta teadlikkust ja rakendada meetmeid puuetega inimeste olukorra parandamiseks ja neile võrdsete võimaluste tagamiseks. Märka võimeid
5. detsember Rahvusvaheline vabatahtlike päev Kuulutati välja ÜRO poolt 1985. aastal, et tutvustada üldsusele vabatahtlike panust, motiveerides kõigi elualade inimesi nii kodu- kui ka välismaal vabatahtlikuna tegutsema. Kus on sinu seisukoht?
9. detsember Rahvusvaheline korruptsioonivastane päev Kuulutati välja ÜRO poolt 2003. aastal, et suurendada teadlikkust korruptsioonist, mitte leppida korruptsiooni kui paratamatu tõsiasjaga ning käsitada seda kui ühte olulisemat arengupidurit.  
10. detsember Rahvusvaheline inimõiguste päev ÜRO Peaassamblee kutsus 1950. aastal kõiki riike ja huvitatud organisatsioone üles tähistama sel päeval 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni vastuvõtmise aastapäeva. Sõnade joonistamine,  Pantomiim, Õiguste eest võitlejad
18. detsember Rahvusvaheline võõramaalaste päev Kuulutati välja ÜRO poolt 2002. aastal, et tagada kõigi võõramaalaste inimõiguste ja põhivabaduste austamine. Kolm asja
20. detsember Maailma inimliku solidaarsuse päev ÜRO 2005. aastal käivitatud algatus vaesuse vastu võitlemiseks, et tunda rõõmu ühtse inimkonna mitmekesisusest ning kasvatada solidaarsust aastatuhande arengueesmärkide saavutamise nimel. Kui palju raha me vajame?