Me võisime küll saabuda eri laevadel, kuid nüüd oleme kõik samas paadis.


Martin Luther King Jr.

Ülevaade

Imiteeritakse võistlust kõige „rohelisema” noorterühma leidmiseks. Kas osalejad on ausad või üritavad petta?

Seotud õigused
 • Õigus võrdsusele seaduse ees
 • Õigus elule ja ellujäämisele
 • Õigus rahvusvahelisele korraldusele, kus õigusi ja vabadusi on võimalik täies ulatuses rakendada
Eesmärgid
 • Õppida mõistma koostöö väärtust ning vajadust kokkulepete täitmist kontrollida
 • Arendada koostööoskust
 • Kasvatada õiglustunnet
Materjalid
 • Igale rühmale üks juhendileht
 • Igale rühmale üks punktileht
 • Üks pliiats iga rühma punktilugeja jaoks
 • Piisavalt ruumi väikestes rühmades töötamiseks 
Oluline kuupäev
 • 5. juuniMaailma keskkonnapäev

Juhised

Tehke sissejuhatus. Toimub võistlus linna (või kooli või klassi) kõige „rohelisema” noortekeskuse väljaselgitamiseks. Iga osaleja esindab erinevat noorterühma ning tegemist on väljalangemisvooruga, kus selguvad võistluse järgmisesse ringi pääsejad. Eesmärk on koguda võimalikult palju punkte.

 1. Paluge osalejatel moodustada 5-liikmelised rühmad ja istuda väikestesse ringidesse.
 2. Igas rühmas kehastavad neli liiget nelja konkureeriva noortekeskuse esindajaid ning viies liige on punktilugeja. Selgitage, et punktilugeja on ühtlasi kohtunik, kes peab andma märku mänguvooru alustamiseks. Tema ülesanne on täita punktilehte ning jälgida, et kõik järgiksid reegleid.
 3. Paluge igal rühmal valida endi seast punktilugeja.
 4. Jagage rühmade punktilugejatele välja juhendilehed. Paluge, et nad loeksid juhendi rühmale ette ning kontrolliksid, kas kõik mängijad on mängu ja punktiarvestuse põhimõtetest aru saanud. Asetage juhendileht kõigile nähtavasse kohta, et vajadusel oleks punktisüsteem neil silmade ees.
 5. Kui kõik rühmad on valmis, mängivad nad läbi ühe harjutusringi. Kui ülesanne on kõigile selge, alustage võistlust.
 6. Kui kõik rühmad on mänginud 10 ringi, paluge punktilugejatel oma rühma punktid kokku liita ning teha kindlaks kõige suurema ja kõige väiksema punktisumma kogunud mängijad. Edasi jätkake analüüsiga, et esmalt väikestes rühmades ja siis suures rühmas arutada, kuidas mäng õnnestus ning mida osalejad selle käigus õppisid. 

Analüüs ja hindamineGoto top

Väikestes rühmades toimuva arutelu ajal paluge osalejatel kaaluda järgmisi küsimusi:

 • Kes kogus kõige rohkem punkte? Millist mängustrateegiat oli vaja võitmiseks kasutada?
 • Kes kogus kõige vähem punkte? Mis tundeid see tekitas?
 • Kas keegi leiab, et mängus tehti sohki? Miks?
 • Kas te sõlmisite enne 5., 8. ja 10. ringi kaasmängijatega kokkuleppeid? Mis siis juhtus?
 • Kas keegi rikkus kokkulepet? Miks? 

Lühend COP 15 tähistab ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 15. konverentsi. Seda nimetatakse ka ÜRO 2009. aasta kliimamuutuste konverentsiks.

Suures rühmas:

 • Paluge punktilugejatel teada anda oma rühma kõige suurem ja väiksem individuaalne punktisumma ning kõigi liikmete kogutud punktide arv kokku. Kirjutage need arvud loetavalt märkmetahvlile.
 • Millised rühmad kogusid ühiselt kõige rohkem punkte? Kas need, kus mängijad tegid koostööd, või need, kus nad tegid sohki?
 • Kuidas seostub see mäng päris eluga? Tooge konkreetseid näiteid.
 • Kui inimesed lepivad kokku, et viivad läbi mõne keskkonnakaitsetegevuse, kuidas siis tagada, et kõik osapooled ka tegelikult ausalt käituvad?
 • Kas on mingit kasu sellest, kui üks rühm saab kõige „rohelisema” tiitli teiste arvel?
 • Üks põhjusi, miks poliitikud 2009. aasta kliimakonverentsil (COP 15) CO2 heitkoguste vähendamise osas loodetud kokkuleppele ei jõudnud, oli suutmatus kokku leppida kontrollimehhanismis. Kas neid oleks aidanud see, kui nad oleksid korraks praktilistest detailidest kaugemale vaadanud ja mõelnud sellele, milliseid inimõigusi siin rikutakse? Miks?
 • Kelle õigused on seoses kliimamuutustega kõige rohkem ohustatud? Milliseid õigusi rikutakse?
 • Kui arvestada, et vaesed riigid kannatavad kliimamuutuste tagajärjel rohkem, samas kui probleemi on põhjustanud rikkad riigid, siis milline oleks õiglane lahendus?
 • Kliimamuutuste mudelitega ennustatud loodusõnnetuste sagenemine tähendab, et miljonid inimesed jäävad kodutuks. Mida peaks meie riik selles olukorras tegema?
 • Kas inimõigustealane haridus aitab kuidagi kaasa kliimamuutuste vastu võitlemisele? Kui jah, siis kuidas? 

Nõuandeid korraldajateleGoto top

Mäng lõpeb sellise tulemusega, et koostööd teinud rühmad koguvad ühiselt suurema punktisumma. Need rühmad, kus keegi tegi sohki, saavad kokku vähem punkte. See tähendab, et mõni sellise rühma liige võis küll koguda individuaalselt suure skoori, aga see toimus teiste arvel. Õpetuslik iva seisneb selles, et koostööst võidavad kõik.

Kui jutuks tuleb vabatahtlike kokkulepete nõrkus ning riiklike korralduste ja seaduste plussid ja miinused, võite osalejatelt küsida, mida nad arvavad teavituskampaaniatest, millega tahetakse saavutada valijate toetust ebapopulaarsetele kuid samas vajalikele abinõudele. Kaaluge järgmist näidet: mõne aasta eest korraldas heakorraorganisatsioon Tidy Britain kampaania nimega „Minu väike kommipaber ei muuda midagi”. Selle plakatitel kujutati kommipaberitega üle külvatud tänavat ning paljude paberite juures oli jutumull kirjaga: „Mina ei muuda midagi.” Mis mõtteid oleks selline plakat teis tekitanud?

 • Kui ma oleksin vaevunud oma prügi koju kaasa võtma, oleksid tänavad natuke puhtamad ja see oleks teistele hea eeskuju. (See vastus võrduks mängus 1 pöidla ja 3 nimetissõrmega.)
 • Kui ainult mõned meist seda teevad, siis suures plaanis ei muutu suurt midagi, eriti kui teised hakkavad selle võrra rohkem prügi maha loopima. (2 nimetissõrme ja 2 pöialt)
 • Kui me suudame veenda enamikku inimesi hoolikamad olema, muutuvad tänavad puhtamaks. Siiski jäävad alati mõned, kes ikka prügi maha viskavad, kuigi ka nemad saavad kasu puhtamatest tänavatest. Miks peaksid nemad „tasuta sõita” saama? (3 pöialt ja 1 nimetissõrm)
 • Miks peaksin mina ennast liigutama, kui keegi teine seda ei tee? (4 nimetissõrme) 

Sama hästi oleks võinud näiteks tuua arvamuse, et „minu väike auto ei muuda midagi” (CO2 heitkoguste vähendamisel) või (energia säästmisel) „pole mingit vahet, kas kasutada pesukuivatit või riputada riided nöörile kuivama”. Kasutage siin näidet, mis haakub rühma liikmete igapäevaeluga. Paljudes linnades on ette nähtud trahvid prügi mahaviskamise või oma koera väljaheidete koristamata jätmise eest. Vabatahtlikud abinõud siin ei tööta. Vaja on mingisugust eeskirja. Üks COP 15 konverentsi tulemusena sõlmitud Kopenhaageni kokkuleppe põhilisi nõrkusi on see, et selles ei nähtud ette rangeid meetodeid CO2 heitkoguste mõõtmiseks ja kontrollimiseks.

Soovitusi jätkutegevusteksGoto top

Rühm võib soovida mõelda erinevat liiki sanktsioonide ja karistuste tõhususele kodus, koolis, noorterühmas või kodukandis reegleid rikkuvate inimeste korrale kutsumisel. Mis oleks kõige parem moodus, et panna inimesi reegleid järgima?

Öelge osalejatele, et parim võimalus mängus suurima punktisumma kogumiseks on see, kui kõik näitavad pöialt. Päris maailmas võiks seda võrrelda olukorraga, kus valitsus teeks korralduse, et keegi ei tohi autoga sõita (CO2 heitkoguse vähendamiseks), telerit ei tohi vaadata üle ühe tunni päevas (elektri kokkuhoidmiseks), iga kolme aasta jooksul tohib osta ainult ühe tehnoloogiaseadme, nt mobiiltelefoni, muusikamängija või mängukonsooli (ressursside säästmiseks) ning kõik peavad hakkama taimetoitlaseks (see tõhustab maakasutust ning vähendab loomajäätmetest tekkivat CO2 ja NOX heidet). Kas rühm oskab nimetada seadusega kehtestatud nõudeid, mida võiks võrrelda sellega, kui kõik mängijad peaksid mängus näitama pöialt? (Üheks näiteks võivad olla liikluseeskirjad.) Paluge rühmal mõelda, kas toodud näidetes rikutakse inimõigusi? Millistes näidetes ja kuidas?

Harjutus "Rüselus rikkuse ja võimu pärast" on veel üks imiteering, kus käsitletakse ressursside ebavõrdsest jaotusest tingitud ebaõiglust. Kui tahate lähemalt uurida loodusliku tasakaalu ja selle lõhkumise teemasid, proovige harjutust  "Eluvõrk" .

Ideid tegutsemiseksGoto top

Rühm võib tahta tegeleda mõne kohaliku keskkonnaprobleemiga ning asuda koos teiste huvirühmadega poliitikuid survestama.

Kui rühmale pakub huvi rahvusvaheline poliitika, võivad nad põhjalikumalt mõelda sellele, miks COP 15 konverentsil kokkuleppele ei jõutud ning kuidas saaks suurendada riikidevahelist usaldust ja mõistmist.

Vajadus kliimamuutustele piir panna on praegu kõige pakilisem inimkonna ees seisev ülesanne. Suunake rühma mõtted sellele, mida nad saaksid ära teha CO2 heite vähendamiseks oma elus, oma kodukohas, samuti riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Alustada võiks näiteks lehelt www.footprintdiary.com, kus pakutakse mobiili- ja veebirakendust, mis annab ülevaate meie tegevuse mõjust kliimamuutustele ning aitab kasutajatel oma tarbimisharjumusi muuta.

LisateaveGoto top

Vabatahtlikud abinõud ei ole kasutud. Parem on teha kasvõi natuke kui mitte midagi. Pealegi saab oma sellega teistele eeskujuks olla. See on Maailma Looduse Fondi programmi Climate Savers lähtekoht. Eesmärk on panna ettevõtteid vähendama CO2 heidet,  http://www.worldwildlife.org/climate/business.html

Üks COP 15 konverentsi olulisi teemasid oli läbipaistvus, millest räägiti põhjalikult enne seda, kui konverentsi viimastel päevadel jõudsin sinna kohale riigijuhid. Ühel varasemal konverentsil oli kokku lepitud põhimõttes, et arenguriikides saavutatavat heitkoguste vähenemist tuleb mõõta, selle kohta tuleb aru anda ja aruannete õigsust tuleb kontrollida. Seda mõõtmise, aruandluse ja kontrolli põhimõtet taheti kohaldada eeskätt just arenguriikide vabatahtlike leevendusmeetmete suhtes. Seetõttu tekkis tugev surve, et kiirelt industrialiseeruvad riigid kui suurimad heitetekitajad, eelkõige Hiina ja India, määraksid kindlaks soovitud sihttasemed ning nõustuksid kindla korra järgi toimuvate mõõtmiste ja kontrolliga.

Asjaolu, et õiglase jälgimiskorra küsimuses kokkulepet ei saavutatud, iseloomustab hästi nende probleemide keerukust, eriti seoses õigluse ja võrdsusega. Arenguriigid ja eriti Hiina tõid ühe vastuargumendina esile selle, et tehtud ettepanek oli äärmiselt ebaõiglane, kuna nende heitkogused ühe elaniku kohta on palju väiksemad kui arenenud riikides. Pealegi on just arenenud riigid suuresti süüdi selle probleemi tekkimises ning peaksid seetõttu ise suuremal määral heitkoguseid vähendama.

Harjutus on võetud õppematerjalist „Let’s take the world in hand”, © Woodcraft Folk 1993

Rahvusvaheline Keskkonnaõiguse Sihtasutus (Environmental Justice Foundation) on toonud välja otsese seose keskkonnajulgeoleku ja põhiliste inimõiguste kaitsmise vahel: http://www.ejfoundation.org

JaotusmaterjalGoto top

PDFLae alla PDF

Juhendileht

Mängu eesmärk on koguda võimalikult palju punkte.
Mängureeglid.
• Punktilugeja loeb kolmeni ja kolmanda numbri ajal sirutavad kõik mängijad ühe käe ette, näidates kas väljasirutatud nimetissõrme või tõstetud pöialt. Igas ringis tuleb näidata nimetissõrme või pöialt. 
• Teiste võistlejatega rääkimine ei ole lubatud, välja arvatud enne 5., 8. ja 10. ringi. 
• Kokku tuleb mängida 10 ringi. 

Punktisüsteem

Saadavad punktid sõltuvad kõigi mängijate näidatud nimetissõrmede ja pöialde kombinatsioonist.
• Kui kõik neli võistlejat näitavad pöialt, saavad kõik ühe punkti (+1). 
• Kui kolm näitavad pöialt ja üks nimetissõrme, lahutatakse iga pöialt näidanu skoorist üks punkti (-1) ning nimetissõrme näidanud mängija teenib kolm punkti (+3). 
• Kui kaks mängijat näitavad nimetissõrme ja kaks pöialt, lahutatakse „pöialdelt” kaks punkti (-2) ja „nimetissõrmedele” lisatakse kaks punkti (+2). 
• Kui üks mängija näitab pöialt ja ülejäänud kolm nimetissõrme, lahutatakse pöialt näidanu skoorist kolm punkti (‑3) ja kõik teised saavad ühe punkti (+1). 
• Kui kõik näitavad nimetissõrme, lahutatakse kõigilt üks punkt (-1). 
Punktisüsteemi kokkuvõte (nimetissõrmede ja pöialde kombinatsioonid ning nende põhjal mängijale arvestatavad punktid) on esitatud allolevas tabelis.

PPPP PPPN PPNN PNNN NNNN
+1 +1 +1 +1 -1 -1 -1 +3 -2 -2 +2 +2 -3 +1 +1 +1 -1 -1 -1 -1

5., 8. ja 10. ring on boonusringid. Nende ajal saab teenida lisapunkte.
5. ring – selles ringis saadud punktid korrutatakse kolmega.
8. ring – selles ringis saadud punktid korrutatakse viiega.
10. ring – selles ringis saadud punktid korrutatakse kümnega.
Pärast iga ringi kirjutab punktilugeja punktid punktilehele.

Punktileht
Mängija nimi        
Ring        
0 (prooviring)        
1        
2        
3        
4        
5 (punktid x 3)        
6        
7        
8 (punktid x 5)        
9        
10 (punktid x 10)        
Punktid kokku, ringid 1-10: