Harjutuse nimi Teemad Ülevaade Seotud õigused

Kolm asja

• Ränne
• Sõda ja terrorism
• Keskkond

Harjutuses kasutatakse arutelu ja rombikujulist pingerida, et aidata inimestel mõista, mida tähendab see, kui ollakse sunnitud järsku oma kodust põgenema.

• Õigus otsida tagakiusu eest varjupaika teistes riikides
• Usuvabadus
• Arvamus- ja teabevabadus

Uniste linna mošee

• Religioon ja usk
• Diskrimineerimine ja sallimatus
• Kodakondsus ja osalus

Harjutuse käigus imiteeritakse linnavolikogu koosolekut, kus toimub debatt selle üle, kas traditsiooniliselt kristlikku piirkonda tuleks ehitada uus mošee.

• Diskrimineerimise keeld
• Usuvabadus
• Arvamus- ja teabevabadus

Ravimite kättesaadavus • Tervis
• Globaliseerumine
• Diskrimineerimine ja sallimatus
Imiteering, mis põhineb Lõuna-Aafrika Vabariigi 2001. aasta kohtuasjal
aidsiravimi küsimuses. Käsitletavad teemad:
• HIV/AIDS ja ravimite kättesaadavus;
• vastandlikud huvid õiguste teostamisel
• Õigus elule ja inimväärikusele
• Õigus teaduslikest töödest johtuvate moraalsete ja materiaalsete huvide kaitsele
• Õigus tervisele
Pantomiim • Üldised inimõigused
• Lapsed
• Kodakondsus ja osalus
Selles näitlemisharjutuses tutvustavad osalejad oma arusaama
inimõiguste üldmõistest
• Kõik inimõigused
Kõik võrdsed – kõik erinevad
• Diskrimineerimine ja sallimatus
• Globaliseerumine
• Meedia
Lühiviktoriin, mis on juba ise enesest piisavalt huviäratavate küsimustega, kuid mida saab kasutada ka lähtekohana rühmaaruteluks kujutluste ja stereotüüpide üle. Võrdne inimväärikus. Õigus teostada õigusi ja vabadusi ilma mis tahes vahetegemiseta. Õigus kodakondsusele.

Ashique’i lugu

• Lapsed
• Tööelu
• Globaliseerumine

See on aruteluharjutus. Lähtekohaks on ühe lapstöölise juhtumi vaatlus. Osalejad lahkavad laps-tööjõu kasutamise asjaolusid, selle põhjuseid ja lõpetamise võimalusi.

Kaitse majandusliku ekspluateerimise eest. Õigus haridusele. Õigus puhkusele ja vaba aja veetmisele.

Usklikud

• Religioon ja usk
• Kultuur ja sport
• Diskrimineerimine ja sallimatus

Osalejad võrdlevad oma tõekspidamisi.

Usuvabadus. Arvamus- ja -teabevabadus. Diskrimineerimise keeld.

Me jälgime teid

• Globaliseerumine
• Keskkond
• Kodakondsus ja osalus

Harjutuse käigus saavad osalejad teavet ühe puuvillase T-särgi -valmistamisega seotud sotsiaalse, majandusliku ja keskkonnaalse kulu kohta. Seejärel peavad nad kavandama ja ellu viima tegevusi seonduvate inimõiguste rikkumise vastu.

Õigus töötada, vabalt elukutset valida ning ametiühingutesse astuda. Õigus piisavale elatus-tasemele. Õigus turvalisele ja tervislikule keskkonnale.

Kas ma võin siseneda?

• Ränne
• Diskrimineerimine ja sallimatus
• Rahu ja vägivald

Rollimäng, milles vaadeldakse teise riiki põgeneda püüdvate pagulaste rühma. Käsitletakse pagulaste saatust ning sotsiaalseid ja -majanduslikke argumente neile -varjupaiga andmise poolt ja vastu.

Õigus otsida varjupaika teistes riikides. Tagasisaatmise keeld. Diskrimineerimise keeld.

Chahal vs. Ühendkuningriik

• Sõda ja terrorism
• Rahu ja vägivald
• Demokraatia

Imiteering (lühike kohtuprotsess), milles vaadeldakse ühte tegelikkuses Euroopa Inimõiguste Kohtus arutusel olnud asja.

Piinamise keeld. Õigus otsida -varjupaika. Õigus õiglasele ja -avalikule kohtumõistmisele.

Vaheta prille

• Vaesus
• Puuded ja puudehalvustamine
• Ränne

See on väga lihtne välitingimustes läbi viidav harjutus, mida saab kasutada vabaharidusliku tegevusena. Osalejad käivad ringi ja vaatlevad ümbruskonda läbi kellegi teise silmade.

Kõik.

Laste õigused

• Lapsed
• Üldised inimõigused
• Haridus

Harjutuses kasutatakse rombikujulist pingerida, et suurendada teadlikkust ning käivitada arutelu lapse õiguste konventsiooni teemadel.

Lapse õigused (kõik). Õigus väl-jendada oma vaateid vabalt kõikides teda puudutavates -küsimustes. Õigus kaitsele majandusliku ekspluateerimise eest. Õigus puhkusele ja vaba aja veetmisele ning kultuurielus osalemisele.

Erinev palk

• Tööelu
• Sotsiaalne sugu
• Diskrimineerimine ja sallimatus

Imiteering, milles kujutatakse tööturul reaalselt esinevaid olukordi. Käsit-letavad teemad: sama töö eest makstav erinev palk, töökohal diskrimineerimine ning noortele töötajatele väikese tasu -maksmise komme.

Õigus töötada, vabalt elukutset valida ning ametiühingutesse astuda. Õigus õiglasele töötasule ja õigus saada võrdse töö eest võrdset tasu. Õigus olla kaitstud vanuse ja soo alusel -diskrimineerimise eest.

Kas on teisi võimalusi?

• Rahu ja vägivald
• Lapsed
• Tervis

Rollimäng, milles käsitletakse isikutevahelise vägivalla ja kiusamise küsimusi.

Õigus inimväärikusele. Õigus olla kaitstud igasuguse füüsilise ja vaimse vägivalla eest.

Peresisesed asjad

• Sotsiaalne sugu
• Rahu ja vägivald
• Tervis

Osalejad käsitlevad juhtumivaatlusi, et analüüsida perevägivalla erinevaid liike ning selle ärahoidmise võimalusi.

Õigus elule, vabadusele ja turvalisusele. Piinamise ja alandava kohtlemise keeld. Õigus võrdsusele seaduse ees.

Dosta!

• Mälestamine
• Sõda ja terrorism
• Diskrimineerimine ja sallimatus

Osalejad kavandavad ja viivad läbi -tegevusprojekti, et suurendada teadlikkust holokausti ohvriks langenud romade kohta.

Diskrimineerimise keeld. Õigus elule. Kultuurialased õigused.

Sõnade joonistamine

• Üldised inimõigused

Loova joonistamise meeskonnamäng, milles tuleb kujutada inimõigustega seotud sõnu.

Arvamus- ja sõnavabadus. Mõtte-vabadus. Võrdne inimväärikus ja -võrdsed õigused.

Haridus kõigile?

• Haridus
• Lapsed
• Kodakondsus ja osalus

Osalejad peavad moodustama -kaardipaare, mis aitavad mõelda -hariduslikule ebavõrdsusele maailmas ning sellele, kuidas muuta haridus -kõigile kättesaadavaks.

Õigus haridusele. Õigus täie-likule -füüsilisele, vaimsele, usulisele, -kõlbelisele ja sotsiaalsele -arengule. Õigus võrdsele kohtlemisele.

Valimiskampaania

• Demokraatia
• Kodakondsus ja osalus
• Üldised inimõigused

Aruteluharjutus, milles käsitletakse demokraatia ja demokraatliku -mõttevahetusega seotud õigusi ja kohustusi.

Õigus valitsemisest osa võtta ja õigus vabadele valimistele. Arvamus- ja -sõnavabadus. Mõttevabadus.

Õiguste eest võitlejad

• Üldised inimõigused
• Meedia
• Kodakondsus ja osalus

Harjutuses kasutatakse teabekaarte, et suurendada osalejate huvi inimõiguste eestvõitlejate vastu.

Arvamus- ja sõnavabadus. Õigus võrdsusele seaduse ees ja õiglasele kohtumõistmisele. Piinamise ja alandava kohtlemise keeld.

Nimetissõrmed ja pöidlad

• Keskkond
• Rahu ja vägivald
• Ränne

Imiteeritakse võistlust kõige „rohelisema” noorterühma leidmiseks. Kas osalejad on ausad või üritavad petta?

Õigus võrdsusele seaduse ees. Õigus elule ja ellujäämisele. Õigus rahvusvahelisele korraldusele, kus õigusi ja vabadusi on võimalik täies ulatuses rakendada.

Lillelapsed

• Üldised inimõigused
• Religioon ja usk
• Lapsed

Loominguline harjutus, mis juhatab sisse üldise arutelu inimõiguste teemadel: mis nad on, miks nad olemas on ja kuidas me peaksime neid kaitsma.

Kõik.

Esilehekülg

• Meedia
• Globaliseerumine
• Keskkond

Imiteeritakse ajakirjanike rühma tööd ajalehe esikülje trükkiminekuks -ettevalmistamisel.

Õigus mõtte-, arvamus- ja sõna-vabadusele. Õigus eraelu, perekonna, kodu ja kirjavahetuse puutumatusele. Õigus osa võtta kogukonna kultuurielust.

Kangelased

• Sotsiaalne sugu
• Diskrimineerimine ja sallimatus
• Kodakondsus ja osalus

Harjutus hõlmab iseseisvalt, väikestes ja suurtes rühmades töötamist, aju-rünnakut ja arutelu sotsialiseerumist ja kultuuri sümboliseerivate kangelaste teemal ning selle kohta, kuidas soolised stereotüübid võrsuvad meie ajaloost, kultuurist ja igapäevaelust.

Õigus võrdsele kohtlemisele. Diskrimineerimise keeld. Arvamus- ja sõnavabadus.

Kui palju raha me vajame?

• Sõda ja terrorism
• Tervis
• Haridus

Harjutuse sisuks on arutelu ja otsus-tamine. Väikestes rühmades töötavad osalejad otsustavad, kuidas jagada ümber maailmas sõjavägedele kulutatavat raha ÜRO aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks.

Õigus elule, vabadusele ja turvalisusele. Õigus arengule. Õigus piisavale elatustasemele. Õigus tervisele ja haridusele.

Tahan töötada!

• Puuded ja puudehalvustamine
• Tööelu
• Diskrimineerimine ja sallimatus

Rollimäng, mille käigus uuritakse -probleeme, mis seostuvad puudega inimeste õigusega tööle.

Õigus tööle. Õigus olla kaitstud -diskrimineerimise eest. Õigus piisavale elatustasemele.

Üks minut

• Kultuur ja sport
• Globaliseerumine
• Üldised inimõigused

Osalejad peavad üles näitama kiirust ja leidlikkust, et rääkida ühe minuti jooksul spordi ja inimõiguste seostest.

Kõik.

Keelebarjäär

• Ränne
• Sõda ja terrorism
• Diskrimineerimine ja sallimatus

Imiteeritakse pagulaste ees seisvaid raskusi varjupaiga taotlemisel. Käsitletavad teemad: pagulaste pettumus ja emotsioonid, keelebarjääri ületamine ja taotlemismenetluses esinev diskrimineerimine.

Õigus otsida ja saada varjupaika. Õigus olla kaitstud rahvuse või päritoluriigi alusel diskrimineerimise eest. Õigus süütuse eeldusele kuni süü tõendamiseni.

Et kõigi hääl oleks kuulda

• Haridus
• Kodakondsus ja osalus
• Lapsed

Väikestes rühmades ja suures rühmas toimuv aruteluharjutus, kus uuritakse, mis on haridus ning kuidas see vastab või ei vasta inimeste vajadustele, ning vaadeldakse otsustusprotsessides osalemist.

Õigus haridusele, sh õigus inimõigustealasele haridusele. Arvamus- ja sõnavabadus. Õigus osa võtta oma maa valitsemisest.

Räägime seksist

• Sotsiaalne sugu
• Diskrimineerimine ja sallimatus
• Tervis

Kasutatakse akvaariumi meetodit, et uurida inimeste suhtumist seksuaalsusesse, sh homofoobia küsimust.

Õigus võrdsele kohtlemisele. Diskrimineerimise keeld. Sõna- ja ühinemisvabadus.

Makah’ hõimu vaalapüük

• Kultuur ja sport
• Keskkond
• Globaliseerumine

Harjutus sisaldab tööd väikestes rühmades, rollimängu, arutelu ja konsensuse saavutamist küsimustes, mis puudutavad mere elusressursside säästvat kasutamist ning põlisrahvaste õigust vabale majanduslikule, sotsiaalsele ja kultuurilisele arengule.

Õigus osa võtta kogukonna kultuurielust. Õigus toidule ja õigus kasutada loodusvarasid. Õigus elule, vabadusele ja turvalisusele.

Sidemete loomine

• Kodakondsus ja osalus
• Demokraatia
• Üldised inimõigused

Läbirääkimised kodanike, valitsuse vabaühenduste ja meedia õiguste ja kohustuste kohta demokraatlikus ühiskonnas.

Õigus valitsemisest osa võtta ja õigus vabadele valimistele. Teabe- ja sõnavabadus. Igaühe kohustused kogukonna ees.

Mälusõnad

• Mälestamine
• Sõda ja terrorism
• Kultuur ja sport

Osalejad koostavad ühiselt sõnapilve, mis kujutab nende mõtteid ja tundeid seoses sõjamälestusmärkidega.

.

Õigus elule, vabadusele ja turvalisusele. Õigus osa võtta kultuurielust. Mõtte- ja südametunnistuse vabadus.

Minu elu pole kõigile vaatamiseks

• Meedia
• Rahu ja vägivald
• Haridus

Eesmärk on suurendada osalejate teadlikkust info- ja arvutitehnoloogia kuritarvitustest üldiselt ning konkreetsemalt küberkiusamisest.

Õigus mõtte-, arvamus- ja sõnavabadusele. Õigus eraelu, perekonna, kodu ja kirjavahetuse puutumatusele. Ebainimliku ja alandava kohtlemise keeld.

Redelil

• Kodakondsus ja osalus
• Demokraatia
• Kultuur ja sport

Harjutus sisaldab rollimängu ja arutelu. Osalejad arutlevad noorte osaluse tähenduse üle ning kaaluvad võimalusi, kuidas nad ise saaksid kohaliku kogukonna elust rohkem osa võtta.

Õigus valitsemisest osa võtta ja õigus vabadele valimistele. Õigus osa võtta kultuurielust. Arvamus- ja teabevabadus

Meie tulevikud

• Lapsed
• Keskkond
• Tervis

Harjutus hõlmab joonistamist, mõtisklemist ja arutelu, milles käsitletakse osalejate lootusi ja muresid seoses oma põlvkonna tulevikuga. Teemad: tulevasi põlvkondi mõjutavad keskkonnaprobleemid, kohalik areng ja inimeste vajadused.

Õigus oma arvamusele ja teabe saamisele. Õigus olla ära kuulatud kõigis küsimustes, mis puudutavad lapse parimaid huve. Õigus piisavale elatustasemele.

Tee Võrdsusemaale

• Sotsiaalne sugu
• Diskrimineerimine ja sallimatus
• Education

Harjutus sisaldab tööd väikestes rühmades, fantaseerimist ja joonistamist, mille käigus uuritakse soolise võrdsuse ja naiste diskrimineerimisega seotud probleeme.

Bioloogilise ja sotsiaalse soo alusel diskrimineerimise keeld. Õigus abielule ja perekonnale. Õigus võrdsusele seaduse ees.

Piltidega mängimine

• Üldised inimõigused

Osalejad peavad viima kokku inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklid neid illustreerivate piltidega.

Kõik.

Elektrijaam

• Rahu ja vägivald
• Kodakondsus ja osalus
• Üldised inimõigused

Osalejad pakuvad ajurünnaku korras välja igapäevaelus esinevaid vägivallategusid ning otsivad seejärel uudseid võimalusi nende vältimiseks ja probleemide lahendamiseks.

Õigus elule, vabadusele ja turvalisusele. Diskrimineerimise keeld. Õigus eraelu, perekonna, kodu ja kirjavahetuse puutumatusele.

Rassismile reageerimine

• Diskrimineerimine ja sallimatus
• Kultuur ja sport
• Rahu ja vägivald

Osalejad mängivad rollimängus läbi ühe keerulise vahejuhtumi, mis aitab lahata rassismi ja eelarvamustega seotud probleeme, eriti seoses romadega. Samuti vaadeldakse, kuidas lahendada rassismijuhtumeid koolis või muudes haridusasutustes.

Võrdne inimväärikus ja võrdsed õigused. Diskrimineerimise keeld. Mõtte-, südametunnistuse ja usuvabadus.

Õiguste bingo

• Üldised inimõigused

Bingo-stiilis lihtne viktoriin, kus osalejad saavad jagada oma teadmisi ja kogemusi inimõigustest.

Kõik.

Rüselus rikkuse ja võimu pärast

• Vaesus
• Globaliseerumine
• Tervis

Harjutuse käigus imiteeritakse võitlust rikkuse ja võimu pärast, samuti vaesusega kaasnevat ebavõrdsust ja ebaõiglust.

Võrdne inimväärikus ja võrdsed õigused. Õigus piisavale elatustasemele. Õigus tervisele, toidule ja eluasemele.

Märka võimeid

• Puuded ja puudehalvustamine
• Diskrimineerimine ja sallimatus
• Lapsed

Praktiline harjutus, mis kasvatab empaatiat puuetega inimeste suhtes. Käsitletavad teemad: puuetega inimeste raskused ühiskonda lõimumisel ning puuetega inimeste õiguste käsitamine põhiliste inimõigustena.

Õigus olla kaitstud diskrimineerimise eest. Võrdne inimväärikus ja võrdsed õigused. Õigus sotsiaalsele turvalisusele.

Varsti iganenud

• Religioon ja usk
• Globaliseerumine
• Haridus

Osalejad arutlevad, kuidas tekivad tõekspidamised, kuidas need kinnistuvad ning kuidas ja miks need aja jooksul muutuvad.

Mõtte-, südametunnistuse ja usuvabadus. Arvamus- ja sõnavabadus. Õigus vabalt osa võtta kogukonna kultuurielust.

Sport kõigile

• Puuded ja puudehalvustamine
• Kultuur ja sport
• Tervis

See on kehalist aktiivsust eeldav harjutus. Osalejad kasutavad oma fantaasiat ja loomingulisust, et mõelda välja uusi mänge.

Õigus füüsilisele ja vaimsele tervisele. Võrdne inimväärikus ja võrdsed õigused. Õigus puhkusele ja vaba aja veetmisele.

Astu samm ette

• Diskrimineerimine ja sallimatus
• Vaesus
• Üldised inimõigused

Oleme kõik võrdsed, aga mõned on teistest võrdsemad. Osalejatele jagatakse rollid ning nad liiguvad sammhaaval edasi vastavalt kehastatava tegelase elus esinevatele võimalustele

Võrdne inimväärikus ja võrdsed õigused. Õigus haridusele. Õigus tervise ja heaolu tagamiseks piisavale elatustasemele.

Kahe linna lugu

• Kodakondsus ja osalus
• Keskkond
• Tööelu

Lauamäng, kus osalejad hääletavad, millises linnas nad tahaksid elada ja milliseid avalikke teenuseid kasutada. Käsitletavad teemad: ühiskondlik solidaarsus, maksude vajalikkus ning kohaliku demokraatia väärtus.

Õigus sotsiaalsele turvalisusele. Õigus vara omamisele. Õigus piisavale elatustasemele.

Terrorism • Sõda ja terrorism
• Rahu ja vägivald
• Globaliseerumine

Osalejad arutlevad juhtumivaatluste põhjal selle üle, milles seisneb terroriakt, ning sõnastavad terrorismi määratluse.

Õigus elule, vabadusele ja turvalisusele. Piinamise ja alandava kohtlemise keeld. Õigus rahule.

Kiviga viskamine

• Sõda ja terrorism
• Rahu ja vägivald
• Lapsed

Rollimäng, mille käigus vaadeldakse vägivaldsete tegude põhjusi.

Õigus elule, vabadusele ja turvalisusele. Õigus õigussubjektsuse tunnustamisele. Õigus seaduse võrdsele kaitsele.

Ajajooned

• Üldised inimõigused
• Mälestamine
• Religioon ja usk

Osalejad koostavad ühiselt ajajoone õiguste mõiste arenguloo tähtsamatest sündmustest alates aastast 2000 eKr kuni tänapäevani ning püüavad aimata tulevikku.

Õigus haridusele, sh õigus inimõigustealasele haridusele. Õigus elule, vabadusele ja turvalisusele. Usuvabadus.

Hääletada või mitte hääletada?

• Demokraatia
• Kodakondsus ja osalus
• Üldised inimõigused

Kogukonnas elavate inimeste küsitlemine valimistel hääletamise ja kodanikuaktiivsuse teemadel.

Õigus valitsemisest osa võtta ja õigus vabadele valimistele. Arvamus- ja sõnavabadus. Rahumeelse kogunemise ja ühinemise vabadus.

Kohtumine ametiühinguga

• Tööelu
• Demokraatia
• Kodakondsus ja osalus

Imiteeritakse tööandja, töötajate ja ametiühingu esindajate koosolekut, millel peetakse läbirääkimisi palga ja töötingimuste üle.

Õigus tööle. Õigus õiglastele töötingimustele. Õigus luua ametiühinguid ja astuda ametiühingutesse. Õigus streikida.

Vägivald minu elus

• Rahu ja vägivald
• Sõda ja terrorism
• Tervis

Osalejad lahkavad oma elus kogetud inimestevahelise vägivalla juhtumeid.

Õigus elule, vabadusele ja turvalisusele. Mõtte-, südametunnistuse ja usuvabadus. Piinamise ja alandava kohtlemise keeld.

Eluvõrk

• Keskkond
• Globaliseerumine
• Tervis

Korraldatakse ajurünnak ülemaailmses toitumisahelas esinevate seoste leidmiseks. Uuritakse elusate ja elutute asjade vastastikust sõltuvust ning inimtegevuse mõju keskkonnale.

Õigus elule, vabadusele ja turvalisusele. Rahvaste õigus vabalt käsutada oma loodusvarasid ja ressursse. Usuvabadus.

Kui saabub homme

• Rahu ja vägivald
• Globaliseerumine
• Meedia

Harjutuses kasutatakse teabekaarte ja arutelu, et lahata küsimusi, mis seostuvad ühiskonna kaitsega kurjategijate eest, kurjategijate inimõiguste ja surmanuhtlusega.

Õigus elule. Piinamise ja alandava kohtlemise keeld. Õigus võrdsele inimväärikusele.

Kus on sinu seisukoht?

• Üldised inimõigused
• Kodakondsus ja osalus
• Vaesus

Selles aruteluharjutuses võtavad inimesed sõna otseses mõttes seisukoha kodaniku-, poliitiliste, sotsiaalsete ja majanduslike õiguste küsimustes.

Kõik.

Kes oled mina?

• Sotsiaalne sugu
• Diskrimineerimine ja sallimatus
• Religioon ja usk

Suminarühmade, ajurünnaku, joonistamise ja rühmaarutelu abil lahatakse identiteediga seotud küsimusi.

Võrdne inimväärikus ja võrdsed õigused. Diskrimineerimise keeld. Õigus elule, vabadusele ja turvalisusele.

Töö ja lapsed

• Tööelu
• Sotsiaalne sugu
• Diskrimineerimine ja sallimatus

Rollimäng, mille abil käsitletakse reproduktiivõigusi ja naiste diskrimineerimist töökohal.

Õigus töötada, vabalt elukutset valida ning ametiühingutesse astuda. Õigus abielule ja perekonnale. Diskrimineerimise keeld.

Inimõiguste kalender

• Kõik inimõigused A

Loetelu kuupäevadest, millal eri riikides pööratakse erilist tähelepanu inimõiguste küsimustele, austatakse õiguste eest võitlejaid, meenutatakse minevikus toimunud inimõiguste rikkumisi ning ülistatakse lootust ja rõõmu. Kuupäevad pärinevad ÜRO rahvusvaheliste tähtpäevade, vabaühenduste tunnustatud ülemaailmsete tähtpäevade ja ajaloosündmuste aastapäevade nimistutest.

Kõik.

Sissejuhatavad harjutused

• Toetavad kõigi Kompassis kirjeldatud harjutustega seotud teemasid

Kirjeldatud harjutused aitavad luua rühmas positiivset õhkkonda ning on lõbusaks sissejuhatuseks inimõiguste teemadesse.

Kõik.

Analüüsiharjutused

• Toetavad kõigi Kompassis kirjeldatud harjutustega seotud teemasid

Analüüs on käesoleva inimõigustealase hariduse käsiraamatu kogemusliku õppimistsükli lahutamatu osa. Kirjeldatud harjutused pakuvad lihtsaid ja lustakaid võimalusi, kuidas inimesed saavad oma kogemustest õppida. Neid võib kasutada pärast Kompassis kirjeldatud harjutusi, aga mitte üksikasjaliku analüüsi ja hindamise asemel.

Õigus inimõigustealasele haridusele. Õigus haridusele. Õigus osalemisele.