Maailma muresolevate kodanike ühise jõupingutusega on muutus võimalik.

Zackie Achmat, kampaania Treatment Action.

Ülevaade

Imiteering, mis põhineb Lõuna-Aafrika Vabariigi 2001. aasta kohtuasjal aidsiravimi küsimuses. Käsitletavad teemad:

 • HIV/AIDS ja ravimite kättesaadavus;
 • vastandlikud huvid õiguste teostamisel.
Seotud õigused
 • Õigus elule ja inimväärikusele
 • Õigus teaduslikest töödest johtuvate moraalsete ja materiaalsete huvide kaitsele
 • Õigus tervisele
Eesmärgid
 • Suurendada teadlikkust õigusest tervisele, eelkõige jõukohase hinnaga ravimite kättesaadavusele ning HIV/AIDSi ravile ja ennetusele
 • Arendada suhtlemise, koostöö ja konsensusele jõudmise oskusi
 • Soodustada solidaarsustunde ja õigluse ideaalide kujunemist
Materjalid
 • Märkmetahvli paber ja pliiatsid
 • Kohtuasja rollikaardid 
 • Juhised väikestes rühmades töötamiseks, igale osalejale üks 
 • Väikesed kaardid (10 x 6 cm). Iga osaleja jaoks üks punane ja üks roheline kaart 
 • Ruum suure rühma ja väikeste rühmade töö jaoks 
Ettevalmistus

Esimese osa jaoks:

 • Tehke kohtuasja rollikaartidest koopiad; vaja on ühte rollikaarti iga osaleja kohta. 

Teise osa jaoks:

 • Tehke koopiad väikestes rühmades töötamise juhistest, igale osalejale üks. 
 • Valmistage iga osaleja jaoks ette üks punane ja üks roheline kaart.
Oluline kuupäev
 • 1. detsemberÜlemaailmne AIDSi vastu võitlemise päev

Juhised

Harjutus toimub kahes osas. Esimeses osas imiteeritakse ravimiuuringut ja teises osas püütakse jõuda konsensusele.

1. osa. Ravimiuuring (kogukestus 65 minutit)

 1. Tehke sissejuhatus. HIV/AIDS on kogu maailmas väga tõsine epideemia. See on suur probleem Lõuna-Aafrika Vabariigis, kus miljonid majanduslikult viletsal järjel inimesed surevad ainult sellepärast, et nad ei saa kalleid ravimeid endale lubada. Nende ainus alternatiiv on kasutada odavamaid koopiaravimeid. Juhtivad ravimifirmad seda ei poolda. Nende huvi on kaitsta oma varalisi õigusi ning nad on moodustanud ühisrinde selle vastu, et riigid nende toodetest odavama hinnaga koopiaid valmistaks. Nad on esitanud kohtusse hagi Lõuna-Aafrika Vabariigi valitsuse vastu, kuna see levitab ja müüb HIV/AIDSi ravimite odavamaid koopiaid.
 1. Selgitage, et osalejad imiteerivad Lõuna-Aafrika Vabariigis 2001. aastal toimunud kohtuliku arutamise esimest osa ehk eelistungit. Kõne all on järgmised küsimused: Kas õigus omandile on kehtiv argument, mille alusel ohustada teatud inimrühma õigust elule ja inimväärikusele? Kas õigus elule ja tervisele on piisav argument, et tühistada õigus varale?
 2. Jagage osalejad nelja võrdsesse rühma, mis esindavad aktsiaseltsi Pharma, Lõuna-Aafrika Vabariigi valitsust, kampaania Treatment Action korraldajaid ja kohtunikke.
 3. Jagage igale rühmale nende rollikaardid.
 4. Andke rühmadele 25 minutit oma rollikaartide lugemiseks ning istungi jaoks oma argumentide ja/või küsimuste ettevalmistamiseks. Iga rühm peab valima endale eestkõneleja ning määrama talle üks või kaks abilist, kes aitavad istungi ajal küsimustele vastata.
 5. Kui kõik rühmad on ettevalmistused teinud, kutsuge kokku suure rühma istung. Kõik neli rühma peaksid jääma koos istuma.
 6. Nüüd on aktsiaseltsil Pharma, LAVi valitsusel ja kampaania esindajatel igaühel viis minutit, et esitada oma seisukohad ja küsimused. Kohtunikud peaksid iga rühma üksteise järel tutvustama ning neile sõna andma.
 7. Seejärel on kohtunikel 10 minutit aega, et lahendada rühmade tõstatatud küsimusi, vastate neile esitatud menetlusküsimustele ning teha kokkuvõte erinevatest argumentidest ja seisukohtadest. 

2 osa. Konsensusele jõudmine (kogukestus 100 minutit)

 1. Paluge osalejatel jaguneda neljaliikmelistesse väikestesse rühmadesse. Igas rühmas peaks olema üks eelmise osa rühmade esindaja: üks aktsiaseltsist Pharma, üks LAVi valitsusest, üks kampaania korraldajatest ja üks kohtunikest.
 2. Jagage igale osalejale välja väikestes rühmades töötamise juhised ning punased ja rohelised kaardid. Kontrollige, kas kõik on ülesandest aru saanud ning teavad värviliste kaartide otstarvet.
 3. Andke rühmadele 30 minutit, et nad jõuaksid konsensusele, kuidas osapoolte vastukäivaid nõudeid rahuldada.
 4. Seejärel kutsuge taas kokku suure rühma koosolek ning paluge igal rühmal tutvustada oma arutelu tulemusi. Andke igale rühmale aruande esitamiseks viis minutit. Kirjutage peamised pakutud lahendused ja probleemid märkmetahvlile.
 5. Kui kõik rühmad on oma seisukohad/lahendused esitanud, jätkake aruteluga otsustusprotsessi teemal. Võite osalejatelt küsida:
  • Kui lihtne oli konsensusele jõuda?
 • Mis on sellise töömeetodi tugevad ja nõrgad küljed?
 • Kas tekkis olukordi, kus vajadus tulemuseni jõuda põhjustas raskusi kõigi rühma liikmete seisukoha arvessevõtmisel?
 • Mis olid kõige põletavamad probleemid?
 1. Harjutuse selle etapi lõpetuseks võite lugeda ette lõigu 19. aprillil 2011. aastal tehtud kohtuotsusest:

„Eesmärk (…) parandada odavamate ravimite kättesaadavust (…) on kiiduväärt ning on HIV/AIDSi epideemiat arvestades kõrgeima võimu põhiseaduslik kohustus, mis on seotud riigi kohustusega austada, kaitsta, edendada ja teostada tervet rida põhiõigusi, sealhulgas õigust inimväärikusele ja elule (mida peetakse kõigi ülejäänud õiguste allikaks) (…) Apellantide (st ravimifirmade) vastulausetel seaduse kohta (…) puudub sisuline alus.” 

Analüüs ja hindamineGoto top

Hindamine peaks olema alanud juba teisel etapil toimuva arutelu käigus. Nüüd paluge osalejatel arutleda protsessi üle üldiselt ning seejärel määrata kindlaks kohtuasjaga seotud tähtsamad inimõiguste teemad. Olulisemad aruteluküsimused võivad olla järgmised:

 • Kas osalejad on sellest kohtuasjast varem midagi kuulnud?
 • Mis olid nende esimesed mõtted kohtuasja kohta harjutuse alguses?
 • Kuidas osalejate arusaam probleemidest harjutuse käigus muutus?
 • Kuidas võrdleksid osalejad kahte erinevat otsustusprotsessi: vastandav ja konsensuslik? Milline protsess annab rahuldavama lahendi? Mis on hea lahendi tunnused?
 • Millised olid kohtuasjaga seotud tähtsamad inimõiguste teemad?
 • Tihti juhtub, et eri inimõiguste alusel esitatud nõuded konkureerivad üksteisega. Millisesse tähtsuse järjekorda te nõuded paigutaksite? Milliste tingimuste alusel te seda teeksite?
 • Mida tähendab kohtuasja lahend teie kodukoha HIV-positiivsete inimeste jaoks? Näiteks kas geneerilised ravimid on saadaval?
 • Kuidas teavitatakse üldsust teie kodukohas HIV/AIDSi temaatikast? Mida võiks ja tuleks veel teha? 

Nõuandeid korraldajateleGoto top

Selle harjutuse jaoks on vaja palju aega, sest probleemid on keerukad ning osalejad peavad neile süvitsi mõtlema. Harjutuse mõlemat osa ei pea läbi viima samal päeval; seda võib teha ka erinevates tundides.

Selgitage osalejatele, et punaste ja roheliste kaartide eesmärk on aidata inimestel paremini mõista, mis soodustab ja mis takistab otsuste tegemist. Ideaaljuhul peaksid kõik osalejad teise osa arutelu ja läbirääkimiste lõpul näitama rohelisi kaarte ning olema jõudnud kokkuleppele ühises lahenduses.

Teises osas võivad mõned rühmad konsensusele jõuda ja mõned mitte. Arutelus peaksite kasutama seda võimalusena, mille alusel lähemalt uurida konsensusliku otsustusprotsessi tugevusi ja nõrkusi. Paluge konsensusele jõudnud rühmadel tutvustada lisaks oma lõplikele seisukohtadele ka nende taga olevaid argumente. Paluge neil rühmadel, kes konsensusele ei jõudnud, selgitada, millised argumendid neid üksteisele lähendasid ja mis nende lahkarvamusi suurendasid. Lisateavet konsensusele jõudmise kohta leiate 5. peatüki  rahu ja vägivalla teemalisest alapunktist.

Oluline on tutvuda kohalikus kogukonnas HIV/AIDSiga elavate inimeste olukorraga ning kohandada harjutust vastavalt nende jaoks olulistele probleemidele. NB! Ravimifirmasid esindava aktsiaseltsi nimi Pharma on selle harjutuse jaoks välja mõeldud ja tegemist ei ole reaalse ettevõttega.

VariandidGoto top

Võite moodustada ka kohtuistungit kajastavate ajakirjanike rühma. Selleks on teil vaja lisamaterjale: kaamerad, arvuti ja printer. Peaksite neile ette andma kindla aja, mille jooksul nad peavad pärast kohtuistungi lõppu oma uudislood esitama. Ajavahemik sõltub nende valitud formaadist: nt ajaleht, raadio, telesaade või blogi. Kui valite selle variandi, peate tegema rollikaardid ka ajakirjanike jaoks. Samuti tuleb teil lisada harjutuse kestusele 15 minutit ning ajakirjanike töö hindamiseks veel 10 minutit.

Soovitusi jätkutegevusteksGoto top

Pidage arutelu, kuidas õigus elule ja inimväärikusele seostub teie riigis esinevate olulisemate probleemidega tervishoius. Heaks lähtekohaks, eriti väikestes rühmades toimuva arutelu jaoks, võivad olla uudistest läbi käinud keerulised juhtumid.

Tutvuge üldiselt tervise ja inimõiguste problemaatikaga. Külastage tähtsamate vabaühenduste (Piirideta Arstid, Treatment Action, Christian Aid, Oxfam, Save the Children) ja rahvusvaheliste organisatsioonide (WHO) veebisaite või hankige nende publikatsioone. Uurige välja tervise edendamiseks rakendatud meetmed ja kirjutage need märkmetahvlile.

Organisatsioon Treatment Action viis läbi väga eduka kampaania ning on endiselt Lõuna-Aafrika Vabariigis ja mujalgi aktiivne ( www.tac.org.za). Kahjuks ei ole kõik kampaaniad eesmärkide saavutamisel sama edukad. Sellel võib olla palju põhjuseid, kuid üks neist võib olla halb korraldus ja ebapiisav teavitus. Rühm võib nende teemadega lähemalt tutvuda ning arendada kampaaniate korraldamise oskust harjutusega „Me jälgime teid”  ou "Dosta !" .

Ideid tegutsemiseksGoto top

Püüdke teada saada, kes tegeleb teie piirkonnas terviseedendusega ning kuidas teie saaksite kaasa aidata.

LisateaveGoto top

Harjutus põhineb 2001. aastal Lõuna-Aafrika Vabariigi ülemkohtus arutatud kohtuasjal. Lõuna-Aafrika Vabariigi ravimitootjate liit esitas hagi LAVi presidendi Nelson Mandela ja teiste isikute (sh kampaania Treatment Action) vastu, süüdistades neid HIV-ravimite patendikaitse rikkumises ning miljonite aidsihaigete ravimiseks odavamate geneeriliste ravimite importimises.

Kohtunikud pidid kaaluma kahe poole vastandlikke huve ja õigusi. Ravimitootjate liit tugines omandiõigusele, võrdse või vaba kauplemise, eriala ja ameti valiku õigusele, samas kui valitsus ja Treatment Action väitsid, et riigi kohustus on austada, kaitsta, edendada ja tagada oma kodanike põhiõigust inimväärikusele ja elule.

Oma ajaloolises otsuses järeldas kohus, et omandiõigust tuleks piirata, kuna see on väiksema tähtsusega kui õigus inimväärikusele ja elule. Seejärel loobusid ravimitootjad kohtuasjast. Seda tunnustati laialdaselt kui „Taaveti võitu Koljati üle mitte üksnes Lõuna-Aafrika Vabariigis, vaid ka paljudes teistes arenevates riikides, kus on raskusi tervishoiu kättesaadavusega” (vabaühenduste ühine pressiteade 19. aprillil 2001). „See on vaeste inimeste haruldane ja väga tähendusrikas võit võimsate hargmaiste kontsernide üle. Aga nüüd on meie ülesanne töötada koos ravimitootjate ja valitsusega, et ravimid jõuaksid nendeni, kes neid vajavad” (Oxfami esindaja Kevin Watkins). Kokkuvõtlik ülevaade temaatikast on avaldatud 5. märtsil 2001 aadressil Time.com. Selle leidmiseks kasutage otsingumootoris väljendit „AIDS Drug Case Puts Our Ideas About Medicine on Trial”.

AIDS ja globaliseerumine

Rikastes riikides saavad HIV/AIDSiga inimesed kauem ja paremini elada, kuna riik jagab seal tasuta retroviirusevastaseid ravimeid. Lõunapoolsetes riikides taluvad HIVga nakatunud inimesed suuremaid kannatusi ja surevad varem, sest ravi ei ole neile kättesaadav. Keskmiselt kulutavad riigid nende tervishoiule aastas 10 dollarit inimese kohta, samas kui põhjapoolsete riikide elanikele kättesaadav kolmikravi maksab 10 000 kuni 15 000 dollarit aastas.

Epideemia levikut kiirendavad vaesus, vähene haridus ja sotsiaalne ebavõrdsus, kuid probleem on eeskätt poliitiline ning puudutab riikide valitsusi, rahvusvahelisi organisatsioone ja ravimifirmasid. Aidsivastase võitluse tõhustamiseks tuleb muuta olulisi rahvusvahelisi mehhanisme ja institutsioone. Neist tähtsamad on Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO), intellektuaalomandiõiguste kaubandusaspektide leping (TRIPS), teenustekaubanduse üldleping (GATS) ning vaidluste lahendamise organ, mis sisuliselt toimib WTO tribunalina.

JaotusmaterjalGoto top

PDFLae alla PDF

Kohtuasja rollikaardid

Kohtuasja rollikaart: aktsiaselts Pharma
Te kuulute aktsiaseltsi Pharma juhtkonda. Teie ettevõte on üks maailma juhtivaid ravimitootjaid. Olete ostnud õigused põhiliste HIV ja AIDSiga seotud ravimite turustamiseks. Teie eesmärk on säilitada oma kasumimarginaal ja rõõmustada aktsionäre. Seetõttu tahate kaitsta ettevõtte õigust määrata oma toodetele müügihind, võttes arvesse uuringu- ja tootmiskulusid ning töötajate töötasu. Kui teisel ettevõttel oleks lubatud lihtsalt teie tooteid kopeerida ja soodsama hinnaga müüa, ohustaks see teie kasumit ja teie ettevõtte jätkusuutlikkust. Seetõttu olete ühendanud jõud teiste juhtivate ravimifirmadega, et takistada riigil teie toodete kopeerimist ja odavama hinnaga müümist ning vajadusel riik kohtusse kaevata. Olete esitanud hagi Lõuna-Aafrika Vabariigi valitsuse vastu.
Teie ülesanne on valmistada ette argumendid oma seisukoha kaitsmiseks. Istungil on teil nende esitamiseks aega viis minutit.

Kohtuasja rollikaart: Lõuna-Aafrika Vabariigi valitsus
Oled Lõuna-Aafrika Vabariigi kõrge valitsusametnik. Teie valitsus koostab vastust ravimifirmadele, kes on teid kohtusse kaevanud. Aktsiaselts Pharma tahab, et ükski riik ei saaks nende tooteid kopeerida ja müüa nende endi jaehinnast odavamalt. Põhimõtteliselt oled aktsiaseltsi Pharma seisukohaga nõus

Kuid populaarse kampaania Treatment Action käigus on esitatud väide, et riigi põhiseaduslik kohustus on tagada odavate ravimite kättesaadavus, seda eriti HIV/AIDSi epideemia kontekstis. Olete valitsuses üldsuse survele järele andnud ning hakanud importima teistest riikidest, näiteks Indoneesiast, odavamaid koopiaravimeid.
Teie ülesanne on valmistada ette argumendid oma seisukoha kaitsmiseks. Istungil on teil nende esitamiseks aega viis minutit.

Kohtuasja rollikaart: kampaania Treatment Action
Sa kuulud aktivistide rühma, kes korraldab Lõuna-Aafrika Vabariigis kampaaniat Treatment Action. Kampaanias väidetakse, et riigi kohus on tagada odavate ravimite kättesaadavus, seda eriti HIV/AIDSi epideemia kontekstis. Valitsus on kampaaniale reageerinud ja hakanud odavamaid ravimeid importima.

Samuti väidate, et riik peab eraldama raha HIV/AIDSi all kannatavatele patsientidele ja nende eest seisvatele organisatsioonidele.

Samas on ravimifirmad Lõuna-Aafrika Vabariigi kohtusse kaevanud, et tõkestada nende toodete kopeerimist ja odavama hinnaga müümist. Seetõttu olete otsustanud asuda valitsuse poolele ning kaitsta põhimõtet, et riigi ülesanne on tagada odavate ravimite kättesaadavus.
Teie ülesanne on valmistada ette argumendid oma seisukoha kaitsmiseks. Istungil on teil nende esitamiseks aega viis minutit.

Kohtuasja rollikaart: kohtunikud
Sa kuulud kohtunike kolleegiumisse, mis arutab juhtivate ravimifirmade hagi Lõuna-Aafrika Vabariigi valitsuse vastu, millega tahetakse keelata valitsusel ravimite kopeerimine ja odavama hinnaga müümine. Valitsuse seisukohta toetavad ka kampaania Treatment Action aktivistid.

Teie ülesanne on paluda kõigil kolmel osapoolel esitada üksteise järel oma seisukohad. Teie ülesanne ei ole pärast neid sõnavõtte otsust langetada ega järeldusi teha. Teie töö on aidata osalejatel probleeme selgitada ning võtta kokku erinevate nõuete toetuseks esitatud argumendid

Probleemi tuum seisneb selles, kuidas lahendada inimõigustel põhinevaid vastandlikke nõudeid. Kaitse (valitsus ja kampaania korraldajad) on võtnud aluseks õiguse elule ja inimväärikusele, samas kui süüdistus (Pharma) lähtub õigusest omandile. Ametlikes kohtudokumentides sõnastati need seisukohad järgmiselt:
"Õigus elule ja inimväärikusele on kõige tähtsamad kõigist inimõigusest ning on kõigi ülejäänud isiklike õiguste allikaks. Kui me oleme otsustanud ehitada üles ühiskonna, mille aluseks on inimõiguste tunnustamine, peame väärtustama neid kahte õigust rohkem kui kõiki teisi. Riik peab seda üles näitama kõigi oma tegudega, kaasa arvatud kurjategijate karistamise viisiga.” vs.
Õigus omandile on kaitstud Lõuna-Aafrika Vabariigi põhiseaduse artikliga 25, kus öeldakse: „Kelleltki ei tohi tema omandit ära võtta, välja arvatud üldiselt kohaldatava seadusega ettenähtud juhtudel, ning ühegi seadusega ei või lubada vara alusetut võõrandamist.””
Teie ülesanne on valmistada ette kolmele osapoolele esitatavad küsimused. Teil on küsimuste esitamiseks ja vastuste kuulamiseks aega kümme minutit.

Kohtuasja rollikaardid: ajakirjanikud (soovi korral, vt eespool variantide punkti)
Sa kuulud ajakirjanike rühma, kelle ülesanne on kajastada kohtuistungit.

Te peate koostama istungi kohta uudise ja esitama selles kõik seisukohad. Teil on õigus külastada iga rühma (kohtunikud, kampaania korraldajad, valitsus ja Pharma) koosolekuid. Neil koosolekutel on teil õigus üksnes toimuvat jälgida; te ei tohi rühmade tööd segada, katkestada ega seal oma arvamust avaldada. Siiski võite viia läbi intervjuusid üksikute liikmetega, kui see ei sega koosolekute läbiviimist. Samuti võite teha pilte ning teil on võimalik uudise vormistamiseks kasutada arvutit, printerit ja internetti.
Te esitate oma töö tulemused pärast kohtuistungit. Uudisloo formaadi võite ise valida. Selleks võib olla blogipostitus, Twitteri säuts, ajaleheartikkel, raadio- või telesaade. Teil on oma loo esitamiseks aega 10 minutit.

Teise osa juhised väikestes rühmades töötamiseks
Sa kuulud neljaliikmelisse rühma, mille iga liige esindab ühte osapoolt:
• aktsiaselts Pharma 
•  Lõuna-Aafrika Vabariigi valitsus 
• kampaania Treatment Action korraldajad 
• kohtuasja arutanud kohtunikud 

Juhised
1.   Kõik liikmed peaksid üksteise järel ennast tutvustama, öeldes, millist osapoolt nad oma rollis esindavad. 
2. Seejärel peaks igaüks väljendama oma seisukohta kohtuistungi lõpus kujunenud olukorra kohta. Kui nende arvates on lahenduse leidmine lihtne, peaksid nad näitama rohelist kaarti. Kui see on nende arvates raske, näitavad nad punast kaarti. (Kaartide kasutamise eesmärk on näitlikustada konsensusele jõudmise protsessi.) 
3.   Nüüd on teie ülesanne jõuda rühma kõiki nelja liiget rahuldava konsensuseni. Arutelu peaks toimuma mitmes voorus. Arutelu juhatab kohtunik, kes esitab oma seisukoha viimasena. .
• Esimene voor: kõik avaldavad oma seisukoha. 
• Teine voor: kõik esitavad oma ideid, kuidas lahenduseni jõuda. 
•  Kolmas voor: läbirääkimised pakutud lahenduste üle. 
4.  Kuulake üksteist tähelepanelikult. Iga sõnavõtu järel peaksid sa oma värvikaardiga märku andma, kas rahuldava lahenduseni jõudmine tundub nüüd lihtne või raske. 
5.  Arutelu lõpus valige üks inimene, kes tutvustab tulemusi suurele rühmale.