Tervitame noorte inimõigustealase hariduse käsiraamatu Kompass käesoleva täielikult muudetud ja uuendatud redaktsiooni kõiki lugejaid!

Kompass ilmus esmakordselt 2002. aastal Euroopa Nõukogu noorte ja spordidirektoraadi noorte inimõigustealase hariduse programmi raames. Programm käivitati seetõttu, et inimõigustealane haridus (inimeste võrdset väärikust edendavad õppekavad ja -tegevused) oli ja on hindamatu väärtusega kõigi noorte demokraatliku kodanikuvastutuse kujundamisel ning üldise inimõiguste kultuuri kasvatamisel.

Kompass on muutunud oluliseks teabeallikaks paljudele noortele, kes osalevad väärtuspõhises noorsootöös ja mitteformaalses hariduses. See on praegu saadaval rohkem kui 30 keeles alates araabia ja jaapani keelest kuni islandi ja baski keeleni. Mõnes riigis on hakatud seda kasutama inimõiguste õpetamisel koolides, samas kui mujal ei ole selle kasutamine koolis võimalik. Kompassi käekäik Euroopas näitab sageli inimõigustealase hariduse olukorda eri piirkondades: mõnel pool selle kasutamist soositakse ja teisal tõrjutakse, ühed kiidavad ja teised põlgavad seda.

Kompassi edust tiivustatuna on välja antud ka selle noorem kaaslane Compasito – laste inimõigustealase hariduse käsiraamat, mis on saadaval juba mitmes keeles ning näib peagi muutuvat järgmiseks inimõigustealase hariduse menukiks.

Olulisem on siiski see, et Kompass ja selle avaldamine eri keeltes on aidanud lisada inimõigustealase hariduse noorsootöö tegevustesse ja paljude koolide õppekavadesse. Paljudes riikides on loodud inimõigustealase hariduse võrgustikke, et kinnistada inimõigusorganisatsioonide ja pedagoogide töö tulemusi ning muuta inimõigustealane haridus kättesaadavaks üha suuremale hulgale Euroopa lastele ja noortele. 2009. aastal Budapestis toimunud noorte inimõigustealase hariduse foorumil „Living, Learning, Acting for Human Rights” rõhutati inimõigustealase hariduse tähtsust tänapäeval[i]:

Inimõigusi ei saa kaitsta ega edendada ainult juriidiliste dokumentidega. Inim-õigustealane haridus – teadmiste omandamine inimõigustest nendesamade õiguste kaudu ja nende kaitsmise nimel – on hädavajalik selleks, et igaüks suudaks inimõigusi mõista, kaitsta ja edendada.

 Noorte inimõigustealase hariduse käsiraamatu Kompass abil noorte ini-meste poolt ja nende heaks tehtav töö näitab selgelt, et Euroopa Nõukogu saab tugineda noorte inimeste lahkusele, innukusele ja pädevusele, mis aitab viia inimõigustealase hariduse paljude teiste noorteni. […] Noorsootööst ja mitte-formaalsest haridusest saadud kogemused on edukalt rakendatud kõigile avatud inimõigustealase hariduse projektide teenistusse, et tasemeharidus ja mitteformaalne haridus saaksid üksteist täiendada.

 Inimõigustealase haridusega tegelemine ei saa olla ainult vabaühenduste ja noorteorganisatsioonide ülesanne. Samuti ei saa seda jätta ainult vabatahtlike hooleks. Riikide oluline kohustus on võimaldada inimõigustealase hariduse andmist. Riigid peavad seda tunnustama, toetama ja säilitama nii, et selles oleks oma koht nii tasemehariduse kui ka mitteformaalse hariduse pakkujatel.

Paljude nende jaoks, kes puutuvad inimõigustealase haridusega kokku vaid aeg-ajalt, on Kompass muutunud sellise hariduse sünonüümiks. Siiski ei piirdu inimõigustealane haridus vaid Kompassiga. Kompass näitab kätte suunad ja soovitab võimalusi, kuidas inimõigustealast haridust pakkuda, kuid iga korraldaja valib koos õppijatega lõpuks ise sobiva suuna ja meetodi.

Kompass ei ole inimõigus, kuid inimõigustealane haridus on seda.

Uuendused Kompassi 2012. aasta redaktsioonis

Esimesel kümnel aastal pärast Kompassi avaldamist toimusid inimõiguste ja sellealase hariduse valdkonnas kiired muutused. Nendeks on näiteks kiirenev globaliseerumine, ülemaailmne terrorism ja sõda selle vastu, globaalne majanduskriis, inimese põhjustatud kliimamuutuste mõju, Gruusias, Ukrainas ja mitmes araabia riigis toimunud pöörded demokraatia suunas, interneti levik, Iraagi ja Afganistani sõjad, Fukushima tsunami ja tuumakatastroof ning palju muud.

Kompassi üritati kasutada nende erinevate kriiside käsitlemiseks, kuid 2010. aastaks oli selge, et see oli mitmes osas vananenud.

Lihtne oleks olnud tähistada Kompassi käesolev redaktsioon versiooninumbriga 2.0 või 3.0, kuid seda ei tehtud. Lugejad ja inimõiguste edendajad leiavad, et käesolev Kompassi redaktsioon sarnaneb paljuski eelmisega: endiselt nähakse ette arutelusid vastuolulistel teemadel, käsiraamat on endiselt õppijakeskne ning endiselt soovitatakse osalejatel algatada praktilisi tegevusi.

Oleme arvesse võtnud erinevate kanalite kaudu edastatud kasutajate hinnanguid ning ajaloolisi arenguid: 2002. aasta olulised küsimused ei pruugi seda enam olla täna. Meie põhiline eesmärk oli muuta Kompass kõnekaks 21. sajandi teisel aastakümnel.

Selle tulemused on järgmised:

Laiem ja mitmekesisem harjutuste valik, mis hõlmab ka harjutusi interneti, -terrorismi, religiooni ja mälestamisega seotud inimõigusprobleemide käsitlemiseks. Soovitame teil nende harjutustega tutvuda ja neid õppetöös proovida. Loodame, et Kompassi kasutajad leiavad enam kui 60 väljapakutud inim-õigustealase harjutuse seast endale sobivad. Samuti loodame, et inimõiguste edendajad leiavad siit uusi ja loomingulisi võimalusi inimõiguste teemade ja väärtuste käsitlemiseks. 

Käsitletud on tervet rida uusi teemasid, sh puuded ja puudehalvustamine, -religioon, mälestamine ja terrorism. Osa teemasid on varasemaga võrreldes teisiti üles ehitatud (nt sotsiaalne sugu ja tööelu/sotsiaalsed õigused). Vastavates jaotistes järgitakse sama filosoofiat nagu 2002. aastal: eesmärk on käsiraamatu kasutajat toetada ning kannustada teadmishimulisi inimõigustealase hariduse pakkujaid/korraldajaid täiendava teabe otsingutele. 

Esimese peatüki ülesehitust on oluliselt muudetud. Selles keskendutakse inimõigustealasele haridusele kui põhilisele inimõigusele ning võetakse arvesse Euroopa Nõukogu kodanikuhariduse ja inimõiguste hariduse hartaga loodud võimalusi. Samuti käsitletakse selles rohkem Kompassi kasutamist klassis. 

Viiendas peatükis on esitatud põhjalikum ülevaade üksikteemadest, mis siiski ei vabasta korraldajaid kohustusest tutvuda ka muude allikatega. Inimõigustealane haridus on oma loomult selline: alati saab kaugemale minna ja teadmisi süvendada! 

Jätsime ka välja mõned 2002. aasta redaktsioonis sisaldunud harjutused, mida praktikas selgelt vähem kasutati. Kõige selle tulemusena on Kompassis rohkem sisu ja lehekülgi.

Kompassi aluseks olevad põhiväärtused ja käsitlusviisid on jäänud samaks. Kompassi peaksid endiselt iseloomustama järgmised tunnused.

Piisav: kasutajad leiavad sellest kõik vajaliku, et inimõigustealast haridust noortele tutvustada.

Kasutusvalmis: välja pakutud harjutused ei vaja lisaressursse ega pikka ettevalmistust.

Noori kõnetav: kirjeldatud harjutused ja inimõiguste probleemid on lihtsalt seostatavad noorukite ja noorte täiskasvanute murede ja maailmanägemisega. 

Praktiline ja kogemuspõhine: kõigi harjutuste juures on antud soovitusi edasiseks tegutsemiseks ning osalejate kaasatus ei piirdu lihtsalt teadmiste omandamisega.

Sobib nii tasemehariduses kui ka mitteformaalses hariduses kasutamiseks: praktiliselt kõiki harjutusi saab läbi viia koolis ja klassis; kuigi tegemist on spetsiaalselt mitteformaalse hariduse jaoks välja töötatud harjutustega, tuleb nende kestust või muid aspekte mõnel juhul natuke kohandada.

Kohandatav: kõiki harjutusi saab kohandada vastavalt konkreetsele kon-tekstile, õpperühmale ja ühiskondlikule olukorrale, milles neid „läbi mängitakse”. Soovitatud variandid aitavad korraldajatel luua oma versioone.

Sobib lähtekohaks: huvitatud korraldajad ja pedagoogid leiavad siit rohkesti soovitusi ja ressursse konkreetsete teemadega süvendatult tegelemiseks või inimõiguste kohta täiendava teabe saamiseks.

Üldine ja terviklik: Kompassi saab kasutada kõigi inimõigusteemade käsitlemiseks, olenemata õppija teadmiste tasemest. Selle aluseks on kaasav ja terviklik õppimiskäsitlus, milles võetakse arvesse väärtusi, hoiakuid, oskusi ja teadmisi.

Kompass on kirjutatud kõigile inimõigustest huvitatud isikutele, kes soovivad tegutseda inimõigustealase hariduse valdkonnas. Varasem õpetamis- või juhtimiskogemus ei ole nõutav ning harjutuste läbiviimise ja nende kohandamise kohta vastavalt õppijate vajadustele ja konkreetsetele oludele on antud põhjalikku abiteavet. Eraldi jaotises on esitatud soovitused õpetajatele.

Ootame aadressil  www.coe.int/compass.huviga teie tagasisidet selle kohta, kas meil õnnestus oma eesmärgid saavutada ja kuidas võiks käsiraamatut paremaks muuta.


[i] Foorumi „Living, Learning, Acting for Human Rights” osalejate koostatud sõnum, aruande esitas Gavan Titley, Euroopa Nõukogu 2010.