Küsimus: Kui te näete ebaõiglust või arvate, et mõni poliitika on ebaõiglane, mida te siis selle suhtes ette võtate? Kuidas selgitate oma seisukohta teistele?

 See, kes peseb käed -võimukate ja võimutute konfliktist puhtaks, ei ole erapooletu, vaid valib -võimukate poole.

Paulo Freire

Käesolevas osas vaadeldakse mõnesid meetodeid, millega võiks inimõigustealase hariduse laiemasse kogukonda viia. Need ei ole radikaalsed soovitused ja on väga võimalik, et te juba kasutate oma töös paljusid selliseid võtteid: plakatite kujundamine, probleemide arutamine, kultuuriürituste korraldamine, erinevate organisatsioonidega kohtumine, kirjade kirjutamine jne. Täpselt neidsamu pealtnäha lihtsaid meetodeid kasutavad ka professionaalsed aktivistid ning need tõepoolest toimivad.

Allpool esitatud loetelu on vaid pisike kild kõigist võimalikest tegevustest. Selle eesmärk on inspireerida ideid, mitte anda valmisretsepte. Olge loominguline ja küsige osalejatelt, milline oleks nende arvates kõige huvitavam või kasulikum -tegevus, mis ühtlasi oleks asjaosaliste oskusi arvestades teostatav.

Avalikud aktsioonid

Avalikel aktsioonidel, näiteks tänavateater, protestimarss, petitsioon või istumisstreik, võib olla mitmeid eesmärke, kuid neist kõige olulisemad on tõenäoliselt järgmised:

 • teadlikkuse tõstmine probleemist; 
 • teiste inimeste kaasatõmbamine eesmärgi nimel tegutsemisse; 
 • meedia tähelepanu võitmine; 
 • poliitikutele või võimukandjatele näitamine, et inimesed jälgivad neid. 

Kui kaalute avaliku aktsiooni korraldamist, pidage meeles, et see peaks mingil moel tähelepanu köitma: panema inimesi naerma või peatuma ja vaatama jääma. Võite isegi üritada neid šokeerida. Oluline on, et jutud hakkaksid liikuma.

Kriitiline mass

Paljudes Euroopa linnades kogunevad enamasti iga kuu viimasel reedel kümned ja sageli sajad jalgratturid, et võtta tänavad autodelt tagasi. -Tegevus on spontaanne: sellel ei ole korraldajaid ega isegi ette kavandatud marsruuti. Jalgratturite rühm sõidab lihtsalt üheskoos mööda -tänavaid, et aeglustada liiklust, juhtida tähelepanu keskkonna saastamisele või autosid täis tänaval jalgrattaga sõitmise ohtudele, samuti inimeste võimele tavapärast linnarütmi aeglustada, et tunda rõõmu ühisest eesmärgist ja jagatud ideaalidest. Inimesed osalevad selles sõidus erinevate -eesmärkidega ning paljudel on kaasas oma plakatid, millega nad tahavad tõmmata avalikkuse tähelepanu mõnele nende jaoks olulisele -probleemile. Mõne üksiku jalgratturi algatusest on nüüdseks saanud massiüritus ja paljude linnade igakuine traditsioon.

Lisateave aadressil www.critical-mass.info.

Soovitusi rühmale

Viited harjutustele: Paljudes harjutustes tõstatatakse üldisi probleeme, mis võivad olla teadlikkuse tõstmise kampaania teemaks, nt "Ashique’i lugu" (lapstööjõud), "Räägime seksist" (sooküsimused/ homofoobia), "Rassismile reageerimine" (rass, diskrimineerimine).

 • Kirjutage laul, muusikal või näidend ja minge sellega tänavale. 
 • Valmistage loosung ja korraldage mõne kohaliku ettevõtte ees meeleavaldus seoses keskkonna saastamise, teenuste sisseostu, tööõiguse rikkumiste või mõne muu aktuaalse probleemiga. 
 • Koostage probleemküsimust käsitlevad plakatid või lendlehed ning jagage neid inimestele või pange avalikku kohta üles. 
 • Looge probleemist rääkimiseks Facebooki lehekülg ning kasutage sotsiaalvõrgustikke leheküljele jälgijate leidmiseks. 

Küsimus: Inimesed ütlevad, et meeleavaldused on ajaraiskamine, aga mis mulje jätab see, kui keegi kunagi meelt ei avalda?


 

99% hääl
2011. aastal jõudis enam kui 80 riigi ligi 1000 linna nn „okupeerimisliikumine”. See oli osaliselt inspireeritud araabia kevadest, kus meeleavaldajad keeldusid laiali minemast enne, kui nende nõudmised rahuldatakse. Seda eeskuju järgides püstitasid aktivistid, noored ja paljud teised telke ja moodustasid väikesi isemajandavaid kogukondi, mis „okupeerisid” kõikjal maailmas avalikku linnaruumi. Kasutades loosungit „Meie oleme 99%”, püüdsid nad juhtida tähelepanu väga väikese seltskonna kätte koondunud tohutule rikkusele, sellest tingitud demokraatiamoonutustele ning elanikkonna enamust mõjutavate teenustekärbete ebaõiglusele.

Eakaaslaste õpetamine

Õpetajate autoriteet on -sageli õppijatele -takistuseks.

Cicero

Eelmises alaosas käsitletud avalikud aktsioonid ei täida enamasti hariduslikku -eesmärki. Pigem tahetakse nendega kiiresti lihtsaid sõnumeid edastada, teadlikkust tõsta ja edaspidise tegevuse seemneid külvata. Noored inimesed võivad olla väga head õpetajad ning sageli on nad inimeste värbamises või suhtumise muutmises väga osavad, eriti kui sihtrühmaks on nende eakaaslased. Probleemi selgitamine teistele aitab noortel ühtlasi seisukohti enda jaoks selgemaks mõelda ning enesekindlust kasvatada.

Powerpodi projekt - http://www.edinburgh-powerpod.org

Edinburghi liikumine Woodcraft Folk sai stipendiumi, et ehitada Šotimaal Lothiani regiooni noorte seas õppevahendina kasutamiseks päikese-paneelide ja tuulegeneraatoritega varustatud haagis. Haagisele anti nimeks Powerpod ning selle ehitasid kohaliku ülikooli tudengid, et demonstreerida päikesekiirgusest elektri- ja soojusenergia tootmist ning tuuleenergia võimalusi. Woodcraft Folk’i noortenõustajate esimene rühm käis ekskursioonil Alternatiivtehnoloogia Keskuses, kus nad said teadmisi Powerpodi süsteemide teadusliku tausta ja tehniliste aspektide kohta. Pärast tagasijõudmist töötasid nad välja seminarikavad, mis võiksid meeldida nendevanustele lastele ja noortele. Selle tulemusena korraldati piirkonna Woodcraft’i rühmadele terve rida seminare, mis äratasid nii tasemehariduse kui ka -mitteformaalse hariduse esindajate seas tohutut huvi. Allikas:  http://www.scotland.gov.uk/Topics/SustainableDevelopment/EWFenergytrailer

Viited harjutustele:
Kasutage harjutust "Kus on sinu seisukoht? või Valimiskampaania", et selgitada välja noori huvitavaid probleeme ning võimaldada neil harjutada väitlemist.
Harjutus "Pantomiim" soodustab loovat mõtlemist inimõigustest ning selle põhjal võib välja töötada avalikkusele näitamiseks sobiva etenduse.
"Haridus kõigile" võimaldab mõelda hariduse tähendusest, tähtsusest ja seostest elu kõigi aspektidega.

Soovitusi rühmale

 • Korraldage avalik väitlus mõnel huvipakkuval teemal, näiteks hariduskulude kärpimine, kurjategijate inimõigused, sõjaliste kulutuste vähendamine ja ümbersuunamine vaesuse vastu võitlemiseks. Kutsuge osalema ametnikke ja sõpru. 
 • Lavastage mõnel inimõiguste teemal videofilm või teatrietendus. 
 • Kirjutage kohalikku (või riiklikku) ajalehte artikkel või uurige kohalikust raadio- või telejaamast võimalust seal intervjuud läbi viia. Kas leiate teksti juurde ka mõne pilkupüüdva pildi? 
 • Mõelge mõnele valdkonnale, mida rühm hästi tunneb, ning käivitage koos teiste rühmade või kohaliku kooli õpilastega omaealiste koolitusprogramm. Näiteks võite rääkida noorterühmale inimõigustest või viia nendega läbi mõne 2. peatükis kirjeldatud harjutuse.    

Elava raamatukogu projekt

Üks Poolas Wrocławis tegutsev noorterühm käivitas elava raamatukogu projekti, kus raamatute kohta täitsid erinevaid kultuurilisi, ühiskondlikke ja muid rühmi esindavad inimesed, keda sai 30-minutiliseks personaalseks vestluseks „laenutada”. Valitud inimesed esindasid selliseid rühmi, mis tihtipeale on ühiskonnas tõrjutud ja mille liikmete inimõigusi sageli rikutakse, näiteks homoseksuaalid, romad, puudega inimesed, vähemus-religioonid jne. Kahe päeva jooksul külastas üritust 600 inimest, kellest üle 100 kasutas „laenutamisvõimalust”. Sündmust kajastati riiklikes ja eratelekanalites ja raadiojaamades ning trükiväljaannetes. Elava raamatukogu eesmärk on murda teatud kogukondade suhtes valitsevaid eelarvamusi, võimaldades inimestel nende esindajatega isiklikult kohtuda ja vestelda. Allpool on esitatud kahe „lugeja” kommentaarid pärast „raamatutega” vestlemist. „See aitas mul oma elu kohta otsuseid teha.” „Sain tohutult palju teada; mõne inimesega vestlemine tõepoolest murdis minu stereotüüpe.” Rohkem teavet elava raamatukogu meetodi kohta leiate aadressil www.coe.int/compass.

Isetegemine

Partisaniteater tähendab spontaanseid üllatus-etendusi ootamatutes -avalikes kohtades. -Tavaliselt tahetakse etendustega juhtida tähelepanu mõnele poliitilisele või ühiskondlikule probleemile, kasutades satiiri, protesti ja karnevalistiili meetodeid.

Wikipedia

On mitmeid võimalusi, kuidas rühm saab muutusi ise esile kutsuda poliitikute, -avalikkuse või muude vahendajate abi kasutamata. See võib olla kõigist võima-lustest kõige rahuldustpakkuvam, sest tulemus on vahetu ja rühm näeb, et just tema tegevus tegi muutuse võimalikuks.

Paljud noorterühmad osutavad näiteks otseselt abi ebasoodsas olukorras -olevatele inimestele, kelle õigusi ei austata. Tegelikult peaks selliseid inimesi aitama riik, sest lõppude lõpuks on riigi ülesanne tagada, et kellegi õigusi ei rikuta. Reaalsuses peab ühiskond siiski otsese abi osutamiseks ise sekkuma, kui riik ei suuda oma kohustusi täita.

Noortel inimestel on võimalus seda tühimikku täita. Sageli piisab juba sellest, kui olla lihtsalt kohal, suhelda raskuses olevate inimestega, kuulata nende muresid, olla seltsiliseks või vestluskaaslaseks. See on alati rikastav kogemus mõlemale poolele. Raskes olukorras olijate külastamine ja riigi tegematajätmiste märkamine annab noortele ka tugevama positsiooni otsustajate seas lobitöö tegemiseks või meedias puuduste päevavalgele toomiseks.

Küsimus: Mõelge mõnele konkreetsele elanikkonnarühmale: milliseid inimõiguste ­probleeme aitaks noorte külaskäik leevendada?

Viited harjutustele:
Kasutage harjutust "Meie tulevikud" et panna osalejaid mõtlema kodukandi väljanägemisele ja avaliku ruumi kasutamisele.
Harjutuses "Redelil" kaalutakse võimalusi, kuidas noored saaksid vahetumalt kogukonna elus osaleda.
 "Rüselus rikkuse ja võimu pärast" aitab analüüsida õigluse temaatikat ning õppida paremini mõistma ühiskonnast kõrvale tõrjutute olukorda.

Muid soovitusi rühmale

 • Võtke kodukandis mõni hooletusse jäetud koht oma hoole alla: istutage lilli või aedvilju ning muutke see koht selliseks, kus inimesed tahaksid käia. 
 • Pakkuge aiakorrastusteenuseid või muid oskusi kogukonna inimestele. Kas rühmast võiks saada selline õppekeskus nagu peatüki alguses kirjeldatud vabaülikool? 
 • Uurige, kas inimestel on üle jäänud värvi või remonditarbeid: värskendage noortekeskuse, kohaliku rahvamaja või isegi kellegi kodu väljanägemist. 
 • Valmistage küpsetisi ja viige neid kodutute varjupaika või üksi elavale naabrile. Samuti võite neid jagada avalikus kohas koos lendlehtedega, et tõmmata tähelepanu oma eesmärgile.    

Seemnete külvamine
Paljudes maailma riikides võib leida algatusi hooletusse jäetud avaliku ruumi korrastamiseks ja aedade loomiseks. Seda nimetatakse mõnikord ka geriljaaianduseks – aluseks on hispaaniakeelne sõna guerrilla, mis tähendab väikest sõda. Rühmitus nimega Brüsseli Farmerid on nimetanud 1. mai rahvusvaheliseks päevalillede külvamise päevaks. Aastal 2010 osales sellel üritusel umbes 5000 inimest kõikjalt maailmast, külvates -kodukanti päevalilli.

Riigi esindajate poliitika või käitumise muutmine

Kuna inimõiguste austamise peab tagama eelkõige riik või riigi esindajad, võetakse inimõiguste kampaaniates tihti lõppeesmärgiks poliitika, seaduse või eeskirja muutmine.

Maailm on väga ohtlik koht, kus elada, kuid mitte kurjade inimeste pärast, vaid nende inimeste pärast, kes selles suhtes midagi ette ei võta.

Albert Einstein

See võib tunduda noorte jaoks liiga „tõsine” valdkond või koht, kus nad ei suuda enda arvates midagi ära teha. Kuid nii riiklikul, rahvusvahelisel kui ka kohalikul tasandil muudetakse poliitikat siis, kui mitmed eri rühmad on selleks korduvalt -survet avaldanud, tihti kohe üksteise järel. Inimõigustega alles tegelema hakkavad noored võivad sellist survet avaldada sama hästi nagu kogenud aktivistid. Nende püüdluste õnnestumise tõenäosus võib olla suurem kohalikul tasandil või mõnes konkreetses asutuses, sest sel juhul on võrgustikud väiksemad ja võimuposit-sioonil olevad isikud on paremini kättesaadavad. Kuid ei maksa välistada ka võimalust töötada riiklikul või isegi rahvusvahelisel tasandil, kui rühm otsustab seda proovida.

Mõnikord saab riigi esindajatele kõige paremini survet avaldada koostöö abil, püüdes neile oma argumente selgitada. Teinekord on parem kasutada protesti või muud surveavaldust. Üldiselt muudetakse poliitikat siis, kui sellekohaseid nõudmisi esitavad mitmed eri huvirühmad, kellest mõned on koostöövalmis ja teised sõjakad.

Küsimus: Kas teie noorterühma liikmed teavad, kes on nende poliitilised esindajad kohalikul, riiklikul ja Euroopa tasandil?

Haridusreformide edasilükkamine üliõpilaste protestide tõttu

Paljudes riikides on üliõpilaste protestiliikumistel pikk ajalugu ning üliõpilaste aktsioonid on tihti avaldanud poliitikale otsest mõju või ajendanud teisi osapooli väljendama rahulolematust poliitiliste otsustega. 2008. aastal kavandas Prantsusmaa valitsus hariduses mitmeid muudatusi, mis hõlmasid ka õppejõudude arvu ja õppetööle kuluvate tundide olulist vähendamist. Seepeale tulid üliõpilased kogu riigis tänavale ning valitsus oli sunnitud reformid edasi lükkama.

Viited harjutustele:
"Kui palju raha me vajame?" võimaldab käsitleda aastatuhande arengueesmärke ja valitsuse valmisolekut nende saavutamisse panustada.
Harjutuses "Chahal vs. Ühendkuningriik" mängitakse läbi üks Euroopa Inim-õiguste Kohtus arutusel olnud -kohtuasi. Lisaks võivad osalejad tutvuda kohtus nende riigi kahjuks tehtud otsustega ning uurida, kuidas need on mõjutanud valitsuse poliitikat.
"Kohtumine ametiühinguga" võimaldab harjutada läbirääkimisoskusi ning vaadelda -tööandjate ja töövõtjate suhteid.

Soovitusi rühmale

 • Võtke ühendust mõne konkreetse otsuse eest vastutavate kohalike juhtidega; pöörduge opositsioonipoliitikute või teiste poliitikat mõjutavate isikute poole. Küsige võimalust kokkusaamiseks või korraldage avalik arutelu ja kutsuge nad kõik osalema.
 • Koostage petitsioon ja koguge sellele võimalikult palju allkirju. Kui annate petitsiooni üle isikule, keda tahate mõjutada, kutsuge kohale ka ajakirjanikud. 
 • Uurige välja, milliseid seadusega kehtestatud inimõigustealaseid kohustusi peab valitsus täitma ning milliste rahvusvaheliste lepingutega ta on ühinenud. Võite pöörduda nõu küsimiseks mõne selle teemaga tegeleva juristi või -vabaühenduse poole. Seejärel kirjutage oma piirkonnast valitud parla-mendisaadikule või asjaomasele kohalikule poliitikule kiri, küsides, mida ta teeb selle nimel, et neid kohustusi täidetaks. Rääkige sellest ka ajakirjandusele. 
 • Tutvuge muude riiklike või rahvusvaheliste kanalitega, mille kaudu saaks probleemi tõstatada või taotleda selle ametlikku läbivaatamist. 
 

Politsei tegevuse jälgimine

LegalTeam on Venemaal tegutsev õigusnõustajatest, aktivistidest ja ekspertidest koosnev rühmitus. Nad tegelevad avalikel koosolekutel või meeleavaldustel osalenud inimestele õigusabi osutamise ja nende õiguste kaitsmisega, kuna paljud sellised isikud satuvad politsei surve alla. Sarnaseid algatusi või leida paljudest riikidest.

Venemaa rühmitus loodi algselt selleks, et jälgida ja ära hoida Peterburis 2006. aastal toimunud G8 tippkohtumisega seotud inimõiguste rikkumisi. Hiljem kujunes sellest ühendus, mis koolitab aktiviste avalikke proteste reguleerivate seaduste küsimuses ning aitab esitada süüdistust oma volitusi kuritarvitanud ametiasutuste suhtes. Rühmitus korraldab seminare ja on koostanud mitmeid teabematerjale. Nende LiveJournali leht on saanud virtuaalseks kohtumis- ja konsultatsioonikohaks, kus koordineeritakse tulevasi aktsioone (http://community.livejournal.com/legal_team).

Sidemete loomine teiste rühmade või liikumistega

Kuigi noortele on kasulik algatada oma aktsioone, annab neile kogemusi ka -suuremates aktsioonides osalemine või teiste organisatsioonidega koos töötamine. Inimõiguste kaitseks tegutseb arvukalt organisatsioone, millest mõned on professionaalsed vabaühendused ja teised rohujuuretasandil spontaanselt -tekkinud -liikumised. Paljud neist võtavad hea meelega noori endale appi ja tunnevad rõõmu nende toetuse üle. Pidage meeles, et organisatsioon ei pruugi alati nimetada oma tööd inimõiguste kaitsmiseks, kuid näiteks kodutuse, laste vaesuse, perevägivalla, rassismi, diskrimineerimise ja muude sarnaste probleemidega töötavad organisatsioonid tegutsevad mõistagi inimõiguste valdkonnas ka siis, kui nad seda otseselt ei ütle.

Hea õnne korral võib üks fantaasia täielikult muuta miljoni inimese reaalsust.

Maya Angelou

Noored võivad osaleda selliste organisatsioonide korraldatud kampaaniates või pakkuda lausa oma abi ürituste kavandamisel ja korraldamisel. Piisava rahas-tuseta rohujuuretasandi organisatsioonidel on alati hea meel iga vabatahtliku kätepaari üle ning üldjuhul annavad nad vabatahtlikele rohkem võimalusi ise initsiatiivi üles näidata. Suuremad vabaühendused võivad pakkuda praktilist kogemust vastu-tasuks teatava osakoormusega vabatahtliku abi eest. See annab noortele võimaluse töötada koos antud valdkonna kutseliste aktivistidega, saada väärtuslikku töökogemust ning näha oma silmaga kolmanda sektori toimimist.

Küsimus: Kas teate mõnda kohalikku organisatsiooni, mis tegeleb inimõiguste teemadega? Kas on mõni konkreetne probleem, millega praegu piisavalt ei tegeleta?

Toit, mitte pommid

Toit, mitte pommid (Food not Bombs) on rohujuuretasandi rahuliikumine, mis algas Ameerika Ühendriikides ning on nüüdseks jõudnud paljudesse maailma riikidesse. Väikesed vabatahtlike rühmad, kes on viinud end kurssi toidu ja pommide teemaga, jagavad tasuta taimetoitu nii kodututele kui ka kõigile teistele soovijatele. Eesmärk ei ole ainult toita neid, kes seda ise ei suuda, vaid ühtlasi juhtida tähelepanu asjaolule, et sõjavägedele eraldatava raha ümbersuunamine ja toidu raiskamise lõpetamine aitaks likvideerida maailmast nälja. Liikumisel ei ole ametlikku organisatsiooni, kuid see õhutab inimesi asutama linnades kohalikke sektsioone, kes hakkaksid poliitilise žestina inimestele toitu jagama. Food not Bombs’i sektsioonid tegutsevad kõikjal Ameerika Ühendriikides ja ka paljudes Euroopa linnades. Lisateave: http://www.foodnotbombs.net/ 
„Arvan, et Food not Bombs on püsima jäänud osaliselt seetõttu, et see võimaldab inimestel oma silmaga tulemusi näha. Inimesi muudab see kogemus, et nad saavad toidu kogumise ja teistele jagamise abil otseselt inimeste elu mõjutada. Teine püsimisele kaasa aitav tegur on meie põhimõte, et meil ei ole juhte ning me soovitame igal rühmal teha otsuseid konsensuslikult. Vabatahtlikel ei teki tunnet, et neid käsutatakse või et keegi võtab kontoris palka vastu samal ajal, kui nemad tööd teevad. Nad võtavad seda isikliku südameasjana, et Food not Bombs toimiks.” Food not Bombs’i asutaja Keith McHenry

Soovitusi

 • Uurige välja, millised kohalikud organisatsioonid tegelevad rühma huvitavate teemadega. Korraldage kohtumine nende esindajatega, et rühm hakkaks mõtlema, kuidas ta saaks oma panuse anda.
 • Tutvuge kampaaniatega, mida korraldavad suured ja tuntud inimõiguste-organisatsioonid, näiteks Médecins sans Frontières, Amnesty InternationalSave the Children, International Federation of Human Rights League (FIDH) või Greenpeace, ja arutage rühmaga, milliste teemade või kampaaniatega nad tahaksid töötada.
 • Lugege käesolevas peatükis sisalduvat tegevuse kavandamise osa ja uurige, kas rühm tahaks asutada oma organisatsiooni mingi kindla teemaga tegelemiseks. Sel juhul võib liikmeskonna suurendamiseks võtta ühendust teiste noorterühmadega või kutsuda kaasa sõpru, kes tooksid kaasa oma oskused ja ideed. Täpselt nii inimõigustega tegelevad organisatsioonid alguse saavadki. 

Rahvusvaheline noorteliikumine inimõiguste kaitseks

Rahvusvaheline noorteliikumine inimõiguste kaitseks (International Youth Human Rights Movement, YHRM) on põhiliselt Kesk- ja Ida-Euroopas tegutsev noorte inimeste ja organisatsioonide võrgustik. Noored teevad koostööd, et kaitsta ja edendada inimõiguste ideid ja põhimõtteid, toetada üksteise tegevust ning moodustada uus inimõiguste kaitsjate põlvkond. Liikumine sai alguse 1998. aastal väikese noorterühma algatusel. -Tänaseks ühendab see rohkem kui 1000 inimest 37 riigist. Lisateave: www.yhrm.org.

Andmete kogumine

Noorte osalus „Mida te vajate?”
Ühes Poola väikelinnas tundis kohalik noorteühendus muret noorte väikese osaluse pärast ühiskonnaelus. Ühendus teadis, et kohalikul oma-valitsusel puudus korralik ülevaade linnas elavate noorte vajadustest ja profiilist, ning otsustas parema pildi andmiseks ise andmeid koguda. -Kasutati mitmeid töövahendeid ja meetodeid, näiteks sotsiaalvõrgustikud, SMSid, tänavaküsitlused, vestlused sõprade, töökaaslaste ja pereliikmetega. Seejärel korraldas ühendus uuringutulemuste põhjal näituse. Eksperdi abiga koostati tulemustest ametlik kokkuvõte ja saadeti see linnapeale. See oli esimene kord, kui noorte inimeste hääl muutus linnas kuuldavaks.

Uuringud ja seire on iga aktivisti jaoks olulised töövahendid, et anda tegevust kavandavale rühmale ülevaade vajadustest ja probleemidest ning kasutada seda üldsuse teavitamise abil lobitöö tegemiseks. Et kavandatud tegevus oleks tõhus, tuleb kindlasti mõista probleemi eri aspekte. Nagu ilmnes ülal esitatud näitest, võivad ka andmed ise aidata võimulolijaid mõjutada.

Kuidas saaksid rühmad ülalkirjeldatud juhtumiga sarnaselt andmeid koguda nii, et see oleks kasulik neile endile ja aitaks kaasa probleemi lahendamisele ehk oleks ühtaegu õppetegevus ja aktsiooni lähtekoht? Selleks peavad olema täidetud allpool nimetatud tingimused.

Viited harjutustele:
Proovige harjutust "Hääletada või mitte hääletada?" et pakkuda noortele küsitluse läbiviimise kogemust.
Kasutage harjutust "Eluvõrk", et lahata keskkonna ja -saastumisega seotud prob-leeme. Seejärel otsige internetist mõni CO2-jalajälje kalkulaator ja aidake osalejatel välja arvutada oma CO2-jalajälje suurus.

 • Andmed peavad olema värsked, šokeerivad või suhteliselt vähe tuntud: näiteks kodulinnas elavate kodutute noorte arv, nende vanus, tänavale sattumise põhjused ja nende endi sõnastatud vajadused. 
 • Tuleb mõelda sellele, kes neid andmeid vajaks ja mida ta peaks nendega tegema. Kas kasutate neid mõne kohaliku poliitiku veenmiseks või avaliku arvamuse või rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu surve avaldamiseks? 
 • Tuleb mõelda, mis kujul andmeid tutvustada: Poola ühenduse eeskujul -korraldatud näitus võib olla avalikkuse jaoks köitvam kui kuiv statistika.
 • Uuringu tulemustest tuleb teatada ajakirjandusele, isegi kui tulemused ei ole otseselt nende jaoks mõeldud. Ajakirjanduse abil saab tagada, et teemat ei panda lihtsalt kalevi alla. 


 

Noored vaatlevad valimisi 
Armeenia parlamendivalimiste ajal anti oma riigist ja mujalt pärit noortele võimalus osaleda valimiste jälgimises. Esmalt koostati noore vaatleja käsiraamat, mis sisaldas kogu vajalikku teavet valimisprotsessi jälgimise kohta. Selles käsitleti õiguslikke küsimusi, valimiste mõistet ja vajalikkust, Armeenias tegutsevaid erakondi ja vaatlejate ülesandeid.

Valimiste jälgimisest võttis osa umbes 82 noort. Seejärel koostasid nad oma järelduste kohta aruande, mis jagati kõigile osapooltele.

Aruannet saab lugeda Armeenia noorteklubide liidu veebisaidil www.youthclubs.am.