Mõned inimesed võitlevad oma unistuste, teised rikkuse ja võimu nimel.

Ülevaade

Harjutuse käigus imiteeritakse võitlust rikkuse ja võimu pärast, samuti vaesusega kaasnevat ebavõrdsust ja ebaõiglust.

Seotud õigused
 • Võrdne inimväärikus ja võrdsed õigused
 • Õigus piisavale elatustasemele
 • Õigus tervisele, toidule ja eluasemele
Eesmärgid
 • Õppida mõistma rikkuse ja võimu ebavõrdsest jaotumisest tingitud ebaõiglust
 • Arendada kriitilise mõtlemise oskust
 • Kasvatada austust inimväärikuse vastu ja õiglustunnet
Materjalid
 • 120 münti
 • 3 või 4 paari sokke
 • 2 suurt paberilehte ja markerid
 • Paber ja pliiatsid
 • Vaba ruum liikumiseks 
Ettevalmistus
 • Lugege kõik juhised läbi, et saaksite ülevaate kogu harjutusest. Pange tähele, et imitatsioon jaguneb kolmeks osaks: 1. osa – rüselus (10 minutit); 2. osa – annetused (10 minutit); 3. osa – majandusliku õigluse tekitamine (40 minutit). Sellele järgneb arutelu.
 • Võtke 20 münti ja pange kõrvale.
 • Valige kolm osalejat, kes hakkavad täitma sisserändajate rolli.
 • Joonistage suur tabel, kuhu saaks kanda info mängijate rikkuse kohta (vt joonist).
 • Joonistage tabel pealkirjaga „Auväärsed annetajad”. 
Oluline kuupäev
 • 17. oktooberRahvusvaheline vaesuse likvideerimise päev

Juhised

Selgitage, et tegemist on imiteerimismänguga. Osalejate ülesanne on jagada endi vahel ära maailma rikkus ja võim.

1 osa. Rüselus (10 minutit)

 1. Selgitage, et mängu eesmärk on koguda võimalikult palju münte. On ainult üks reegel: ükski osaleja ei tohi kordagi vastu kedagi teist puutuda. (Võite selle eest määrata ka trahvi, näiteks 1 münt.)
 2. Paluge igaühel, välja arvatud sisserändajaid kehastavatel osalejatel, istuda suures ringis põrandale nii, et igaühel oleks mängimiseks piisavalt ruumi.
 3. Võtke kõrvale pandud 20 münti ja jagage need suvaliselt neljale või viiele osalejale. 
 1. Andke neljale osalejale üks paar sokke. Öelge, et nad peavad need kätte tõmbama ja hoidma kogu mängu ajal käes. Lükake igasugune arutelu müntide ja sokkide väljajagamise teemal edasi kuni analüüsini.
 2. Puistake 100 münti ühtlaselt ringi keskele.
 3. Pärast käsklust „Läks!” peavad osalejad koguma võimalikult palju münte. Tõenäoliselt ei kulu selleks rohkem kui 2 minutit.
 4. Kui kõik mündid on kokku korjatud, paluge osalejatel oma varandus üle lugeda ja see ülejäänud rühmale teada anda. Kirjutage iga osaleja nimi rikkuse tabeli sobivasse veergu koos tema käes olevate müntide arvuga.
 5. Meenutage rühmale, et mündid sümboliseerivad maailma rikkust ja võimu. Nende käes olev rahasumma mõjutab nende võimalust rahuldada oma vajadusi (nt saada toitu, peavarju, rõivaid, tervishoiuteenuseid ja põhiharidust) ja soove (nt kõrgem haridus, autod, arvutid, mänguasjad, telerid, puhkused ja muud luksusesemed). Kogutud rikkuse väärtused on järgmised:
  • vähemalt kuus münti – need osalejad saavad rahuldada kõik oma põhivajadused ja suurema osa oma soove;
  • kolm kuni viis münti – need osalejad saavad rahuldada oma põhivajadused;
  • kaks münti või vähem – neil osalejatel on raskusi toimetuleku ja elus püsimisega haiguste, alatoitumuse, puuduliku eluaseme ja töö saamiseks vajaliku hariduse puudumise tõttu. 

2 osa. Annetused (10 minutit)

 1. Öelge osalejatele, et nad võivad soovi korral oma münte teistele anda. Samas keegi ei ole kohustatud seda tegema. Öelge, et müntide teistega jagajaid tunnustatakse kui auväärseid annetajaid ning nende nimed kantakse vastavasse nimekirja.
 2. Andke osalejatele soovi korral müntide jagamiseks 3–4 minutit.
 3. Seejärel küsige nende osalejate nimesid, kes oma münte ära andsid, ja igaühe annetatud summat. Kirjutage need auväärt annetajate tabelisse.
 4. Küsige, kas müntide äraandmise või saamise tõttu muutus mõne osaleja asetus rikkuse tabelis, ning märkige muutused nooltega tabelisse. 

3. osa. Majandusliku võrdsuse loomine (40 minutit)

 1. Jagage mängijad kolme rühma vastavalt nende müntide arvule: rikkad, keskmised ja vaesed.
 2. Paigutage igasse rühma üks „sisserändaja”. Jätke meelde nende reaktsioon ühte või teise rühma paigutamise suhtes, kuid ärge alustage sel teemal arutelu enne analüüsi osa.
 3. Jagage välja paber ja pliiatsid. Andke igale rühmale ülesanne koostada tegevuskava müntide (maailma rikkuse) õiglaseks jaotamiseks, et vähendada lõhet rikaste ja vaeste vahel. Iga rühma tegevuskava peaks sisaldama järgmist:

– selgitus selle kohta, mida on vaja teha (kui üldse);

– kirjeldus sellest, mida ja miks rühm kavatseb teha;

– põhjendus, miks see kava on õiglane.

 1. Andke rühmadele 10 minutit kavade koostamiseks. Selgitage, et kava koostamisel ei ole vaja minna väga põhjalikuks, vaid piisab, kui nimetada mõned võimalikud meetmed, mis tuleks ellu viia vaesuse probleemi leevendamiseks.
 2. Paluge igal rühmal valida kõneisik, kes tutvustaks nende kava teistele ja vastaks küsimustele. Märkige välja pakutud kavade nimetused suurele paberilehele.
 3. Nüüd teatage, et toimub hääletus selle üle, millist kava hakatakse ellu viima. Hääled jagunevad järgmiselt:

– rikaste rühmas on igal osalejal viis häält;

– keskmikute rühmas on igal osalejal kaks häält;

– vaeste rühmas on igal osalejal pool häält.

 1. Paluge osalejatel hääletada. Märkige iga kava poolt antud hääled suurele paberilehele. Tehke teatavaks, millist kava hakatakse ellu viima.
 2. Toimige vastavalt sellele kavale ja jagage mündid selles ette nähtud viisil ümber. 

Analüüs ja hindamineGoto top

Alustuseks paluge anda lühidalt tagasisidet harjutuse enda kohta. Seejärel rääkige ühiselt, mis harjutuse käigus toimus, mida osalejad õppisid ja kuidas harjutus seostub inimõigustega. Lähtuge arutelu suunamisel järgmistest küsimustest.

 • Mis tundeid tekitas osalejates müntide saamise ja jagamise moodus? Kas neid koheldi õiglaselt?
 • Miks otsustasid annetajad oma münte ära anda? Kas tunnustuse pärast? Süütunde pärast? Mingi muu põhjus?
 • Mis tunne oli neil osalejatel, kes said teises osas annetajatelt münte? Kas nad olid tänulikud? Või tundsid alaväärsust?
 • Mida arvasid sokkidega osalejad? Milliseid inimrühmi maailmas nad sümboliseerivad? Millisesse rühma nad lõpuks jäid? 
 • Kuidas käis rühmadesse määratud kolme „sisserändaja” käsi? Kas neile tundus, et neid koheldi õiglaselt? Kas see, mis nendega juhtus, sarnaneb paljude maailma inimeste saatusega? Kes need inimesed on? Kas see, kuhu me elus välja jõuame, sõltub vaid juhusest?
 • Kuidas erinesid rikkuse õiglase jaotamise kavad üksteisest? Kas ettepaneku koostajate rikkuse tase kajastus ka nende kavas?
 • Miks said mõned inimesed teistest rohkem hääli? Kas see kujutas tõepäraselt võimu jaotumist maailmas?
 • Kas sellised erinevused rikkuses ja võimus tähendavad ka inimõiguste rikkumist? Kui jah, siis milliseid õigusi rikutakse?
 • Millised inimesed on meie riigis ja kogukonnas need, kelle käes kipub olema võim ja raha, ning kes on need, kellel neid peaaegu üldse ei ole? Kuidas nad sellisesse olukorda sattusid?
 • Kas rikkad peaksid muretsema vaeste olukorra pärast? Millistel põhjustel? Kas turvalisuse, majanduse, eetika / religiooni või poliitikaga seotud kaalutlustel? Miks võivad rikkamad anda raha või ressursse vaesematele? Kas see oleks lahendus vaesuse probleemidele?
 • Mida saaksid vaesed teha olukorra parandamiseks? Milliseid samme on maailma ja meie riigi vaesed astunud selleks, et vähendada rikkuse ja võimu ebavõrdset jaotumist?
 • Kas teie arvates tuleks rikkus ja võim kogu maailmas uuesti ümber jagada? Miks või miks mitte? Kui jah, siis kuidas võiks seda teie arvates saavutada? Millistest põhimõtetest peaksid muutused lähtuma?
 • Kas inimõigustega seotud argumente saab kasutada rikkuse uue ümberjagamise toetuseks? 

Nõuandeid korraldajateleGoto top

Harjutuse eesmärk on aidata osalejatel mõista maailma rikkuse ja võimu ebavõrdset jaotumist, kuid esineb ka oht, et see kinnistab olemasolevat ebavõrdsust. Seetõttu peaksite arvesse võtma rühma liikmete sotsiaalset ja majanduslikku tausta ning kujundama arutelu vastavalt sellele.

Rõhutage, et sarnaselt tegeliku eluga tähendab müntide äraandmine rikkuse ja sellega kaasnevate eeliste vähenemist.

Püüdke panna osalejad mänguga kaasa tulema nii, et nad mängiksid, nagu oleks mündid tõepoolest nende varandus. Võite neile öelda, et nad võivad mündid endale jätta ning saavad pärast harjutust või vaheajal selle raha eest jooke ja/või küpsiseid osta. Kui ilm on sokkide kasutamiseks liiga palav, kasutage muid vahendeid, mis aitavad esile tõsta seda, et mõnel mängijal on paremad võimalused rikkuse ja võimu kogumiseks. Näiteks võib paluda mõnel mängijal oodata ja lubada neil münte koguma hakata alles 15 või 30 sekundi pärast. Kolmandas osas võite kutsuda osalejates esile reaalseid eelisseisus või ebasoodsamas olukorras oleku tundeid, kasutades selleks järgmisi võimalusi:

 • rikkad saavad töötada laua taga, igaühel on oma tool, neil on veeklaasid, küpsised jne;
 • keskmikutele antakse mõned toolid;
 • vaestel ei ole midagi, võib-olla ainult põrandale joonistatud ring, mille sees nad peavad istuma. 

Analüüsi ja hindamise osas esitatavad küsimused on keerulised ning võivad vajada põhjalikku ja pikka arutelu. Kui aega on vähe või rühm on suur, võite jagada küsimused väikeste rühmade vahel. Sel juhul peaksid need väikesed rühmad olema segaliikmelised, st sisaldama osalejaid kõigist rikkuse kategooriatest. Rühmad peaksid oma arutelu tulemusi kindlasti tutvustama suurele rühmale, et igaüks saaks kõigi küsimuste üle kaasa mõelda.

VariandidGoto top

Harjutuse rüseluse osa võib kohandada ka nii, et see seostuks puudeprobleemidega. Mõnel osalejal võib paluda hoida ühte kätt selja taga. Paremakäelised peaksid kasutama vasakut kätt ja vastupidi. Mõnel mängijal võivad olla silmad kinni seotud, teised peavad põrandal lamama, kolmandad aga toolidel istuma ja seetõttu müntideni ulatumiseks alla kummarduma, neljandad peavad istuma rätsepaistes ja ei tohi koha pealt liikuda jne.

Soovitusi jätkutegevusteksGoto top

Rikkuse mõiste selgitamiseks on palju võimalusi, näiteks vaeste osakaal ühiskonnas, suremus või inimarengu indeks. Korraldage arutelu selle üle, mida tähendab „rikkus” rühma liikmete jaoks. Võite kutsuda rääkima mõne inimarenguga tegeleva vabaühenduse esindaja.

Samuti võite jätkata probleemide üle väitlemist või paluda osalejatel kirjutada referaadi. Soovitatavad teemad:

 • Kuidas mõjutab rikkus ja võim inimeste võimet teostada oma inimõigusi ja elada inimväärset elu?
 • Kas rikkuse ja võimuga kaasneb ka kohustusi?

Kui rühm tahaks rikkuse ja selle jaotumise teemaga tegelemist jätkata, võib kasutada harjutust  "Kui palju raha me vajame?".

Ideid tegutsemiseksGoto top

Võtke ühendust mõne kohaliku organisatsiooniga, mis töötab ebasoodsas olukorras olevate inimeste heaks, ning uurige, millised on nende vajadused. Seejärel koostage projekt nende abistamiseks.

Mõnikord on muudatuste esilekutsumisel tõhusaks abiks ka lihtsalt probleemidest rääkimine. Seega võite osalejatele soovitada, et nad räägiksid rikkuse jaotumise teemal oma vanemate ja sõpradega.

LisateaveGoto top

Õiglase kaubanduse toodete ostmine on hea võimalus toetada arenguriikide tootjaid. Õiglane kaubandus aitab töölistel ja põllumajandustootjatel teenida piisavat elatist ja parandada oma elujärge. .
http://www.fairtrade.net/
http://www.european-fair-trade-association.org

Kohalikud vahetuskaubanduse võrgud on kauplemissüsteemid, kus kasutatakse oma sisemist vääringut. Need põhinevad koostööl ja neid juhivad kasutajad ise, mistõttu sellises süsteemis rohkem punkte kogunud kasutajatel ei ole teistest rohkem võimu ning nad ei saa ülemäära palju ressursse tarbida. Selliste võrkude asutamine on aidanud mitmel pool kohalikku majandust ergutada, seda eriti kriisi all kannatavates linnades. Lisainfot võite leida internetiotsinguga „local exchange trading systems” või aadressil http://www.gmlets.u-net.com/.

Statistilist teavet rikkuse ja vaesuse mõõtmise kohta leiate 5. peatüki vaesust käsitlevast alaosast.Goto top