Lapstööjõud annab peredele ja kogukondadele vajalikku sissetulekut. Kui see ära võtta, kannatavad kõige rohkem lapsed ise. Kas oled nõus?

Ülevaade

See on aruteluharjutus. Lähtekohaks on ühe lapstöölise juhtumi vaatlus. Osalejad lahkavad lapstööjõu kasutamise asjaolusid, selle põhjuseid ja lõpetamise võimalusi.

Seotud õigused
 • Kaitse majandusliku ekspluateerimise eest
 • Õigus haridusele
 • Õigus puhkusele ja vaba aja veetmisele
Eesmärgid
 • Avardada teadmisi lapstööjõu kohta, eriti seoses aastatuhande arengueesmärkidega
 • Arendada kriitilise mõtlemise ja keerukate probleemide analüüsi oskust
 • Kasvatada õiglus- ja vastutustunnet, et leida lahendusi inimõiguste rikkumistele
Materjalid
 • Faktilehed Ashique’i elu kohta, igale osalejale üks eksemplar
 • Üks pliiats või marker igale väikesele rühmale 
 • Märkmetahvli paber või suured paberilehed (A3) 
Ettevalmistus
 • Joonistage lahendusideede tabel suurtele A3-formaadis lehtedele: üks leht igale väikesele rühmale ja üks leht suure rühma jaoks.
 • Viige ennast kurssi lapstööjõu teema, mõiste ja levikuga. 
 • Tutvuge aastatuhande arengueesmärkidega.
Oluline kuupäev
 • 12. juuniRahvusvaheline lapstööjõu kasutamise vastane päev

Juhised

 1. Küsige osalejatelt, mida nad teavad lapstööjõu kohta. 
 2. Selgitage, et harjutuse aluseks on Pakistani lapstöölise Ashique’i juhtumi vaatlus. -Ülesanne on leida võimalusi Ashique’i olukorra muutmiseks. 
 3. Soojenduseks koostage kollektiivselt üks jutustus Ashique’i kohta. Kujutlege, milline võiks välja näha üks päev Ashique’i elus. Paluge igal osalejal järjest lisada jutustusele üks lause. 
 4. Jagage osalejad kuni viieliikmelistesse väikestesse rühmadesse. Jagage kõigile faktileht Ashique’i elu kohta. Laske osalejatel 10 minuti jooksul seda lugeda ja kommenteerida. 
 5. Andke igale rühmale üks lahendusideede leht. Selgitage, et nende ülesanne on leida ajurünnaku korras lahendusi Ashique’i ja teiste temataoliste lapstööliste probleemidele. Nad peavad kirjutama sobivatesse veergudesse abinõusid, mida saab probleemi -lahendamiseks ette võtta „homme”, „järgmise kuu jooksul” ja „aastaks 2025”. Selle üles-ande täitmiseks on aega 30 minutit ning iga rühm peab valima endale eestkõneleja. 
 6. Seejärel vaadake suures rühmas veergude kaupa järjest läbi pakutud lahendused. Märkige pakutud ideed kokkuvõtlikult märkmetahvlile. Lubage osalejatel ideede üle arutleda, kuid arvestage ajalise piiranguga. 
 7. Kui tabel on täidetud, minge edasi põhjalikuma arutelu ja analüüsiga. 

Analüüs ja hindamineGoto top

 • Arutelu põhjalikkus sõltub osalejate üldistest teadmistest, kuid püüdke käsitleda nii osalejate seisukohti lapstööjõu küsimuses kui ka võimalike lahenduste osas. 
 • Kui teadlikud olid osalejad enne harjutust lapstööjõu olemasolust? Kuidas nad seda teadsid? Kust nad selle kohta teavet said? 
 • Kas nende riigis/linnas kasutatakse lapstööjõudu? Mis tööd lapsed teevad ja miks nad töötavad? 
 • Kas lastel tuleks lubada töötada, kui nad seda tahavad? 
 • „Lapstööjõud annab peredele ja kogukondadele vajalikku sissetulekut. Kui see ära võtta, kannatavad kõige rohkem lapsed ise.” Mida sellise väite kohta öelda? 
 • Kuidas meie kui tarbijad lapstööjõust kasu saame? 
 • Kui raske oli leida võimalikke lahendusi lapstööjõu probleemile? Millist neist kolmest veerust („homme”, „järgmise kuu jooksul” ja „aastaks 2025”) oli kõige raskem täita? Miks? 
 • Lapstööjõu teemadel on koostatud mitmeid riiklikke ja rahvusvahelisi deklaratsioone ja peetud konverentse. Miks on see ikka veel maailmas sedavõrd ulatuslik probleem? 
 • Kuidas kaitsevad inimõiguste ülddeklaratsioon ja lapse õiguste konventsioon lapsi ekspluateerimise eest? 
 • Kes peaks vastutama selle probleemi lahendamise eest? (Võtke teist värvi marker ja kirjutage ettepanekud tabelisse.) 
 • Mida saavad meiesugused tavainimesed teha, et aidata kaasa aastatuhande arengueesmärkide saavutamisele, eelkõige äärmise vaesuse ja nälja kaotamisele ning kõigile alghariduse tagamisele. Kuidas ja millal saab seda teha? 

Nõuandeid korraldajateleGoto top

Kui osalejatel on väga vähe teadmisi lapstööjõu kohta, võite alustuseks tutvustada fakte lapstööjõu ja selle tagajärgede kohta. Et see oleks lõbusam, võite kasutada allpool esitatud graafikul või alapunkti „Lisateave” andmeveerus olevaid statistilisi andmeid ning teha nende põhjal viktoriini.

Võite mainida, et aastatuhande arengueesmärke soovitakse saavutada aastaks 2015, kuid ekspertide hinnangul kõikjal maailmas selleni ei jõuta ning töö peab jätkuma ka pärast 2015. aastat.

 • Eesmärk 1: kaotada maailmast äärmine vaesus ja nälg

  – Vähendada poole võrra nende inimeste arvu, kelle elatis on väiksem kui 1 USA dollar päevas. 

  – Tagada naistele, meestele ja noortele töötamisvõimalused. 

  – Vähendada poole võrra nende inimeste arvu, kes on näljas. 

  Eesmärk 2: tagada algharidus kõigile maailmas 

  Tagada, et aastaks 2015 saavad kõik lapsed, nii tüdrukud kui ka poisid, omandada alg-hariduse. 

Lisateavet aastatuhande arengueesmärkide kohta leiate harjutuse "Kui palju raha me vajame?".

Rühmadel võib olla raske leida ideid esimese kahe veeru (homme ja järgmise kuu jooksul) jaoks ning see võib tekitada jõuetuse ja pettumuse tunnet. Osalejate motiveerimiseks võite lugeda neile ette järgmise avalduse: „Ülesanne on suur, aga mitte nii suur, et see oleks ületamatult raske või koormav. Lapstööjõu probleemiga tegelemist riikides tasub edasi arendada. See näitab, et lapstööjõu probleemi põhjuseks ei ole siin niivõrd ressursside nappus, vaid pigem tõelise pealehakkamise puudumine. Ärme laseme sellel jätkuda.” India ülemkohtu otsus kohtuasjas M. C. Mehta vs. Tamil Nadu osariik ja teised, 1986.

Tavaliselt mõistavad osalejad, et probleemile tõhusate ja püsivate lahenduste leidmiseks on esmalt vaja kindlaks teha selle põhjused. Kui põhjusi on analüüsitud, saavad sageli -selgemaks ka lahendused. Mõne rühma puhul võib siiski olla vaja seda mainida, eriti kui osalejad satuvad lahenduste otsimisel tupikusse. Et ideede tekkimist soodustada, võite välja pakkuda ühe või mitu allpool esitatud mõtet.

 • Vähendada vaesust, et lastel oleks vähem vajadust töötada. 
 • Suurendada täiskasvanute palka, et lastel oleks vähem vajadust töötada. 
 • Arendada haridussüsteemi, et see oleks meeldivam ja vastaks paremini laste vajadustele. 
 • Koostada rahvusvahelisi standardeid laste töölevõtmise kohta. 
 • Keelustada lapstööjõu abil valmistatud tooted. 
 • Töötada välja rahvusvahelised töötingimuste miinimumnormid ning seada nende täitmine Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) liikmeksoleku eelduseks. 
 • Kasutage hiljuti ajakirjandusest läbi käinud uudiseid lapstööjõu kohta teie riigis või maailmas, et harjutus oleks päevakajalisem ja köitvam.

VariandidGoto top

Kui tahate enne harjutust suurendada osalejate teadmisi lapstööjõu kohta, võite kasutada vastavat viktoriini, mis on leitav näiteks veebisaidilt www.unicef.org või www.thinkquest.org.Hakatuseks kollektiivse jutustuse koostamise asemel (juhiste 2. samm) jagage osa-lejad kuni viieliikmelistesse väikestesse rühmadesse. Andke igale rühmale viis A3-formaadis paberilehte ning paluge neil joonistada viis episoodi Ashique’i argipäevast ning koostada nendest koomiksiriba. Kui rühmad on lõpetanud, paluge neil oma piltjutustused ette kanda.

Kui korraldaja oskab hästi joonistada, võib ta ise kujutada Ashique’i lugu koomiksiribal, kus iga eluline stseen on eraldi ruudus. Pildid peaksid olema lihtsad ja sisaldama ainult põhiteavet. Tehke sellisest koomiksist koopiad (igale rühmale üks) ja lõigake ruudud lahti. Jagage igale rühmale üks pildikomplekt ning paluge neil välja mõelda üks lugu Ashique’i kohta ning täita jutumullid lühikese tekstiga. Kui rühmad on lõpetanud, paluge neil oma piltjutustused ette kanda.

Soovitusi jätkutegevusteksGoto top

Tekitage rühma liikmetes soovi hakata ise aktiivselt inimõiguste eest seisma. Selleks -jutustage neile, kuidas üks 12-aastane Kanada poiss asutas koos sõpradega organisatsiooni „Free the Children” (Vabastage lapsed) pärast seda, kui ta oli lugenud ajalehest, kuidas Pakistanis tapeti 12-aastane tehasetööline, kes oli lapstööjõu kasutamise vastu sõna võtnud (http://en.wikipedia.org/wiki/Free_the_Children)
Lugege, kuidas Peruu lapstöölised on moodustanud omal algatusel Peruu lapstööliste organisatsioonide liikumise: http://mnnatsop-natsperu.blogspot.com/

Kui tahate võrrelda vaesuse kaotamiseks ja kõigi aastatuhande arengueesmärkide -saavutamiseks vajaminevat summat kogu maailmas sõjavägedele kulutatava rahahulgaga, tutvuge harjutusega: "Kui palju raha me vajame?" .

Tooge problemaatika osalejatele lähemale. Paluge rühmal mõelda, mille poolest erineb Ashique’i-taoliste laste ekspluateerimine sellest, kui tööandjad maksavad naeruväärset palka noortele, kes teenivad õhtuti ja puhkepäevadel töötades taskuraha või koolis käimiseks vajalikku elatist. Mida arvata sellest, kui vanemad kasutavad lapsi koduste tööde tegemiseks või perefirma tegevuses? Millised on osalejate endi kogemused? Kui osalejad tahavad sarnastel teemadel edasi mõelda, võite kaaluda õppepaketis All Different – All Equal sisalduvat harjutust „My childhood” (Minu lapsepõlv).

Ideid tegutsemiseksGoto top

Võite osa võtta mõnest kampaaniast. Näiteks saidil http://www.cleanclothes.org kutsutakse inimesi üles valima riideid ja muid ostetavaid kaupu vastavalt nende päritoluriigile.Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni hinnangul on aastatel 2006–2010 lapstööliste arv langenud 11% võrra ning ohtlikke töid tegevate laste arv 26% võrra. Kuigi see areng annab lootust, on maailmas endiselt 218 miljonit lapstöölist, kellest 126 miljonit teevad ohtlikke töid.

LisateaveGoto top

Rahvusvahelise Keskkonnaõiguse Sihtasutuse (Environmental Justice Foundation) aruandes „Lapsed meie puuvilla taga” kirjeldatakse šokeerivaid tingimusi, milles hinnanguliselt töötab üle miljoni lapse, kellest mõned on kõigest viieaastased. Nad töötavad 12 tundi päevas äärmusliku kuuma ja külma käes ning neist paljud peavad kannatama füüsilist, sõnalist ja mõnikord seksuaalset vägivalda 
http://www.ejfoundation.org/page481.html

Lapstööjõust saab rääkida nende laste puhul, kes käivad regulaarselt ja pidevalt tööl. -Paljud rahvusvahelised organisatsioonid peavad seda laste ekspluateerimiseks ning mitmed riigid on selle keelustanud. Lapstööjõu kasutamine erineb sellest, kui lapsi värvatakse juhu-töödele või osaajaga tööle, mida paljud lapsed ja noored teevad taskuraha teenimiseks või täienduseks õppetoetustele. Samas võidakse ka taskuraha teenivaid inimesi mõnikord ekspluateerida.

Viiendas peatükis antakse lapsi ja tööelu käsitlevates osades täiendavat taustateavet lapstööjõu, selle abil valmistatud toodete, seda reguleerivate rahvusvaheliste õigusaktide ning selle tagajärgede kohta.

Arengumaades töötab iga kuues laps. Järgmisel graafikul on näidatud 5–14-aastaste lapstöötajate protsenti kõigist lastest piirkondade lõikes (aastatel 1999–2008).

5–14-aastaste lapstöötajate osakaal piirkondade lõikes (1999–2008)

Lapstööjõu probleem on sedavõrd ulatuslik, et selle kohta on saada väga palju teavet. Internetis on kasulikku infot avaldanud Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (http://www.ilo.org), UNICEF (http://www.unicef.org) ja Save the Children (http://www.oneworld.org).

JaotusmaterjalGoto top

PDFLae alla PDF

Jaotusmaterjal 1: faktid Ashique’i elu kohta

Isikuandmed
Nimi: Ashique Hashmir
Vanus: 11 years old
Kodakondsus: Pakistani
Perekond: vanemad, 2 vanavanemat, 1 õde ja 3 venda
Pere sissetulek: umbes 70 eurot kuus

Tööalased andmed
„Elukutse”: tellisetehase tööline
Tööaeg: 12–16 tundi päevas (pooletunnise lõunapausiga) kuuel päeval nädalas
Toodangumaht: umbes 600 tellist päevas
Palk: 1,30 eurot 1000 tellise eest (sellest 50% kulub pere võetud laenu tagasimaksmiseks)
Töötab alates 5. eluaastast

Muu teave
Perekonna suhtes on kaks aastat üleval olnud võlanõue, sest nad võtsid umbes 6000 ruupiat (110 eurot) laenu. Nüüd on võlasumma koos intressiga kasvanud ligikaudu 280 euroni.
Isa saatis Ashique’i kolmeks kuuks kooli, kuid tehaseomanik võttis ta sealt ära ja pani uuesti tööle. Isa sai oma teo eest karistada.Pere sissetulek on väga väike ning sellest ei piisa laste koolitamiseks ega piisava toidu ja tervishoiu tagamiseks.

Allikas: http://www.freethechildren.org

Jaotusmaterjal 2: faktid Ashique’i elu kohta

Mida saaks Ashique’i ja teiste lapstööliste olukorra parandamiseks ära teha? 

Homme

Järgmise kuu jooksul

Aastaks 2025