Kodanikena oleme kõik kohustatud sekkuma ja osalema – kodanik on see, kes suudab midagi muuta.

José Saramago

Ülevaade

Harjutus sisaldab rollimängu ja arutelu. Osalejad arutlevad noorte osaluse tähenduse üle ning kaaluvad võimalusi, kuidas nad ise saaksid kohaliku kogukonna elust rohkem osa võtta.

Seotud õigused
 • Õigus valitsemisest osa võtta ja õigus vabadele valimistele
 • Õigus osa võtta kultuurielust
 • Arvamus- ja teabevabadus
Eesmärgid
 • Arutleda noorte osalemise võimaluste ning osalust takistavate ja soodustavate tegurite üle
 • Arenda koostöö, organiseerimise ja ühise tegutsemise oskusi
 • Kasvatada vastutustunnet oma tegude eest
Materjalid
 • Jaotusmaterjal:  "Osaluse redel" (vt ka 5. peatüki taustateavet  kodakondsuse ja osaluse kohta)
 • Suur paberileht, marker ja käärid
 • Märkmepaber või väikesed paberilehed, mida saab seinale kinnitada
 • Sein
Ettevalmistus
 • Paljundage jaotusmaterjalist üks eksemplar igale väikesele rühmale.
 • Valmistage 6 silti: takistused, kontroll, kontrolli puudumine, soodustavad tegurid, kontroll, kontrolli puudumine 
Oluline kuupäev
 • 28. septemberTeavitamise päev

Juhised

1. osa. Mis on osaluse redel? (45 minutit)

 1. Küsige osalejatelt, mida nende jaoks tähendab „noorte osalus”.
 2. Jagage välja osaluse redeli joonis ning selgitage, et see on üks võimalus, kuidas kujutada erinevaid osalemise viise. Arutage lühidalt läbi redeli astmed.
 3. Jagage rühm kaheksaks väikeseks rühmaks. Andke igale rühmale üks osaluse tase ning paluge neil ette valmistada 2–3-minutiline rollimäng, mis kujutaks näitlikult neile antud osaluse taset.
 4. Kui rühmad on valmis, paluge neil järjekorras oma rollimängud esitada. Kui osalejad soovivad, võivad nad rollimängude vahel esitada küsimusi või kommentaare. 

2. osa. Meie osalus

 1. Paluge osalejatel viie minuti jooksul iseseisvalt oma elu põhjal välja mõelda võimalikult palju näiteid kõigi kaheksa tasandi kohta. Paluge neil mõelda kõigile oma tegevuskohtadele: kodu, kool, huviring, töö, perekond ja sõbrad. 
 1. Seejärel paluge osalejatel tutvustada oma näiteid üksteisele 4–5-liikmelistes väikestes rühmades. Paluge osalejatel näidete üle arutlemise ajal välja mõelda tegureid, mis võiksid redelil ülespoole liikumist takistada või seda soodustada. Iga tegur tuleks kirjutada eraldi märkmepaberile.
 2. Rühmade arutelu ajal kinnitage seinale üksteisest umbes kahe meetri kaugusele eelnevalt valmistatud sildid: takistused ja soodustavad tegurid. Seejärel kutsuge kõik suurde rühma ning paluge neil kinnitada oma märkmepaberid vastava sildi alla seinale.
 3. Vaadake kaks tekkinud loendit koos osalejatega läbi. Küsige selgitust, kui midagi jääb ebaselgeks, ning püüdke lahendada osalejate eriarvamused eri väidete paigutuse kohta seinal.
 4. Nüüd pange esimeste siltide alla seinale sildid „kontroll” ja „kontrolli puudumine”. Paluge osalejatel jagada mõlema loendi tegurid kahte rühma vastavalt sellele, kas need tegurid on nende endi kontrolli all või osutavad mingitele nendest sõltumatutele välistele mõjuritele.
 5. Lõpuks vaadake koos üle märkmelehtede paiknemine neljas loendis. Minge edasi hindamise ja analüüsi juurde. 

Analüüs ja hindamineGoto top

 • Kas harjutus aitas teil selgemini mõelda sellest, kuidas avaldub teie osalus erinevates eluvaldkondades? Mis teid kõige rohkem üllatas?
 • Kas teile tundub, et noorte osalus on üldiselt suur või väike – teie koolis, noortekeskuses ja kogukonnas? Millistel põhjustel?
 • Kas noorte aktiivne osalus on oluline? Miks?
 • Kas teie arvates on vähene osalus tingitud eeskätte sisemistest (psühholoogilistest) teguritest või välistest teguritest?
 • Mis tundeid see inimestes tekitab, kui nad saavad ka tegelikult osaleda, st osalus ei ole üksnes sümboolne?
 • Kas rühma liikmetele meeldiks, kui nad saaksid ühiskonnaelus osaleda praegusest kõrgemal „redelipulgal”? Kui jah, siis millistes valdkondades? Millised põhjused räägivad selle poolt ja millised vastu?
 • Kas rühma liikmetele meeldiks, kui nad saaksid ühiskonnaelus osaleda praegusest madalamal „redelipulgal”? Kui jah, siis millistes valdkondades? Millised põhjused räägivad selle poolt ja millised vastu?
 • Kui paljudele osalejatele näib, et nad võiksid ühiskonnaelus praegusest rohkem osaleda, ja kui paljud arvavad, et nad ka tegelikult teevad seda? Kui jah, siis kuidas ja millal?
 • Kuidas on otsustamises osalemise õigus tagatud inimõigustealastes dokumentides? 

Nõuandeid korraldajateleGoto top

Paluge osalejatel teises osas välja mõelda võimalikult palju osalemise viise. Ideid võite saada kodakondsust ja osalust käsitleva taustateabe osast.

Osaluse redeli tutvustamise ajal rõhutage kindlasti, et kõige kõrgema tasandi osalus ei ole igas olukorras tingimata parim variant. Sõltuvalt asjaoludest, inimeste ettevalmistusest, kasutatavast ajast ja huvist võib olla asjakohane osaleda näiteks konsultandi või esindajana. Midagi ei ole põhimõtteliselt valesti, kui teatud olukorras teiega üksnes konsulteeritakse (või teid ainult teavitatakse). Kolm kõige alumist taset (manipuleerimine, ilustus ja sümboolne osalus) ei ole siiski vastuvõetavad ning neid ei saa pidada tegelikuks osaluseks, sest inimeste kaasatus ja panus on minimaalne või puudub sootuks. Seda peaksite tutvustuses rõhutama, et kellelgi ei jääks selle suhtes mingeid kahtlusi.

Kui rühm püüab mõelda soodustavatele teguritele ja takistustele, aidake neil paigutada võimalikult palju tegureid „kontrolli” veergu. Vajadusel võite tuua mõned näited või meenutada osalejatele, et takistused ei pea olema tingimata füüsilised või korralduslikud, vaid võivad olla ka psühholoogilised. Innustage osalejaid arutelul otsima võimalusi, kuidas näilisi takistusi oleks võimalik ületada. Näiteks kui nad väidavad, et „nad (õpetajad, noortekeskuse või gümnaasiumi juhtkond) niikuinii ei laseks meil seda teha”, uurige, kas nad üldse on küsinud.

Kui nad ütlevad, et ei saaks tõenäoliselt sellega hakkama, küsige neilt, kuidas nad tõestaksid, et nad saavad hakkama.

Kui nad ütlevad: „See ainult vihastaks mu vanemaid / õpetajaid / kohalikku omavalitsust”, uurige, kas sama küsimust oleks võimalik sõnastada nii, et nimetatud isikud reageeriksid kuidagi teisiti.

Harjutuse käigus võite rääkida üldiselt rühma liikmete osalemisest õppetundides või noortekeskuse tegevuses. Võite uurida võimalusi, kuidas teie või nemad saaksid soodustada osaluse ja omapoolse initsiatiivikuse kasvu.

Kui jutt läheb sellele, et mõned rühma liikmed takistavad teiste sügavamat osalust, võib seda kasutada eakaaslaste survest ja kiusamisest rääkimiseks.

VariandidGoto top

Võite võtta takistuste ja soodustavate tegurite nimetamise aluseks rollimängud, mitte noorte inimeste endi kogemused. Kasutage pärast iga rollimängu foorumteatri meetodit ning paluge osalejatel tegevust kuidagi teisiti edasi arendada. See võimaldab neil uurida võimalusi, kuidas ületada osalemise takistusi nende endi eluga sarnanevates olukordades.

Soovitusi jätkutegevusteksGoto top

Koostage kogu rühmaga ühine õppetöö kava, et anda neile rohkem vastutust ja kontrolli õppetegevuste ja õppe sisu üle.

Harjutus  "Me jälgime teid" kutsub igaühte üles tegutsema ja vastutust võtma ning näitab võimalusi, kuidas saaks kampaanias osaleda.

Ideid tegutsemiseksGoto top

Paluge rühmal koostada nimekiri kohalikus kogukonnas esinevatest nähtustest, mida nad tahaksid muuta. Seejärel paluge neil valida nimekirjast üks või kaks asja, mida nad enda arvates suudaksid mõjutada, ning uurida lähemalt võimalusi, kuidas ennast neis küsimustes kuuldavaks teha või muudatusi esile kutsuda. Seejärel innustage neid, et nad rakendaksid oma ideid ka praktikas.

LisateaveGoto top

Noorte osalus tähendab noorte aktiivset kaasalöömist oma kogukonna elus ning eeldab, et noortel on võimalik suurel määral kaasa lüüa sellistes planeerimis- ja otsustustegevustes, kus noored pole varem eriti esindatud olnud. Selleks võivad olla näiteks spordi, koolide, noortekeskuste, ühingute ja kohaliku kogukonnaga seotud tegevused. Eeldatakse, et noored aitavad välja töötada mingit reaalsele vajadusele vastavat meedet, mille mõju ja tagajärjed ulatuvad noortest endist kaugemale.

Euroopa Nõukogu on koostanud käsiraamatu (pealkirjaga  "Have your say") noorte kohaliku ja piirkondliku tasandi ühiskondlikus elus osalemise muudetud Euroopa harta rakendamise kohta. See on suurepärane osalust käsitlev ressurss, milles on eraldi peatükk tegevuste kohta.

Euroopas on noorte osalusel ja esindatusel väljakujunenud traditsioon. Näiteks Euroopa Nõukogu soodustab noorte osalust noorsootöö sektori ühise juhtimise süsteemi abil. Noorteküsimuste nõuandekogusse kuulub 30 esindajat rahvusvahelistest valitsusvälistest noorteorganisatsioonidest ja riiklikest noortenõukogudest, kes teevad koos noorteküsimuste Euroopa juhtkomiteesse kuuluvate valitsusametnikega otsuseid prioriteetide ja programmide kohta ning annavad soovitusi tulevaste poliitikate ja programmide vastuvõtmiseks. Nõuandekogu sõnastab ka Euroopa Nõukogu töös noori puudutavate küsimuste kohta arvamusi ja ettepanekuid.

Euroopa Noortefoorum on sõltumatu demokraatlik platvorm, mida juhivad noored ise ning kus on esindatud umbes 100 riiklikku noortenõukogu ja rahvusvahelist noorteorganisatsiooni. Noortefoorumi eesmärk on innustada noori aktiivselt ühiskonnaelus osalema ning selle kaudu oma elu parandama, esindades ja kaitstes enda ja omaorganisatsioonide vajadusi ja huve suhetes Euroopa institutsioonide, Euroopa Nõukogu ja ÜROga. Noortefoorum usub, et vaja on tekitada „osaluse kultuur”. See tähendab, et noortepoliitika põhiküsimusi tuleb kujundada paralleelselt noorte kasvava osalusega neid puudutavate ja mõjutavate otsuste tegemisel.

Image: Roger Hart's model for “Children’s participation from tokenism to citizenship”

JaotusmaterjalGoto top

PDFLae alla PDF