Lõhestunud maailma ühendav jõud on lapsed, kes suudavad panna meid kõiki toetama samu eetikapõhimõtteid.

Graça Machel-Mandela

Ülevaade

Harjutuses kasutatakse rombikujulist pingerida, et käivitada arutelu lapse õiguste konventsiooni teemadel.

 • Põhilised inimõigused ja laste eriõigused vastavalt lapse õiguste  konventsioonile
 • Konventsioonist tulenevad kohustused ja ülesanded
 • Õiguste teostamine
Seotud õigused
 • Lapse õigused (kõik)
 • Lapse õigus väljendada oma vaateid vabalt kõikides teda puudutavates küsimustes
 • Kaitse majandusliku ekspluateerimise eest
 • Õigus puhkusele ja vaba aja veetmisele ning kultuurielus osalemisele
Eesmärgid
 • Anda teadmisi lapse õiguste konventsioonist
 • Arendada teabe kriitilise hindamise ja igapäevaeluga seostamise oskust
 • Kasvatada vastutustunnet, solidaarsust, õiglustunnet ja võrdsuse saavutamise soovi
Materjalid

Väitekaardid - üks komplekt igale väikesele rühmale
• Suur paberileht ja markerid seinale tabeli joonistamiseks 
• Piisavalt ruumi väikestes rühmades töötamiseks 

Ettevalmistus

• Kasutage lapse õiguste konventsiooni teksti . Tehke selle artiklitest seinale suur tabel.
• Vaadake üle allpool esitatud väitekaardid ning nende seosed konventsiooni artiklitega. Otsustage, millised artiklid ajendaksid selles konkreetses rühmas kõige huvitavama arutelu. Kaaluge, millised teemad on rühma liikmete jaoks kõige olulisemad ja millised võivad põhjustada kõige suuremaid vaidlusi. Vajadusel valige mõned muud õigused ja tehke nende kohta oma väitekaardid. 
• Valmistage igale väikesele rühmale ette üks väitekaartide komplekt. Pange iga komplekt ümbrikku, et kaardid omavahel segamini ei läheks. 

Oluline kuupäev
 • 20. novemberÜlemaailmne laste päev

Juhised

 1. Alustage lühiülevaatega lapse õiguste konventsioonist. Küsige, mida osalejad selle kohta teavad. Juhtige tähelepanu seinal olevatele tabelitele ja selgitage põhiartiklite sisu.
 2. Paluge osalejatel moodustada 3–4-liikmelised rühmad. Jagage välja väitekaartidega ümbrikud. 
 3. Selgitage rombikujulise pingerea koostamise põhimõtet. Iga väike rühm peaks läbi arutama kõik üheksa väidet ning otsustama, kui olulised need nende endi elu jaoks on. Seejärel peaksid nad paigutama väited rombikujuliselt vastavalt nende olulisusele. Kõigepealt tuleks asetada lauale kõige olulisem väide. Selle alla tuleks kõrvuti asetada kaks tähtsuselt järgmist väidet. Nende alla tuleks paigutada kolm keskmise tähtsusega väidet. Neljandasse ritta peaks jääma kaks kaarti ja viiendasse üks – see, millel olev väide on nende arvates kõige vähem oluline. Nii moodustub kaartidest romb.
 4. Andke rühmadele 25 minutit aruteluks ja väidete järjestamiseks.
 5. Kui kõik väikesed rühmad on lõpetanud, laske osalejatel ruumis ringi käia ja vaadata teiste rühmade koostatud järjestusi. Seejärel kutsuge kõik kokku suurde rühma analüüsile. 

Analüüs ja hindamineGoto top

Alustuseks paluge igal rühmal tutvustada oma arutelu tulemusi. Seejärel hinnake, kuidas osalejatele harjutus meeldis ja mida nad õppisid.

 • Kui sarnased või erinevad on eri rühmade rombid?  
 • Miks tähtsustavad eri inimesed erinevaid asju?
 • Võib öelda, et üks õigus on teisest olulisem minu kogukonnas, aga ei ole õige öelda, et üks õigus on põhimõtteliselt teisest olulisem. Miks?
 • Olles kuulanud ära teised rühmad, kas mõni rühm tahaks oma kaartide järjestust muuta? Millised argumendid olid kõige veenvamad?
 • Milliseid õigusi üldiselt teie kogukonnas ei austata ja miks?
 • Kas leidub õigusi, mida konventsioonis pole sätestatud, aga mis peaksid seal sisalduma?
 • Miks on lastele vaja oma konventsiooni?
 • Kui laste jaoks on eraldi konventsioon, kas poleks seda vaja siis ka 18–30-aastastele noortele? Milliseid noori puudutavaid õigusi peaks selline konventsioon sisaldama?
 • Lapse õiguste konventsioonis võivad ju laste õigused sätestatud olla, aga kui realistlik on see, et lastel õnnestub neid õigusi teostada?
 • Kuidas saaksid lapsed oma õigusi teostada?
 • Kui üks võimalus oma õiguste teostamiseks on demokraatlikus protsessis osalemine, siis mida saaksid osalejad kohe ära teha, et hakata teostama oma õigusi kodus, koolis või noortekeskuses? Millised õigused on rühma kuuluvate noorte jaoks eriti olulised?
 • Kas kuskil meie linnas kasutatakse kõrgsagedushelil põhinevaid seadmeid, et hoida ära noortekampade kogunemist avalikesse kohtadesse? Milliseid noorte õigusi sellise seadme kasutamine rikub?
 • Kelle poole saavad noored meie ühiskonnas pöörduda, kui nende õigusi on rängalt rikutud? 

Nõuandeid korraldajateleGoto top

Rohkem teavet rombikujulise pingerea kohta on esitatud  1. peatüki alaosas käsiraamatu kasutamise kohta  Juhtige rühmade tähelepanu sellele, et ei ole olemas kaartide õiget või valet järjestust. Nad peaksid mõistma, et inimeste kogemused ja sellest tingitud eelistused on erinevad ning neid tuleb austada. Siiski peaksid nad igas väikeses rühmas püüdma jõuda järjestuses osas konsensusele. Tuleb ju ka tegelikus elus seada prioriteete ja teha otsuseid kõigi parimates huvides.

Rõhutage osalejatele juhiste andmise ja hindamise ajal kindlasti, et tähtsuse järjestus tuleb määrata selle põhjal, kui olulised on vastavad õigused osalejate endi elus. Ei ole võimalik rääkida õiguste kui selliste üldkehtivast tähtsuse järjekorrast. Inimõigused on jagamatud ja seega ei oleks õige väita, et näiteks õigus haridusele on tähtsam kui sõnavabadus. Küll aga võib öelda, et minu kogukonnas on õigus haridusele tähtsam, sest meil ei ole oma kooli, aga vaba ajakirjandus on meil olemas.

VariandidGoto top

Üheksa järjestatava kaardi asemel võite välja jagada kaheksa kaarti ja jätta ühe kaardi tühjaks, et rühm ise saaks sinna sobiva õiguse kirjutada

Pange väitekaardid kübarasse ja paluge osalejatel järjest üks kaart välja võtta ning sellest ühe minuti jooksul rääkida. Seda meetodit on lähemalt kirjeldatud harjutuse  "Üks minut" juures.

Paluge väikestel rühmadel kirjutada lühijutt või esitada väike rollimäng mõnes olukorrast, mis seostub valitud artiklitega. Teise variandina võib loo/rollimängu aluseks võtta mõne meedias kajastatud sündmuse: midagi filmis või teatris nähtut, raamatust või ajakirjast loetut. Rollimängu võib alustada teatud juhtumist, mille järel osalejad püüavad improviseerida lahendusi või võimalusi konkreetselt selliste juhtumite või üldisemalt sedalaadi rikkumiste ärahoidmiseks tulevikus.

Soovitusi jätkutegevusteksGoto top

Kutsuge rühmaga rääkima keegi, kes on lapse õiguste konventsiooniga põhjalikumalt kursis, näiteks kohtunik, advokaat, prokurör, laste usaldustelefoni juhataja, lastepsühholoog või mõni õigusvahemehe (ombudsmani) büroo esindaja. Enne kohtumist korraldage ajurünnak laste inimõiguste rikkumise teemal: näiteks laste väärkohtlemine, seksuaalne kuritarvitamine, hooletusse jätmine ja kiusamine. Uurige kõnelejalt, kes kohalikus kogukonnas vastutab laste õiguste kaitsmise eest, näiteks lapsevanemad, politsei, usaldustelefon, sotsiaaltöötajad jne. Samuti küsige nõu, kuidas toimida siis, kui keegi näeb mõnda rikkumist, eriti kui on tegemist mõne tõsise juhtumiga, näiteks kui naaber kohtleb oma lapsi halvasti. Sellistele probleemidele tuleb läheneda ettevaatlikult ja hoolivalt.

Valige välja mõni rühma jaoks oluline probleem ning paluge neil selle üle põhjalikumalt arutleda ning sõnastada, kuidas täpselt nende arvates nende õigusi rikutakse. Samuti peaksid nad kaaluma seda, kuidas nende rikutav õigus mõjutab teiste inimeste õigusi. Kui nad soovivad siit veel edasi minna, võivad nad avaldada oma arvamust mõnes väitlusportaalis (nagu nt Debatabase). Soovitatavad teemad: lapstööjõu kasutamise lõpetamine sanktsioonide abil, laste õigus tunda oma bioloogilisi vanemaid, kondoomid koolis, õpilaste mobiiltelefonid koolis, valimiste vanusepiiri alandamine, alkoholitarbimise vanusepiiri alandamine. Väitlusi neil ja muudel teemadel võite leida aadressil  http://debatepedia.idebate.org/en/index.php/Category:Youth

Et saada rohkem teada Euroopa Nõukogu noorsootööst, võite kasutada internetis otsingufraasi „building a Europe for and with children” (Euroopa ehitamine lastele ja koos lastega). Tutvuge lähemalt noorte osaluse temaatikaga harjutuses "Redelil".
Lastele ja noortele tundub tihti, et neid diskrimineeritakse. Kui rühm tahaks põhjalikumalt tegeleda diskrimineerimise küsimustega, võib neile soovitada harjutust "Kõik võrdsed – kõik erinevad" .

Ideid tegutsemiseksGoto top

Kui töötate koolis, paluge õpilastel hinnata, kui hästi vastavad kooli juhtkonna kehtestatud eeskirjad ja õppekavad kooli ülesannetele ja kohustustele lapse õiguste konventsiooni valguses. Näiteks kas pakutav haridus on suunatud lapse isiksuse, vaimuannete ja võimete arendamisele või rõhutatakse liiga palju eksamiteks tuupimist? Kas õpilastel on õigus väljendada oma vaateid vabalt kõikides neid puudutavates küsimustes? Kas õpilaste seisukohtadega arvestatakse piisavalt? Teiste sõnadega: kas koolil on õpilasesindus ja kui tõhusalt see tegutseb? Kas koolis distsipliini tagamisel arvestatakse laste väärikusega? Kuidas lahendab kool rassismi ja kiusamisega seotud juhtumeid? Arutlege, kuidas saaks olukorda parandada ja milliste meetmete abil võiks välja toodud probleeme lahendada.  Lugege tegutsemist käsitlevat alapunkti ja kavandage mõni sobiv projekt. Vältige liigset tormakust ning ärge tehke asju viisil, mis põhjustaks õpetajatele (tarbetult) pahameelt, eriti kui neile võib jääda mulje, et te üritate nende mõjuvõimu vähendada.

Kui töötate noortekeskuses või -organisatsioonis, paluge liikmetel analüüsida organisatsiooni juhtimise korraldust ning võimalusi selles osaleda.

Lööge kaasa väitlusportaalide aruteludes (http://debatepedia.idebate.org noortega seotud väitlused).

LisateaveGoto top

Kui 16-aastased on piisavalt vanad, et juua teie kontrollitud tööstusettevõtete saastatud vett, kui 16-aastased on piisavalt vanad, et hingata sisse valitsuse ehitatud prügipõletusseadmetega rikutud õhku, kui 16-aastased on piisavalt vanad, et kõndida kohutava uimasti- ja kuritegevuspoliitika tõttu ohtlikuks muutunud tänavatel, kui 16-aastased on piisavalt vanad, et elada maailma rikkaimas riigis vaesuses, kui 16-aastased on piisavalt vanad, et jääda haigeks maailma halvima tervishoiusüsteemiga riigis ning kui 16-aastased on piisavalt vanad, et käia teie poolt alarahastatud koolides, siis on 16-aastased ka piisavalt vanad, et aidata seda kõike paremaks teha. 

Rebecca Tilsen, 14-aastane, 1991. aasta sõnavõtt Minnesota osariigi esindajatekoja ees seoses valimiste vanusepiiri alandamisega.

Viited konventsiooni täistekstile, UNICEFi igal aastal avaldatavatele dokumentidele, kirjeldusele maailma laste olukorrast ning muudele laste õigusi käsitlevatele raamatutele ja publikatsioonidele leiate 5. peatüki lastega seotud taustateabe osast.
Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee on teinud üleskutse noortekogunemiste laialiajamiseks kasutatavate kõrgsagedusseadmete keelustamiseks. Oma 2010. aasta juunis toimunud kohtumisel kutsus assamblee üles keelustama kõik noori diskrimineerivad heliseadmed, näiteks noortekampade laialiajamiseks kasutatav Mosquito-tüüpi seade, mis tekitab tugeva helisignaali, mida kuulevad peaaegu kõik alla 20 aasta vanused inimesed, aga ainult üksikud üle 25-aastased. Kõigi Euroopa Nõukogu liikmesriikide parlamendisaadikuid ühendava assamblee soovituses öeldakse, et selle „äärmiselt solvava” seadmega diskrimineeritakse noori inimesi ja koheldakse neid nagu „tülikaid linde või kahjureid”. Sellega võidakse rikkuda ka inimõigusi, näiteks õigust eraelule või kogunemisvabadusele, ning „helilise valu” tekitamise tõttu võib tegemist olla alandava kohtlemisega.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JaotusmaterjalGoto top

PDFLae alla PDF

Väitekaardid

Paljundage järgmiste artiklite tekst ja lõigake need välja väitekaartideks.

Lapsel on õigus väljendada oma vaateid vabalt kõikides teda puudutavates küsimustes ning lapse seisukohti tuleb piisavalt arvesse võtta vastavalt tema vanusele ja küpsusele. Lapsel on õigus väljendusvabadusele.

Lapse mõtte-, südametunnistuse ja usuvabadust tuleb austada. Lastel on õigus moodustada ühinguid ja rahumeelselt koguneda.

Mitte ühegi lapse eraellu, perekonnaellu, kodusse ega kirjavahetusse ei või meelevaldselt ega ebaseaduslikult sekkuda. Lapsel on õigus kaitsele tema au ja head mainet ohustavate ebaseaduslike rünnakute eest.

Vanematel lasub esmane vastutus lapse üleskasvatamisel ja arendamisel.

Lapsel on õigus haridusele. Riik peab tegema alghariduse kõigile kohustuslikuks ja tasuta kättesaadavaks.

Koolis distsipliini tagamisel tuleb arvestada lapse inimväärikusega. Haridus peab olema suunatud lapse isiksuse, vaimuannete, vaimsete ja kehaliste võimete arendamisele, inimõiguste ja põhivabaduste vastu lugupidamise kujundamisele, lapse ettevalmistamisele vastutusvõimeliseks eluks vabas ühiskonnas rahu, sõpruse, mõistmise, sallivuse ja võrdsuse vaimus ning looduskeskkonna vastu lugupidamise kasvatamisele.

Lapsel on õigus puhkusele ja vaba aja veetmisele, õigus mängida ning täiel määral osaleda kultuuri- ja kunstielus.

Last tuleb kaitsta majandusliku ekspluateerimise eest ja töö eest, mis ohustab tema elu ja arengut. Last tuleb kaitsta igasuguse seksuaalse ekspluateerimise ja seksuaalse kuritarvitamise eest, et vältida lapse kasutamist prostitutsioonis või muul ebaseaduslikul seksuaalsel eesmärgil, pornograafilistes etendustes ja materjalides.

Riik peab rakendama kõiki abinõusid, et tagada kaitse ja hoolitsus neile lastele, kelle elu mõjutab sõjaline konflikt.

Iga laps, keda süüdistatakse väärteo või kuriteo toimepanekus, loetakse süütuks seni, kuni süü pole tõestatud; ta peab saama õigusabi enda kaitsmisel; teda ei sunnita tunnistusi andma ega end süüdi tunnistama; tema õigust privaatsusele austatakse kogu menetluse käigus; teda koheldakse viisil, mis garanteerib tema heaolu ja on vastavuses tema vanuse ja olukorraga. Alla 18-aastasele kuriteo toime pannud isikule ei kohaldata surmanuhtlust ega eluaegset vanglakaristust ilma vabanemisvõimaluseta.