Kõik inimesed on üldiselt võttes võrdsed ja eraldi võttes erinevad. Üldist võrdsust ja igaühe erinevust tuleb austada.

Ülevaade

Lühiviktoriin, mis on juba iseenesest piisavalt huviäratavate küsimustega, kuid mida saab kasutada ka lähtekohana rühmaaruteluks

Seotud õigused
 • Võrdne inimväärikus
 • Õigus teostada õigusi ja vabadusi mis tahes vahetegemiseta
 • Õigus kodakondsusele
Eesmärgid
 • Avardada arusaama inimõiguste universaalsusest
 • Arendada teabe kriitilise ja iseseisva lugemise oskust 
 • Suurendada osalejates teadlikkust nende endi ja teiste inimeste rahvuskesksusest ja eelarvamustest ning arendada kultuuridevahelise õppimise oskust 
Materjalid
 • Jaotusmaterjal
 • Igale osalejale üks pliiats 
 • Suur paberileht (A3) või märkmetahvel ja marker 
Ettevalmistus

Tehke iga osaleja jaoks üks koopia jaotusmaterjalist. Samuti võite selle tahvlile kirjutada või projektoriga seinale näidata.

Oluline kuupäev
 • 5. maiEuroopa päev [Euroopa Liidus ­tähistatakse Euroopa päevana 9. maid – tõlkija märkus]

Juhised

1Declaration of Rights and Duties of Human Beings as Proposed by Young People (1989)

1. Öelge osalejatele, et järgmine harjutus on lühiviktoriin, kuid eesmärk ei ole välja selgitada, kes vastas õigesti või valesti, vaid see on üksnes lähtekohaks. 
2. Jagage välja kahe tsitaadiga jaotusmaterjal või näidake seda tahvlil/seinal. Laske osalejatel see viie minuti jooksul läbi lugeda.
3. Seejärel paluge igaühel otsustada: 
a) Millisest raamatust või dokumendist pärineb esimene tsitaat? 
b) Millisest riigist või maailma piirkonnast on pärit teise tsitaadi autor?
4. Kui kõigil on vastused valmis, paluge osalejatel moodustada umbes kolmeliikmelised rühmad. Laske neil 20 minuti jooksul üksteise valitud vastuste üle arutleda ja neid -analüüsida. Nad peaksid mõtlema allpool loetletud küsimustele ja võimaluse korral leidma neile ühise vastuse. 
• Miks nad eelistasid just seda vastust? 
• Mida ütlevad tsitaadid autorite kohta? 
• Mis põhjusel võisid autorid need tekstid kirjutada?
• Milline on teie arvamus või kommentaar tekstide kohta? 
5. Kui rühmad on arutelu lõpetanud, koguge kokku kõigi rühmade vastused küsimusele a. Paluge rühmadel tehtud valikuid põhjendada. Seejärel korrake sama küsimusega b. Märkige rühmade valitud vastusevariandid märkmetahvlile. 
6. Öelge, kes on tegelik autor – Said al-Andalusi (Hispaaniast) – ning minge edasi analüüsi ja hindamisega. 

Analüüs ja hindamineGoto top

Alustage lühikese hinnanguga harjutusele ning kui teile tundub, et rühm on selleks valmis, tutvustage eelarvamuse ja rahvuskeskuse mõisteid. Käsitlege allpool loetletud küsimusi (suures rühmas või vajadusel väiksemates rühmades).

 • Kas õige vastus üllatas osalejaid? 
 • Mille põhjal igaüks ise oma vastusevariandi välja valis? Oletus? Intuitsioon? Tege-likud teadmised? 
 • Kas väikestes rühmades toimunud arutelu käigus muutus kellegi arvamus õige vastuse kohta? Mis pani neid oma arvamust muutma? Kaaslaste surve? Head argumendid? 
 • Kuidas osalejad väikestes rühmades oma eelistatud vastusevarianti kaitsesid? Kas nad olid oma valikus kõhklevad või veendunud? 
 • Miks kirjeldas autor põhja pool elavaid rahvaid just selliselt? 
 • Mida me saame teise teksti põhjal järeldada autori, tema välimuse ja kultuuri kohta? 
 • Mil määral tuleneb autori seisukoht tema rahvuskesksest maailmanägemisest ja -eelarvamustest? Kas oleks õige öelda, et tol ajal olidki Põhja-Euroopa kultuurid vähem tsiviliseeritud kui autori enda kultuur? 
 • Kas osalejad oskavad tuua näiteid, kus nad on ise näinud või lugenud, kuidas keegi väljendab samasugust suhtumist teistesse rahvastesse? Mis tundeid see tekitab, kui keegi peab sind alama rahva esindajaks? 
 • Millised tagajärjed on sellel, kui inimesi ei hinnata sellistena, nagu nad on? Kas -osalejad oskavad tuua selle kohta näiteid ajaloost? Aga tänapäevast? 
 • Mida tuleks teha eelarvamuste mõju vähendamiseks? Kas osalejate kodukandis või riigis leidub samuti inimrühmi, kelle suhtes valitsevad eelarvamused? Millised need on? 
 • Haridus on üks võimalus eelarvamustega võitlemiseks. Mida tuleks teha sellele lisaks?

Nõuandeid korraldajateleGoto top

Tsitaadid on võetud raamatust, mille kirjutas Córdoba linnas Andaluusias (praegune -Hispaania) elanud tuntud õpetlane, kes sündis 1029. aastal (islami kalendri järgi 420. aastal). Said al-Andalusi oli kuulus oma tarkuse ja teadmiste poolest. Tema jaoks olid -tsivilisatsioon ja teadus väga tihedalt seotud koraani tundmisega. Lisaks usuteadusele tundis ta põhja-likult araabia kirjandust, meditsiini, matemaatikat, astronoomiat ja muid teadusi.

Tuleb meeles pidada, et tol ajal olid Vahemere bassein ja eriti seda ümbritsevad araabia kuningriigid autori arvates tsivilisatsiooni keskpunktiks. Põhjas ei olnud teadus kaugeltki nii arenenud kui araabiakeelses maailmas, Pärsias, Hiinas ja Indias.

Arvestage, et mõnel juhul võib rühm vajada täiendavat juhendamist selle kohta, kuidas tekste kriitiliselt lugeda. Teise teksti puhul tuleb võib-olla tähelepanu juhtida sellele, et -tsitaat paljastab üsna palju ka autori, tema välimuse ja kultuuri kohta, näiteks et tal olid -ilmselt lokkis juuksed ja tõmmu nahk. Kriitiline lugemine tähendab, et lisaks teksti sisu mõistmisele tuleb mõelda ka sellele, millises kontekstis see kirjutati, kes on autor ja miks ta just nõnda kirjutab. See on oluline oskus, mis aitab mõista igasuguseid tekste ja sõnumeid (ajaloo-kirjeldused, uudised, luuletused, laulutekstid jne) ning näha neis väljendatud väärtushinnanguid.

Üks võimalus rahvuskesksuse teema sissejuhatamiseks on rääkida osalejatele, et oma tumeda naha ja kräsus juustega oleks Said väga hea näide enamiku eurooplaste jaoks võõrapärasest või ebatavalisest välimusest. Samuti on oluline aidata osalejatel läbi arutelu mõista, et kultuurilised erinevused ei muuda kedagi teistest paremaks või halvemaks. Tuleks juhtida tähelepanu sellele, et teiste inimeste eelarvamustevaba hindamine on raske, sest me peame „normiks” oma kultuurist tulenevat mõtteviisi. Iseenda rahvuskesksuse mõistmine on oluline samm, mis aitab seda näha ka teistes inimestes ning soodustab -suhtlemist teistest kultuuridest pärit inimestega.

Planeerige harjutuse lõppu varuaega, et saaksite tõstatatud probleemide ja mõtete üle vajadusel pikemalt arutleda. Näiteks võite analüüsida või arutleda selle üle, kuidas õpetatakse ajalugu ning kui palju (või kui vähe) me Euroopas tegelikult teiste kultuuride kohta õpime.

Soovitusi jätkutegevusteksGoto top

Kui soovite jätkata inimõiguste universaalsuse teemaga, võite kasutada harjutust "Pantomiim" milles osalejad peavad kasutama loovust ja näitlemisoskust.

Ideid tegutsemiseksGoto top

Tsitaadid on võetud Said al-Andalusi raamatust „Rahvuste erimite raamat – teadus keskajal”, inglise keelde tõlkinud Sema’an I.Salem ja Alok Kumar, University of Texas Press, Austin, 1991

Otsige ajalehtedest või internetist erinevaid käsitlusi mõne teie riigis/kogukonnas aset -leidnud kaasaegse või ajaloolise sündmuse kohta ning võrrelge eri poolte/huvirühmade ülevaateid sellest. Veebisait http://www.presseurop.eu/en on hea koht, kust leida eri riikide eri ajalehtedes eri keeltes ilmunud uudiseid.
Teine hea allikas on iseseisvaid meediaorganisatsioone ja sadu ajakirjanikke ühendav Indymedia, mis pakub rohujuuretasandilt lähtuvaid ja suurfirmadest sõltumatuid käsitlusi. Selle mitmekeelne veebisait asub aadressil http://www.indymedia.org/en/

JaotusmaterjalGoto top

PDFLae alla PDF

Viktoriin „Kõik võrdsed – kõik erinevad”

a) Kust võiks pärineda järgmine tsitaat? Millisest raamatust või dokumendist?
„Kõik maailma inimesed – idast lääneni, põhjast lõunani – moodustavad ühe terviku; (nad) erinevad kolme peamise omaduse poolest: käitumine, välimus ja keel.”
Valige üks järgmistest vastustest:
a) UNESCO deklaratsioon rassismi kohta, 1958, 1958 e) Said al-Andalusi, 1029 pKr
b) Herodotos, „Ajalugu”, 440 eKr f) Marco Polo reisikirjad, 1300 pKr
c) India veedad, u 3000 eKr g) Mitte ükski neist
d) Noortekampaania „Kõik erinevad – kõik võrdsed” raport, Euroopa Nõukogu, 1996

b) Millisest maailma riigist/piirkonnast on pärit järgmise tsitaadi autor?
„Polaaralade (Põhja-Euroopa) inimesed said kannatada päikesest eemaloleku tõttu. Õhk on seal külm ning taevas pilvine. Selle tagajärjel on nende temperament loid ning käitumine rohmakas. Nii on nende kehad tohutu suureks kujunenud, nahk valgeks muutunud ja juuksed longu vajunud. Nad on kaotanud läbinägelikkuse ja terase taju. Nende üle said võimust harimatus ja laiskus ning nende seas valitseb võimetus ja rumalus.”  Valige üks järgmistest vastustest: a) Hiina            b) Euroopa            c) India            d) Aafrika            e) Pärsia            f) Mitte ükski neist