Kaikad ja kivid võivad mu luid murda, aga ka sõnad võivad mulle haiget teha!

Ülevaade

Eesmärk on suurendada osalejate teadlikkust info- ja arvutitehnoloogia kuritarvitustest üldiselt ning konkreetsemalt küberkiusamisest.

Seotud õigused
 • Õigus mõtte-, arvamus- ja sõnavabadusele
 • Õigus eraelu, perekonna, kodu ja kirjavahetuse puutumatusele
 • Ebainimliku või alandava kohtlemise keeld
Eesmärgid
 • Avardada teadlikkust mobiiltelefonide ja interneti pahatahtlikust kasutamisest
 • Arendada loova mõtlemise oskust ning leida võimalusi küberkuritegudega võitlemiseks
 • Soodustada empaatia ja solidaarsustunde teket
Materjalid
 • Märkmetahvlid ja pliiatsid

 • Väidete loend
 • Kleeplint või nöör põrandale pika joone märkimiseks 
Ettevalmistus

Lugege läbi nõuanded korraldajatele ning tehke endale üldiselt selgeks, mis on küberkiusamine, kuidas see avaldub ja kuidas selle vastu võidelda. Tutvuge materjalidega, et saada esmane ülevaade oma riigis kehtivatest küberkiusamist tõkestavatest seadustest.

Oluline kuupäev
 • 8. veebruarTurvalise interneti päev

Juhised

1“Te võite kaigaste ja kividega mu luid murda, aga sõnad ei tee mulle kunagi haiget.”

Sellist lauset on tihti omistatud Ameerika Ühendriikide orjadele. Mõte seisnes selles, et kui töödejuhataja sind üksnes sõimas ja alandavate nimedega kutsus, oli see märksa parem kui tema piitsahoobid.

 1. Alustage lühikese ajurünnakuga kiusamise teemal. Paluge osalejatel mõne minuti jooksul mõelda, mis on kiusamine ja kuidas see avaldub. Seejärel paluge neil anda oma vastused ja märkige need üles märkmetahvlile.
 2. Siis võtke ette puhas märkmetahvli leht ning korrake sedasama protsessi küberkiusamisega, paludes osalejatel öelda, mis on see on ja kuidas see avaldub.
 3. Märkige põrandale kleeplindi või nööriga joon ja nimetage see nõustumisjooneks. Paluge osalejatel moodustada nõustumisjoone kummalegi küljele kaks sirget rivi.
 4. Selgitage, et te loete nüüd ette mõned väited küberkiusamise kohta ning osalejad peavad näitama oma arvamust nende kohta sõnu kasutamata. Kui nad on väitega nõus, peaksid nad tegema sammu küljele nii, et nad jääksid seisma nõustumisjoonele. Vastused peaksid olema ausad.
 5. Lugege ette esimene väide. Andke osalejatele aega mõtlemiseks ja vastamiseks. Seejärel paluge neil ringi vaadata ja tähele panna, kui paljud neist seisavad nõustumisjoonel.
 6. Paluge osalejatel algsetesse rividesse tagasi pöörduda ja lugege ette järgmine väide.
 7. Lõpuks paluge kõigil ringi koguneda ning jätkake hindamise ja analüüsiga. 

Analüüs ja hindamineGoto top

Alustage kommentaaridega ette loetud väidete ja osalejate kogemuste kohta ning seejärel rääkige, kui levinud on erinevad kiusamise vormid ja kuidas nende vastu võidelda.

 • Mida te teadsite küberkiusamisest enne seda harjutust?
 • Kas kõigis väidetes osutatud olukorrad on piisavalt tõsised, et nimetada neid küberkiusamiseks? Miks? Kui ei, siis miks mitte?
 • Kas on küberkiusamise mooduseid, mis jäid enne mainimata?
 • Kui levinud on küberkiusamine meie kogukonnas ja riigis?
 • Milliseid inimõigusi küberkiusamisega rikutakse?
 • Miks mõned inimesed kiusavad teisi? Miks saab mõnest inimesest ohver?
 • Miks hakkavad mõned kiusamise ohvrid hiljem ise teisi kiusama?
 • Mida saaks küberkiusamise lõpetamiseks teha ohver ise ja teised inimesed?
 • Mida saab inimene ise teha, et kaitsta ennast küberkiusamise eest?
 • Milliseid inimõigusi kiusamine ohustab?
 • Inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklis 19 öeldakse: „Igaühel on arvamuse- ja sõnavabadus; see õigus kätkeb vabadust sekkumiseta oma veendumustest kinni pidada ja vabadust informatsiooni ja ideid otsida, saada ja levitada igasuguste abinõudega ja riigipiiridest sõltumata.” Kas sõnavabadus peaks olema kuidagi piiratud? Kui jah, siis milliseid tagajärgi see kaasa toob ja kes peaks piirangud kehtestama? Millised tagajärjed kaasnevad sellega, kui sõnavabadust ei piirata? 

Nõuandeid korraldajateleGoto top

Kiusamine ja küberkiusamine on tundlikud teemad. Peaksite olema valmis selleks, et mõned osalejad muutuvad emotsionaalseks, kuna neile meenub mõni halb kogemus. Inimesed, keda on kiusatud, tunnevad süüd ja häbi; nad ei käsita ennast ohvritena, samas kui kiusajad ise ei pruugi lõpuni aru saada, miks nad seda teevad. Seega enne küberkiusamise teema juurde asumist valmistuge hoolikalt ning kaaluge, kas võiks endale kutsuda appi kellegi, kes on selle valdkonnaga lähemalt kokku puutunud.

Kiusatu võimalikud käitumisvariandid:

 • mitte vastata ähvardavatele või laimavatele sõnumitele;
 • rääkida probleemist usaldusväärsele isikule. Lapsed peavad mingil hetkel pöörduma täiskasvanu poole;
 • teatud juhtudel võib kiusajale otse vastu astuda. Selleks võib korraldada vahendaja abil kokkusaamise ning püüda kiusajale selgitada tema tegude tagajärgi;
 • mõnel juhul võib olla soovitav teatada asjast politseisse või konsulteerida juristiga. 
 • säilitada pahatahtlikud sõnumid tõenditena;
 • vahetada oma mobiilikontot;
 • vahetada oma interneti teenusepakkujat (ISP);
 • vahetada oma meiliaadressi;
 • blokeerida kiusajate meilikontod;

Samaga vastamine ehk kiusaja vastu kiusamine ei ole soovitatav, sest selline käitumine võib kaasa tuua teie vastu tsiviil- või kriminaalsüüdistuse esitamise.

Mõned tegevused, kuidas kaitsta ennast kiusamise eest:

 • piirata arvutiga internetis oleku aega, mitte olla kogu aeg kättesaadav;
 • mitte avada tundmatut päritolu e-kirju;
 • vahetada regulaarselt salasõna;
 • mitte avaldada oma profiilis palju isiklikke andmeid. 

Kõige olulisem, mida osalejad peaksid sellest harjutusest õppima, on see, et kiusamise ohvriks langemisel või selle märkamisel tuleb sellest teistele inimestele rääkida.

Kiusamise ennetamisel ja selle lõpetamisel on kõige tähtsam tegur haridus. Kiusamise mehhanismid on keerukad ja selle põhjused võivad olla erinevad, kuid lahenduseni jõudmiseks peavad nii ohver kui ka kiusaja mõistma kiusamisega seotud sotsiaalseid ja psühholoogilisi mõjutegureid. Kiusamise ohvrid on sageli häbelikud, tundlikud, kartlikud, ebakindlad, madala enesehinnangu ja väheste sotsiaalsete oskustega. Välised tunnused, mille kallal tihti noritakse, on ülekaal, väike kasv või puue, samuti teise rassi, religiooni või sotsiaalsesse rühma kuulumine. Kiusajad tegelevad kiusamisega seetõttu, et see parandab nende enesehinnangut, aitab ennast tähtsana tunda ja teisi inimesi kontrollida. Kui teised seda teevad, võivad nad arvata, et see muudab nad populaarseks või lahedaks. Kiusamine on ka üks moodus, kuidas inimesed tahavad tähelepanu võita, oma tahtmist saada või karistada kedagi, keda nad kadestavad.

VariandidGoto top

Paljudest kiusatutest saavad ise kiusajad, seega tuleks inimesi suunata mõtlema isiklikule vastutusele. Viige pärast väidete ettelugemist läbi harjutuse teine voor samade väidetega, kuid nüüd lugege väited ette kiusaja seisukohast.

Osalejate ülesanne ei ole astuda nõustumisjoonele, vaid püsida oma rivis ja väidete üle järele mõelda. Näiteks: „Kas oled kunagi avanud kellegi meilipostkasti ilma selle kasutaja nõusolekuta?” või „Kas oled kunagi kasutanud kellegi mobiiltelefoni ilma tema nõusolekuta?”

Kui osalejad on kiusamise probleemist teadlikud, võite läheneda teemale süvendatult. Foorumteater on üks hea meetod, mis võib aidata kiusamise põhjusi paremini mõista ja probleemile lahendusi leida. Paluge osalejatel moodustada väikesed rühmad, et rääkida tegelikus elus aset leidnud kiusamisjuhtudest. See võib olla miski, mida nad on ise kogenud või mida on kogenud mõni nende tuttav. Iga rühm peaks valima nende seast ühe näite, millega edasi töötada. Osalejad peaksid püüdma kujutleda põhjusi, miks kiusaja kiusab, kuidas kiusamine tegelikkuses toimus, mis juhtus pärast seda ja millised olid tagajärjed. Seejärel peaksid rühmad lavastama oma arutelu põhjal lühinäidendi, mida saaks ülejäänud rühma ees esitada. Kui näidend on läbi, korrake viimast stseeni, milles käsitletakse kiusamise tagajärgi, ning küsige publiku seast ettepanekuid, mida ohver oleks saanud teisiti teha.

Soovitusi jätkutegevusteksGoto top

Mõelge välja küberkiusamise vastase kampaania tunnuslause.

Koostage oma kooli või noortekeskuse jaoks küberkiusamise vastaste reeglite kogum või analüüsige seda, kui sellised reeglid on juba olemas.

Võite uurida ka vägivalla muid aspekte, kasutades harjutust  "Vägivald minu elus".

Ideid tegutsemiseksGoto top

Kasutage ülalkirjeldatud teise variandi käigus välja töötatud ideid ning näidake etendust teistele klassidele, noorterühmadele või lapsevanematele.

Korraldage koolis või noortekeskuses küberkiusamise teemal avalik arutelu, kuna paljud õpetajad ja lapsevanemad ei tea, mis tegelikult toimub.

Uurige välja, kas keegi teie kodukandis korraldab teavituskampaaniat info- ja arvutitehnoloogia riskide ja kuritarvituste kohta ning kas saaksite kuidagi kaasa aidata.

LisateaveGoto top

Küberkiusamine tähendab seda, kui keegi kasutab e-posti, tekstvestlusi, jututubasid, piipareid, mobiiltelefone või muid infotehnoloogia vahendeid, et tahtlikult mõnda inimest ahistada, ähvardada või hirmutada. See võib muu hulgas avalduda järgmistes tegudes:

 • ähvarduste tegemine;
 • ärritavate solvangute või rassilise või rahvusliku laimu saatmine;
 • geiks sõimamine;
 • katse nakatada ohvri arvutit viirusega;
 • meilipostkasti üleujutamine sisutute kirjadega;
 • isiku kohta valeteabe avaldamine või levitamine, et isikut või tema mainet kahjustada;
 • kellegi väljavalimine ning teiste õhutamine, et nad teda ründaksid või tema üle nalja teeksid;
 • mõne teise isiku teesklemine, et jätta mulje, nagu oleks too öelnud midagi, mis ei vasta tema tõekspidamistele või ei käi tema kohta;
 • teise isiku piltide levitamine, eriti kui neil kujutatakse piinlikku olukorda, ilma isiku loata;
 • e-kirjade levitamine autori loata;
 • teistele surve avaldamine, et nad arvaksid kiusatava enda seast välja (internetis või reaalses elus);
 • korduv inetute, õelate ja solvavate sõnumite saatmine. 

Küberkiusamisega tegelevad sageli lapsed, aga see ei piirdu kindlasti ainult lastega. Üks suurimaid raskusi küberkiusamise vastu võitlemisel seisneb selles, et kiusaja on anonüümne ja tema isikut on seetõttu raske tuvastada.

Internetis on mitmeid küberkiusamise vastu võitlemist käsitlevaid veebisaite. Kasutage otsingumootorit, et saada rohkem teavet kohalike algatuste kohta. Üldist teavet võib leida järgmistelt veebisaitidelt:
http://www.stopcyberbullying.org/
http://yp.direct.gov.uk/cyberbullying/
http://europa.eu/legislation_summaries

Euroopa Nõukogu arvutikuritegevusvastane konventsioon
See 1. juulil 2004. aastal jõustunud konventsioon on esimene rahvusvaheline leping, milles käsitletakse interneti ja muude arvutivõrkude abil toime pandud kuritegusid, keskendudes eriti autoriõiguse rikkumisele, arvutiga seotud pettustele, lapspornole ja võrkude turvalisuse rikkumistele. Samuti nähakse selles ette mitmed täitetegevused ja menetlused, näiteks arvutivõrkude läbiotsimine ja sisuandmete pealtkuulamine. Minge aadressile http://conventions.coe.int ja otsige lepingut nr 185

Väited

• Kas keegi on kunagi avanud sinu meilipostkasti ilma sinu nõusolekuta? 
• Kas keegi on kunagi lugenud sinu SMSe ilma sinu nõusolekuta? 
• Kas keegi on kunagi saatnud sinu mobiilile või meilile solvavaid sõnumeid, pahatahtlikke pilte või videoid? 
• Kas keegi on kunagi saatnud sinu kohta teavet või sinu pilte / videoid kellelegi teisele ilma sinu nõusolekuta? 
• Kas keegi on kunagi avaldanud veebisaidil või sotsiaalvõrgus sinu pilte või sinu kohta käivat teavet ilma sinu nõusolekuta? 
• Kas keegi on kunagi moonutanud sinu pilte või videoid ilma sinu nõusolekuta?
• Kas oled kunagi avaldanud kellelegi oma salasõnu? 
• Kas keegi on sind kunagi solvanud interaktiivses mänguruumis või jututoas? 
• Kas oled kunagi saanud häiriva / pahatahtliku sisuga telefonikõnesid? 
• Kas keegi on kirjutanud sinu blogisse / sotsiaalvõrku kohatuid kommentaare? 
• Kas keegi on kunagi saatnud meili või SMSiga sinu kohta ekslikku / pahatahtlikku teavet või kuulujutte? 
• Kas tead mõnda küberkiusamise ohvrit? 
• Kas tead, et seda liiki vägivalla vastu on olemas eraldi seadused?  
• Kas arvad, et see, mida inimesed saavad internetis avaldada, peaks olema kuidagi piiratud? 
• Kas on õige keelata mobiiltelefonide kasutamine koolis? 

JaotusmaterjalGoto top

PDFLae alla PDF