Pagulane, mine koju! Küll ta läheks, kui saaks.

Ülevaade

Rollimäng, milles vaadeldakse teise riiki põgeneda püüdvate pagulaste rühma. Käsitletavad teemad:
• pagulaste saatus;
• sotsiaalsed ja majanduslikud argumendid varjupaiga andmise poolt ja vastu

Seotud õigused
 • Õigus otsida varjupaika teistes riikides
 • Tagasisaatmise keeld (õigus mitte olla tagasi saadetud riiki, kus inimest ähvardab tagakiusamine või surm)
 • Diskrimineerimise keeld
Eesmärgid
 • Suurendada teadmisi ja mõistmist seoses pagulaste ja nende õigustega
 • Harjutada argumentide esitamise ja otsuste langetamise oskusi
 • Kasvatada solidaarsust inimestega, kes peavad järsku kodust põgenema
Materjalid
 • Rollikaardid
 • Märkmetahvel (soovi korral) 
 • Kriit ja mööbliesemed, mille abil saab tekitada piiriületuspunkti 
 • Pliiatsid ja paber vaatlejatele märkmete tegemiseks 
Ettevalmistus
 • Paljundage rollikaardid. Igale migratsiooniametnikule, pagulasele ja vaatlejale on vaja oma kaarti.
 • Kujundage rollimängu tegevuspaik. Näiteks tõmmake kriidiga põrandale joon piiri tähistamiseks või paigutage mööbel nii, et tekiks füüsiline barjäär, milles on üks läbikäik ehk piiriületuspunkt. Paigutage selle juurde piirivalveametniku laud ning soovi korral võite üles panna silte riiki sisenemise ja tollitoimingute reeglitega.
 • Tutvuge pagulaste ja ja pagulaspoliitika hetkeolukorraga.

 

Oluline kuupäev
 • 20. juuniMaailma pagulaste päev

Juhised

 1. Selgitage, et tegemist on rollimänguga, milles vaadeldakse kodumaalt põgenenud ja teisest riigist turvalisemat elukohta otsivate pagulaste rühma. 
 2. Alustage ajurünnakuga, et teha selgeks, mida osalejad pagulastest teavad. Kirjutage põhilised märksõnad suurele lehele või märkmetahvlile hilisemas arutelus kasuta-miseks. 
 3. Tutvustage osalejatele rollimängu tegevuspaiga kujundust ja lugege ette järgmine tekst: „Riikide X ja Y piiril on pime, külm ja vihmane öö. Piiripunkti on saabunud suur hulk pagulasi, kes põgenevad riigis X peetava sõja eest. Nad tahavad siseneda riiki Y. Nad on näljas, väsinud ja külmetavad. Mõnel neist on natuke raha, kuid ainult üksikutel on isikut tõendavad dokumendid või passid. Riigi Y piirivalveametnikud on lahkarva-musel: ühed tahavad pagulased läbi lasta, teised mitte. Meeleheitel pagulased üritavad ametnikke erinevate argumentidega veenda.”
 4. Jagage mängijad kolmeks võrdseks rühmaks: pagulased riigist X, riigi Y piirivalveametnikud ja vaatlejad. 
 5. Paluge pagulastel ja piirivalveametnikel välja mõelda rühma liikmete rollid ja esitatavad argumendid. Jagage mängijatele rollikaardid ja andke ettevalmistuseks 15 minutit. 
 6. Alustage rollimängu. Määrake mängu lõpetamise aeg oma äranägemise järgi, kuid 10 minutist peaks piisama. 
 7. Andke vaatlejatele viis minutit aega kommentaaride ettevalmistamiseks, seejärel alustage analüüsi ja hindamise etappi.

Analüüs ja hindamineGoto top

Alguses paluge vaatlejatel anda üldist tagasisidet rollimängu kohta. Seejärel küsige -mängijate kommentaare selle kohta, kuidas nad ennast pagulaste ja piirivalveametnike -rollis tundsid. Jätkake üldise aruteluga vaadeldud probleemide teemal ja uurige, mida keegi -sellest harjutusest õppis.

 • Kui õiglane oli suhtumine pagulastesse? 
 • Pagulastel on õigus varjupaigale inimõiguste ülddeklaratsiooni artikli 14 ja 1951. aastal vastu võetud pagulasseisundi konventsiooni alusel. Kas pagulastele tagati nende õigus varjupaigale? Miks? 
 • Kas riigil peaks olema õigus pagulasi piirilt tagasi saata? Millal? Millistel põhjustel? 
 • Kas teie saadaksite piirivalveametnikuna mõne inimese tagasi? Kuidas toimiksite aga siis, kui teate, et neid ootab oma riigis surm? 
 • Milliste probleemidega puutuvad pagulased kokku siis, kui nad on meie riiki sisenenud? Milliseid nende inimõigusi rikutakse? 
 • Mida tuleks teha, et vältida mõningaid probleeme, millega pagulased meie riigis kokku puutuvad? 
 • Kas meie riigis on riigisiseseid põgenikke? Kas neid on mõnes naaberriigis? 
 • Mida saaks ja tuleks teha selleks, et inimesed ei oleks sunnitud pagulasteks hakkama?

Nõuandeid korraldajaleGoto top

Viige läbi ajurünnak, et teha kindlaks, kui palju osalejad teavad sellest, miks pagulased -tekivad, mis sunnib inimesi kodumaalt põgenema, millistest riikidest nad tulevad ja -millistesse riikidesse suunduvad. See aitab teil analüüsi ja hindamist suunata ning näitab, millist lisateavet tuleks sellel etapil osalejatele anda.

Mõelge läbi, kuidas käituda, kui osalejate endi seas on pagulasi. Sõltuvalt nende saabumise viisist võite tugineda nende kogemustele ja kasutada neid teabeallikana. Kui neil aga on liiga valulised mälestused, siis ei maksa seda teha.

Kolm rühma ei pea tingimata olema võrdse suurusega. Näiteks võite vaatlejateks valida ainult kolm või neli osalejat ning lasta ülejäänutel aktiivselt oma rolle mängida.

Harjutus toimub pimeda, külma ja vihmase öö ajal. Vastava õhustiku loomiseks võib seega kustutada valguse ja avada aknad. Võite kirjeldada olukorda ka nii, et pagulased saabuvad väikeses lekkivas paadis, kui see on teie riigis tavapärasem olukord. Et pagulaste segadust veelgi suurendada, võite piiripunkti üles panna võõrkeelseid (või väljamõeldud keeles) arusaamatuid silte ja juhiseid. Sel juhul ärge unustage piirivalveametnikele öelda, mida need sildid tähendavad.

VariandidGoto top

Korrake rollimängu nii, et piirivalveametnike ja pagulaste rollid vahetuvad. Vaatlejate ülesandeks on nüüd ka panna tähele esimese ja teise rollimängu erinevusi, eriti selliseid, mille tulemusena pagulaste õigusi paremini kaitstakse.

Viige läbi jätkurollimäng, kus neidsamu riigist X pärit pagulasi saadetakse abistama ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti (UNHCR) töörühm.

Soovitusi jätkutegevusteksGoto top

Tutvuge lähemalt pagulaste olukorraga oma riigis, eriti nende igapäevaeluga. Osalejad võivad võtta ühendust kohaliku pagulasabi organisatsiooniga ning vestelda selle töötajate, vabatahtlike ja pagulaste endiga.

Lugege www.newtimes.dk avaldatud lugusid (inglise keeles), mille on kirjutanud Taanis elavad varjupaigataotlejad ja pagulased. Valige sealt välja mõni lugu ja kommenteerige seda.

Ühendkuningriigi Punane Rist on avaldanud oma projekti Positive Images (Positiivsed pildid) raames pagulastega seotud teavet ja tegevuste kirjeldusi: www.redcross.org.uk.

Kooliklass võib teemaga edasi tegelemiseks uurida lähemalt ÜRO pagulaste ülem-voliniku ameti ülesandeid (http://www.unhcr.ch) ning kirjutada selle põhjal „ametliku raporti” rollimängus kujutatud olukorra kohta. Raportis võiks käsitleda järgmisi küsimusi:

 • argumendid, mis veensid piirivalveametnikke, et pagulased tuleb sisse lasta; 
 • olukorrad, kus piirivalveametnikud käitusid kohatult; 
 • soovitused riigile Y pagulaste õiguste paremaks kaitsmiseks. 

Arutlege selle üle, kas Genfi konventsioon vastab nüüdisaja vajadustele või vajaks muutmist. Näiteks peavad varjupaigataotlejad pagulasseisuse saamiseks paljudes riikides tõestama, et neid isiklikult kiusatakse taga – ei piisa ainult sellest, kui nad kuuluvad tagakiusatavasse inimrühma või põgenevad sõjapiirkonnast. Lisaks ei hõlma konventsioon neid isikuid, kes põgenevad ilmastikuga seotud õnnetuste eest.

Kui tahate jätkata harjutustega, milles vaadeldakse pagulaste edasist käekäiku, kui nad on piiri ületanud ja taotlevad varjupaika, võite läbi viia harjutuse "Keelebarjäär" . Samuti võite koostada kollaaži või valmistada plakateid, millel kujutatakse pagulaste ees seisvaid raskusi; vt "Piltidega mängimine".

Ideid tegutsemiseksGoto top

Võtke ühendust teie riigis pagulasi abistava kohaliku või riikliku organisatsiooniga, et uurida, kuidas te saaksite neid toetada. Näiteks paljud pagulased tunnevad end üksildasena ja neil on raske ühiskonda lõimuda. Neil oleks hea meel, kui nad leiaksid uusi sõpru või kellegi, kes aitaks neil keelt õppida.

Eriti haavatavad on lapsed, kes tulevad varjupaika otsima üksinda, ilma pereliikmeta. Rühm võib lähemalt uurida, mis sellistest saatjata alaealistest nende riigis edasi saab ja kuidas saaks neid aidata. Näiteks võib hakata nende sõbraks, aidata neil keelt õppida ja haridust omandada, mängida koos jalgpalli või käia väljas.

Kutsuge kooli või noortekeskusesse rääkima mõne pagulastega töötava vabaühenduse või pagulaste endi esindaja, et saada rohkem teada sellest, kuidas pagulased teie riiki tulevad, varjupaiga taotlemise protsessist ja pagulaste elust praegu.

Pagulase ja sisserändaja mõistet on lähemalt selgitatud ja nendega seotud statistilisi andmeid on esitatud 5. peatüki rännet käsitlevas osas.

ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti (UNHCR) veebisaidil on hulgaliselt teavet, lendlehti ja videoid, mida saaksite kasutada oma organisatsioonis või koolis pagulaste teemal õppepäeva korraldamiseks: http://www.unhcr.org.

LisateaveGoto top

Pagulased on inimesed, kes peavad kodust lahkuma, et päästa oma elu või säilitada -vabadust. Oma riik neid ei kaitse, vaid pigem on tagakiusamise taga just sellesama riigi valitsus. Kui teised riigid neid sisse ei luba ja neile sisselaskmise järel abi ei osuta, võib see tähendada neile surmaotsust või talumatut elu heidikuna, kellel pole mingeid õigusi ega võimalusi enda ülalpidamiseks.

JaotusmaterjalidGoto top

PDFLae alla PDF

Pagulase rollikaart
Pagulaste argumendid ja valikuvõimalused
Te peate ette valmistama oma argumendid ja taktika. Teie ülesanne on otsustada, kas esitate kõik argumendid ühiselt või esitavad rühma liikmed ükshaaval oma isiklikud põhjendused.
Võite kasutada allpool loetletud argumente või mõelda välja omad.
• Meil on õigus varjupaika saada. 
• Meie lapsed nälgivad, teie moraalne kohus on meid aidata. 
• Kui me tagasi läheme, siis mind tapetakse. 
• Mul ei ole raha. 
• Mul ei ole kuhugi mujale minna. 
• Ma töötasin kodulinnas arsti / meditsiiniõe / insenerina. 
•  Tahan saada varjupaika ainult seni, kuni oht möödub. 
• Teised pagulased on teie riiki sisse lubatud. 
• Kus me oleme? Inimkaubitsejad lubasid meid viia riiki Z.
• Proovin anda ametnikule altkäemaksu, et ta mind sisse lubaks. 

Enne rollimängu algust mõelge läbi järgmised võimalused.
• Kas taotlete koos kogu rühma sisselaskmist või seisab igaüks ise enda eest? 
• Kas olete nõus jagunema, kui piirivalveametnikud seda nõuavad? 
• Mida teete siis, kui nad püüavad teid tagasi saata? Kas olete nõus koju minema? Kas palute neil ennast läbi lasta, et saaksite edasi minna riiki Z? 
• Kas kellegi teist on olemas reisidokumendid? Kas need on ehtsad või võltsitud? 
Selles rollimängus on pagulaste rühma koosseis väga mitmekesine, mistõttu ettevalmistuse käigus peaks iga osaleja välja mõtlema, kes ta on: vanus, sugu, perekonnaseis, elukutse, varaline seis, usk, kaasasolevad asjad.

Vaatleja rollikaart
Teie ülesanne on rollimängu vaadelda. Mängu lõpus peate andma üldise hinnangu toimunule. Valige üks rühma liige, kellest saab teie esindaja.
Vaatluse käigus peaksite muu hulgas pöörama tähelepanu järgmistele punktidele:
•  pagulaste ja piirivalveametnike erinevad rollid; 
• nende kasutatavad argumendid ja argumentide esitamise viis; 
• võimalikud inimõiguste rikkumised. Te peate otsustama, kuidas kõik tähelepanekud kirja panna. Näiteks võite jaguneda kaheks alarühmaks nii, et üks jälgib piirivalveametnikke ja teine pagulasi.

Piirivalveametniku rollikaart
Piirivalveametnike argumendid ja valikuvõimalused
Te peate ette valmistama oma argumendid ja taktika. Teie ülesanne on otsustada, kas esitate kõik argumendid ühiselt või esitavad rühma liikmed ükshaaval oma isiklikud põhjendused Võite kasutada allpool loetletud argumente või mõelda välja omad.
• Nad on meeleheitel: me ei saa neid tagasi saata. 
• Kui me nad tagasi saadame, jääb nende vahistamine, piinamine ja tapmine meie südametunnistusele
• Kehtiva õiguse kohaselt me oleme kohustatud pagulastele varjupaika andma. 
• Neil ei ole raha ja nad vajavad riigi toetust. Meie riik ei saa seda endale lubada. 
• Kas neil on reisidokumendid või isikutunnistused? Kas need on ehtsad või võltsitud? 
• Kas nad on ehtsate pagulaste moodi? Võib-olla tulid mõned siia lihtsalt paremat elu otsima. 
• Meie riik on X riigi sõjaline ja kaubanduspartner. Me ei tohi jätta muljet, et me kaitseme neid.
• Neil võib olla selliseid ametioskusi, millest meie riigis on puudus. 
• Meie riigis on niigi palju pagulasi. Peame hoolt kandma oma kodanike eest. Las pagulased lähevad mõnda rikkamasse riiki. 
• Võiksime nendelt sisselaskmise eest altkäemaksu küsida. 
• Kui me nemad sisse laseme, tulevad järgmised, kes tahavad samuti sisse saada. 
• Nad ei oska meie keelt, neil on teine usk ja teistsugused toitumisharjumused; nad ei kohane siin. 
• Nende seas võib olla terroriste või sõjakurjategijaid. 

Enne rollimängu algust mõelge läbi järgmised võimalused.
• Kas lubate üle piiri kõik pagulased? 
• Kas lubate piiri ületada ainult valitud pagulastel? 
• Kas jaotate nad rühmadesse vanuse, elukutse, varalise seisu jne järgi? 
• Kas teete hoopis midagi muud? 

Teadmiseks

Harjutus on kohandatud kujul võetud väljaandest First Steps: A Manual for starting human rights education, Amnesty International, London, 1997.

Tsitaat „Pagulane, mine koju! Küll ta läheks, kui saaks” oli ühe ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti kampaania loosung.